حالت آزمایشی
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۳۵
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۹
خرید
0.01
1.09491
1.09392
سود
-1.20 USD
EURCHF
معامله
#119699607
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09491
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.09392
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.20 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۴۷
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۹
خرید
0.01
1.09854
1.09392
سود
-4.86 USD
EURCHF
معامله
#119215504
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09854
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.09392
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-4.86 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۹
خرید
0.03
1.08761
1.09392
سود
18.51 USD
EURCHF
معامله
#119939435
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08761
بهره
0.00 USD
مجموع
19.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.09392
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
18.51 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۰۳:۱۹
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۹
خرید
0.02
1.09128
1.09392
سود
4.94 USD
EURCHF
معامله
#119746233
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۰۳:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09128
بهره
0.00 USD
مجموع
5.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.09392
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
4.94 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۴
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۹
خرید
0.01
1.10214
1.09392
سود
-8.50 USD
EURCHF
معامله
#118773891
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10214
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.09392
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-8.50 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۳:۱۴
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
خرید
0.02
1.06921
1.06662
سود
-3.70 USD
AUDNZD
معامله
#119721406
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۳:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06921
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.06662
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-3.70 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۷:۳۲
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
خرید
0.08
1.06141
1.06662
سود
24.91 USD
AUDNZD
معامله
#119961663
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۷:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06141
بهره
0.00 USD
مجموع
26.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
حجم معامله
0.08
خروج
1.06662
هزینه های کمیسیون
-1.60 USD
سود
24.91 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۴۸
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
خرید
0.03
1.06661
1.06662
سود
-0.58 USD
AUDNZD
معامله
#119820233
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06661
بهره
0.00 USD
مجموع
0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.06662
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-0.58 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۶
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
خرید
0.01
1.07183
1.06662
سود
-3.51 USD
AUDNZD
معامله
#119720393
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07183
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.06662
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.51 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۴:۰۸
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
خرید
0.01
1.08186
1.06662
سود
-9.89 USD
AUDNZD
معامله
#119651488
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08186
بهره
0.00 USD
مجموع
-9.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.06662
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-9.89 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۱۶:۴۵
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
خرید
0.01
1.07926
1.06662
سود
-8.24 USD
AUDNZD
معامله
#119716241
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۱۶:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07926
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.06662
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-8.24 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۱۲
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
خرید
0.05
1.06416
1.06662
سود
6.82 USD
AUDNZD
معامله
#119888484
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06416
بهره
0.00 USD
مجموع
7.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.06662
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
6.82 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۴
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۱۷
فروش
0.01
0.99434
0.98802
سود
6.30 USD
USDCHF
معامله
#119434388
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99434
بهره
0.00 USD
مجموع
6.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.98802
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
6.30 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۴۸
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۱۷
فروش
0.01
0.99073
0.98802
سود
2.64 USD
USDCHF
معامله
#118751775
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99073
بهره
0.00 USD
مجموع
2.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.98802
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.64 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۰۱
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۳۲
فروش
0.01
0.68592
0.6815
سود
4.32 USD
AUDUSD
معامله
#119518627
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68592
بهره
0.00 USD
مجموع
4.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.6815
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.32 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۳۵
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۷
فروش
0.01
1.07057
1.06492
سود
3.42 USD
AUDNZD
معامله
#119720606
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07057
بهره
0.00 USD
مجموع
3.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.06492
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.42 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۲۹
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۰۵
فروش
0.01
1.09547
1.08917
سود
6.16 USD
EURCHF
معامله
#119696869
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09547
بهره
0.00 USD
مجموع
6.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.08917
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
6.16 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۲:۴۹
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۲
خرید
0.01
0.63939
0.63927
سود
-0.22 USD
NZDUSD
معامله
#119112934
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۲:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.63939
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.63927
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.22 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۷:۰۳
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۲
خرید
0.03
0.63315
0.63927
سود
18.06 USD
NZDUSD
معامله
#119511390
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.63315
بهره
0.00 USD
مجموع
18.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۲
حجم معامله
0.03
خروج
0.63927
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
18.06 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۲۸
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۲
خرید
0.01
0.64251
0.63927
سود
-3.34 USD
NZDUSD
معامله
#119080864
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64251
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.63927
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-3.34 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۲۲
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۲
خرید
0.02
0.63631
0.63927
سود
5.72 USD
NZDUSD
معامله
#119275926
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.63631
بهره
0.00 USD
مجموع
5.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.63927
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.72 USD
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۲۹
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۲
خرید
0.01
0.64559
0.63927
سود
-6.42 USD
NZDUSD
معامله
#118983412
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64559
بهره
0.00 USD
مجموع
-6.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.63927
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-6.42 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۱:۱۷
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۵
فروش
0.01
1.08084
1.07563
سود
3.13 USD
AUDNZD
معامله
#119639355
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۱:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08084
بهره
0.00 USD
مجموع
3.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07563
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.13 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۳
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۵
فروش
0.01
1.07827
1.07563
سود
1.49 USD
AUDNZD
معامله
#119574566
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07827
بهره
0.00 USD
مجموع
1.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۰:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07563
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.49 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۰۳
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۲۸
فروش
0.01
1.10182
1.09552
سود
6.13 USD
EURCHF
معامله
#118751982
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10182
بهره
0.00 USD
مجموع
6.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.09552
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
6.13 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۲۸
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۴:۰۶
خرید
0.01
1.07923
1.08184
سود
1.45 USD
AUDNZD
معامله
#119571824
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07923
