حالت آزمایشی
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۳۰
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
فروش
0.08
1.10383
1.1379
سود
‪-273.68 USD‬
EURUSD
معامله
#136017749
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10383
بهره
‪-0.32 USD‬
مجموع
‪-272.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
حجم معامله
0.08
خروج
1.1379
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-273.68 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۴۶
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
خرید
0.04
1.13346
1.13788
سود
‪17.09 USD‬
EURUSD
معامله
#136716472
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13346
بهره
‪-0.19 USD‬
مجموع
‪17.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.13788
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪17.09 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۷
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
فروش
0.04
1.0938
1.1379
سود
‪-177.02 USD‬
EURUSD
معامله
#135823449
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0938
بهره
‪-0.22 USD‬
مجموع
‪-176.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.1379
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-177.02 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۰۹
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
فروش
0.32
1.12377
1.1379
سود
‪-455.97 USD‬
EURUSD
معامله
#136599127
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12377
بهره
‪-0.61 USD‬
مجموع
‪-452.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
حجم معامله
0.32
خروج
1.1379
هزینه های کمیسیون
‪-3.20 USD‬
سود
‪-455.97 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۴۲
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
فروش
0.16
1.11372
1.1379
سود
‪-389.03 USD‬
EURUSD
معامله
#136177320
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11372
بهره
‪-0.55 USD‬
مجموع
‪-386.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
حجم معامله
0.16
خروج
1.1379
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪-389.03 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۱۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۵۰
خرید
0.04
1.13308
1.13407
سود
‪3.56 USD‬
EURUSD
معامله
#136711715
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13308
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۵۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.13407
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.56 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۴۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۱۶
خرید
0.04
1.13193
1.1329
سود
‪3.48 USD‬
EURUSD
معامله
#136709569
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13193
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۱۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.1329
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.48 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۱۶
خرید
0.04
1.13145
1.13218
سود
‪2.52 USD‬
EURUSD
معامله
#136708449
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13145
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۱۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.13218
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.52 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۹
خرید
0.04
1.13003
1.13124
سود
‪4.44 USD‬
EURUSD
معامله
#136707606
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13003
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.13124
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪4.44 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۴
خرید
0.04
1.12898
1.12996
سود
‪3.52 USD‬
EURUSD
معامله
#136705700
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12898
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.12996
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.52 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۵۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۵۸
خرید
0.04
1.12793
1.12893
سود
‪3.60 USD‬
EURUSD
معامله
#136702752
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12793
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۵۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.12893
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۵۲
خرید
0.04
1.12687
1.12787
سود
‪3.60 USD‬
EURUSD
معامله
#136680524
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12687
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۵۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.12787
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۹:۳۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۶
خرید
0.04
1.12579
1.1268
سود
‪3.07 USD‬
EURUSD
معامله
#136608091
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۹:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12579
بهره
‪-0.57 USD‬
مجموع
‪4.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.1268
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.07 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۵۶
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۹:۳۱
خرید
0.04
1.12449
1.12578
سود
‪4.76 USD‬
EURUSD
معامله
#136599611
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12449
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۹:۳۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.12578
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪4.76 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۴
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۴۲
خرید
0.04
1.12356
1.12447
سود
‪3.24 USD‬
EURUSD
معامله
#136590322
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12356
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۴۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.12447
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.24 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۵۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۳
خرید
0.04
1.12241
1.12348
سود
‪3.88 USD‬
EURUSD
معامله
#136540286
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12241
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.12348
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.88 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۱۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۵۷
خرید
0.04
1.12158
1.12255
سود
‪3.48 USD‬
EURUSD
معامله
#136538517
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12158
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۵۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.12255
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.48 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۲۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۱۲
خرید
0.04
1.12056
1.12155
سود
‪3.56 USD‬
EURUSD
معامله
#136535353
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۱۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.12155
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.56 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۱۷
خرید
0.04
1.12032
1.12132
سود
‪3.60 USD‬
EURUSD
معامله
#136528095
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12032
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۱۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.12132
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۵
خرید
0.04
1.11918
1.12017
سود
‪3.37 USD‬
EURUSD
معامله
#136478379
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11918
بهره
‪-0.19 USD‬
مجموع
‪3.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.12017
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.37 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۷
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۲
خرید
0.04
1.11815
1.11916
سود
‪3.64 USD‬
EURUSD
معامله
#136440786
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11815
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.11916
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.64 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۷
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۷
خرید
0.04
1.11706
1.11815
سود
‪3.96 USD‬
EURUSD
معامله
#136436908
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11706
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.11815
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.96 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۳۲
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۷
خرید
0.04
1.11599
1.117
سود
‪3.64 USD‬
EURUSD
معامله
#136435704
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11599
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.117
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.64 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۱۵
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۲۶
خرید
0.04
1.11488
1.11588
سود
‪3.41 USD‬
EURUSD
معامله
#136273894
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11488
بهره
‪-0.19 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۲۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.11588
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.41 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۳۸
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۵۷
خرید
0.04
1.11387
1.11487
سود
‪3.41 USD‬
EURUSD
معامله
#136180621
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11387
بهره
‪-0.19 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۵۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.11487
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.41 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۱۰
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۳۳
خرید
0.04
1.11281
1.11381
سود
‪3.60 USD‬
EURUSD
معامله
#136176469
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11281
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۷:۳۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.11381
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۱۹
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۱۰
