حالت آزمایشی
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۸:۱۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
فروش
0.01
1.41028
1.40978
سود
‪0.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#160344358
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۸:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41028
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.40978
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۶:۰۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
فروش
0.01
1.40971
1.40978
سود
‪-0.17 USD‬
GBPUSD
معامله
#160344169
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۶:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40971
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.40978
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.17 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۵۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
فروش
0.01
1.41008
1.40978
سود
‪0.20 USD‬
GBPUSD
معامله
#160344255
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۱:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41008
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.40978
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۴۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
فروش
0.01
1.41048
1.40978
سود
‪0.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#160344654
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41048
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.40978
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۲۲:۵۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
فروش
0.01
1.40987
1.40978
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#160344174
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۲۲:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40987
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.40978
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۰۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۴۵
فروش
0.01
1.40993
1.4097
سود
‪0.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#160344038
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40993
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.4097
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۱:۲۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۴۵
فروش
0.01
1.41007
1.4097
سود
‪0.27 USD‬
GBPUSD
معامله
#160344040
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41007
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.4097
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۴۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
خرید
0.01
0.85775
0.85799
سود
‪0.14 USD‬
EURGBP
معامله
#160337086
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85775
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.85799
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۲۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
خرید
0.01
0.85732
0.85799
سود
‪0.74 USD‬
EURGBP
معامله
#160339684
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85732
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.85799
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.74 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۰۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
خرید
0.01
0.85796
0.85799
سود
‪-0.16 USD‬
EURGBP
معامله
#160336723
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85796
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.85799
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.16 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۱۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
خرید
0.01
0.85753
0.85799
سود
‪0.45 USD‬
EURGBP
معامله
#160338684
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85753
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.85799
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
خرید
0.01
0.85719
0.85799
سود
‪0.93 USD‬
EURGBP
معامله
#160339903
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85719
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.85799
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.93 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
خرید
0.01
0.85816
0.85799
سود
‪-0.44 USD‬
EURGBP
معامله
#160336719
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85816
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.85799
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.44 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۰۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۰۸
فروش
0.01
1.41017
1.40987
سود
‪0.20 USD‬
GBPUSD
معامله
#160343921
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41017
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.40987
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۴:۱۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۴۰
فروش
0.01
1.20969
1.2094
سود
‪0.19 USD‬
EURUSD
معامله
#160343169
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۴:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20969
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.2094
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۹:۳۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۴۰
فروش
0.01
1.20993
1.2094
سود
‪0.43 USD‬
EURUSD
معامله
#160343225
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۹:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20993
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.2094
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۰۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۴۰
فروش
0.01
1.20949
1.2094
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#160343168
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.2094
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۱۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۳
فروش
0.01
1.41075
1.41035
سود
‪0.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#160343187
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41075
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.41035
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۲۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۳
فروش
0.01
1.41093
1.41035
سود
‪0.48 USD‬
GBPUSD
معامله
#160343262
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41093
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.41035
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۲۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۳
فروش
0.01
1.41055
1.41035
سود
‪0.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#160343140
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41055
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.41035
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۰۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۳
فروش
0.01
1.41035
1.41035
سود
‪-0.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#160343137
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41035
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.41035
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.10 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۱۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۶
فروش
0.01
1.20983
1.20951
سود
‪0.22 USD‬
EURUSD
معامله
#160341785
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20983
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.20951
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۵۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۶
فروش
0.01
1.20963
1.20951
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#160341339
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20963
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.20951
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۰۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۶
فروش
0.01
1.21005
1.20951
سود
‪0.44 USD‬
EURUSD
معامله
#160341893
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21005
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.20951
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۰۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۶
فروش
0.01
1.20934
1.20951
سود
‪-0.27 USD‬
EURUSD
معامله
#160341330
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20934
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.20951
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.27 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۶
فروش
0.01
1.21022
1.20951
سود
‪0.61 USD‬
EURUSD
معامله
#160341943
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21022
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.20951
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۰۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۵۲
فروش
0.01
0.76919
0.76889
سود
‪0.20 USD‬
AUDUSD
معامله
#160342964
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76919
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.76889
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۳۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۳۹
فروش
0.01
1.41094
1.41054
سود
‪0.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#160342972
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41094
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.41054
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۰۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۳۹
فروش
0.01
1.41074
1.41054
سود
‪0.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#160342967
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۴:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41074
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.41054
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۲۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۴
فروش
0.01
0.76952
0.76922
سود
‪0.20 USD‬
AUDUSD
معامله
#160341904
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76952
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.76922
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۲۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۴
فروش
0.01
0.76932
0.76922
سود
‪0.00 USD‬
AUDUSD
معامله
#160341383
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76932
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.76922
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۹:۴۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۴
فروش
0.01
0.7699
0.76922
سود
‪0.58 USD‬
AUDUSD
معامله
#160342566
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۹:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7699
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.76922
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۰۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۴
فروش
0.01
0.76913
0.76922
سود
‪-0.19 USD‬
AUDUSD
معامله
#160341343
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76913
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.76922
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.19 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۲۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۴
فروش
0.01
0.76971
0.76922
سود
‪0.39 USD‬
AUDUSD
معامله
#160342007
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76971
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.76922
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۲۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
فروش
0.01
1.41132
1.4108
سود
‪0.42 USD‬
GBPUSD
معامله
#160341932
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41132
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.4108
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۲۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
فروش
0.01
1.41151
1.4108
سود
‪0.61 USD‬
GBPUSD
معامله
#160341963
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41151
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.4108
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۳۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
فروش
0.01
1.41089
1.4108
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#160341652
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41089
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.4108
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۵۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
فروش
0.01
1.41109
1.4108
سود
‪0.19 USD‬
GBPUSD
معامله
#160341910
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41109
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.4108
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۰۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
فروش
0.01
1.41069
1.4108
سود
‪-0.21 USD‬
GBPUSD
معامله
#160341647
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41069
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.4108
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.21 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۴
فروش
0.01
1.40967
1.41074
سود
‪-1.17 USD‬
GBPUSD
معامله
#160295516
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40967
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.41074
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.17 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۲
فروش
0.01
1.40985
1.41072
سود
‪-0.97 USD‬
GBPUSD
معامله
#160295531
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40985
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.41072
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.97 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۲
فروش
0.01
1.41018
1.41072
سود
‪-0.64 USD‬
GBPUSD
معامله
#160295547
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41018
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.41072
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.64 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۲۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۱
فروش
0.01
1.41103
1.41072
سود
‪0.21 USD‬
GBPUSD
معامله
#160295722
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41103
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.41072
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۱
فروش
0.01
1.41035
1.41072
سود
‪-0.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#160295566
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41035
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.41072
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.47 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۱
فروش
0.01
1.41084
1.41072
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#160295585
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41084
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.41072
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۳۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۹
فروش
0.01
1.41115
1.41072
سود
‪0.33 USD‬
GBPUSD
معامله
#160295772
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41115
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.41072
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۷
فروش
0.01
1.41142
1.41075
سود
‪0.57 USD‬
GBPUSD
معامله
#160295784
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41142
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.41075
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۵
فروش
0.01
1.41172
1.41059
سود
‪1.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#160295850
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41172
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.41059
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.03 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۴۳
فروش
0.01
0.85737
0.85715
سود
‪0.11 USD‬
EURGBP
معامله
#160339943
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85737
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.85715
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۵۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۴۳
فروش
0.01
0.85761
0.85715
سود
‪0.45 USD‬
EURGBP
معامله
#160339950
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85761
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.85715
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.45 USD‬