حالت آزمایشی
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۲۴
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۵۲
خرید
0.04
1.09825
1.09928
سود
‪3.72 USD‬
EURUSD
معامله
#135724203
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09825
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۵۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.09928
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.72 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۴۰
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۲۲
خرید
0.04
1.0972
1.09823
سود
‪3.72 USD‬
EURUSD
معامله
#135689062
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0972
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۲۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.09823
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.72 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۵۹
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۳۴
خرید
0.04
1.09645
1.09714
سود
‪2.36 USD‬
EURUSD
معامله
#135687496
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09645
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۳۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.09714
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.36 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۱۳
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۲۷
خرید
0.04
1.09538
1.09641
سود
‪3.72 USD‬
EURUSD
معامله
#135685405
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09538
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۲۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.09641
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.72 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۳۰
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۰۳
خرید
0.04
1.09448
1.09532
سود
‪2.96 USD‬
EURUSD
معامله
#135682304
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09448
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۰۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.09532
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.96 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۲۲
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۱
خرید
0.08
1.09081
1.09443
سود
‪27.40 USD‬
EURUSD
معامله
#135368139
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۲:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09081
بهره
‪-0.76 USD‬
مجموع
‪28.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۱
حجم معامله
0.08
خروج
1.09443
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪27.40 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۰۰
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۱
خرید
0.04
1.10082
1.09443
سود
‪-26.53 USD‬
EURUSD
معامله
#135272356
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10082
بهره
‪-0.57 USD‬
مجموع
‪-25.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۴۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.09443
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-26.53 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۲۳
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۴۶
فروش
0.04
1.08846
1.08745
سود
‪3.64 USD‬
EURUSD
معامله
#135501395
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08846
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۵۰:۴۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.08745
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.64 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۵۳
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۲۴
فروش
0.04
1.08953
1.08844
سود
‪3.94 USD‬
EURUSD
معامله
#135374322
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08953
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪4.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۲۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.08844
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.94 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۵۹
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۵۲
فروش
0.04
1.09058
1.08958
سود
‪3.60 USD‬
EURUSD
معامله
#135368786
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09058
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۵۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.08958
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۳۲
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۵۲
فروش
0.04
1.09163
1.09062
سود
‪3.64 USD‬
EURUSD
معامله
#135362436
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09163
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۵۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.09062
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.64 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۴۹
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۱۴
فروش
0.16
1.09764
1.09169
سود
‪93.29 USD‬
EURUSD
معامله
#135139052
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09764
بهره
‪-0.31 USD‬
مجموع
‪95.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۱۴
حجم معامله
0.16
خروج
1.09169
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪93.29 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۵۵
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۱۴
فروش
0.04
1.07763
1.09169
سود
‪-56.80 USD‬
EURUSD
معامله
#134558956
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07763
بهره
‪-0.16 USD‬
مجموع
‪-56.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۱۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.09169
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-56.80 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۶
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۱۳
فروش
0.08
1.08764
1.09169
سود
‪-33.44 USD‬
EURUSD
معامله
#134842279
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08764
بهره
‪-0.24 USD‬
مجموع
‪-32.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۱۳
حجم معامله
0.08
خروج
1.09169
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-33.44 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۴۱
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۰۰
خرید
0.04
1.09975
1.10074
سود
‪2.99 USD‬
EURUSD
معامله
#135144232
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09975
بهره
‪-0.57 USD‬
مجموع
‪3.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۰۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.10074
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.99 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۳
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۴۰
خرید
0.04
1.09869
1.0997
سود
‪3.64 USD‬
EURUSD
معامله
#135143065
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09869
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۴۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.0997
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.64 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۴۵
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۵۸
خرید
0.04
1.0976
1.0986
سود
‪3.41 USD‬
EURUSD
معامله
#134961908
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0976
بهره
‪-0.19 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۵۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.0986
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.41 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۴۶
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۲۶
خرید
0.04
1.09654
1.09754
سود
‪3.60 USD‬
EURUSD
معامله
#134960393
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09654
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۲۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.09754
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۳۲
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۴۱
خرید
0.08
1.09647
1.0965
سود
‪-0.56 USD‬
EURUSD
معامله
#134960381
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09647
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۴۱
حجم معامله
0.08
خروج
1.0965
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-0.56 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۰۹
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۰۴
خرید
0.04
1.09549
1.09649
سود
‪3.60 USD‬
EURUSD
معامله
#134948160
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09549
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۰۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.09649
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۰۶
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۰۹
خرید
0.04
1.09443
1.09548
سود
‪3.80 USD‬
EURUSD
معامله
#134926207
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09443
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۰۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.09548
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.80 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۳۵
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۵۴
خرید
0.04
1.09338
1.09438
سود
‪3.60 USD‬
EURUSD
معامله
#134919464
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09338
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۵۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.09438
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۴۴
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۳۱
خرید
0.04
1.09231
1.09331
سود
‪3.41 USD‬
EURUSD
معامله
#134872188
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09231
بهره
‪-0.19 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۳۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.09331
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.41 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۱۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۴۴
خرید
0.04
1.09126
1.09227
سود
‪3.64 USD‬
EURUSD
معامله
#134851531
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09126
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۱۳:۴۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.09227
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.64 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۵۴
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۱۳
خرید
0.04
1.09
1.091
سود
‪3.60 USD‬
EURUSD
معامله
#134844338
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۴۹:۱۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.091
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۰۳
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۴۹
خرید
0.04
1.08888
1.08999
سود
‪4.04 USD‬
EURUSD
