حالت آزمایشی
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۰۲
خرید
0.01
1.07891
1.07991
سود
‪1.09 USD‬
EURCHF
معامله
#62861949
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07891
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.07991
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.09 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۱۳
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
خرید
0.01
1.07768
1.07843
سود
‪0.81 USD‬
EURCHF
معامله
#62860930
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07768
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.07843
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۲۳
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۴۲
فروش
0.01
0.90938
0.91077
سود
‪-1.79 USD‬
EURGBP
معامله
#62765985
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90938
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.91077
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.79 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۲۰
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۴۲
فروش
0.01
0.91457
0.91077
سود
‪4.89 USD‬
EURGBP
معامله
#62818213
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.91077
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.89 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۱۵
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۴۲
فروش
0.01
0.91197
0.91077
سود
‪1.55 USD‬
EURGBP
معامله
#62774154
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91197
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.91077
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.55 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۵۸
خرید
0.01
1.07864
1.07964
سود
‪1.09 USD‬
EURCHF
معامله
#62720763
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07864
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.07964
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.09 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۵
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۲۲
فروش
0.01
0.90984
0.90975
سود
‪0.12 USD‬
EURGBP
معامله
#62765470
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90984
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.90975
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۰۷:۴۴
فروش
0.01
0.909
0.90862
سود
‪0.49 USD‬
EURGBP
معامله
#62722500
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.909
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۰۷:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.90862
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۳:۳۹
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۵۶
خرید
0.01
0.90666
0.90915
سود
‪3.20 USD‬
EURGBP
معامله
#62687638
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۳:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90666
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.90915
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.20 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۲۶
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۵۶
خرید
0.01
0.90926
0.90915
سود
‪-0.14 USD‬
EURGBP
معامله
#62677348
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90926
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.90915
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۱۱:۱۵
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۵۶
خرید
0.01
0.91181
0.90915
سود
‪-3.41 USD‬
EURGBP
معامله
#62655954
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۱۱:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91181
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.90915
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.41 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۴۵
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۵۶
خرید
0.01
0.90405
0.90915
سود
‪6.54 USD‬
EURGBP
معامله
#62694737
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90405
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.90915
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.54 USD‬
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۳
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۰۲
خرید
0.01
1.08057
1.08151
سود
‪1.01 USD‬
EURCHF
معامله
#62626154
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08057
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.08151
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۰۹
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۱۱:۱۴
خرید
0.01
0.91078
0.91125
سود
‪0.60 USD‬
EURGBP
معامله
#62655019
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91078
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۱۱:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.91125
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۴۲
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۵۳
خرید
0.01
0.91488
0.91523
سود
‪0.45 USD‬
EURGBP
معامله
#62625606
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91488
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.91523
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۳
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۴۲
خرید
0.01
0.9138
0.91445
سود
‪0.83 USD‬
EURGBP
معامله
#62616736
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9138
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.91445
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۳۸
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۳۴
فروش
0.01
0.91483
0.91441
سود
‪0.54 USD‬
EURGBP
معامله
#62592308
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91483
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.91441
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.54 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۹:۵۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۳۲
خرید
0.01
0.91551
0.91556
سود
‪0.06 USD‬
EURGBP
معامله
#62578918
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۹:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91551
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.91556
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۶
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۹:۵۰
خرید
0.01
0.91479
0.91512
سود
‪0.42 USD‬
EURGBP
معامله
#62577542
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91479
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۹:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.91512
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۳۳
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۵
خرید
0.01
0.91192
0.91441
سود
‪3.17 USD‬
EURGBP
معامله
#62566148
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91192
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.91441
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.17 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۱۴
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۵
خرید
0.01
0.91448
0.91441
سود
‪-0.09 USD‬
EURGBP
معامله
#62563900
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91448
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.91441
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.09 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۱۱
خرید
0.01
0.91388
0.91409
سود
‪0.27 USD‬
EURGBP
معامله
#62557070
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91388
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.91409
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۱۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
فروش
0.01
0.91332
0.9135
سود
‪-0.23 USD‬
EURGBP
معامله
#62200761
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91332
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.9135
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.23 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۳۹
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
فروش
0.01
0.92122
0.9135
سود
‪9.84 USD‬
EURGBP
معامله
#62387592
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92122
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.9135
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.84 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۹
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
فروش
0.01
0.91066
0.9135
سود
‪-3.62 USD‬
EURGBP
معامله
