حالت آزمایشی
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۳۷:۲۹
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۰۸
خرید
1
1.18617
1.18337
سود
‪-319.71 USD‬
EURUSD
معامله
#149747839
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۳۷:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18617
بهره
‪-29.71 USD‬
مجموع
‪-280.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۰۸
حجم معامله
1
خروج
1.18337
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-319.71 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۵۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۵۶
خرید
1
1.17357
1.18567
سود
‪1 170.28 USD‬
EURUSD
معامله
#149235844
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17357
بهره
‪-29.72 USD‬
مجموع
‪1 210.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۵۶
حجم معامله
1
خروج
1.18567
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪1 170.28 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۲۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۴۲
فروش
6
1.17549
1.17356
سود
‪1 121.18 USD‬
EURUSD
معامله
#149145563
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17549
بهره
‪23.18 USD‬
مجموع
‪1 158.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۴۲
حجم معامله
6
خروج
1.17356
هزینه های کمیسیون
‪-60.00 USD‬
سود
‪1 121.18 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۴۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۶
خرید
4
1.17974
1.17594
سود
‪-1 589.71 USD‬
EURUSD
معامله
#149025640
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17974
بهره
‪-29.71 USD‬
مجموع
‪-1 520.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۶
حجم معامله
4
خروج
1.17594
هزینه های کمیسیون
‪-40.00 USD‬
سود
‪-1 589.71 USD‬
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۱۳
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۳
فروش
1
1.17915
1.17973
سود
‪-65.42 USD‬
EURUSD
معامله
#148843528
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17915
بهره
‪2.58 USD‬
مجموع
‪-58.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۳
حجم معامله
1
خروج
1.17973
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-65.42 USD‬
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۲۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۱
فروش
1
1.17916
1.1797
سود
‪-61.42 USD‬
EURUSD
معامله
#148843532
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17916
بهره
‪2.58 USD‬
مجموع
‪-54.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1.1797
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-61.42 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۲۹
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۵۸
فروش
1
1.17666
1.17922
سود
‪-264.71 USD‬
EURUSD
معامله
#148733426
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17666
بهره
‪1.29 USD‬
مجموع
‪-256.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۵۸
حجم معامله
1
خروج
1.17922
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-264.71 USD‬
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۱۷
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۵۵
خرید
4
1.17261
1.17762
سود
‪1 934.29 USD‬
EURUSD
معامله
#148305276
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17261
بهره
‪-29.71 USD‬
مجموع
‪2 004.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۵۵
حجم معامله
4
خروج
1.17762
هزینه های کمیسیون
‪-40.00 USD‬
سود
‪1 934.29 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۴۷
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۰۴
خرید
2
1.17454
1.17251
سود
‪-440.86 USD‬
EURUSD
معامله
#148276610
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17454
بهره
‪-14.86 USD‬
مجموع
‪-406.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۰۴
حجم معامله
2
خروج
1.17251
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪-440.86 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۰۶
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۳۶
فروش
1
1.17146
1.17454
سود
‪-314.14 USD‬
EURUSD
معامله
#148120372
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۲:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17146
بهره
‪3.86 USD‬
مجموع
‪-308.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۳۶
حجم معامله
1
خروج
1.17454
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-314.14 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۲۹
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۴۹
خرید
6
1.17045
1.17143
سود
‪483.43 USD‬
EURUSD
معامله
#147950993
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17045
بهره
‪-44.57 USD‬
مجموع
‪588.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۴۹
حجم معامله
6
خروج
1.17143
هزینه های کمیسیون
‪-60.00 USD‬
سود
‪483.43 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۰۷
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۱۵
فروش
4
1.16431
1.1704
سود
‪-2 470.85 USD‬
EURUSD
معامله
#147814871
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16431
بهره
‪5.15 USD‬
مجموع
‪-2 436.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۱۵
حجم معامله
4
خروج
1.1704
هزینه های کمیسیون
‪-40.00 USD‬
سود
‪-2 470.85 USD‬
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۱۲
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۳
فروش
2
1.16158
1.16433
سود
‪-567.42 USD‬
EURUSD
معامله
#147747581
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16158
بهره
‪2.58 USD‬
مجموع
‪-550.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۳
حجم معامله
2
خروج
1.16433
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪-567.42 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۱۶
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۵۶
خرید
1
1.1715
1.16145
سود
‪-1 052.14 USD‬
EURUSD
معامله
#147459469
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1715
بهره
‪-37.14 USD‬
مجموع
‪-1 005.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۵۶
حجم معامله
1
خروج
1.16145
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-1 052.14 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۵۲:۳۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۰۲
فروش
4
1.17654
1.17149
سود
‪1 980.00 USD‬
EURUSD
معامله
#147343142
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۵۲:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17654
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2 020.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۲۸:۰۲
حجم معامله
4
خروج
1.17149
هزینه های کمیسیون
‪-40.00 USD‬
سود
‪1 980.00 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۵۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۲۱
فروش
2
1.18036
1.18349
سود
‪-640.84 USD‬
EURUSD
معامله
#147123406
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18036
بهره
‪5.16 USD‬
مجموع
‪-626.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۲۱
حجم معامله
2
خروج
1.18349
