حالت آزمایشی
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۲۹
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۶
خرید
0.01
0.92194
0.85996
سود
‪-87.58 USD‬
EURGBP
معامله
#66828367
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92194
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-87.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.85996
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-87.58 USD‬
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۵۴:۵۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۵
خرید
0.01
0.91825
0.85995
سود
‪-82.37 USD‬
EURGBP
معامله
#66836540
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۵۴:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91825
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-82.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.85995
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-82.37 USD‬
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۹:۳۳
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۴
خرید
0.01
0.91455
0.85994
سود
‪-77.16 USD‬
EURGBP
معامله
#66866831
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۹:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91455
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-77.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.85994
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-77.16 USD‬
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۲۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۳
خرید
0.01
0.91095
0.8599
سود
‪-72.13 USD‬
EURGBP
معامله
#66867102
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91095
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-72.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.8599
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-72.13 USD‬
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۴۸
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۲
خرید
0.01
0.90733
0.85989
سود
‪-67.04 USD‬
EURGBP
معامله
#66951640
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90733
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-67.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.85989
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-67.04 USD‬
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۰۳
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۱
خرید
0.01
0.90365
0.85989
سود
‪-61.84 USD‬
EURGBP
معامله
#66973491
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90365
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-61.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.85989
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-61.84 USD‬
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۴۸
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۰۹
خرید
0.01
0.89998
0.85988
سود
‪-56.66 USD‬
EURGBP
معامله
#67009089
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89998
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-56.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.85988
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-56.66 USD‬
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۰۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۰۸
خرید
0.01
0.89635
0.85988
سود
‪-51.54 USD‬
EURGBP
معامله
#67017603
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89635
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-51.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.85988
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-51.54 USD‬
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۳۲
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۰۷
خرید
0.01
0.89274
0.85987
سود
‪-46.45 USD‬
EURGBP
معامله
#67808427
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89274
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-46.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.85987
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-46.45 USD‬
۱۳.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۰۵
خرید
0.01
0.88912
0.85987
سود
‪-41.33 USD‬
EURGBP
معامله
#67861840
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88912
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-41.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.85987
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-41.33 USD‬
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۲۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۰۳
خرید
0.01
0.8854
0.85984
سود
‪-36.11 USD‬
EURGBP
معامله
#68163435
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8854
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-36.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.85984
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-36.11 USD‬
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۴۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۹
خرید
0.01
0.88237
0.85987
سود
‪-31.80 USD‬
EURGBP
معامله
#68517005
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88237
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-31.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.85987
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-31.80 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۵۲
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۸
خرید
0.01
0.87928
0.85987
سود
‪-27.43 USD‬
EURGBP
معامله
#68992904
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87928
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-27.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.85987
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-27.43 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۳۶
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۷
خرید
0.01
0.87625
0.85987
سود
‪-23.15 USD‬
EURGBP
معامله
#69001561
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87625
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-23.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.85987
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-23.15 USD‬
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۳۳
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۵
خرید
0.01
0.87325
0.85986
سود
‪-18.92 USD‬
EURGBP
معامله
#69403497
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87325
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.85986
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-18.92 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۳
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۴
فروش
0.01
1.08013
1.10117
سود
‪-23.22 USD‬
EURCHF
معامله
#69505327
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-23.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.10117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-23.22 USD‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۶:۱۵
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۳
فروش
0.01
1.08187
1.10117
سود
‪-21.30 USD‬
EURCHF
معامله
#69566880
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۶:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08187
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-21.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.10117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-21.30 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۵۵
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۲
خرید
0.01
0.86654
0.85987
سود
‪-9.43 USD‬
EURGBP
معامله
#69626282
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86654
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.85987
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.43 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۱
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۱
فروش
0.01
1.08359
1.10117
سود
‪-19.40 USD‬
EURCHF
معامله
#69644928
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08359
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-19.40 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۳۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۹
فروش
0.01
1.08529
1.10117
سود
‪-17.53 USD‬
EURCHF
معامله
#69671580
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08529
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-17.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.10117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-17.53 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۴:۳۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۸
فروش
0.01
1.08699
1.10117
سود
‪-15.66 USD‬
EURCHF
معامله
#69705992
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۴:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08699
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-15.66 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۵۶
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۷
فروش
0.01
1.08874
1.10117
سود
‪-13.72 USD‬
EURCHF
معامله
#69726468
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08874
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-13.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.10117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-13.72 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۳۳
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۶
فروش
0.01
1.09046
1.10117
سود
‪-11.83 USD‬
EURCHF
معامله
#69729707
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09046
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.10117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-11.83 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۰۹
