حالت آزمایشی
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۶:۲۷
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۵:۳۶
فروش
1
1.31198
1.31064
سود
128.90 USD
GBPUSD
معامله
#121582617
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۰۶:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31198
بهره
4.90 USD
مجموع
134.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۵:۳۶
حجم معامله
1
خروج
1.31064
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
128.90 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۵:۴۲
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۳۸
فروش
1
1.31598
1.31413
سود
179.90 USD
GBPUSD
معامله
#121610673
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۳۵:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31598
بهره
4.90 USD
مجموع
185.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۳۸
حجم معامله
1
خروج
1.31413
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
179.90 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۰۸
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۳۷
فروش
1
1.31798
1.31467
سود
323.10 USD
GBPUSD
معامله
#121952861
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31798
بهره
2.10 USD
مجموع
331.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۳۷
حجم معامله
1
خروج
1.31467
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
323.10 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۸:۱۸
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۰۸
خرید
1
0.64367
0.648
سود
38.35 USD
NZDUSD
معامله
#109543474
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۸:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64367
بهره
-384.65 USD
مجموع
433.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۰۸
حجم معامله
1
خروج
0.648
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
38.35 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۶
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۰۸
خرید
1
0.64247
0.648
سود
158.35 USD
NZDUSD
معامله
#109543427
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64247
بهره
-384.65 USD
مجموع
553.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۰۸
حجم معامله
1
خروج
0.648
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
158.35 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۶:۳۹
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۱۸
فروش
1
1.29263
1.28233
سود
1 020.00 USD
GBPUSD
معامله
#118075516
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۰۶:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29263
بهره
0.00 USD
مجموع
1 030.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۱۸
حجم معامله
1
خروج
1.28233
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
1 020.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۳۷
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۳۱
فروش
1
1.29472
1.29263
سود
199.67 USD
GBPUSD
معامله
#117559063
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29472
بهره
0.67 USD
مجموع
209.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1.29263
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
199.67 USD
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۵۱
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۵۰:۳۰
فروش
1
0.89196
0.88729
سود
826.85 USD
EURGBP
معامله
#100864287
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89196
بهره
264.09 USD
مجموع
582.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۵۰:۳۰
حجم معامله
1
خروج
0.88729
هزینه های کمیسیون
-20.00 USD
سود
826.85 USD
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۴
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۰۲
فروش
1
0.92414
0.91663
سود
906.72 USD
EURGBP
معامله
#108761516
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92414
بهره
15.91 USD
مجموع
910.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۰۲
حجم معامله
1
خروج
0.91663
هزینه های کمیسیون
-20.00 USD
سود
906.72 USD
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۴۷:۴۱
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۸
خرید
1
0.67519
0.67823
سود
307.30 USD
NZDUSD
معامله
#97538855
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۴۷:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67519
بهره
13.30 USD
مجموع
304.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۸
حجم معامله
1
خروج
0.67823
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
307.30 USD
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۲۸
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۸
خرید
1
0.67554
0.67823
سود
272.44 USD
NZDUSD
معامله
#97514024
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67554
بهره
13.44 USD
مجموع
269.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۸
حجم معامله
1
خروج
0.67823
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
272.44 USD
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۱۴
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۸
خرید
1
0.6766
0.67823
سود
166.44 USD
NZDUSD
معامله
#97513366
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6766
بهره
13.44 USD
مجموع
163.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۶:۴۸
حجم معامله
1
خروج
0.67823
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
166.44 USD
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۲۹
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۲۵:۳۵
خرید
1
0.65947
0.66291
سود
338.06 USD
NZDUSD
معامله
#98699219
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65947
بهره
4.06 USD
مجموع
344.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۲۵:۳۵
حجم معامله
1
خروج
0.66291
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
338.06 USD
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۱۰:۱۱
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۲
فروش
1
112.137
110.955
سود
825.74 USD
USDJPY
معامله
#97535234
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۱۰:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
112.137
بهره
-229.56 USD
مجموع
1 065.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۲
حجم معامله
1
خروج
110.955
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
825.74 USD
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۴۲
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۰۱:۳۴
فروش
1
1.34007
1.33422
سود
425.76 USD
USDCAD
معامله
#97540480
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34007
بهره
-2.70 USD
مجموع
438.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۰۱:۳۴
حجم معامله
1
خروج
1.33422
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
425.76 USD
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۸
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۷:۴۲
فروش
1
0.67748
0.67634
سود
104.00 USD
NZDUSD
معامله
#97464999
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67748
بهره
0.00 USD
مجموع
114.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۷:۴۲
حجم معامله
1
خروج
0.67634
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
104.00 USD
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۱۳
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۷:۴۲
فروش
1
0.67711
0.67634
سود
67.00 USD
NZDUSD
معامله
#97464320
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67711
بهره
0.00 USD
مجموع
77.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۷:۴۲
حجم معامله
1
خروج
0.67634
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
67.00 USD
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۲۹
