حالت آزمایشی
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۱
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۳:۳۲
فروش
0.03
1.10243
1.10174
سود
2.07 USD
EURUSD
معامله
#50735056
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10243
بهره
0.00 USD
مجموع
2.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۳:۳۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.10174
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.07 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۱
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۳۰
خرید
0.03
1.10304
1.1037
سود
1.98 USD
EURUSD
معامله
#50708799
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10304
بهره
0.00 USD
مجموع
1.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۳۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.1037
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.98 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۰۱
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۲۴
خرید
0.03
140.137
139.973
سود
-4.51 USD
GBPJPY
معامله
#50691863
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
140.137
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۲۴
حجم معامله
0.03
خروج
139.973
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.51 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۸:۰۶
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۲۴
خرید
0.04
139.587
139.973
سود
14.18 USD
GBPJPY
معامله
#50718421
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۸:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
139.587
بهره
0.00 USD
مجموع
14.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۲۴
حجم معامله
0.04
خروج
139.973
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
14.18 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۰۵
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۵۹
فروش
0.03
0.68598
0.68539
سود
1.77 USD
AUDUSD
معامله
#50743306
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68598
بهره
0.00 USD
مجموع
1.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۵۹
حجم معامله
0.03
خروج
0.68539
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.77 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۱۰
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۵۵
فروش
0.03
139.852
139.702
سود
4.12 USD
GBPJPY
معامله
#50663754
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.852
بهره
0.00 USD
مجموع
4.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۵۵
حجم معامله
0.03
خروج
139.702
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.12 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۰۱
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۶:۳۶
خرید
0.03
1.10458
1.10529
سود
2.13 USD
EURUSD
معامله
#50682894
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10458
بهره
0.00 USD
مجموع
2.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۶:۳۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.10529
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.13 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۱۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۰۷
فروش
0.03
0.68944
0.68884
سود
1.80 USD
AUDUSD
معامله
#50663757
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68944
بهره
0.00 USD
مجموع
1.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۰۷
حجم معامله
0.03
خروج
0.68884
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.80 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۸
فروش
0.03
0.6903
0.68971
سود
1.77 USD
AUDUSD
معامله
#50659857
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6903
بهره
0.00 USD
مجموع
1.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.68971
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.77 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۲:۱۷
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۴
فروش
0.03
140.202
140.054
سود
4.07 USD
GBPJPY
معامله
#50663518
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۲:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.202
بهره
0.00 USD
مجموع
4.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۴
حجم معامله
0.03
خروج
140.054
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.07 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۰۰
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۱
فروش
0.03
1.10873
1.10803
سود
2.10 USD
EURUSD
معامله
#50661779
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10873
بهره
0.00 USD
مجموع
2.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.10803
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.10 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۰۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۲:۱۶
فروش
0.03
140.418
140.267
سود
4.15 USD
GBPJPY
معامله
#50661783
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.418
بهره
0.00 USD
مجموع
4.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۲:۱۶
حجم معامله
0.03
خروج
140.267
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.15 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۱۴
خرید
0.03
1.11005
1.10841
سود
-4.92 USD
EURUSD
معامله
#50591841
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11005
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۱۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.10841
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.92 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۴۶:۴۷
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۱۴
خرید
0.05
1.10603
1.10841
سود
11.90 USD
EURUSD
معامله
#50642328
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۴۶:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10603
بهره
0.00 USD
مجموع
11.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.10841
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11.90 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۱۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۱۴
خرید
0.04
1.10803
1.10841
سود
1.52 USD
EURUSD
معامله
#50594670
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10803
بهره
0.00 USD
مجموع
1.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۱۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.10841
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.52 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۳:۲۳
خرید
0.03
140.489
140.325
سود
-4.51 USD
GBPJPY
معامله
#50611742
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
140.489
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۳:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
140.325
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.51 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۵:۲۵
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۳:۲۳
خرید
0.04
139.939
140.325
سود
14.16 USD
GBPJPY
معامله
#50632391
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۵:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
139.939
بهره
0.00 USD
مجموع
14.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۳:۲۳
حجم معامله
0.04
خروج
140.325
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
14.16 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۵۹
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۱:۰۶
خرید
0.03
0.6885
0.68797
سود
-1.59 USD
AUDUSD
معامله
#50634058
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6885
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۱:۰۶
حجم معامله
0.03
خروج
0.68797
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.59 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۱۹:۲۹
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۱:۰۶
خرید
0.04
0.68651
0.68797
سود
5.84 USD
AUDUSD
معامله
#50643278
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۱۹:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68651
بهره
0.00 USD
مجموع
5.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۱:۰۶
حجم معامله
0.04
خروج
0.68797
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.84 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۱
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۵۸
خرید
0.03
0.68769
0.68828
سود
1.77 USD
AUDUSD
معامله
#50632209
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68769
بهره
0.00 USD
مجموع
1.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.68828
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.77 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۴۰
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۰۸
فروش
0.03
1.10811
1.10742
سود
2.07 USD
EURUSD
معامله
#50621149
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10811
بهره
0.00 USD
مجموع
2.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۰۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.10742
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.07 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۱
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۳۸
فروش
0.03
1.10906
1.10834
سود
2.16 USD
EURUSD
معامله
#50618608
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10906
بهره
0.00 USD
مجموع
2.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۳۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.10834
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.16 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۳۲:۳۷
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۵۹
فروش
0.02
140.643
140.308
سود
6.14 USD
GBPJPY
معامله
#50602969
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۳۲:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.643
بهره
0.00 USD
مجموع
6.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
140.308
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.14 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۰۰
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۵۹
فروش
0.01
140.09
140.308
سود
-2.00 USD
GBPJPY
معامله
#50568435
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.09
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
140.308
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.00 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۲۷
فروش
0.03
0.68949
0.68889
سود
1.80 USD
AUDUSD
معامله
#50612506
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68949
بهره
0.00 USD
مجموع
1.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
0.68889
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.80 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۰۳
