حالت آزمایشی
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۱۷
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۳۳
فروش
0.01
0.98948
0.9906
سود
-1.13 USD
USDCHF
معامله
#49511111
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.98948
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.9906
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.13 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۰۶
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۳۳
فروش
0.02
0.99199
0.9906
سود
2.81 USD
USDCHF
معامله
#49518384
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99199
بهره
0.00 USD
مجموع
2.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۴۹:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.9906
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.81 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۱:۲۶
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۷:۵۹
فروش
0.01
1.10121
1.10031
سود
0.90 USD
EURUSD
معامله
#49520932
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۱:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10121
بهره
0.00 USD
مجموع
0.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۷:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.10031
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.90 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۵۱
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۰۲
خرید
0.05
0.98947
0.99256
سود
15.57 USD
USDCHF
معامله
#49511230
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98947
بهره
0.00 USD
مجموع
15.57 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.99256
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
15.57 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۱۸
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۰۲
خرید
0.02
0.99514
0.99256
سود
-5.20 USD
USDCHF
معامله
#49483822
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۰:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99514
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.99256
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-5.20 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۴۰
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۰۲
خرید
0.03
0.9921
0.99256
سود
1.39 USD
USDCHF
معامله
#49484816
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9921
بهره
0.00 USD
مجموع
1.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۰۲
حجم معامله
0.03
خروج
0.99256
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.39 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۳:۰۸
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۰۲
خرید
0.01
0.99819
0.99256
سود
-5.67 USD
USDCHF
معامله
#49471719
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۳:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99819
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.99256
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-5.67 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۲
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۱:۲۵
فروش
0.01
1.10239
1.10149
سود
0.90 USD
EURUSD
معامله
#49519820
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10239
بهره
0.00 USD
مجموع
0.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۱:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.10149
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.90 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۱۳
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۵۳
فروش
0.01
1.10353
1.10263
سود
0.90 USD
EURUSD
معامله
#49517291
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10353
بهره
0.00 USD
مجموع
0.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.10263
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.90 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۲۰
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۱۲
فروش
0.01
1.09894
1.10373
سود
-4.79 USD
EURUSD
معامله
#49430099
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09894
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.79 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10373
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.79 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۱۸
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۱۲
فروش
0.03
1.10651
1.10373
سود
8.34 USD
EURUSD
معامله
#49487354
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10651
بهره
0.00 USD
مجموع
8.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۱۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.10373
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
8.34 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۴۴
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۱۲
فروش
0.02
1.10346
1.10373
سود
-0.54 USD
EURUSD
معامله
#49438825
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10346
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۱۸:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.10373
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.54 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۴۲
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۱۷
فروش
0.01
0.99064
0.98974
سود
0.91 USD
USDCHF
معامله
#49509529
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99064
بهره
0.00 USD
مجموع
0.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.98974
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.91 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۳۷:۴۷
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۴۲
فروش
0.01
0.99175
0.99085
سود
0.91 USD
USDCHF
معامله
#49498151
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۳۷:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99175
بهره
0.00 USD
مجموع
0.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.99085
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.91 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۳۱
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۱۲
خرید
0.01
1.10745
1.10618
سود
-1.27 USD
EURUSD
معامله
#49489883
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10745
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10618
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.27 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۳۶
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۱۲
خرید
0.02
1.1048
1.10618
سود
2.76 USD
EURUSD
معامله
#49494296
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1048
بهره
0.00 USD
مجموع
2.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.10618
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.76 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۴:۲۷
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۳۷:۴۶
فروش
0.01
0.99089
0.99201
سود
-1.13 USD
USDCHF
معامله
#49486479
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۴:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99089
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۳۷:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.99201
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.13 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۴۱
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۳۷:۴۶
فروش
0.02
0.9934
0.99201
سود
2.80 USD
USDCHF
معامله
#49494328
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9934
بهره
0.00 USD
مجموع
2.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۳۷:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.99201
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.80 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۳۷
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۳۰
خرید
0.01
1.10643
1.10723
سود
0.80 USD
EURUSD
معامله
#49484992
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10643
بهره
0.00 USD
مجموع
0.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.10723
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.80 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۴۸
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۴:۲۶
فروش
0.01
0.9919
0.9911
سود
0.81 USD
USDCHF
معامله
#49485085
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9919
بهره
0.00 USD
مجموع
0.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۴:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.9911
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.81 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۲۵
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۴۷
فروش
0.03
0.99556
0.99207
سود
10.55 USD
USDCHF
معامله
#49437871
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99556
بهره
0.00 USD
مجموع
10.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۴۷
حجم معامله
0.03
خروج
0.99207
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
10.55 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۲۷:۰۴
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۴۷
فروش
0.01
0.98659
0.99207
سود
-5.52 USD
USDCHF
معامله
#49396371
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۲۷:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.98659
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.99207
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-5.52 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۰۵
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۴۷
فروش
0.02
0.99106
0.99207
سود
-2.04 USD
USDCHF
معامله
#49410056
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99106
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.99207
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.04 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۳۱
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۳۶
خرید
0.01
1.10533
1.10613
سود
0.80 USD
EURUSD
معامله
#49484726
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10533
بهره
0.00 USD
مجموع
0.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.10613
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.80 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۱۳:۲۵
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۳۱
خرید
0.02
1.10314
1.10514
سود
4.00 USD
EURUSD
معامله
#49468663
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۱۳:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10314
بهره
0.00 USD
مجموع
4.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.10514
