حالت آزمایشی
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۷:۱۹
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۳۸
خرید
0.2
0.72695
0.69982
سود
-468.82 EUR
AUDUSD
معامله
#47262501
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۷:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72695
بهره
10.46 EUR
مجموع
-479.28 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۳۸
حجم معامله
0.2
خروج
0.69982
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-468.82 EUR
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۲۲
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۳۶
خرید
0.1
145.494
137.278
سود
-662.08 EUR
GBPJPY
معامله
#47808135
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
145.494
بهره
7.40 EUR
مجموع
-669.48 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
137.278
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-662.08 EUR
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۱۱:۴۴
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۳۴
فروش
0.13
136.202
137.34
سود
-131.46 EUR
GBPJPY
معامله
#48213112
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۱۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.202
بهره
-10.93 EUR
مجموع
-120.53 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۳۴
حجم معامله
0.13
خروج
137.34
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-131.46 EUR
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۱۲:۱۰
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۲۹
فروش
0.03
136.202
137.34
سود
-30.34 EUR
GBPJPY
معامله
#48213125
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۱۲:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.202
بهره
-2.52 EUR
مجموع
-27.82 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۲۹
حجم معامله
0.03
خروج
137.34
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-30.34 EUR
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۴۷:۰۶
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۳۷
فروش
0.2
0.70105
0.69978
سود
22.41 EUR
AUDUSD
معامله
#48326195
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۴۷:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70105
بهره
0.00 EUR
مجموع
22.41 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۳۷
حجم معامله
0.2
خروج
0.69978
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
22.41 EUR
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۴۸
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۵:۱۶
فروش
0.2
0.69259
0.69588
سود
-58.95 EUR
AUDUSD
معامله
#48232851
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۵:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69259
بهره
-1.13 EUR
مجموع
-57.82 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۵:۱۶
حجم معامله
0.2
خروج
0.69588
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-58.95 EUR
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۴۹
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۵:۱۱
فروش
0.05
0.69278
0.69589
سود
-13.94 EUR
AUDUSD
معامله
#48233282
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69278
بهره
-0.28 EUR
مجموع
-13.66 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۵:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.69589
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-13.94 EUR
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۰:۱۷
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۴۰
فروش
0.27
0.68803
0.69022
سود
-54.83 EUR
AUDUSD
معامله
#48221750
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۴۰:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68803
بهره
-2.31 EUR
مجموع
-52.52 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۴۰
حجم معامله
0.27
خروج
0.69022
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-54.83 EUR
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۸:۵۲
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۵۱
فروش
0.27
0.68786
0.6903
سود
-58.56 EUR
AUDUSD
معامله
#48212400
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۸:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68786
بهره
0.00 EUR
مجموع
-58.56 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۵۱
حجم معامله
0.27
خروج
0.6903
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-58.56 EUR
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۰۸
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۴۸
فروش
0.27
0.68693
0.68845
سود
-37.40 EUR
AUDUSD
معامله
#48210132
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68693
بهره
-0.77 EUR
مجموع
-36.63 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۴۸
حجم معامله
0.27
خروج
0.68845
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-37.40 EUR
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۵۹
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۳۴
فروش
0.1
137.384
136.008
سود
111.06 EUR
GBPJPY
معامله
#48161584
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۳۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
137.384
بهره
-2.10 EUR
مجموع
113.16 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۳۴
حجم معامله
0.1
خروج
136.008
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
111.06 EUR
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۱۰:۱۹
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۱۴
فروش
0.2
0.68684
0.6862
سود
10.29 EUR
AUDUSD
معامله
#48172281
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۱۰:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68684
بهره
-1.14 EUR
مجموع
11.43 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۱۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.6862
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
10.29 EUR
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۲۱
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۵۹
فروش
0.03
136.729
135.984
سود
17.96 EUR
GBPJPY
معامله
#48167875
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.729
بهره
-0.42 EUR
مجموع
18.38 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۵۹
حجم معامله
0.03
خروج
135.984
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
17.96 EUR
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۴۴
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۵۱
فروش
0.07
0.68764
0.68601
سود
9.99 EUR
AUDUSD
معامله
#48189787
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۰۶:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68764
بهره
-0.20 EUR
مجموع
10.19 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۵۱
حجم معامله
0.07
خروج
0.68601
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
9.99 EUR
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۳:۱۴
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۵۴:۴۱
فروش
0.2
0.68931
0.68993
سود
-11.00 EUR
AUDUSD
معامله
#48159638
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۵۳:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68931
بهره
0.00 EUR
مجموع
-11.00 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۶:۵۴:۴۱
حجم معامله
0.2
خروج
0.68993
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-11.00 EUR
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۱۷
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۵۲
فروش
0.1
141.418
137.716
سود
245.66 EUR
GBPJPY
معامله
#47337491
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.418
بهره
-56.93 EUR
مجموع
302.59 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
137.716
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
245.66 EUR
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۱۸
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۴۹
فروش
0.2
0.6968
0.6913
سود
91.18 EUR
AUDUSD
معامله
#48080935
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6968
بهره
-6.25 EUR
مجموع
97.43 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۴۹
حجم معامله
0.2
خروج
0.6913
