حالت آزمایشی
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۳۰
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۴۰
خرید
0.02
1.05503
1.05587
سود
‪1.72 USD‬
EURCHF
معامله
#54753166
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05503
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.05587
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.72 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۰۱
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۴۰
خرید
0.02
1.05591
1.05587
سود
‪-0.08 USD‬
EURCHF
معامله
#54747146
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05591
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.05587
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۳۰:۰۱
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۲۵
فروش
0.02
1.0558
1.0554
سود
‪0.82 USD‬
EURCHF
معامله
#54777429
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0558
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.0554
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۳۶
فروش
0.02
1.05561
1.05522
سود
‪0.80 USD‬
EURCHF
معامله
#54773971
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05561
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.05522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۳۴
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۳۲
فروش
0.02
1.05633
1.05591
سود
‪0.86 USD‬
EURCHF
معامله
#54738720
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05633
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.05591
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۳
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۳۲
فروش
0.02
1.05538
1.05591
سود
‪-1.09 USD‬
EURCHF
معامله
#54738694
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05538
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.05591
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.09 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۰۷
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۳۲
فروش
0.02
1.05724
1.05591
سود
‪2.73 USD‬
EURCHF
معامله
#54738891
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.05591
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.73 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۲۷
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
خرید
0.02
1.05576
1.05661
سود
‪1.75 USD‬
EURCHF
معامله
#54713971
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05576
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.05661
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.75 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۳۰
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
خرید
0.02
1.05667
1.05661
سود
‪-0.13 USD‬
EURCHF
معامله
#54707748
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05667
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.05661
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.13 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
خرید
0.02
1.05752
1.05661
سود
‪-1.88 USD‬
EURCHF
معامله
#54705889
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05752
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.05661
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.88 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۳۶
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
خرید
0.02
1.05487
1.05661
سود
‪3.58 USD‬
EURCHF
معامله
#54722294
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05487
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.05661
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.58 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۲۴
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۱۴
فروش
0.02
1.05839
1.05801
سود
‪0.79 USD‬
EURCHF
معامله
#54687995
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05839
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.05801
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۳۹
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
خرید
0.02
1.05673
1.05851
سود
‪3.69 USD‬
EURCHF
معامله
#54663514
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05673
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.05851
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.69 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۰۰
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
خرید
0.02
1.05764
1.05851
سود
‪1.80 USD‬
EURCHF
معامله
#54659456
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05764
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.05851
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۴۱:۳۲
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
خرید
0.02
1.05857
1.05851
سود
‪-0.12 USD‬
EURCHF
معامله
#54655875
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۴۱:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05857
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.05851
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.12 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۱
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
خرید
0.02
1.05947
1.05851
سود
‪-1.99 USD‬
EURCHF
معامله
#54651342
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05947
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.05851
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.99 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۰
فروش
0.02
1.05896
1.05856
سود
‪0.83 USD‬
EURCHF
معامله
#54610886
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05896
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.05856
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۰۶
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۷
خرید
0.02
1.05889
1.05929
سود
‪0.83 USD‬
EURCHF
معامله
#54605870
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05889
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.05929
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۰۵
خرید
0.02
1.05799
1.05836
سود
‪0.77 USD‬
EURCHF
معامله
#54603198
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.05836
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۰۶
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۸:۰۱
فروش
0.02
1.05911
1.05824
سود
‪1.81 USD‬
EURCHF
معامله
#54589653
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05911
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۸:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.05824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.81 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۸:۰۱
فروش
0.02
1.05818
1.05824
سود
‪-0.13 USD‬
EURCHF
معامله
#54588902
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05818
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۸:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.05824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.13 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۶
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۰۹
خرید
0.02
1.0588
1.05875
سود
‪-0.10 USD‬
EURCHF
معامله
#54583356
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0588
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.05875
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.10 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۴۶
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۰۹
خرید
0.02
1.05789
1.05875
سود
‪1.79 USD‬
EURCHF
معامله
#54586258
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05789
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.05875
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.79 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۶
خرید
0.02
1.05792
1.0583
سود
‪0.79 USD‬
EURCHF
معامله
#54582860
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.0583
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۲۶
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
خرید
0.02
1.05693
1.05732
سود
‪0.81 USD‬
EURCHF
معامله
#54575155
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05693
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.05732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۱