معامله
#134843536
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08888
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۴۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.08999
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪4.04 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۵۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۰۴
خرید
0.04
1.0878
1.08888
سود
‪3.92 USD‬
EURUSD
معامله
#134842339
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0878
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۰۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.08888
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.92 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۵۶
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۵۰
خرید
0.04
1.08668
1.08765
سود
‪3.48 USD‬
EURUSD
معامله
#134822980
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08668
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۵۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.08765
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.48 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۱۷
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۵۲
خرید
0.04
1.0855
1.08649
سود
‪3.56 USD‬
EURUSD
معامله
#134821492
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0855
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۵۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.08649
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.56 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۳۵
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۴۲
خرید
0.04
1.08463
1.0856
سود
‪3.29 USD‬
EURUSD
معامله
#134664396
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08463
بهره
‪-0.19 USD‬
مجموع
‪3.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۴۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.0856
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.29 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۳۸
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۵۱
خرید
0.04
1.08458
1.08437
سود
‪-1.24 USD‬
EURUSD
معامله
#134664403
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08458
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۵۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.08437
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-1.24 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۱۰
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۱۷
خرید
0.04
1.08357
1.08455
سود
‪3.52 USD‬
EURUSD
معامله
#134661987
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08357
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۱۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.08455
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.52 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۰۰
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۰۹
خرید
0.04
1.08257
1.08352
سود
‪3.40 USD‬
EURUSD
معامله
#134661620
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08257
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۰۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.08352
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.40 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۳۰
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۳۹
خرید
0.12
1.08268
1.08256
سود
‪-2.64 USD‬
EURUSD
معامله
#134661566
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08268
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۳۹
حجم معامله
0.12
خروج
1.08256
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-2.64 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۵۴
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۹
خرید
0.04
1.08923
1.08281
سود
‪-26.84 USD‬
EURUSD
معامله
#134455509
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08923
بهره
‪-0.76 USD‬
مجموع
‪-25.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.08281
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-26.84 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۲۶
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۸
خرید
0.08
1.07915
1.08284
سود
‪28.34 USD‬
EURUSD
معامله
#134550633
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07915
بهره
‪-0.38 USD‬
مجموع
‪29.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۸
حجم معامله
0.08
خروج
1.08284
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪28.34 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۹:۵۷
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۴۰
فروش
0.08
1.07787
1.07763
سود
‪1.12 USD‬
EURUSD
معامله
#134558487
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07787
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۴۰
حجم معامله
0.08
خروج
1.07763
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪1.12 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۰۰
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۲۱
فروش
0.04
1.07873
1.0777
سود
‪3.72 USD‬
EURUSD
معامله
#134554854
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۵۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07873
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۲۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.0777
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.72 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۵۴
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۵۵
فروش
0.04
1.07992
1.07878
سود
‪4.16 USD‬
EURUSD
معامله
#134535397
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07992
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۵۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.07878
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪4.16 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۳۷
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۵۴
فروش
0.04
1.08082
1.07993
سود
‪3.16 USD‬
EURUSD
معامله
#134526827
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08082
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۵۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.07993
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.16 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۲۹
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۵۲:۴۳
فروش
0.04
1.08175
1.08073
سود
‪3.62 USD‬
EURUSD
معامله
#134489733
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08175
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪4.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۰۶:۵۲:۴۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.08073
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.62 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۵۹
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۲۹
فروش
0.04
1.08287
1.08179
سود
‪3.92 USD‬
EURUSD
معامله
#134487189
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08287
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۲۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.08179
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.92 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۰۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۴۵
فروش
0.04
1.08392
1.08294
سود
‪3.52 USD‬
EURUSD
معامله
#134411825
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08392
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۴۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.08294
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.52 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۰۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۵۴
خرید
0.04
1.08838
1.08921
سود
‪2.73 USD‬
EURUSD
معامله
#134314197
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08838
بهره
‪-0.19 USD‬
مجموع
‪3.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۵۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.08921
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪2.73 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۱۶
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۰۰
فروش
0.08
1.08767
1.08392
سود
‪29.16 USD‬
EURUSD
معامله
#134313635
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08767
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪30.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۰۰
حجم معامله
0.08
خروج
1.08392
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪29.16 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۲۱
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۰۰
فروش
0.04
1.07766
1.08392
سود
‪-25.52 USD‬
EURUSD
معامله
#133956380
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07766
بهره
‪-0.08 USD‬
مجموع
‪-25.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۰۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.08392
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-25.52 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۶
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۵۹
خرید
0.04
1.08708
1.08817
سود
‪3.58 USD‬
EURUSD
معامله
#134070319
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08708
بهره
‪-0.38 USD‬
مجموع
‪4.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۵۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.08817
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.58 USD‬
۱۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۲۶:۲۸
۱۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۲۷:۰۲
فروش
0.01
1.08425
1.08427
سود
‪-0.12 USD‬
EURUSD
معامله
#134129614
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۲۶:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۲۷:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.08427
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.12 USD‬
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۱۴
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۱
خرید
0.04
1.1008
1.08694
سود
‪-57.17 USD‬
EURUSD
معامله
#133549939
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1008
بهره
‪-1.33 USD‬
مجموع
‪-55.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.08694
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-57.17 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۲۶
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۱
خرید
0.16
1.0808
1.08694
سود
‪93.60 USD‬
EURUSD
معامله
#133818943
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0808
بهره
‪-3.04 USD‬
مجموع
‪98.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۱
حجم معامله
0.16
خروج
1.08694
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪93.60 USD‬