حالت آزمایشی
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۰
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۵۴
فروش
0.03
140.376
140.227
سود
4.12 USD
GBPJPY
معامله
#51084039
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.376
بهره
0.00 USD
مجموع
4.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۵۴
حجم معامله
0.03
خروج
140.227
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.12 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۱
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۴۸:۲۷
خرید
0.03
1.10637
1.10707
سود
2.10 USD
EURUSD
معامله
#51077019
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10637
بهره
0.00 USD
مجموع
2.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۴۸:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.10707
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.10 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۱
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۱۷:۲۲
خرید
0.03
140.14
140.29
سود
4.14 USD
GBPJPY
معامله
#51077761
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
140.14
بهره
0.00 USD
مجموع
4.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۱۷:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
140.29
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.14 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۰۱
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۲۵
فروش
0.03
0.67965
0.67906
سود
1.77 USD
AUDUSD
معامله
#51053708
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67965
بهره
0.00 USD
مجموع
1.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۲۵
حجم معامله
0.03
خروج
0.67906
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.77 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۹:۴۲
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۱۰
فروش
0.04
140.692
140.305
سود
14.26 USD
GBPJPY
معامله
#51061142
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۹:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.692
بهره
0.00 USD
مجموع
14.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۱۰
حجم معامله
0.04
خروج
140.305
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
14.26 USD
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۵۳
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۱۰
فروش
0.03
140.139
140.305
سود
-4.59 USD
GBPJPY
معامله
#51036369
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.139
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
140.305
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.59 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۱۳
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۰۵
فروش
0.03
1.10764
1.10694
سود
2.10 USD
EURUSD
معامله
#51067051
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10764
بهره
0.00 USD
مجموع
2.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.10694
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.10 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۲۲
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۱۲
فروش
0.04
1.10946
1.1079
سود
6.24 USD
EURUSD
معامله
#51063677
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10946
بهره
0.00 USD
مجموع
6.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۱۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.1079
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
6.24 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۱
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۱۲
فروش
0.03
1.10746
1.1079
سود
-1.32 USD
EURUSD
معامله
#51044423
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10746
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۱۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.1079
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.32 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۳۰
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۷:۱۰
خرید
0.03
140.305
140.417
سود
3.09 USD
GBPJPY
معامله
#51046729
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
140.305
بهره
0.00 USD
مجموع
3.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۷:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
140.417
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.09 USD
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۱
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۴۵
خرید
0.03
0.67964
0.68024
سود
1.80 USD
AUDUSD
معامله
#51037825
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67964
بهره
0.00 USD
مجموع
1.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۴۵
حجم معامله
0.03
خروج
0.68024
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.80 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۱
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۲۹
خرید
0.03
140.05
140.2
سود
4.15 USD
GBPJPY
معامله
#51046247
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
140.05
بهره
0.00 USD
مجموع
4.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۲۹
حجم معامله
0.03
خروج
140.2
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.15 USD
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۰۱
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۵۱
فروش
0.03
140.351
140.206
سود
4.01 USD
GBPJPY
معامله
#51035275
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.351
بهره
0.00 USD
مجموع
4.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۵۱
حجم معامله
0.03
خروج
140.206
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.01 USD
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۰۱
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۱۵
خرید
0.03
1.10693
1.10765
سود
2.16 USD
EURUSD
معامله
#51014290
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10693
بهره
0.00 USD
مجموع
2.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۱۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.10765
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.16 USD
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۰:۵۴
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۳۴
خرید
0.05
139.763
140.356
سود
27.29 USD
GBPJPY
معامله
#51016433
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۰:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
139.763
بهره
0.00 USD
مجموع
27.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
140.356
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
27.29 USD
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۸:۵۵
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۳۴
خرید
0.04
140.286
140.356
سود
2.58 USD
GBPJPY
معامله
#50997519
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۸:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
140.286
بهره
0.00 USD
مجموع
2.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۳۴
حجم معامله
0.04
خروج
140.356
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.58 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۰
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۳۴
خرید
0.03
140.836
140.356
سود
-13.25 USD
GBPJPY
معامله
#50962677