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۵۹
خرید
0.03
0.6892
0.68979
سود
1.77 USD
AUDUSD
معامله
#50601697
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6892
بهره
0.00 USD
مجموع
1.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۵۹
حجم معامله
0.03
خروج
0.68979
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.77 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۰
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۱۵
فروش
0.01
0.69011
0.69085
سود
-0.74 USD
AUDUSD
معامله
#50572429
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69011
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.69085
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.74 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۱۳
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۱۵
فروش
0.02
0.69212
0.69085
سود
2.54 USD
AUDUSD
معامله
#50578669
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69212
بهره
0.00 USD
مجموع
2.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.69085
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.54 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۱
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۵۹
خرید
0.01
1.11605
1.11391
سود
-2.14 USD
EURUSD
معامله
#50551231
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11605
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.11391
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.14 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۳:۱۳
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۵۹
خرید
0.03
1.11172
1.11391
سود
6.57 USD
EURUSD
معامله
#50569215
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۳:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11172
بهره
0.00 USD
مجموع
6.57 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۵۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.11391
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.57 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۱۵
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۵۹
خرید
0.02
1.114
1.11391
سود
-0.18 USD
EURUSD
معامله
#50559841
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.114
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.11391
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.18 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۴:۱۴
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۴۸
خرید
0.01
140.147
140.296
سود
1.37 USD
GBPJPY
معامله
#50564190
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۴:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
140.147
بهره
0.00 USD
مجموع
1.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
140.296
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.37 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۹:۳۷
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۲۵:۵۱
خرید
0.02
0.68936
0.69063
سود
2.54 USD
AUDUSD
معامله
#50560054
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۹:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68936
بهره
0.00 USD
مجموع
2.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۲۵:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.69063
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.54 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۱
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۲۵:۵۱
خرید
0.01
0.69135
0.69063
سود
-0.72 USD
AUDUSD
معامله
#50549866
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69135
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۲۵:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.69063
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.72 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۰۱
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۴:۱۳
خرید
0.01
139.923
140.067
سود
1.33 USD
GBPJPY
معامله
#50561214
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
139.923
بهره
0.00 USD
مجموع
1.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۴:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
140.067
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.33 USD
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۸
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۲:۲۰
فروش
0.01
1.11608
1.11538
سود
0.70 USD
EURUSD
معامله
#50525454
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11608
بهره
0.00 USD
مجموع
0.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۲:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.11538
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.70 USD
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۱۳
فروش
0.01
139.976
139.827
سود
1.38 USD
GBPJPY
معامله
#50502562
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.976
بهره
0.00 USD
مجموع
1.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
139.827
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.38 USD
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۸
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۰۵
خرید
0.01
1.11519
1.11587
سود
0.68 USD
EURUSD
معامله
#50517050
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11519
بهره
0.00 USD
مجموع
0.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.11587
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.68 USD
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۹:۱۵
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۷
خرید
0.01
1.11424
1.11494
سود
0.70 USD
EURUSD
معامله
#50516676
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۹:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11424
بهره
0.00 USD
مجموع
0.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.11494
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.70 USD
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۱
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۹:۱۴
خرید
0.01
1.11329
1.11399
سود
0.70 USD
EURUSD
معامله
#50515903
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11329
بهره
0.00 USD
مجموع
0.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۹:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.11399
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.70 USD
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۳
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۴۳
فروش
0.01
0.69068
0.69009
سود
0.59 USD
AUDUSD
معامله
#50502587
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69068
بهره
0.00 USD
مجموع
0.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.69009
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.59 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۳۱
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۰:۳۵
خرید
0.01
1.11597
1.11661
سود
0.64 USD
EURUSD
معامله
#50491697
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11597
بهره
0.00 USD
مجموع
0.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۰:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.11661
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.64 USD
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۱
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۳۳:۴۸
فروش
0.01
1.11647
1.11577
سود
0.70 USD
EURUSD
معامله
#50500881
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11647
بهره
0.00 USD
مجموع
0.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۳۳:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.11577
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.70 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۴
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۵۷:۳۸
خرید
0.02
139.687
140.021
سود
6.19 USD
GBPJPY
معامله
#50494587
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
139.687
بهره
0.00 USD
مجموع
6.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۵۷:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
140.021
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.19 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۰
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۵۷:۳۸
خرید
0.01
140.237
140.021
سود
-2.00 USD
GBPJPY
معامله
#50484358
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
140.237
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۵۷:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
140.021
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.00 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۵۵
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۵:۲۲
خرید
0.01
0.69127
0.69053
سود
-0.74 USD
AUDUSD
معامله
#50483993
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69127
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۵:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.69053
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.74 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۴۹
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۵:۲۲
خرید
0.02
0.68925
0.69053
سود
2.56 USD
AUDUSD
معامله
#50488387
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68925
بهره
0.00 USD
مجموع
2.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۵:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.69053
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.56 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۵۹
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۲۹
خرید
0.01
1.11501
1.1157
سود
0.69 USD
EURUSD
معامله
#50491094
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11501
بهره
0.00 USD
مجموع
0.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.1157
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.69 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۱:۳۰
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۵۷
خرید
0.02
1.1134
1.11477
سود
2.74 USD
EURUSD
معامله
#50487942
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۱:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1134
بهره
0.00 USD
مجموع
2.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.11477
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.74 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۱
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۵۷
خرید
0.01
1.11539
1.11477
سود
-0.62 USD
EURUSD
معامله
#50484359
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11539
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.11477
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-0.62 USD