حالت آزمایشی
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۷:۱۹
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۳۸
خرید
0.2
0.72695
0.69982
سود
‪-468.82 EUR‬
AUDUSD
معامله
#47262501
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۷:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72695
بهره
‪10.46 EUR‬
مجموع
‪-479.28 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۳۸
حجم معامله
0.2
خروج
0.69982
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-468.82 EUR‬
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۲۲
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۳۶
خرید
0.1
145.494
137.278
سود
‪-662.08 EUR‬
GBPJPY
معامله
#47808135
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
145.494
بهره
‪7.40 EUR‬
مجموع
‪-669.48 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
137.278
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-662.08 EUR‬
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۱۱:۴۴
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۳۴
فروش
0.13
136.202
137.34
سود
‪-131.46 EUR‬
GBPJPY
معامله
#48213112
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۱۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.202
بهره
‪-10.93 EUR‬
مجموع
‪-120.53 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۳۴
حجم معامله
0.13
خروج
137.34
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-131.46 EUR‬
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۱۲:۱۰
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۲۹
فروش
0.03
136.202
137.34
سود
‪-30.34 EUR‬
GBPJPY
معامله
#48213125
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۱۲:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.202
بهره
‪-2.52 EUR‬
مجموع
‪-27.82 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۲۹
حجم معامله
0.03
خروج
137.34
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-30.34 EUR‬
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۴۷:۰۶
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۳۷
فروش
0.2
0.70105
0.69978
سود
‪22.41 EUR‬
AUDUSD
معامله
#48326195
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۴۷:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70105
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪22.41 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۳۷
حجم معامله
0.2
خروج
0.69978
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪22.41 EUR‬
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۴۸
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۵:۱۶
فروش
0.2
0.69259
0.69588
سود
‪-58.95 EUR‬
AUDUSD
معامله
#48232851
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69259
بهره
‪-1.13 EUR‬
مجموع
‪-57.82 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۵:۱۶
حجم معامله
0.2
خروج
0.69588
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-58.95 EUR‬
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۴۹
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۵:۱۱
فروش
0.05
0.69278
0.69589
سود
‪-13.94 EUR‬
AUDUSD
معامله
#48233282
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69278
بهره
‪-0.28 EUR‬
مجموع
‪-13.66 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۵:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.69589
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-13.94 EUR‬
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۰:۱۷
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۴۰
فروش
0.27
0.68803
0.69022
سود
‪-54.83 EUR‬
AUDUSD
معامله
#48221750
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۰:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68803
بهره
‪-2.31 EUR‬
مجموع
‪-52.52 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۴۰
حجم معامله
0.27
خروج
0.69022
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-54.83 EUR‬
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۸:۵۲
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۵۱
فروش
0.27
0.68786
0.6903
سود
‪-58.56 EUR‬
AUDUSD
معامله
#48212400
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۸:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68786
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-58.56 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۵۱
حجم معامله
0.27
خروج
0.6903
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-58.56 EUR‬
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۰۸
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۴۸
فروش
0.27
0.68693
0.68845
سود
‪-37.40 EUR‬
AUDUSD
معامله
#48210132
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68693
بهره
‪-0.77 EUR‬
مجموع
‪-36.63 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۴۸
حجم معامله
0.27
خروج
0.68845
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-37.40 EUR‬
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۵۹
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۳۴
فروش
0.1
137.384
136.008
سود
‪111.06 EUR‬
GBPJPY
معامله
#48161584
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
137.384
بهره
‪-2.10 EUR‬
مجموع
‪113.16 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۳۴
حجم معامله
0.1
خروج
136.008
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪111.06 EUR‬
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۱۰:۱۹
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۱۴
فروش
0.2
0.68684
0.6862
سود
‪10.29 EUR‬
AUDUSD
معامله
#48172281
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۱۰:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68684
بهره
‪-1.14 EUR‬
مجموع
‪11.43 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۱۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.6862
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪10.29 EUR‬
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۲۱
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۵۹