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
140.836
بهره
0.00 USD
مجموع
-13.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۳۴
حجم معامله
0.03
خروج
140.356
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-13.25 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۴۳
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۵۰:۴۲
فروش
0.05
1.10813
1.10576
سود
11.85 USD
EURUSD
معامله
#50960750
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10813
بهره
0.00 USD
مجموع
11.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۵۰:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.10576
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11.85 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۵۶
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۵۰:۴۲
فروش
0.04
1.10614
1.10576
سود
1.52 USD
EURUSD
معامله
#50932356
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10614
بهره
0.00 USD
مجموع
1.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۵۰:۴۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.10576
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.52 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۱
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۵۰:۴۲
فروش
0.03
1.10412
1.10576
سود
-4.92 USD
EURUSD
معامله
#50914507
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10412
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۵۰:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.10576
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.92 USD
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۰
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۹:۱۹
خرید
0.03
0.68153
0.68211
سود
1.74 USD
AUDUSD
معامله
#51007192
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68153
بهره
0.00 USD
مجموع
1.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۹:۱۹
حجم معامله
0.03
خروج
0.68211
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.74 USD
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۶:۲۴
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۲۱:۴۳
فروش
0.04
0.68311
0.68165
سود
5.84 USD
AUDUSD
معامله
#50990236
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۶:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68311
بهره
0.00 USD
مجموع
5.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۲۱:۴۳
حجم معامله
0.04
خروج
0.68165
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.84 USD
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۱
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۲۱:۴۳
فروش
0.03
0.68112
0.68165
سود
-1.59 USD
AUDUSD
معامله
#50984358
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68112
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۲۱:۴۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.68165
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.59 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۰۵
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۸
خرید
0.08
0.67811
0.68262
سود
36.08 USD
AUDUSD
معامله
#50877809
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67811
بهره
0.00 USD
مجموع
36.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۸
حجم معامله
0.08
خروج
0.68262
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
36.08 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۸
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۸
خرید
0.06
0.68214
0.68262
سود
2.88 USD
AUDUSD
معامله
#50852658
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68214
بهره
0.00 USD
مجموع
2.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۸
حجم معامله
0.06
خروج
0.68262
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.88 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۰۱
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۸
خرید
0.03
0.68806
0.68262
سود
-16.32 USD
AUDUSD
معامله
#50695283
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68806
بهره
0.00 USD
مجموع
-16.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.68262
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-16.32 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۱۷
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۸
خرید
0.05
0.68395
0.68262
سود
-6.65 USD
AUDUSD
معامله
#50772060
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۰:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68395
بهره
0.00 USD
مجموع
-6.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.68262
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-6.65 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۰۰
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۸
خرید
0.04
0.68602
0.68262
سود
-13.60 USD
AUDUSD
معامله
#50714766
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68602
بهره
0.00 USD
مجموع
-13.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۸
حجم معامله
0.04
خروج
0.68262
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-13.60 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۱:۱۱
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۸
خرید
0.07
0.68012
0.68262
سود
17.50 USD
AUDUSD
معامله
#50855484
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۱:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68012
بهره
0.00 USD
مجموع
17.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۴۸
حجم معامله
0.07
خروج
0.68262
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
17.50 USD
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۰۱
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۳۵
فروش
0.03
140.739
140.593
سود
4.03 USD
GBPJPY
معامله
#50980744
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.739
بهره
0.00 USD
مجموع
4.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۳۵
حجم معامله
0.03
خروج
140.593
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
4.03 USD
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۱
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۵۵:۰۷
خرید
0.03
1.10699
1.10769
سود
2.10 USD
EURUSD
معامله
#50970763
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10699
بهره
0.00 USD
مجموع
2.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۵۵:۰۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.10769
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.10 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۴:۲۲
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۲۲
فروش
0.04
0.68021
0.67875
سود
5.84 USD
AUDUSD
معامله
#50912435
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۴:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68021
بهره
0.00 USD
مجموع
5.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۲۲
حجم معامله
0.04
خروج
0.67875
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
5.84 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۱۱
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۲۲
فروش
0.03
0.67822
0.67875
سود
-1.59 USD
AUDUSD
معامله
#50890838
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67822
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
0.67875