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
خرید
0.02
1.05778
1.05732
سود
‪-0.96 USD‬
EURCHF
معامله
#54572419
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05778
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.05732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.96 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۴۳
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
خرید
0.02
1.05603
1.05732
سود
‪2.69 USD‬
EURCHF
معامله
#54576537
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05603
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.05732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.69 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۰۱
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۰۹
خرید
0.02
1.05767
1.05808
سود
‪0.86 USD‬
EURCHF
معامله
#54551075
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05767
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.05808
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۰۰
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۴
فروش
0.01
1.05931
1.05891
سود
‪0.42 USD‬
EURCHF
معامله
#54536525
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05931
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.05891
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۲۴
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۶
خرید
0.03
1.05687
1.05887
سود
‪6.28 USD‬
EURCHF
معامله
#54528463
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05687
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.05887
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.28 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۵۲
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۶
خرید
0.02
1.05776
1.05887
سود
‪2.32 USD‬
EURCHF
معامله
#54525296
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05776
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.05887
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.32 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۸
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
خرید
0.01
1.05955
1.05887
سود
‪-0.71 USD‬
EURCHF
معامله
#54518918
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.05887
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.71 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۴۶
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
خرید
0.01
1.06042
1.05887
سود
‪-1.62 USD‬
EURCHF
معامله
#54515285
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06042
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.05887
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.62 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۲
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
خرید
0.01
1.06143
1.05887
سود
‪-2.68 USD‬
EURCHF
معامله
#54514404
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06143
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.05887
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.68 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۲۴
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
خرید
0.01
1.05866
1.05887
سود
‪0.22 USD‬
EURCHF
معامله
#54522634
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05866
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.05887
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۳۱
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۱۷
خرید
0.01
1.06244
1.06283
سود
‪0.41 USD‬
EURCHF
معامله
#54500846
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06244
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.06283
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۰۱
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۳۰
خرید
0.01
1.06149
1.06189
سود
‪0.42 USD‬
EURCHF
معامله
#54499621
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06149
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.06189
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۰
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۰۸
فروش
0.01
1.06423
1.06392
سود
‪0.32 USD‬
EURCHF
معامله
#54468705
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06423
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.06392
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۰۰:۰۱
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۰۹
خرید
0.01
1.06313
1.06353
سود
‪0.41 USD‬
EURCHF
معامله
#54458305
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06313
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.06353
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۵۱:۳۱
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
فروش
0.01
1.06267
1.0628
سود
‪-0.13 USD‬
EURCHF
معامله
#54446626
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۵۱:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06267
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.0628
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.13 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۴۶
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
فروش
0.01
1.06173
1.0628
سود
‪-1.10 USD‬
EURCHF
معامله
#54446198
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06173
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.0628
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.10 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۱۴
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
فروش
0.01
1.06467
1.0628
سود
‪1.92 USD‬
EURCHF
معامله
#54451351
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06467
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.0628
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.92 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۴۲:۰۰
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
فروش
0.01
1.06376
1.0628
سود
‪0.99 USD‬
EURCHF
معامله
#54450894
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۴۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.0628
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.99 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۰۰
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۴۵
فروش
0.01
1.06215
1.0622
سود
‪-0.05 USD‬
EURCHF
معامله
#54444573
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06215
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.0622
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۰۶
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۴۵
فروش
0.01
1.06307
1.0622
سود
‪0.90 USD‬
EURCHF
معامله
#54445343
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06307
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.0622
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۳
خرید
0.01
1.06036
1.06032
سود
‪-0.04 USD‬
EURCHF
معامله
#54432801
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06036
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.06032
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۴۱
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۳
خرید
0.01
1.05948
1.06032
سود
‪0.86 USD‬
EURCHF
معامله
#54436946
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05948
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.06032
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۳۵
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۳۰
فروش
0.01
1.0614
1.06055
سود
‪0.86 USD‬
EURCHF
معامله
#54426574
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0614
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.06055
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۰
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۳۰
فروش
0.01
1.06051
1.06055
سود
‪-0.04 USD‬
EURCHF
معامله
#54425647
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06051
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.06055
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۴۱
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۹
فروش
0.01
1.0623
1.06096
سود
‪1.36 USD‬
EURCHF
معامله
#54422699
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0623
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.06096
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.36 USD‬