فروش
0.03
136.729
135.984
سود
‪17.96 EUR‬
GBPJPY
معامله
#48167875
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.729
بهره
‪-0.42 EUR‬
مجموع
‪18.38 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۵۹
حجم معامله
0.03
خروج
135.984
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪17.96 EUR‬
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۴۴
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۵۱
فروش
0.07
0.68764
0.68601
سود
‪9.99 EUR‬
AUDUSD
معامله
#48189787
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68764
بهره
‪-0.20 EUR‬
مجموع
‪10.19 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۵۱
حجم معامله
0.07
خروج
0.68601
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪9.99 EUR‬
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۳:۱۴
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۵۴:۴۱
فروش
0.2
0.68931
0.68993
سود
‪-11.00 EUR‬
AUDUSD
معامله
#48159638
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۳:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68931
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-11.00 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۵۴:۴۱
حجم معامله
0.2
خروج
0.68993
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-11.00 EUR‬
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۱۷
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۵۲
فروش
0.1
141.418
137.716
سود
‪245.66 EUR‬
GBPJPY
معامله
#47337491
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.418
بهره
‪-56.93 EUR‬
مجموع
‪302.59 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
137.716
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪245.66 EUR‬
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۱۸
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۴۹
فروش
0.2
0.6968
0.6913
سود
‪91.18 EUR‬
AUDUSD
معامله
#48080935
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6968
بهره
‪-6.25 EUR‬
مجموع
‪97.43 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۴۹
حجم معامله
0.2
خروج
0.6913
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪91.18 EUR‬
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۰۷
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۱۱:۲۳
فروش
0.1
0.69431
0.69282
سود
‪13.19 EUR‬
AUDUSD
معامله
#48149781
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69431
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪13.19 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۱۱:۲۳
حجم معامله
0.1
خروج
0.69282
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪13.19 EUR‬
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۴۸:۲۱
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۹
فروش
0.1
0.6953
0.69519
سود
‪0.97 EUR‬
AUDUSD
معامله
#48144540
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۴۸:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6953
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪0.97 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
0.69519
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪0.97 EUR‬
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۱۵
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۳:۴۴
فروش
0.1
0.69813
0.69494
سود
‪27.35 EUR‬
AUDUSD
معامله
#48106224
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69813
بهره
‪-0.84 EUR‬
مجموع
‪28.19 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۳:۴۴
حجم معامله
0.1
خروج
0.69494
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪27.35 EUR‬
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۲۱
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۷:۳۶:۱۴
فروش
0.1
0.69938
0.69711
سود
‪19.35 EUR‬
AUDUSD
معامله
#48097964
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69938
بهره
‪-0.86 EUR‬
مجموع
‪20.21 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۷:۳۶:۱۴
حجم معامله
0.1
خروج
0.69711
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪19.35 EUR‬
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۴۸:۲۷
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۲۳:۴۳
فروش
0.2
0.69149
0.6929
سود
‪-27.04 EUR‬
AUDUSD
معامله
#47961334
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۴۸:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69149
بهره
‪-1.73 EUR‬
مجموع
‪-25.31 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۲۳:۴۳
حجم معامله
0.2
خروج
0.6929
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-27.04 EUR‬
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۴:۲۱
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۵۸:۲۳
فروش
0.2
0.69265
0.69311
سود
‪-9.37 EUR‬
AUDUSD
معامله
#48005068
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۴:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69265
بهره
‪-1.14 EUR‬
مجموع
‪-8.23 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۵۸:۲۳
حجم معامله
0.2
خروج
0.69311
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-9.37 EUR‬
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۲۹:۱۷
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۴۲
فروش
0.2
0.69177
0.68779
سود
‪70.78 EUR‬
AUDUSD
معامله
#47944269
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۲۹:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69177
بهره
‪-0.57 EUR‬
مجموع
‪71.35 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۴۲
حجم معامله
0.2
خروج
0.68779
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪70.78 EUR‬
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۱۵:۰۵
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۰۳:۰۳
فروش
0.2
0.68974
0.69214
سود
‪-43.03 EUR‬
AUDUSD
معامله
#47941599
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۱۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68974
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-43.03 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۰۳:۰۳
