حالت آزمایشی
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۴۹
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۲۹:۳۵
فروش
1
1.30964
1.30102
سود
852.00 USD
GBPUSD
معامله
#124474312
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30964
بهره
0.00 USD
مجموع
862.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۲۹:۳۵
حجم معامله
1
خروج
1.30102
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
852.00 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۱۴:۳۸
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۲۹:۳۵
فروش
1
1.30502
1.30102
سود
389.13 USD
GBPUSD
معامله
#124135050
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۱۴:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30502
بهره
-0.87 USD
مجموع
400.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۲۹:۳۵
حجم معامله
1
خروج
1.30102
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
389.13 USD
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۸:۲۰
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۵
خرید
1
0.85003
0.85714
سود
825.70 USD
EURGBP
معامله
#123134599
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۸:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85003
بهره
-76.64 USD
مجموع
922.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۵
حجم معامله
1
خروج
0.85714
هزینه های کمیسیون
-20.00 USD
سود
825.70 USD
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۴۲
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۳
فروش
1
1.29959
1.29779
سود
173.75 USD
GBPUSD
معامله
#122784210
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29959
بهره
3.75 USD
مجموع
180.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۳
حجم معامله
1
خروج
1.29779
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
173.75 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۵:۳۱
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۳۵
فروش
1
1.30697
1.29959
سود
727.21 USD
GBPUSD
معامله
#123863435
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۵:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30697
بهره
-0.79 USD
مجموع
738.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۳۵
حجم معامله
1
خروج
1.29959
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
727.21 USD
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۵۴
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۳۵
فروش
1
1.3065
1.29959
سود
679.42 USD
GBPUSD
معامله
#123862042
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3065
بهره
-1.58 USD
مجموع
691.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۳۵
حجم معامله
1
خروج
1.29959
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
679.42 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۰۰
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۴۸
فروش
1
1.30894
1.30194
سود
694.63 USD
GBPUSD
معامله
#122906678
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30894
بهره
4.63 USD
مجموع
700.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۴۸
حجم معامله
1
خروج
1.30194
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
694.63 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۵۶
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۴۸
فروش
1
1.31486
1.30286
سود
1 189.03 USD
GBPUSD
معامله
#123515408
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۴:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31486
بهره
-0.97 USD
مجموع
1 200.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۴۸
حجم معامله
1
خروج
1.30286
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
1 189.03 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۵۸
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۱۷
فروش
1
1.31746
1.30474
سود
1 261.03 USD
GBPUSD
معامله
#123527676
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31746
بهره
-0.97 USD
مجموع
1 272.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۱۷
حجم معامله
1
خروج
1.30474
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
1 261.03 USD
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۲۶:۲۷
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۲۱
فروش
1
0.67066
0.66224
سود
834.10 USD
NZDUSD
معامله
#122906354
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۲۶:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67066
بهره
2.10 USD
مجموع
842.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۲۱
حجم معامله
1
خروج
0.66224
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
834.10 USD
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۱۴
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۳
فروش
1
1.32481
1.31674
سود
799.80 USD
GBPUSD
معامله
#123170256
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32481
بهره
2.80 USD
مجموع
807.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۳
حجم معامله
1
خروج
1.31674
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
799.80 USD
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۲:۳۱
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۳
فروش
1
1.32038
1.31674
سود
356.80 USD
GBPUSD
معامله
#123133306
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۲:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32038
بهره
2.80 USD
مجموع
364.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۳
حجم معامله
1
خروج
1.31674
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
356.80 USD
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۰۴:۲۹
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۷:۴۹
خرید
1
0.66996
0.67546
سود
35.60 USD
NZDUSD
معامله
#106340439
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۰۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66996
بهره
-504.40 USD
مجموع
550.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۷:۴۹
حجم معامله
1
خروج
0.67546
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
35.60 USD
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۹
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۲۹
خرید
1
0.66362
0.66969
سود
100.54 USD
NZDUSD
معامله
#106787727
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66362
بهره
-496.46 USD
مجموع
607.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۲۹
حجم معامله
1
خروج
0.66969
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
100.54 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۸:۰۱
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۵۵
فروش
1
1.29359
1.29096
سود
267.70 USD
GBPUSD
معامله
#121297699
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۸:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29359
بهره
14.70 USD
مجموع
263.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۵۵
حجم معامله
1
خروج
1.29096
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
267.70 USD
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۹:۱۱
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۱:۵۳
فروش
1
109.48
109.414
سود
40.27 USD
USDJPY
معامله
#122601454
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۰۹:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.48
بهره
-10.05 USD
مجموع
60.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۱:۵۳
حجم معامله
1
خروج
109.414
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
40.27 USD
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۴۹
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۲۶
فروش
1
1.30792
1.30482