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۵
فروش
0.01
1.09223
1.10117
سود
‪-9.87 USD‬
EURCHF
معامله
#69798668
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09223
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.10117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.87 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۵۱
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۴
فروش
0.01
1.09394
1.10117
سود
‪-7.98 USD‬
EURCHF
معامله
#69803786
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09394
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.10117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7.98 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۰۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۲
فروش
0.01
1.09567
1.10117
سود
‪-6.07 USD‬
EURCHF
معامله
#69830768
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09567
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.07 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۴۶
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۱
فروش
0.01
1.09909
1.10117
سود
‪-2.30 USD‬
EURCHF
معامله
#69836349
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09909
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.30 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۰۲
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۲۲
فروش
0.01
1.09739
1.10111
سود
‪-4.10 USD‬
EURCHF
معامله
#69834621
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09739
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10111
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.10 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۳:۰۶
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۲۰
خرید
0.01
0.86052
0.8599
سود
‪-0.87 USD‬
EURGBP
معامله
#69842303
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86052
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.8599
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.87 USD‬
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۰۴
خرید
0.01
1.07982
1.08043
سود
‪0.68 USD‬
EURCHF
معامله
#69437752
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07982
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.08043
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۳۶
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۵
فروش
0.01
1.38892
1.38804
سود
‪0.88 USD‬
GBPUSD
معامله
#69403504
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38892
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38804
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.88 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۴:۱۸
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۵
فروش
0.01
1.38485
1.38804
سود
‪-3.19 USD‬
GBPUSD
معامله
#69386833
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۴:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38485
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38804
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.19 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۵۸
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۵
فروش
0.01
1.39307
1.38804
سود
‪5.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#69447012
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39307
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38804
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.03 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۲
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۷
فروش
0.01
1.08031
1.07971
سود
‪0.68 USD‬
EURCHF
معامله
#69379881
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08031
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.07971
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۴
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۰
خرید
0.01
1.08077
1.08137
سود
‪0.68 USD‬
EURCHF
معامله
#69210331
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08077
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.08137
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۱
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۰
خرید
0.01
1.08247
1.08137
سود
‪-1.23 USD‬
EURCHF
معامله
#69179067
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08247
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.08137
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.23 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۵۷
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۰
خرید
0.01
1.07905
1.08137
سود
‪2.61 USD‬
EURCHF
معامله
#69288309
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07905
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.08137
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.61 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۱
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۴:۱۵
فروش
0.01
1.38593
1.38505
سود
‪0.88 USD‬
GBPUSD
معامله
#69386305
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38593
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۴:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38505
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.88 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۵۲
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۲۴
خرید
0.01
1.38163
1.38254
سود
‪0.91 USD‬
GBPUSD
معامله
#69338530
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38163
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.38254
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.91 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۳
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۳۲
فروش
0.01
1.0799
1.0793
سود
‪0.67 USD‬
EURCHF
معامله
#69329487
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.0793
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.67 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۳۴
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۳۲
فروش
0.01
1.38235
1.37938
سود
‪2.97 USD‬
GBPUSD
معامله
#69244695
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38235
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37938
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.97 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۲۶
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۳۲
فروش
0.01
1.37825
1.37938
سود
‪-1.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#69167592
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37825
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37938
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.13 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۷
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۳۲
فروش
0.01
1.38645
1.37938
سود
‪7.07 USD‬
GBPUSD
معامله
#69278494
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38645
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37938
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.07 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۲
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۳۲
فروش
0.01
1.37409
1.37938
سود
‪-5.29 USD‬
GBPUSD
معامله
#69155937
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37409
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37938
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.29 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۱
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۵۱
خرید
0.01
1.38052
1.38142
سود
‪0.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#69338156
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38052
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38142
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۵۱
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۳۳
فروش
0.01
1.07655
1.07935
سود
‪-3.14 USD‬
EURCHF
معامله
#68604746
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07655
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.07935
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.14 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۲:۲۱
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۳۳
فروش
0.01
1.08336
1.07935
سود
‪4.51 USD‬
EURCHF
معامله
#69099619
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08336
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.07935
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.51 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۳۸
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۳۳
فروش
0.01
1.07825
1.07935
سود
‪-1.23 USD‬
EURCHF
معامله
#68663282
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07825
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.07935
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.23 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۵۱
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۳۳
فروش
0.01
1.08165
1.07935
سود
‪2.59 USD‬
EURCHF
معامله
#68730313
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08165
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.07935
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.59 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۰۷
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۳۳
فروش
0.01
1.07995
1.07935
سود
‪0.68 USD‬
EURCHF
معامله
#68689424
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07995
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.07935
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