حالت آزمایشی
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۲۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۳۸
خرید
0.01
1.25797
1.25912
سود
‪1.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#128905596
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25797
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.25912
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۳۸
فروش
0.01
1.25652
1.25917
سود
‪-2.75 USD‬
GBPUSD
معامله
#128882904
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25652
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.25917
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.75 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۱۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۸
خرید
0.01
1.06235
1.05636
سود
‪-6.54 USD‬
EURCHF
معامله
#128382527
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06235
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.05636
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-6.54 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۰۸:۴۶
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۸
فروش
0.01
1.05617
1.05642
سود
‪-0.46 USD‬
EURCHF
معامله
#128760415
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۰۸:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05617
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.05642
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.46 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۰۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۷
خرید
0.01
1.05875
1.05637
سود
‪-2.72 USD‬
EURCHF
معامله
#128384752
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05875
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.05637
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.72 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۵۶
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۶
خرید
0.01
1.05511
1.05638
سود
‪1.14 USD‬
EURCHF
معامله
#128797699
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05511
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.05638
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.14 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۳
فروش
0.01
0.94564
0.94415
سود
‪1.48 USD‬
USDCHF
معامله
#128878410
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.94564
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.94415
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.48 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۰۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۳
خرید
0.01
0.95033
0.94406
سود
‪-6.74 USD‬
USDCHF
معامله
#128852547
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95033
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.94406
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-6.74 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۳۵
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۲
خرید
0.01
0.94665
0.94406
سود
‪-2.84 USD‬
USDCHF
معامله
#128870242
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94665
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.94406
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.84 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۴:۴۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۱
خرید
0.01
0.94302
0.94407
سود
‪1.01 USD‬
USDCHF
معامله
#128880559
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۴:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94302
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۸:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.94407
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۱۹
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۶
خرید
0.01
1.39564
1.38293
سود
‪-9.29 USD‬
USDCAD
معامله
#128882425
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39564
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38293
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-9.29 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۶
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۶
فروش
0.01
1.38524
1.38304
سود
‪1.49 USD‬
USDCAD
معامله
#128907182
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38524
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38304
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.49 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۲:۰۷
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۵
خرید
0.01
1.39092
1.38288
سود
‪-5.91 USD‬
USDCAD
معامله
#128897493
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۲:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39092
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38288
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-5.91 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۰۹
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۴
خرید
0.01
1.38618
1.38288
سود
‪-2.49 USD‬
USDCAD
معامله
#128906579
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۸:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38618
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.38288
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.49 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۸:۳۹
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۳
فروش
0.01
1.02289
1.02643
سود
‪-2.38 USD‬
AUDNZD
معامله
#128881939
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۸:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.02289
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.02643
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.38 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۷:۵۷
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۲
فروش
0.01
1.02558
1.02642
سود
‪-0.72 USD‬
AUDNZD
معامله
#128883339
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۷:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.02558
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.02642
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.72 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۵۷:۲۲
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۲
فروش
0.01
1.02806
1.02642
سود
‪0.81 USD‬
AUDNZD
معامله
#128883916
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۵۷:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.02806
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.02642
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۲۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۱
خرید
0.01
1.02833
1.02629
سود
‪-1.45 USD‬
AUDNZD
معامله
#128884074
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.02833
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.02629
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.45 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۰:۴۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۰
خرید
0.01
1.02553
1.0263
سود
‪0.27 USD‬
AUDNZD
معامله
#128884347
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۰:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.02553
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.0263
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۱۲
فروش
0.01
0.60906
0.6143
سود
‪-5.34 USD‬
NZDUSD
معامله
#128882927
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.60906
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.6143
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-5.34 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۴۰:۰۶
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۱۱
فروش
0.01
0.61216
0.6143
سود
‪-2.24 USD‬
NZDUSD
معامله
#128883675
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۴۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.61216
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.6143
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.24 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۵۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۱۰
فروش
0.01
0.6155
0.61393
سود
‪1.47 USD‬
NZDUSD
معامله
#128890360
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6155
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.61393
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.47 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۹
خرید
0.01
0.61763
0.61381
سود
‪-3.92 USD‬
NZDUSD
معامله
#128874135
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.61763
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.61381
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.92 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۱:۰۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۸
خرید
0.01
0.61142
0.61377
سود
‪2.25 USD‬
NZDUSD
معامله
#128881280
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.61142
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.61377
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.25 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۱۹
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۸
خرید
0.01
0.61453
0.61381
سود
‪-0.82 USD‬
NZDUSD
معامله
#128878311
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.61453
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.61381
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.82 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۱:۵۵
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۹
فروش
0.01
0.62545
0.62987
سود
‪-4.52 USD‬
AUDUSD
معامله