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۴۶
خرید
1
0.6734
0.67565
سود
215.14 USD
NZDUSD
معامله
#97139245
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6734
بهره
0.14 USD
مجموع
225.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۴۶
حجم معامله
1
خروج
0.67565
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
215.14 USD
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۱۸:۴۶
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۲۲:۲۷
خرید
1
0.67306
0.6752
سود
204.14 USD
NZDUSD
معامله
#97403810
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۱۸:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67306
بهره
0.14 USD
مجموع
214.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۲۲:۲۷
حجم معامله
1
خروج
0.6752
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
204.14 USD
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۱۵
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۱۱:۰۲
خرید
1
0.67291
0.6749
سود
189.14 USD
NZDUSD
معامله
#97319235
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67291
بهره
0.14 USD
مجموع
199.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۱۱:۰۲
حجم معامله
1
خروج
0.6749
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
189.14 USD
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۲۳:۴۵
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۵۹
خرید
1
0.67252
0.67447
سود
185.14 USD
NZDUSD
معامله
#97404826
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۲۳:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67252
بهره
0.14 USD
مجموع
195.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۰۸:۵۹
حجم معامله
1
خروج
0.67447
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
185.14 USD
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۴۴
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۴۱
فروش
1
0.67638
0.67477
سود
135.70 USD
NZDUSD
معامله
#97327265
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67638
بهره
-15.30 USD
مجموع
161.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۴۱
حجم معامله
1
خروج
0.67477
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
135.70 USD
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۲۴
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۴۱
فروش
1
0.67647
0.67477
سود
144.70 USD
NZDUSD
معامله
#97327209
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67647
بهره
-15.30 USD
مجموع
170.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۴۱
حجم معامله
1
خروج
0.67477
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
144.70 USD
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۰۱
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۰۴:۱۶
فروش
1
0.86462
0.8618
سود
351.34 USD
EURGBP
معامله
#97240897
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86462
بهره
2.87 USD
مجموع
368.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۰۴:۱۶
حجم معامله
1
خروج
0.8618
هزینه های کمیسیون
-20.00 USD
سود
351.34 USD
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۵۰
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۵۹
خرید
1
0.858
0.86129
سود
383.71 USD
EURGBP
معامله
#96912725
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.858
بهره
-24.96 USD
مجموع
428.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۵۹
حجم معامله
1
خروج
0.86129
هزینه های کمیسیون
-20.00 USD
سود
383.71 USD
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۴۹
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۳۰
خرید
1
0.85661
0.85842
سود
196.59 USD
EURGBP
معامله
#96916320
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85661
بهره
-19.99 USD
مجموع
236.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۳۰
حجم معامله
1
خروج
0.85842
هزینه های کمیسیون
-20.00 USD
سود
196.59 USD
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۱۷:۰۸
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۴۲
خرید
0.5
0.85642
0.8604
سود
246.62 USD
EURGBP
معامله
#96827530
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۱۷:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85642
بهره
-2.49 USD
مجموع
259.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۴۲
حجم معامله
0.5
خروج
0.8604
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
246.62 USD
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۷:۴۸
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۴۲
خرید
0.5
0.85888
0.8604
سود
86.47 USD
EURGBP
معامله
#96822965
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۷:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85888
بهره
-2.49 USD
مجموع
98.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۴۲
حجم معامله
0.5
خروج
0.8604
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
86.47 USD
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۱۴
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۴۲
خرید
0.5
0.85742
0.8604
سود
181.52 USD
EURGBP
معامله
#96825523
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85742
بهره
-2.49 USD
مجموع
194.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۴۲
حجم معامله
0.5
خروج
0.8604
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
181.52 USD
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۷
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۴۲
خرید
0.5
0.85926
0.8604
سود
61.73 USD
EURGBP
معامله
#96813039
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85926
بهره
-2.49 USD
مجموع
74.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۴۲
حجم معامله
0.5
خروج
0.8604
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
61.73 USD
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۱۵
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۴۲
خرید
0.5
0.858
0.8604
سود
143.76 USD
EURGBP
معامله
#96823773
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.858
بهره
-2.49 USD
مجموع
156.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۴۲
حجم معامله
0.5
خروج
0.8604
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
143.76 USD
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۱۹
۲۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۰۱
فروش
0.5
1.34415
1.34005
سود
146.64 USD
USDCAD
معامله
#96641792
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34415
بهره
-1.34 USD
مجموع
152.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.5
خروج
1.34005
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
146.64 USD
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۳۳:۰۲
۲۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۰۱
فروش
0.5
1.34287
1.34005
سود
94.85 USD
USDCAD
معامله
#96622700
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۳۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34287
بهره
-5.37 USD
مجموع
105.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.5
خروج
1.34005
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
94.85 USD
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۱۸:۴۶
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۲۲:۴۵:۳۷
فروش
0.5
0.67925
0.67785
سود
14.00 USD
NZDUSD
معامله
#95633183
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۱۸:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67925
بهره
-51.00 USD
مجموع
70.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۲۲:۴۵:۳۷
حجم معامله
0.5
خروج
0.67785
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
14.00 USD
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۲۱:۵۴
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۴۴:۲۳
فروش
0.5
0.68012
0.67875
سود
12.50 USD