سود
300.00 USD
GBPUSD
معامله
#122574504
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۴:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30792
بهره
0.00 USD
مجموع
310.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۵۸:۲۶
حجم معامله
1
خروج
1.30482
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
300.00 USD
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۸:۲۰
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۰۶
خرید
1
0.65756
0.66029
سود
263.00 USD
NZDUSD
معامله
#122518592
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۸:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65756
بهره
0.00 USD
مجموع
273.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۰۶
حجم معامله
1
خروج
0.66029
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
263.00 USD
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۳۵
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۴۵:۰۱
خرید
1
0.65829
0.66029
سود
177.25 USD
NZDUSD
معامله
#122184125
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65829
بهره
-12.75 USD
مجموع
200.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۲۳:۴۵:۰۱
حجم معامله
1
خروج
0.66029
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
177.25 USD
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۴۸
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۲۲
خرید
1
0.65737
0.65851
سود
99.75 USD
NZDUSD
معامله
#122346966
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65737
بهره
-4.25 USD
مجموع
114.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۲۲
حجم معامله
1
خروج
0.65851
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
99.75 USD
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۵۷
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۵۰
خرید
1
0.65666
0.65829
سود
148.75 USD
NZDUSD
معامله
#122361448
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65666
بهره
-4.25 USD
مجموع
163.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۵۰
حجم معامله
1
خروج
0.65829
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
148.75 USD
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۲۸
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۲:۳۲
فروش
1
1.94659
1.93557
سود
742.95 USD
GBPAUD
معامله
#122123486
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۰:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.94659
بهره
0.00 USD
مجموع
762.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۲:۳۲
حجم معامله
1
خروج
1.93557
هزینه های کمیسیون
-20.00 USD
سود
742.95 USD
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۴۹:۵۱
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۰۱
فروش
1
1.34659
1.343
سود
349.00 USD
GBPUSD
معامله
#122115855
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۴۹:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34659
بهره
0.00 USD
مجموع
359.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۰۱
حجم معامله
1
خروج
1.343
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
349.00 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۶:۲۷
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۵:۳۶
فروش
1
1.31198
1.31064
سود
128.90 USD
GBPUSD
معامله
#121582617
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۶:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31198
بهره
4.90 USD
مجموع
134.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۵:۳۶
حجم معامله
1
خروج
1.31064
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
128.90 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۵:۴۲
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۳۸
فروش
1
1.31598
1.31413
سود
179.90 USD
GBPUSD
معامله
#121610673
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۵:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31598
بهره
4.90 USD
مجموع
185.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۳۸
حجم معامله
1
خروج
1.31413
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
179.90 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۰۸
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۳۷
فروش
1
1.31798
1.31467
سود
323.10 USD
GBPUSD
معامله
#121952861
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31798
بهره
2.10 USD
مجموع
331.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۳۷
حجم معامله
1
خروج
1.31467
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
323.10 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۸:۱۸
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۰۸
خرید
1
0.64367
0.648
سود
38.35 USD
NZDUSD
معامله
#109543474
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۸:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64367
بهره
-384.65 USD
مجموع
433.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۰۸
حجم معامله
1
خروج
0.648
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
38.35 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۶
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۰۸
خرید
1
0.64247
0.648
سود
158.35 USD
NZDUSD
معامله
#109543427
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64247
بهره
-384.65 USD
مجموع
553.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۰۸
حجم معامله
1
خروج
0.648
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
158.35 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۶:۳۹
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۱۸
فروش
1
1.29263
1.28233
سود
1 020.00 USD
GBPUSD
معامله
#118075516
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۶:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29263
بهره
0.00 USD
مجموع
1 030.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۱۸
حجم معامله
1
خروج
1.28233
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
1 020.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۳۷
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۳۱
فروش
1
1.29472
1.29263
سود
199.67 USD
GBPUSD
معامله
#117559063
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29472
بهره
0.67 USD
مجموع
209.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1.29263
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
199.67 USD
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۵۱
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۵۰:۳۰
فروش
1
0.89196
0.88729
سود
826.85 USD
EURGBP
معامله
#100864287
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89196
بهره
264.09 USD
مجموع
582.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۵۰:۳۰
حجم معامله
1
خروج
0.88729
هزینه های کمیسیون
-20.00 USD
سود
826.85 USD
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۴
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۰۲
فروش
1
0.92414
0.91663
سود
906.72 USD
EURGBP
معامله
#108761516
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92414
بهره
15.91 USD
مجموع
910.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۰۲
حجم معامله
1
خروج
0.91663
هزینه های کمیسیون
-20.00 USD
سود
906.72 USD
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۴۷:۴۱
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۸
خرید
1
0.67519
0.67823
سود
307.30 USD
NZDUSD
معامله
#97538855
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۴۷:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67519
بهره
13.30 USD
مجموع
304.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۸
حجم معامله
1
خروج
0.67823