حجم معامله
0.2
خروج
0.69214
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-43.03 EUR‬
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۳
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۴۱
فروش
0.2
0.69057
0.69147
سود
‪-17.27 EUR‬
AUDUSD
معامله
#47907309
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69057
بهره
‪-1.14 EUR‬
مجموع
‪-16.13 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.2
خروج
0.69147
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-17.27 EUR‬
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۲۴
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۳
خرید
0.07
0.6935
0.69039
سود
‪-19.35 EUR‬
AUDUSD
معامله
#47907293
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6935
بهره
‪0.08 EUR‬
مجموع
‪-19.43 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۳
حجم معامله
0.07
خروج
0.69039
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-19.35 EUR‬
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۰۸:۴۲
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۱۲
فروش
0.2
0.69925
0.69347
سود
‪101.89 EUR‬
AUDUSD
معامله
#47872519
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۰۸:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69925
بهره
‪-1.14 EUR‬
مجموع
‪103.03 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۱۲
حجم معامله
0.2
خروج
0.69347
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪101.89 EUR‬
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۴۱
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۰۸:۳۰
خرید
0.07
0.69759
0.69926
سود
‪10.44 EUR‬
AUDUSD
معامله
#47849709
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69759
بهره
‪0.04 EUR‬
مجموع
‪10.40 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۰۸:۳۰
حجم معامله
0.07
خروج
0.69926
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪10.44 EUR‬
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۱۱:۳۳
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۴۳
خرید
0.07
0.70007
0.69735
سود
‪-16.91 EUR‬
AUDUSD
معامله
#47826016
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۱۱:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70007
بهره
‪0.10 EUR‬
مجموع
‪-17.01 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۴۳
حجم معامله
0.07
خروج
0.69735
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-16.91 EUR‬
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۱۳:۵۳
فروش
0.2
0.6966
0.69783
سود
‪-22.01 EUR‬
AUDUSD
معامله
#47806311
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6966
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-22.01 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۱۳:۵۳
حجم معامله
0.2
خروج
0.69783
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-22.01 EUR‬
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۴:۲۳
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۲۸
فروش
0.2
0.71232
0.70045
سود
‪205.78 EUR‬
AUDUSD
معامله
#47732566
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۴:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71232
بهره
‪-6.87 EUR‬
مجموع
‪212.65 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۲۸
حجم معامله
0.2
خروج
0.70045
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪205.78 EUR‬
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۴۵:۵۱
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۷:۲۵
خرید
0.1
145.473
145.231
سود
‪-18.79 EUR‬
GBPJPY
معامله
#47783715
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۴۵:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
145.473
بهره
‪0.64 EUR‬
مجموع
‪-19.43 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۷:۲۵
حجم معامله
0.1
خروج
145.231
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-18.79 EUR‬
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۴۷:۱۲
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۳۱
فروش
0.07
0.70372
0.70221
سود
‪8.64 EUR‬
AUDUSD
معامله
#47773412
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۴۷:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70372
بهره
‪-0.80 EUR‬
مجموع
‪9.44 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۳۱
حجم معامله
0.07
خروج
0.70221
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪8.64 EUR‬
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۵۴
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۳۰
فروش
0.07
0.7047
0.70691
سود
‪-14.02 EUR‬
AUDUSD
معامله
#47770128
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7047
بهره
‪-0.20 EUR‬
مجموع
‪-13.82 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۳۰
حجم معامله
0.07
خروج
0.70691
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-14.02 EUR‬
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۴۶:۱۰
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۱۲
خرید
0.1
145.286
144.75
سود
‪-42.77 EUR‬
GBPJPY
معامله
#47732345
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۴۶:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
145.286
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-42.77 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۱۲
حجم معامله
0.1
خروج
144.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-42.77 EUR‬
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۵۰
۲۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۰۳
فروش
0.2
0.71696
0.7136
سود
‪55.73 EUR‬
AUDUSD
معامله
#47685624
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71696
بهره
‪-3.98 EUR‬
مجموع
‪59.71 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۰۳
حجم معامله
0.2
خروج
0.7136
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪55.73 EUR‬
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۲۳
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۲۲:۰۷:۲۴
فروش
0.05
146.271
146.122
سود
‪5.66 EUR‬
GBPJPY
معامله
#47697573