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.00 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۱۴
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۳۱
خرید
0.01
1.10765
1.10514
سود
-2.51 USD
EURUSD
معامله
#49448919
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10765
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10514
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.51 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۱۳:۱۸
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۳:۰۸
خرید
0.01
0.99736
0.99796
سود
0.60 USD
USDCHF
معامله
#49468632
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۱۳:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99736
بهره
0.00 USD
مجموع
0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۳:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.99796
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.60 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۶:۰۸
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۱۳:۱۷
خرید
0.01
0.99647
0.99707
سود
0.60 USD
USDCHF
معامله
#49439166
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۶:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99647
بهره
0.00 USD
مجموع
0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۱۳:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.99707
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.60 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۴۵:۰۸
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۱۳
خرید
0.01
1.10686
1.10746
سود
0.60 USD
EURUSD
معامله
#49445282
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۴۵:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10686
بهره
0.00 USD
مجموع
0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.10746
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.60 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۷:۰۳
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۴۵:۰۸
خرید
0.01
1.10605
1.10665
سود
0.60 USD
EURUSD
معامله
#49443698
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10605
بهره
0.00 USD
مجموع
0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۴۵:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10665
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.60 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۳
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۷:۰۳
خرید
0.01
1.10522
1.10582
سود
0.60 USD
EURUSD
معامله
#49442610
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10522
بهره
0.00 USD
مجموع
0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۷:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.10582
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.60 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۳۷
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۳
خرید
0.03
1.10148
1.105
سود
10.56 USD
EURUSD
معامله
#49414586
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10148
بهره
0.00 USD
مجموع
10.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.105
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
10.56 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۲:۰۹
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۳
خرید
0.02
1.106
1.105
سود
-2.00 USD
EURUSD
معامله
#49406428
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۲:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.106
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.105
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.00 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۲۶
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۳
خرید
0.01
1.11053
1.105
سود
-5.53 USD
EURUSD
معامله
#49375116
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11053
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.105
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-5.53 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۴۳
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۶:۰۸
خرید
0.01
0.9956
0.9962
سود
0.60 USD
USDCHF
معامله
#49435524
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9956
بهره
0.00 USD
مجموع
0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۶:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.9962
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.60 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۲۲
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۴۲
خرید
0.01
0.99475
0.99535
سود
0.60 USD
USDCHF
معامله
#49434284
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99475
بهره
0.00 USD
مجموع
0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۳:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.99535
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.60 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۴۹
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۲۰
خرید
0.01
0.99393
0.99453
سود
0.60 USD
USDCHF
معامله
#49414610
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99393
بهره
0.00 USD
مجموع
0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.99453
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.60 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۲۳
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۲۰
فروش
0.01
1.09973
1.09913
سود
0.60 USD
EURUSD
معامله
#49416651
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09973
بهره
0.00 USD
مجموع
0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.09913
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.60 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۱۳
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۲۲
فروش
0.01
1.10073
1.10013
سود
0.60 USD
EURUSD
معامله
#49414842
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10073
بهره
0.00 USD
مجموع
0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10013
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.60 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۲۲
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۱۲
فروش
0.02
1.10151
1.10091
سود
1.20 USD
EURUSD
معامله
#49414477
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10151
بهره
0.00 USD
مجموع
1.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.10091
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.20 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۲۳
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۴۸
خرید
0.01
0.99312
0.99372
سود
0.60 USD
USDCHF
معامله
#49414398
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99312
بهره
0.00 USD
مجموع
0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.99372
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.60 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۱۶
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۲۱
فروش
0.05
1.10646
1.1018
سود
23.30 USD
EURUSD
معامله
#49359859
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10646
بهره
0.00 USD
مجموع
23.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.1018
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
23.30 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۱۴
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۲۱
فروش
0.03
1.10194
1.1018
سود
0.42 USD
EURUSD
معامله
#49356437
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10194
بهره
0.00 USD
مجموع
0.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۲۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.1018
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.42 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۳۷
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۲۱
فروش
0.02
1.09726
1.1018
سود
-9.08 USD
EURUSD
معامله
#49354778
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09726
بهره
0.00 USD
مجموع
-9.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.1018
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-9.08 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۱۶
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۲۱
فروش
0.01
1.09267
1.1018
سود
-9.13 USD
EURUSD
معامله
#49353022
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09267
بهره
0.00 USD
مجموع
-9.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.1018
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-9.13 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۱۴
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۲۲
خرید
0.01
0.99232
0.99292
سود
0.60 USD
USDCHF
معامله
#49413207
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99232
بهره
0.00 USD
مجموع
0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.99292
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.60 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۲۰
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۱۴
خرید
0.02
0.99005
0.99204
سود
4.01 USD
USDCHF
معامله
#49356673
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99005
بهره
0.00 USD
مجموع
4.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.99204
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.01 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۵۸
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۱۴
خرید
0.01
0.99453
0.99204
سود
-2.51 USD
USDCHF
معامله
#49348789
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99453
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.99204
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.51 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۲۸
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۲۷:۰۳
فروش
0.01
0.98751
0.98691
سود
0.61 USD
USDCHF
معامله
#49394064
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.98751
بهره
0.00 USD
مجموع
0.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۲۷:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.98691
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.61 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۶:۴۴
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۳
فروش
0.01
0.98589
0.98851
سود
-2.65 USD
USDCHF
معامله
#49381507
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۶:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.98589
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.98851
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.65 USD