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪-640.84 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۵۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۰۹
خرید
1
1.18476
1.18034
سود
‪-481.71 USD‬
EURUSD
معامله
#146975647
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18476
بهره
‪-29.71 USD‬
مجموع
‪-442.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۰۹
حجم معامله
1
خروج
1.18034
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-481.71 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۲۷
فروش
1
1.18718
1.18476
سود
‪233.29 USD‬
EURUSD
معامله
#146822257
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18718
بهره
‪1.29 USD‬
مجموع
‪242.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۵:۲۷
حجم معامله
1
خروج
1.18476
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪233.29 USD‬
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۹
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۱۲
خرید
2
1.18549
1.18753
سود
‪373.14 USD‬
EURUSD
معامله
#146698886
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18549
بهره
‪-14.86 USD‬
مجموع
‪408.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۱۲
حجم معامله
2
خروج
1.18753
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪373.14 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۱۹
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۲
فروش
1
1.18117
1.18545
سود
‪-436.71 USD‬
EURUSD
معامله
#146656445
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18117
بهره
‪1.29 USD‬
مجموع
‪-428.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۵۲
حجم معامله
1
خروج
1.18545
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-436.71 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۴۸
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۰۹
خرید
2
1.17969
1.18117
سود
‪216.57 USD‬
EURUSD
معامله
#146301370
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17969
بهره
‪-59.43 USD‬
مجموع
‪296.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۲۸:۰۹
حجم معامله
2
خروج
1.18117
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪216.57 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۲
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۲
خرید
1
1.18223
1.17969
سود
‪-271.43 USD‬
EURUSD
معامله
#146165746
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18223
بهره
‪-7.43 USD‬
مجموع
‪-254.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۲
حجم معامله
1
خروج
1.17969
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-271.43 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۳۴
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۵۴
خرید
1
1.17903
1.1823
سود
‪309.57 USD‬
EURUSD
معامله
#146059971
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17903
بهره
‪-7.43 USD‬
مجموع
‪327.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۵۴
حجم معامله
1
خروج
1.1823
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪309.57 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۲۳
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۱۳
فروش
4
1.18479
1.17917
سود
‪2 208.00 USD‬
EURUSD
معامله
#146042800
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18479
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2 248.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۱۳
حجم معامله
4
خروج
1.17917
هزینه های کمیسیون
‪-40.00 USD‬
سود
‪2 208.00 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۹
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۱۱
فروش
2
1.18282
1.18474
سود
‪-401.42 USD‬
EURUSD
معامله
#145919945
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18282
بهره
‪2.58 USD‬
مجموع
‪-384.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۲:۱۱
حجم معامله
2
خروج
1.18474
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪-401.42 USD‬
۲۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۴۰
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۱۳
فروش
1
1.18429
1.19102
سود
‪-671.40 USD‬
EURUSD
معامله
#144629790
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18429
بهره
‪11.60 USD‬
مجموع
‪-673.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۱۳
حجم معامله
1
خروج
1.19102
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-671.40 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۵۳
۲۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۴۷
خرید
0.04
1.09935
1.18412
سود
‪317.34 USD‬
EURUSD
معامله
#135756828
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09935
بهره
‪-21.34 USD‬
مجموع
‪339.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۴۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.18412
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪317.34 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۴۶
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
خرید
0.04
1.13346
1.13788
سود
‪17.09 USD‬
EURUSD
معامله
#136716472
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13346
بهره
‪-0.19 USD‬
مجموع
‪17.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.13788
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪17.09 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۳۰
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
فروش
0.08
1.10383
1.1379
سود
‪-273.68 USD‬
EURUSD
معامله
#136017749
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10383
بهره
‪-0.32 USD‬
مجموع
‪-272.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
حجم معامله
0.08
خروج
1.1379
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-273.68 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۷
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
فروش
0.04
1.0938
1.1379
سود
‪-177.02 USD‬
EURUSD
معامله
#135823449
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0938
بهره
‪-0.22 USD‬
مجموع
‪-176.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.1379
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-177.02 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۰۹
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
فروش
0.32
1.12377
1.1379
سود
‪-455.97 USD‬
EURUSD
معامله
#136599127
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۵:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12377
بهره
‪-0.61 USD‬
مجموع
‪-452.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
حجم معامله
0.32
خروج
1.1379
هزینه های کمیسیون
‪-3.20 USD‬
سود
‪-455.97 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۴۲
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
فروش
0.16
1.11372
1.1379
سود
‪-389.03 USD‬
EURUSD
معامله
#136177320
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11372
بهره
‪-0.55 USD‬
مجموع
‪-386.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۰۷
حجم معامله
0.16
خروج
1.1379
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪-389.03 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۱۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۵۰
خرید
0.04
1.13308