#128881383
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۱:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.62545
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.62987
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-4.52 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۱۳
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۹
فروش
0.01
0.6283
0.62987
سود
‪-1.67 USD‬
AUDUSD
معامله
#128883488
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6283
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.62987
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.67 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۰۲
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۸
فروش
0.01
0.63103
0.62987
سود
‪1.06 USD‬
AUDUSD
معامله
#128883984
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63103
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.62987
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۵۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۷
خرید
0.01
0.63228
0.62981
سود
‪-2.57 USD‬
AUDUSD
معامله
#128898021
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.63228
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.62981
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.57 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۴۹
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۶
خرید
0.01
0.62954
0.62978
سود
‪0.14 USD‬
AUDUSD
معامله
#128901444
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.62954
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.62978
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۲۳
فروش
0.01
1.11664
1.11893
سود
‪-2.39 USD‬
EURUSD
معامله
#128889105
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11664
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.11893
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.39 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۵۸:۳۸
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۲۲
فروش
0.01
1.12026
1.11897
سود
‪1.19 USD‬
EURUSD
معامله
#128893663
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۵۸:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12026
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.11897
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.19 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۲۱
خرید
0.01
1.11857
1.11897
سود
‪0.30 USD‬
EURUSD
معامله
#128874140
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11857
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.11897
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۳۷
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۵
فروش
0.01
1.37937
1.38537
سود
‪-4.43 USD‬
USDCAD
معامله
#128872183
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37937
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38537
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-4.43 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۴۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۵
فروش
0.01
1.38409
1.38537
سود
‪-1.02 USD‬
USDCAD
معامله
#128877487
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38409
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38537
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.02 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۲:۳۴
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۵
فروش
0.02
1.38883
1.38537
سود
‪4.80 USD‬
USDCAD
معامله
#128880440
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۲:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38883
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.38537
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.80 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۱:۵۹
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۵
فروش
0.03
1.39361
1.38537
سود
‪17.54 USD‬
USDCAD
معامله
#128881451
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39361
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.38537
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪17.54 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۲
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۵
فروش
0.01
1.37466
1.38537
سود
‪-7.83 USD‬
USDCAD
معامله
#128865309
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37466
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38537
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-7.83 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۵۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۱۹
خرید
0.01
1.2586
1.2579
سود
‪-0.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#128877558
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2586
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.2579
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.80 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۵۲:۴۶
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۱۹
خرید
0.01
1.255
1.2579
سود
‪2.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#128882649
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۵۲:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.255
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.2579
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.80 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۳۱:۵۰
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۱۹
خرید
0.02
1.25139
1.2579
سود
‪12.82 USD‬
GBPUSD
معامله
#128888322
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۳۱:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25139
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.2579
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪12.82 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۲
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۱۹
خرید
0.01
1.26219
1.2579
سود
‪-4.39 USD‬
GBPUSD
معامله
#128874155
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26219
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.2579
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-4.39 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۴۹
خرید
0.01
0.63053
0.63224
سود
‪1.61 USD‬
AUDUSD
معامله
#128891209
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.63053
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.63224
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.61 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۲۵:۵۶
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۴۹
خرید
0.01
0.62781
0.63224
سود
‪4.33 USD‬
AUDUSD
معامله
#128895066
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۲۵:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.62781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.63224
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.33 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۴:۴۳
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۲۳:۴۶
فروش
0.02
1.12183
1.11552
سود
‪12.42 USD‬
EURUSD
معامله
#128880577
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۴:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12183
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۲۳:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.11552
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪12.42 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۲۸
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۲۳:۴۶
فروش
0.01
1.11102
1.11552
سود
‪-4.60 USD‬
EURUSD
معامله
#128848230
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۳:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11102
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۲۳:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.11552
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-4.60 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۲۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۲۳:۴۶
فروش
0.01
1.11824
1.11552
سود
‪2.62 USD‬
EURUSD
معامله
#128867573
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11824
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۲۳:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.11552
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.62 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۸
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۲۳:۴۶
فروش
0.01
1.11464
1.11552
سود
‪-0.98 USD‬
EURUSD
معامله
#128864790
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11464
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۲۳:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.11552
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.98 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۹:۱۷
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۵۴
خرید
0.2
1.02154
1.02664
سود
‪58.18 USD‬
AUDNZD
معامله
#128882085
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۳۹:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.02154
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪62.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۵۴
حجم معامله
0.2
خروج
1.02664
هزینه های کمیسیون
‪-4.00 USD‬
سود
‪58.18 USD‬
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۲۵
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۵۴
خرید
0.01
1.03955
1.02664
سود
‪-8.07 USD‬
AUDNZD
معامله
#128463527
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.02664
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-8.07 USD‬