NZDUSD
معامله
#95639920
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۲۱:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68012
بهره
-51.00 USD
مجموع
68.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۴۴:۲۳
حجم معامله
0.5
خروج
0.67875
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
12.50 USD
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۱۸:۴۶
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۱:۵۴:۰۵
خرید
0.5
0.85019
0.85685
سود
419.85 USD
EURGBP
معامله
#96627084
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۷:۱۸:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85019
بهره
-7.50 USD
مجموع
437.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۱:۵۴:۰۵
حجم معامله
0.5
خروج
0.85685
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
419.85 USD
۱۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۴۷
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۳۱:۳۱
فروش
0.5
0.68221
0.67925
سود
102.20 USD
NZDUSD
معامله
#95683158
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68221
بهره
-40.80 USD
مجموع
148.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۳۱:۳۱
حجم معامله
0.5
خروج
0.67925
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
102.20 USD
۱۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۳۴:۵۳
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۰۹:۲۸
فروش
0.5
0.68353
0.68012
سود
124.70 USD
NZDUSD
معامله
#95696976
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۳۴:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68353
بهره
-40.80 USD
مجموع
170.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۰۹:۲۸
حجم معامله
0.5
خروج
0.68012
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
124.70 USD
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۵۳:۲۳
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۳:۰۲:۲۳
فروش
0.5
0.68463
0.68163
سود
119.50 USD
NZDUSD
معامله
#95938066
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۵۳:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68463
بهره
-25.50 USD
مجموع
150.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۳:۰۲:۲۳
حجم معامله
0.5
خروج
0.68163
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
119.50 USD
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۳۶
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۳:۰۲:۲۳
فروش
0.5
0.68512
0.68163
سود
144.00 USD
NZDUSD
معامله
#95938462
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68512
بهره
-25.50 USD
مجموع
174.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۳:۰۲:۲۳
حجم معامله
0.5
خروج
0.68163
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
144.00 USD
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۴۹
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۲۶
فروش
0.5
1.34529
1.33695
سود
302.88 USD
USDCAD
معامله
#95570616
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34529
بهره
-4.02 USD
مجموع
311.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۲۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.33695
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
302.88 USD
۰۵.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۳۰:۳۱
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۰۲:۵۸
خرید
0.5
0.85776
0.85839
سود
18.66 USD
EURGBP
معامله
#95501368
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۳۰:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85776
بهره
-12.50 USD
مجموع
41.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۰۲:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
0.85839
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
18.66 USD
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۵۶:۳۴
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۴۶
خرید
0.5
0.85576
0.85776
سود
118.25 USD
EURGBP
معامله
#95605424
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۸:۵۶:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85576
بهره
-2.49 USD
مجموع
130.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۴۶
حجم معامله
0.5
خروج
0.85776
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
118.25 USD
۰۵.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۲۵:۵۳
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۱۴
فروش
0.5
1.31678
1.31061
سود
307.50 USD
GBPUSD
معامله
#95501384
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۱۹ ۲۰:۲۵:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31678
بهره
4.00 USD
مجموع
308.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۱۴
حجم معامله
0.5
خروج
1.31061
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
307.50 USD
۰۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۵۲
۰۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۴۹:۲۷
فروش
0.5
1.31889
1.31679
سود
100.00 USD
GBPUSD
معامله
#95467646
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۰:۵۱:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31889
بهره
0.00 USD
مجموع
105.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۴۹:۲۷
حجم معامله
0.5
خروج
1.31679
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
100.00 USD
۰۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۳:۴۸:۵۲
۰۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۱۶
فروش
0.5
0.68353
0.68171
سود
86.00 USD
NZDUSD
معامله
#95367407
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۳:۴۸:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68353
بهره
0.00 USD
مجموع
91.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۱۶
حجم معامله
0.5
خروج
0.68171
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
86.00 USD
۲۲.۰۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۶:۵۳
۲۸.۰۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۵
فروش
0.5
0.68068
0.68
سود
13.70 USD
NZDUSD
معامله
#95082991
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۶:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68068
بهره
-15.30 USD
مجموع
34.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۵
حجم معامله
0.5
خروج
0.68
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
13.70 USD
۲۲.۰۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۲۶
۲۸.۰۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۴۶
فروش
0.5
0.68194
0.6802
سود
66.70 USD
NZDUSD
معامله
#95099069
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68194
بهره
-15.30 USD
مجموع
87.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۴۶
حجم معامله
0.5
خروج
0.6802
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
66.70 USD
۲۵.۰۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۲:۰۶
۲۸.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۴۵
فروش
0.5
0.68558
0.68131
سود
195.75 USD
NZDUSD
معامله
#95107786
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۲:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68558
بهره
-12.75 USD
مجموع
213.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۴۵
حجم معامله
0.5
خروج
0.68131
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
195.75 USD
۲۲.۰۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۸:۴۶
۲۸.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۴۵
فروش
0.5
0.68438
0.68131
سود
133.20 USD
NZDUSD
معامله
#95105499
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۸:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68438
بهره
-15.30 USD
مجموع
153.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۴۵
حجم معامله
0.5
خروج
0.68131
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
133.20 USD