#62195196
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91066
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.9135
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.62 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۴۳
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
فروش
0.01
0.91861
0.9135
سود
‪6.51 USD‬
EURGBP
معامله
#62298205
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91861
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.9135
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.51 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۹
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
فروش
0.01
0.90843
0.9135
سود
‪-6.47 USD‬
EURGBP
معامله
#62195080
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90843
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.9135
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.47 USD‬
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
فروش
0.01
0.91598
0.9135
سود
‪3.16 USD‬
EURGBP
معامله
#62257326
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91598
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.9135
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.16 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۶:۴۶
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۳۲
خرید
0.01
1.07596
1.07799
سود
‪2.20 USD‬
EURCHF
معامله
#62522500
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۶:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07596
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.07799
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.20 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۳
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۳۲
خرید
0.01
1.07801
1.07799
سود
‪-0.02 USD‬
EURCHF
معامله
#62517171
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07801
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.07799
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۴۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۲۵
خرید
0.01
0.91638
0.91664
سود
‪0.33 USD‬
EURGBP
معامله
#62511071
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91638
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.91664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۰۴
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۴۲
خرید
0.01
0.91581
0.91599
سود
‪0.23 USD‬
EURGBP
معامله
#62505968
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91581
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.91599
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۲۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۰۳
خرید
0.01
0.91501
0.91545
سود
‪0.57 USD‬
EURGBP
معامله
#62503406
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91501
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.91545
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۰۰:۰۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۴۳
خرید
0.01
1.07624
1.07725
سود
‪1.09 USD‬
EURCHF
معامله
#62450707
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07624
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.07725
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.09 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۱۱
خرید
0.01
0.91846
0.91967
سود
‪1.54 USD‬
EURGBP
معامله
#62445068
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91846
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.91967
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.54 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۱۶
خرید
0.01
1.0753
1.0763
سود
‪1.09 USD‬
EURCHF
معامله
#62389274
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0753
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.0763
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.09 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۱۶
خرید
0.01
1.0743
1.07633
سود
‪2.22 USD‬
EURCHF
معامله
#62340417
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0743
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.07633
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.22 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۱۶
خرید
0.01
1.07635
1.07633
سود
‪-0.02 USD‬
EURCHF
معامله
#62325934
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07635
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۰۱:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.07633
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۵
خرید
0.01
1.08033
1.07935
سود
‪-1.07 USD‬
EURCHF
معامله
#61722391
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08033
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07935
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.07 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۵۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۵
خرید
0.01
1.07438
1.07935
سود
‪5.46 USD‬
EURCHF
معامله
#62105177
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07438
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07935
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.46 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۵
خرید
0.01
1.08232
1.07935
سود
‪-3.26 USD‬
EURCHF
معامله
#61708294
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08232
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07935
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.26 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۰۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۵
خرید
0.01
1.07633
1.07935
سود
‪3.32 USD‬
EURCHF
معامله
#61818430
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07633
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07935
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.32 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۰۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۵
خرید
0.01
1.07834
1.07935
سود
‪1.11 USD‬
EURCHF
معامله
#61792227
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07834
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07935
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.11 USD‬
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۳۷
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۱۷
خرید
0.01
0.91292
0.91329
سود
‪0.47 USD‬
EURGBP
معامله
#62243277
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91292
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.91329
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۳
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۳۶
خرید
0.01
0.91228
0.91252
سود
‪0.31 USD‬
EURGBP
معامله
#62241419
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91228
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.91252
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.31 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۶
فروش
0.01
0.90984
0.90965
سود
‪0.25 USD‬
EURGBP
معامله
#62195020
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90984
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.90965
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۰۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۱۷
فروش
0.01
0.91364
0.91244
سود
‪1.55 USD‬
EURGBP
معامله
#62194885
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91364
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.91244
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.55 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۰۴
فروش
0.01
0.91423
0.91403
سود
‪0.26 USD‬
EURGBP
معامله
#62190034
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91423
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.91403
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۳۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۰۰
فروش
0.01
0.91514
0.91461
سود
‪0.68 USD‬
EURGBP
معامله
#62189478
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91514
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.91461
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۳۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۳۸
فروش
0.01
0.91566
0.9155
سود
‪0.21 USD‬
EURGBP
معامله
#62186865
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91566
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.9155
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.21 USD‬