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
307.30 USD
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۲۸
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۸
خرید
1
0.67554
0.67823
سود
272.44 USD
NZDUSD
معامله
#97514024
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67554
بهره
13.44 USD
مجموع
269.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۸
حجم معامله
1
خروج
0.67823
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
272.44 USD
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۱۴
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۸
خرید
1
0.6766
0.67823
سود
166.44 USD
NZDUSD
معامله
#97513366
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6766
بهره
13.44 USD
مجموع
163.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۸
حجم معامله
1
خروج
0.67823
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
166.44 USD
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۲۹
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۲۵:۳۵
خرید
1
0.65947
0.66291
سود
338.06 USD
NZDUSD
معامله
#98699219
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65947
بهره
4.06 USD
مجموع
344.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۲۵:۳۵
حجم معامله
1
خروج
0.66291
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
338.06 USD
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۱۰:۱۱
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۲
فروش
1
112.137
110.955
سود
825.74 USD
USDJPY
معامله
#97535234
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۱۰:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
112.137
بهره
-229.56 USD
مجموع
1 065.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۲
حجم معامله
1
خروج
110.955
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
825.74 USD
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۴۲
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۰۱:۳۴
فروش
1
1.34007
1.33422
سود
425.76 USD
USDCAD
معامله
#97540480
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34007
بهره
-2.70 USD
مجموع
438.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۰۱:۳۴
حجم معامله
1
خروج
1.33422
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
425.76 USD
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۱۳
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۷:۴۲
فروش
1
0.67711
0.67634
سود
67.00 USD
NZDUSD
معامله
#97464320
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67711
بهره
0.00 USD
مجموع
77.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۷:۴۲
حجم معامله
1
خروج
0.67634
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
67.00 USD
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۸
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۷:۴۲
فروش
1
0.67748
0.67634
سود
104.00 USD
NZDUSD
معامله
#97464999
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67748
بهره
0.00 USD
مجموع
114.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۷:۴۲
حجم معامله
1
خروج
0.67634
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
104.00 USD
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۲۹
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۴۶
خرید
1
0.6734
0.67565
سود
215.14 USD
NZDUSD
معامله
#97139245
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6734
بهره
0.14 USD
مجموع
225.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۴۶
حجم معامله
1
خروج
0.67565
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
215.14 USD
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۱۸:۴۶
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۲۲:۲۷
خرید
1
0.67306
0.6752
سود
204.14 USD
NZDUSD
معامله
#97403810
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۱۸:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67306
بهره
0.14 USD
مجموع
214.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۲۲:۲۷
حجم معامله
1
خروج
0.6752
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
204.14 USD
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۱۵
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۱۱:۰۲
خرید
1
0.67291
0.6749
سود
189.14 USD
NZDUSD
معامله
#97319235
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67291
بهره
0.14 USD
مجموع
199.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۱۱:۰۲
حجم معامله
1
خروج
0.6749
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
189.14 USD
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۲۳:۴۵
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۵۹
خرید
1
0.67252
0.67447
سود
185.14 USD
NZDUSD
معامله
#97404826
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۲۳:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67252
بهره
0.14 USD
مجموع
195.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۵۹
حجم معامله
1
خروج
0.67447
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
185.14 USD
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۲۴
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۴۱
فروش
1
0.67647
0.67477
سود
144.70 USD
NZDUSD
معامله
#97327209
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67647
بهره
-15.30 USD
مجموع
170.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۴۱
حجم معامله
1
خروج
0.67477
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
144.70 USD
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۴۴
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۴۱
فروش
1
0.67638
0.67477
سود
135.70 USD
NZDUSD
معامله
#97327265
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67638
بهره
-15.30 USD
مجموع
161.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۴۱
حجم معامله
1
خروج
0.67477
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
135.70 USD
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۰۱
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۰۴:۱۶
فروش
1
0.86462
0.8618
سود
351.34 USD
EURGBP
معامله
#97240897
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86462
بهره
2.87 USD
مجموع
368.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۰۴:۱۶
حجم معامله
1
خروج
0.8618
هزینه های کمیسیون
-20.00 USD
سود
351.34 USD
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۵۰
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۵۹
خرید
1
0.858
0.86129
سود
383.71 USD
EURGBP
معامله
#96912725
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.858
بهره
-24.96 USD
مجموع
428.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۵۹
حجم معامله
1
خروج
0.86129
هزینه های کمیسیون
-20.00 USD
سود
383.71 USD
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۴۹
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۳۰
خرید
1
0.85661
0.85842
سود
196.59 USD
EURGBP
معامله
#96916320
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85661
بهره
-19.99 USD
مجموع
236.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۳۰
حجم معامله
1
خروج
0.85842
هزینه های کمیسیون
-20.00 USD
سود
196.59 USD
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۱۷:۰۸
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۴۲
خرید
0.5
0.85642
0.8604
سود
246.62 USD
EURGBP
معامله
#96827530
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۱۷:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85642
بهره
-2.49 USD
مجموع
259.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۴۲
حجم معامله
0.5
خروج
0.8604
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
246.62 USD