خرید
0.04
1.11167
1.11279
سود
‪4.08 USD‬
EURUSD
معامله
#136175390
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11167
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۱۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.11279
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪4.08 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۲۷
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۱۹
خرید
0.04
1.11058
1.11164
سود
‪3.84 USD‬
EURUSD
معامله
#136146756
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11058
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۱۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.11164
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.84 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۳۲:۲۱
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۲۷
خرید
0.04
1.10951
1.11057
سود
‪3.84 USD‬
EURUSD
معامله
#136137188
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۳۲:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10951
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۲۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.11057
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.84 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۵۱
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۵۸
خرید
0.08
1.10942
1.10944
سود
‪-0.64 USD‬
EURUSD
معامله
#136136981
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10942
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۵۸
حجم معامله
0.08
خروج
1.10944
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-0.64 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۳۲
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۱۸:۵۳
خرید
0.04
1.10846
1.10945
سود
‪3.37 USD‬
EURUSD
معامله
#136062611
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10846
بهره
‪-0.19 USD‬
مجموع
‪3.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۷:۱۸:۵۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.10945
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.37 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۱۵
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۲۱
خرید
0.08
1.10855
1.10856
سود
‪-0.72 USD‬
EURUSD
معامله
#136062567
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10855
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۲۱
حجم معامله
0.08
خروج
1.10856
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-0.72 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۲۱
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۲:۰۶
خرید
0.04
1.10795
1.10897
سود
‪3.68 USD‬
EURUSD
معامله
#136053692
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10795
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۲:۰۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.10897
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.68 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۵۶
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۱۸
خرید
0.04
1.10688
1.10788
سود
‪3.60 USD‬
EURUSD
معامله
#136049240
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10688
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۱۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.10788
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۰
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۵۰
خرید
0.04
1.10583
1.10686
سود
‪3.72 USD‬
EURUSD
معامله
#136035188
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10583
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۵۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.10686
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.72 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۴۷
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۹
خرید
0.04
1.10478
1.10581
سود
‪3.72 USD‬
EURUSD
معامله
#136027559
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10478
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.10581
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.72 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۲۸
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۳۱
خرید
0.04
1.10377
1.10474
سود
‪3.48 USD‬
EURUSD
معامله
#136017719
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10377
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۴:۳۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.10474
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.48 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۳۷
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۲۷
خرید
0.04
1.1027
1.10368
سود
‪2.95 USD‬
EURUSD
معامله
#135834549
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1027
بهره
‪-0.57 USD‬
مجموع
‪3.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۲۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.10368
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.95 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۰۵
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۳۲
خرید
0.04
1.10161
1.10268
سود
‪3.88 USD‬
EURUSD
معامله
#135832922
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10161
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۳۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.10268
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.88 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۲۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۰۰
خرید
0.04
1.10041
1.10149
سود
‪3.92 USD‬
EURUSD
معامله
#135831341
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10041
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۰۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.10149
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.92 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۵۲:۱۷
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۷
فروش
0.04
1.08753
1.09386
سود
‪-25.76 USD‬
EURUSD
معامله
#135510912
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۵۲:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08753
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪-25.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.09386
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-25.76 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۲۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۷
فروش
0.08
1.09774
1.09386
سود
‪30.20 USD‬
EURUSD
معامله
#135705380
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09774
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪31.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۷
حجم معامله
0.08
خروج
1.09386
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪30.20 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۲۴
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۵۲
خرید
0.04
1.09825
1.09928
سود
‪3.72 USD‬
EURUSD
معامله
#135724203
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09825
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۵۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.09928
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.72 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۴۰
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۲۲
خرید
0.04
1.0972
1.09823
سود
‪3.72 USD‬
EURUSD
معامله
#135689062
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0972
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۲۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.09823
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.72 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۵۹
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۳۴
خرید
0.04
1.09645
1.09714
سود
‪2.36 USD‬
EURUSD
معامله
#135687496
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09645
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۳۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.09714
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.36 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۱۳
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۲۷
خرید
0.04
1.09538
1.09641
سود
‪3.72 USD‬
EURUSD
معامله
#135685405
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09538
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۲۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.09641
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.72 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۳۰
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۰۳
خرید
0.04
1.09448
1.09532
سود
‪2.96 USD‬
EURUSD
معامله
#135682304
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09448
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۰۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.09532
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.96 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۲۲
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۱
خرید
0.08
1.09081
1.09443
سود
‪27.40 USD‬
EURUSD
معامله
#135368139
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09081
بهره
‪-0.76 USD‬
مجموع
‪28.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۱
حجم معامله
0.08
خروج
1.09443
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪27.40 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۰۰
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۱
خرید
0.04
1.10082
1.09443
سود
‪-26.53 USD‬
EURUSD
معامله
#135272356
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10082
بهره
‪-0.57 USD‬
مجموع
‪-25.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.09443
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-26.53 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۲۳
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۴۶
فروش
0.04
1.08846
1.08745
سود
‪3.64 USD‬
EURUSD
معامله
#135501395
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08846
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۴۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.08745
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.64 USD‬