حالت آزمایشی
۰۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۶:۳۰
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۱۰
کپی
‪268.08%‬
‪181.69%‬
سود
‪-16.11 USD‬
Mkingdom02
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۶:۳۰
نقطه ورود
‪268.08%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۱۰
خروج
‪181.69%‬
سود
‪-16.11 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۴۹:۳۶
۱۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۸:۳۵
کپی
‪-17.24%‬
‪-99.95%‬
سود
‪-16.50 USD‬
SCO
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۴۹:۳۶
نقطه ورود
‪-17.24%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۸:۳۵
خروج
‪-99.95%‬
سود
‪-16.50 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۱:۱۸
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۰۷
کپی
‪564.21%‬
‪564.21%‬
سود
‪-1.25 USD‬
MoneSTER_KSM
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۱:۱۸
نقطه ورود
‪564.21%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۰۷
خروج
‪564.21%‬
سود
‪-1.25 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۲۸:۰۴
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۲۶:۰۴
کپی
‪-62.62%‬
‪-38.63%‬
سود
‪-51.40 USD‬
BVEfx
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۲۸:۰۴
نقطه ورود
‪-62.62%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۲۶:۰۴
خروج
‪-38.63%‬
سود
‪-51.40 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۳۱
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۱۱
کپی
‪4.14%‬
‪17.04%‬
سود
‪268.84 USD‬
Bawangfx100
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۳۱
نقطه ورود
‪4.14%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۱۱
خروج
‪17.04%‬
سود
‪268.84 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۰۲:۱۶
کپی
‪2.01%‬
‪2.01%‬
سود
‪-2.13 USD‬
Bawangfx100
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۰۰
نقطه ورود
‪2.01%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۰۲:۱۶
خروج
‪2.01%‬
سود
‪-2.13 USD‬