حالت آزمایشی
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۳۰:۰۰
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۵۷
خرید
0.02
1.05682
1.05726
سود
‪0.91 USD‬
EURCHF
معامله
#54878937
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05682
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.05726
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.91 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۲۵
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۱۲
فروش
0.02
1.05675
1.05726
سود
‪-1.05 USD‬
EURCHF
معامله
#54858274
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05675
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.05726
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.05 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۲۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۱۲
فروش
0.02
1.05856
1.05726
سود
‪2.68 USD‬
EURCHF
معامله
#54863952
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05856
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.05726
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.68 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۴۸
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۱۲
فروش
0.02
1.05768
1.05726
سود
‪0.86 USD‬
EURCHF
معامله
#54860262
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05768
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.05726
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۲۹
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۲۴
فروش
0.02
1.05805
1.05718
سود
‪1.79 USD‬
EURCHF
معامله
#54853807
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05805
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.05718
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.79 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۰۰
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۲۴
فروش
0.02
1.05711
1.05718
سود
‪-0.14 USD‬
EURCHF
معامله
#54850507
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05711
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.05718
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۱۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۴۷
خرید
0.02
1.05684
1.05681
سود
‪-0.07 USD‬
EURCHF
معامله
#54814451
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.05681
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۰
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۴۷
خرید
0.02
1.05597
1.05681
سود
‪1.72 USD‬
EURCHF
معامله
#54818098
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05597
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.05681
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.72 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۰۰
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۴۳:۳۶
فروش
0.02
1.05607
1.05567
سود
‪0.82 USD‬
EURCHF
معامله
#54832526
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05607
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۴۳:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.05567
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۲۴
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۱۵
خرید
0.02
1.05553
1.05639
سود
‪1.76 USD‬
EURCHF
معامله
#54810131
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05553
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.05639
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.76 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۱
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۱۵
خرید
0.02
1.05645
1.05639
سود
‪-0.12 USD‬
EURCHF
معامله
#54809782
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05645
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.05639
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.12 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۲۶
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۲
فروش
0.02
1.05491
1.05587
سود
‪-1.97 USD‬
EURCHF
معامله
#54778628
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05491
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.05587
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.97 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۵۸
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۲
فروش
0.02
1.05763
1.05587
سود
‪3.60 USD‬
EURCHF
معامله
#54799659
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05763
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.05587
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۳:۱۹:۰۵
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۲
فروش
0.02
1.05672
1.05587
سود
‪1.74 USD‬
EURCHF
معامله
#54788725
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۳:۱۹:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05672
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.05587
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.74 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۴۰
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۲
فروش
0.02
1.05584
1.05587
سود
‪-0.07 USD‬
EURCHF
معامله
#54779414
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05584
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.05587
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۳۰
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۴۰
خرید
0.02
1.05503
1.05587
سود
‪1.72 USD‬
EURCHF
معامله
#54753166
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05503
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.05587
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.72 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۰۱
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۴۰
خرید
0.02
1.05591
1.05587
سود
‪-0.08 USD‬
EURCHF
معامله
#54747146
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05591
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.05587
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۳۰:۰۱
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۲۵
فروش
0.02
1.0558
1.0554
سود
‪0.82 USD‬
EURCHF
معامله
#54777429
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0558
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.0554
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۳۶
فروش
0.02
1.05561
1.05522
سود
‪0.80 USD‬
EURCHF
معامله
#54773971
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05561
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.05522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۰۷
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۳۲
فروش
0.02
1.05724
1.05591
سود
‪2.73 USD‬
EURCHF
معامله
#54738891
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.05591
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.73 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۳۴
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۳۲
فروش
0.02
1.05633
1.05591
سود
‪0.86 USD‬
EURCHF
معامله
#54738720
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05633
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.05591
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۳
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۳۲
فروش
0.02
1.05538
1.05591
سود
‪-1.09 USD‬
EURCHF
معامله
#54738694
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05538
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.05591
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.09 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۲۷
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
خرید
0.02
1.05576
1.05661
سود
‪1.75 USD‬
EURCHF
معامله
#54713971
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05576
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.05661
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.75 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۳۰
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
خرید
0.02
1.05667
1.05661
سود
‪-0.13 USD‬
EURCHF
معامله
#54707748
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05667
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.05661
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.13 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
خرید
0.02
1.05752
1.05661
سود
‪-1.88 USD‬
EURCHF
معامله
#54705889
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05752
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.05661