بهره
0.00 USD
مجموع
1.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۴:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.08184
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.45 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۱
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۴:۰۶
خرید
0.01
1.08455
1.08184
سود
-1.92 USD
AUDNZD
معامله
#119441730
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08455
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۴:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.08184
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.92 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۲۷
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۴:۰۶
خرید
0.02
1.07663
1.08184
سود
6.20 USD
AUDNZD
معامله
#119595904
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07663
بهره
0.00 USD
مجموع
6.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۴:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.08184
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
6.20 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۸:۴۱
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۴:۰۶
خرید
0.01
1.08187
1.08184
سود
-0.22 USD
AUDNZD
معامله
#119475275
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۸:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08187
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۴:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.08184
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.22 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۲۸
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۶
فروش
0.05
1.08413
1.07892
سود
15.56 USD
AUDNZD
معامله
#119436623
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08413
بهره
0.00 USD
مجموع
16.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.07892
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
15.56 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۱:۱۶
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۶
فروش
0.03
1.08154
1.07892
سود
4.39 USD
AUDNZD
معامله
#119237790
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۱:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08154
بهره
0.00 USD
مجموع
4.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.07892
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
4.39 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۰۲
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۶
فروش
0.02
1.07889
1.07892
سود
-0.44 USD
AUDNZD
معامله
#119207130
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07889
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.07892
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-0.44 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۳۸
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۵
فروش
0.01
1.0737
1.07892
سود
-3.51 USD
AUDNZD
معامله
#119060960
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0737
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07892
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.51 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۵۳:۴۳
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۵
فروش
0.01
1.0763
1.07892
سود
-1.86 USD
AUDNZD
معامله
#119113850
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۵۳:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0763
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07892
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.86 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۴:۳۶
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۵
فروش
0.01
1.07113
1.07892
سود
-5.15 USD
AUDNZD
معامله
#119044278
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۴:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07113
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07892
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-5.15 USD
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۴۴
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۰۰
فروش
0.01
0.68761
0.68591
سود
1.60 USD
AUDUSD
معامله
#119332160
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68761
بهره
0.00 USD
مجموع
1.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.68591
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.60 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۳۶
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۰۰
فروش
0.01
0.69033
0.68591
سود
4.32 USD
AUDUSD
معامله
#119396219
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69033
بهره
0.00 USD
مجموع
4.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.68591
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.32 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۵:۱۰
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۲
خرید
0.01
1.31244
1.32058
سود
6.06 USD
USDCAD
معامله
#119168731
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۱۵:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31244
بهره
0.00 USD
مجموع
6.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.32058
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
6.06 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۰۷
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۲
خرید
0.01
1.31724
1.32058
سود
2.43 USD
USDCAD
معامله
#118751528
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31724
بهره
0.00 USD
مجموع
2.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.32058
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.43 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۴۰
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۳۶
فروش
0.01
1.10976
1.10349
سود
6.17 USD
EURUSD
معامله
#119198199
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10976
بهره
0.00 USD
مجموع
6.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.10349
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
6.17 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۱۰
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۲۲
خرید
0.01
1.07792
1.08315
سود
3.14 USD
AUDNZD
معامله
#119167254
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07792
بهره
0.00 USD
مجموع
3.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.08315
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.14 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۳۹
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۱
خرید
0.01
0.69157
0.69059
سود
-1.08 USD
AUDUSD
معامله
#118785196
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69157
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.69059
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.08 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۲۴:۲۴
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۱
خرید
0.01
0.68618
0.69059
سود
4.31 USD
AUDUSD
معامله
#119362817
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۲۴:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68618
بهره
0.00 USD
مجموع
4.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.69059
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.31 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۲۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۱
خرید
0.01
0.68888
0.69059
سود
1.61 USD
AUDUSD
معامله
#118840889
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۷:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68888
بهره
0.00 USD
مجموع
1.71 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.69059
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.61 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۴:۱۵
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۰۲
فروش
0.01
0.63905
0.63603
سود
2.92 USD
NZDUSD
معامله
#119113123
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۴:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63905
بهره
0.00 USD
مجموع
3.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.63603
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.92 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۱۰
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۰۲
فروش
0.01
0.64215
0.63603
سود
6.02 USD
NZDUSD
معامله
#119158471
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64215
بهره
0.00 USD
مجموع
6.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.63603
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
6.02 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۱۲:۳۴
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۴۲
فروش
0.01
0.68932
0.68763
سود
1.59 USD
AUDUSD
معامله
#118775544
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۱۲:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68932
بهره
0.00 USD
مجموع
1.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.68763
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.59 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۳۶:۳۵
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۴۲
فروش
0.01
0.69204
0.68763
سود
4.31 USD
AUDUSD
معامله
#118789521
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۳۶:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69204
بهره
0.00 USD
مجموع
4.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.68763
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.31 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۴۵
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۴۲
فروش
0.01
0.68663
0.68763
سود
-1.10 USD
AUDUSD
معامله
#118750037
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۷:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68663
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.68763
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.10 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۱
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۴۴
خرید
0.01
0.99058
0.99329
سود
2.63 USD
USDCHF
معامله
#118773827
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99058
بهره
0.00 USD
مجموع
2.73 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.99329
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.63 USD