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-1.59 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۴۵
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۴۶:۲۹
فروش
0.06
141.378
140.556
سود
45.44 USD
GBPJPY
معامله
#50945509
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.378
بهره
0.00 USD
مجموع
45.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۴۶:۲۹
حجم معامله
0.06
خروج
140.556
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
45.44 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۱۶
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۴۶:۲۹
فروش
0.04
140.276
140.556
سود
-10.32 USD
GBPJPY
معامله
#50914888
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.276
بهره
0.00 USD
مجموع
-10.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۴۶:۲۹
حجم معامله
0.04
خروج
140.556
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-10.32 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۰۱
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۴۶:۲۹
فروش
0.03
139.731
140.556
سود
-22.80 USD
GBPJPY
معامله
#50895020
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.731
بهره
0.00 USD
مجموع
-22.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۴۶:۲۹
حجم معامله
0.03
خروج
140.556
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-22.80 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۱۰
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۴۶:۲۹
فروش
0.05
140.829
140.556
سود
12.58 USD
GBPJPY
معامله
#50937273
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.829
بهره
0.00 USD
مجموع
12.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۴۶:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
140.556
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
12.58 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۱
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۱۰
فروش
0.03
1.10255
1.10188
سود
2.01 USD
EURUSD
معامله
#50889350
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10255
بهره
0.00 USD
مجموع
2.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.10188
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
2.01 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۲۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۴۳
خرید
0.04
139.538
139.927
سود
14.33 USD
GBPJPY
معامله
#50839486
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
139.538
بهره
0.00 USD
مجموع
14.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۴۳
حجم معامله
0.04
خروج
139.927
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
14.33 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۴۳
خرید
0.03
140.095
139.927
سود
-4.64 USD
GBPJPY
معامله
#50805380
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
140.095
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۴۳
حجم معامله
0.03
خروج
139.927
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.64 USD
۱۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۶:۳۰
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۹:۱۰
کپی
268.08%
181.69%
سود
-16.11 USD
Mkingdom02
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۶:۳۰
نقطه ورود
268.08%
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۹:۱۰
خروج
181.69%
سود
-16.11 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۳:۲۷
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۶:۰۸
خرید
0.04
1.10139
1.10175
سود
1.44 USD
EURUSD
معامله
#50789958
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۳:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10139
بهره
0.00 USD
مجموع
1.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۶:۰۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.10175
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.44 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۵۸
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۶:۰۸
خرید
0.05
1.09937
1.10175
سود
11.90 USD
EURUSD
معامله
#50873781
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09937
بهره
0.00 USD
مجموع
11.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۶:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.10175
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
11.90 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۱
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۶:۰۸
خرید
0.03
1.10339
1.10175
سود
-4.92 USD
EURUSD
معامله
#50766450
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10339
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۱۶:۰۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.10175
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-4.92 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۲
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۳۰
فروش
0.03
139.736
139.604
سود
3.64 USD
GBPJPY
معامله
#50849016
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.736
بهره
0.00 USD
مجموع
3.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۳۰
حجم معامله
0.03
خروج
139.604
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
3.64 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۰۸
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۴:۰۶
فروش
0.03
0.68063
0.68003
سود
1.80 USD
AUDUSD
معامله
#50853003
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68063
بهره
0.00 USD
مجموع
1.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۴:۰۶
حجم معامله
0.03
خروج
0.68003
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.80 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۱۲
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۰۷
فروش
0.03
0.68116
0.68084
سود
0.96 USD
AUDUSD
معامله
#50852699
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68116
بهره
0.00 USD
مجموع
0.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۷:۰۷
حجم معامله
0.03
خروج
0.68084
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
0.96 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۶
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۱۰
فروش
0.03
0.68098
0.68176
سود
-2.34 USD
AUDUSD
معامله
#50852622
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68098
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
0.68176
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
-2.34 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۵۸
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۲۹:۵۹
فروش
0.03
0.68345
0.68304
سود
1.23 USD
AUDUSD
معامله
#50848645
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68345
بهره
0.00 USD
مجموع
1.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۲۹:۵۹
حجم معامله
0.03
خروج
0.68304
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
1.23 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۴:۱۰
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۲۸
فروش
0.04
140.302
139.916
سود
14.16 USD
GBPJPY
معامله
#50746276
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۴:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.302
بهره
0.00 USD
مجموع
14.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۲۸
حجم معامله
0.04
خروج
139.916
هزینه های کمیسیون
0.00 USD
سود
14.16 USD