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.88 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۳۶
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
خرید
0.02
1.05487
1.05661
سود
‪3.58 USD‬
EURCHF
معامله
#54722294
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05487
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.05661
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.58 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۲۴
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۱۴
فروش
0.02
1.05839
1.05801
سود
‪0.79 USD‬
EURCHF
معامله
#54687995
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05839
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.05801
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۳۹
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
خرید
0.02
1.05673
1.05851
سود
‪3.69 USD‬
EURCHF
معامله
#54663514
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05673
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.05851
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.69 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۰۰
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
خرید
0.02
1.05764
1.05851
سود
‪1.80 USD‬
EURCHF
معامله
#54659456
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05764
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.05851
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۴۱:۳۲
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
خرید
0.02
1.05857
1.05851
سود
‪-0.12 USD‬
EURCHF
معامله
#54655875
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۴۱:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05857
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.05851
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.12 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۱
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
خرید
0.02
1.05947
1.05851
سود
‪-1.99 USD‬
EURCHF
معامله
#54651342
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05947
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.05851
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.99 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۰
فروش
0.02
1.05896
1.05856
سود
‪0.83 USD‬
EURCHF
معامله
#54610886
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05896
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.05856
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۰۶
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۷
خرید
0.02
1.05889
1.05929
سود
‪0.83 USD‬
EURCHF
معامله
#54605870
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05889
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.05929
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۰۵
خرید
0.02
1.05799
1.05836
سود
‪0.77 USD‬
EURCHF
معامله
#54603198
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.05836
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۸:۰۱
فروش
0.02
1.05818
1.05824
سود
‪-0.13 USD‬
EURCHF
معامله
#54588902
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05818
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۸:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.05824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.13 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۰۶
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۸:۰۱
فروش
0.02
1.05911
1.05824
سود
‪1.81 USD‬
EURCHF
معامله
#54589653
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05911
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۸:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.05824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.81 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۶
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۰۹
خرید
0.02
1.0588
1.05875
سود
‪-0.10 USD‬
EURCHF
معامله
#54583356
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0588
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.05875
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.10 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۴۶
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۰۹
خرید
0.02
1.05789
1.05875
سود
‪1.79 USD‬
EURCHF
معامله
#54586258
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05789
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.05875
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.79 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۶
خرید
0.02
1.05792
1.0583
سود
‪0.79 USD‬
EURCHF
معامله
#54582860
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.0583
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۲۶
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
خرید
0.02
1.05693
1.05732
سود
‪0.81 USD‬
EURCHF
معامله
#54575155
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05693
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.05732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۱
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
خرید
0.02
1.05778
1.05732
سود
‪-0.96 USD‬
EURCHF
معامله
#54572419
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05778
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.05732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.96 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۴۳
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
خرید
0.02
1.05603
1.05732
سود
‪2.69 USD‬
EURCHF
معامله
#54576537
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05603
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.05732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.69 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۰۱
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۰۹
خرید
0.02
1.05767
1.05808
سود
‪0.86 USD‬
EURCHF
معامله
#54551075
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05767
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.05808
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۰۰
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۴
فروش
0.01
1.05931
1.05891
سود
‪0.42 USD‬
EURCHF
معامله
#54536525
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05931
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.05891
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۲۴
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۶
خرید
0.03
1.05687
1.05887
سود
‪6.28 USD‬
EURCHF
معامله
#54528463
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05687
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.05887
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.28 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۵۲
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۶
خرید
0.02
1.05776
1.05887
سود
‪2.32 USD‬
EURCHF
معامله
#54525296
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05776
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.05887
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.32 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۸
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
خرید
0.01
1.05955
1.05887
سود
‪-0.71 USD‬
EURCHF
معامله
#54518918
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.05887
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.71 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۴۶
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
خرید
0.01
1.06042
1.05887
سود
‪-1.62 USD‬
EURCHF
معامله
#54515285
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06042
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.05887
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.62 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۲
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
خرید
0.01
1.06143
1.05887
سود
‪-2.68 USD‬
EURCHF
معامله
#54514404
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06143
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.05887
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.68 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۲۴
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
خرید
0.01
1.05866
1.05887
سود
‪0.22 USD‬
EURCHF
معامله
#54522634
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05866
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.05887
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.22 USD‬