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
146.271
بهره
‪-0.22 EUR‬
مجموع
‪5.88 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۲۲:۰۷:۲۴
حجم معامله
0.05
خروج
146.122
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪5.66 EUR‬
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۶:۰۳
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۵۹
خرید
0.1
145.589
146.188
سود
‪47.84 EUR‬
GBPJPY
معامله
#47664012
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
145.589
بهره
‪0.48 EUR‬
مجموع
‪47.36 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
146.188
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪47.84 EUR‬
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۳۷
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۱۷:۳۶
فروش
0.2
0.71152
0.71329
سود
‪-31.35 EUR‬
AUDUSD
معامله
#47672879
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71152
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-31.35 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۱۷:۳۶
حجم معامله
0.2
خروج
0.71329
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-31.35 EUR‬
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۴۰:۱۶
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۳۴
خرید
0.1
145.668
145.34
سود
‪-26.15 EUR‬
GBPJPY
معامله
#47643903
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۴۰:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
145.668
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-26.15 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۳۴
حجم معامله
0.1
خروج
145.34
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-26.15 EUR‬
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۴۸
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۱۲
خرید
0.1
145.576
145.343
سود
‪-18.59 EUR‬
GBPJPY
معامله
#47635590
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
145.576
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-18.59 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۱۲
حجم معامله
0.1
خروج
145.343
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-18.59 EUR‬
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۲۱
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۰
فروش
0.2
0.70916
0.7104
سود
‪-22.06 EUR‬
AUDUSD
معامله
#47635588
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70916
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-22.06 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۰
حجم معامله
0.2
خروج
0.7104
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-22.06 EUR‬
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۰۴
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۱۱:۵۸
فروش
0.2
0.71092
0.71089
سود
‪-0.60 EUR‬
AUDUSD
معامله
#47620190
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71092
بهره
‪-1.14 EUR‬
مجموع
‪0.54 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۱۱:۵۸
حجم معامله
0.2
خروج
0.71089
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-0.60 EUR‬
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۴۶
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۰۰
خرید
0.1
144.813
147.15
سود
‪187.03 EUR‬
GBPJPY
معامله
#47592740
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
144.813
بهره
‪0.32 EUR‬
مجموع
‪186.71 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
147.15
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪187.03 EUR‬
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۱۵
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۲۹:۲۰
فروش
0.2
0.71178
0.71023
سود
‪26.47 EUR‬
AUDUSD
معامله
#47592868
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71178
بهره
‪-1.14 EUR‬
مجموع
‪27.61 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۲۹:۲۰
حجم معامله
0.2
خروج
0.71023
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪26.47 EUR‬
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۹:۳۶
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۱۱
فروش
0.2
0.70742
0.70868
سود
‪-22.84 EUR‬
AUDUSD
معامله
#47493929
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۹:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70742
بهره
‪-0.57 EUR‬
مجموع
‪-22.27 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۱۱
حجم معامله
0.2
خروج
0.70868
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-22.84 EUR‬
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۴۶
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۱۴
فروش
0.2
0.70615
0.70849
سود
‪-41.50 EUR‬
AUDUSD
معامله
#47475149
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70615
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-41.50 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۱۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.70849
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-41.50 EUR‬
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۰۵:۵۷:۵۷
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۲۷:۱۱
فروش
0.2
0.70764
0.70299
سود
‪68.23 EUR‬
AUDUSD
معامله
#47319848
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۰۵:۵۷:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70764
بهره
‪-14.69 EUR‬
مجموع
‪82.92 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۲۷:۱۱
حجم معامله
0.2
خروج
0.70299
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪68.23 EUR‬
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۶:۲۳:۳۴
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۳۵
خرید
0.1
147.213
146.743
سود
‪-37.21 EUR‬
GBPJPY
معامله
#47449189
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۶:۲۳:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
147.213
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-37.21 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۳۵
حجم معامله
0.1
خروج
146.743
هزینه های کمیسیون
‪0.00 EUR‬
سود
‪-37.21 EUR‬