1.13407
سود
‪3.56 USD‬
EURUSD
معامله
#136711715
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13308
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۵۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.13407
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.56 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۴۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۱۶
خرید
0.04
1.13193
1.1329
سود
‪3.48 USD‬
EURUSD
معامله
#136709569
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13193
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۷:۱۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.1329
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.48 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۱۶
خرید
0.04
1.13145
1.13218
سود
‪2.52 USD‬
EURUSD
معامله
#136708449
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13145
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۱۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.13218
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.52 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۹
خرید
0.04
1.13003
1.13124
سود
‪4.44 USD‬
EURUSD
معامله
#136707606
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13003
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.13124
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪4.44 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۴
خرید
0.04
1.12898
1.12996
سود
‪3.52 USD‬
EURUSD
معامله
#136705700
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12898
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.12996
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.52 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۵۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۵۸
خرید
0.04
1.12793
1.12893
سود
‪3.60 USD‬
EURUSD
معامله
#136702752
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12793
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۵۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.12893
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۵۲
خرید
0.04
1.12687
1.12787
سود
‪3.60 USD‬
EURUSD
معامله
#136680524
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12687
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۵۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.12787
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۹:۳۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۶
خرید
0.04
1.12579
1.1268
سود
‪3.07 USD‬
EURUSD
معامله
#136608091
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۹:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12579
بهره
‪-0.57 USD‬
مجموع
‪4.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۵:۴۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.1268
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.07 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۵۶
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۹:۳۱
خرید
0.04
1.12449
1.12578
سود
‪4.76 USD‬
EURUSD
معامله
#136599611
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12449
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۴۹:۳۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.12578
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪4.76 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۴
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۴۲
خرید
0.04
1.12356
1.12447
سود
‪3.24 USD‬
EURUSD
معامله
#136590322
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12356
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۸:۴۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.12447
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.24 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۵۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۳
خرید
0.04
1.12241
1.12348
سود
‪3.88 USD‬
EURUSD
معامله
#136540286
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12241
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.12348
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.88 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۱۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۵۷
خرید
0.04
1.12158
1.12255
سود
‪3.48 USD‬
EURUSD
معامله
#136538517
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12158
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۵۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.12255
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.48 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۲۳
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۱۲
خرید
0.04
1.12056
1.12155
سود
‪3.56 USD‬
EURUSD
معامله
#136535353
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۴:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۱۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.12155
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.56 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۸
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۱۷
خرید
0.04
1.12032
1.12132
سود
‪3.60 USD‬
EURUSD
معامله
#136528095
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12032
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۱۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.12132
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۲
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۵
خرید
0.04
1.11918
1.12017
سود
‪3.37 USD‬
EURUSD
معامله
#136478379
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11918
بهره
‪-0.19 USD‬
مجموع
‪3.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.12017
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.37 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۷
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۲
خرید
0.04
1.11815
1.11916
سود
‪3.64 USD‬
EURUSD
معامله
#136440786
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11815
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.11916
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.64 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۷
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۷
خرید
0.04
1.11706
1.11815
سود
‪3.96 USD‬
EURUSD
معامله
#136436908
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11706
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۲۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.11815
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.96 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۳۲
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۷
خرید
0.04
1.11599
1.117
سود
‪3.64 USD‬
EURUSD
معامله
#136435704
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۴:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11599
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.117
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.64 USD‬