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
91.18 EUR
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۰۷
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۱۱:۲۳
فروش
0.1
0.69431
0.69282
سود
13.19 EUR
AUDUSD
معامله
#48149781
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69431
بهره
0.00 EUR
مجموع
13.19 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۱۱:۲۳
حجم معامله
0.1
خروج
0.69282
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
13.19 EUR
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۴۸:۲۱
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۹
فروش
0.1
0.6953
0.69519
سود
0.97 EUR
AUDUSD
معامله
#48144540
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۰۴:۴۸:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6953
بهره
0.00 EUR
مجموع
0.97 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۱۲:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
0.69519
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
0.97 EUR
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۱۵
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۳:۴۴
فروش
0.1
0.69813
0.69494
سود
27.35 EUR
AUDUSD
معامله
#48106224
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69813
بهره
-0.84 EUR
مجموع
28.19 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۳۳:۴۴
حجم معامله
0.1
خروج
0.69494
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
27.35 EUR
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۲۱
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۷:۳۶:۱۴
فروش
0.1
0.69938
0.69711
سود
19.35 EUR
AUDUSD
معامله
#48097964
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69938
بهره
-0.86 EUR
مجموع
20.21 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۷:۳۶:۱۴
حجم معامله
0.1
خروج
0.69711
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
19.35 EUR
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۴۸:۲۷
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۲۳:۴۳
فروش
0.2
0.69149
0.6929
سود
-27.04 EUR
AUDUSD
معامله
#47961334
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۴۸:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69149
بهره
-1.73 EUR
مجموع
-25.31 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۲۳:۴۳
حجم معامله
0.2
خروج
0.6929
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-27.04 EUR
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۴:۲۱
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۵۸:۲۳
فروش
0.2
0.69265
0.69311
سود
-9.37 EUR
AUDUSD
معامله
#48005068
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۴:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69265
بهره
-1.14 EUR
مجموع
-8.23 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۵۸:۲۳
حجم معامله
0.2
خروج
0.69311
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-9.37 EUR
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۲۹:۱۷
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۴۲
فروش
0.2
0.69177
0.68779
سود
70.78 EUR
AUDUSD
معامله
#47944269
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۲۹:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69177
بهره
-0.57 EUR
مجموع
71.35 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۴۲
حجم معامله
0.2
خروج
0.68779
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
70.78 EUR
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۱۵:۰۵
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۰۳:۰۳
فروش
0.2
0.68974
0.69214
سود
-43.03 EUR
AUDUSD
معامله
#47941599
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۱۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68974
بهره
0.00 EUR
مجموع
-43.03 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۰۳:۰۳
حجم معامله
0.2
خروج
0.69214
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-43.03 EUR
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۳
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۴۱
فروش
0.2
0.69057
0.69147
سود
-17.27 EUR
AUDUSD
معامله
#47907309
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69057
بهره
-1.14 EUR
مجموع
-16.13 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.2
خروج
0.69147
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-17.27 EUR
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۲۴
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۳
خرید
0.07
0.6935
0.69039
سود
-19.35 EUR
AUDUSD
معامله
#47907293
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6935
بهره
0.08 EUR
مجموع
-19.43 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۰۳
حجم معامله
0.07
خروج
0.69039
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-19.35 EUR
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۰۸:۴۲
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۱۲
فروش
0.2
0.69925
0.69347
سود
101.89 EUR
AUDUSD
معامله
#47872519
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۰۸:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69925
بهره
-1.14 EUR
مجموع
103.03 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۸:۱۲
حجم معامله
0.2
خروج
0.69347
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
101.89 EUR
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۴۱
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۰۸:۳۰
خرید
0.07
0.69759
0.69926
سود
10.44 EUR
AUDUSD
معامله
#47849709
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69759
بهره
0.04 EUR
مجموع
10.40 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۰۸:۳۰
حجم معامله
0.07
خروج
0.69926
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
10.44 EUR
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۱۱:۳۳
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۴۳
خرید
0.07
0.70007
0.69735
سود
-16.91 EUR
AUDUSD
معامله
#47826016
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۱۱:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70007
بهره
0.10 EUR
مجموع
-17.01 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۳۰:۴۳
حجم معامله
0.07
خروج
0.69735
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-16.91 EUR
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۱۳:۵۳
فروش
0.2
0.6966
0.69783
سود
-22.01 EUR
AUDUSD
معامله
#47806311
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6966
بهره
0.00 EUR
مجموع
-22.01 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۱۳:۵۳
حجم معامله
0.2
خروج
0.69783
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-22.01 EUR
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۴:۲۳
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۲۸
فروش
0.2
0.71232
0.70045
سود
205.78 EUR
AUDUSD
معامله
#47732566
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۴:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71232
بهره
-6.87 EUR
مجموع
212.65 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۲۸
حجم معامله
0.2
خروج
0.70045
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
205.78 EUR
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۴۵:۵۱
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۷:۲۵
خرید
0.1
145.473
145.231
سود
-18.79 EUR
GBPJPY
معامله
#47783715
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۴۵:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
145.473
بهره
0.64 EUR
مجموع
-19.43 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۷:۲۵
حجم معامله
0.1
خروج
145.231
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-18.79 EUR
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۴۷:۱۲
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۳۱
فروش
0.07
0.70372
0.70221
سود
8.64 EUR
AUDUSD
معامله
#47773412
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۴:۴۷:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70372
بهره
-0.80 EUR
مجموع
9.44 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۱۰:۳۱
حجم معامله
0.07
خروج
0.70221
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
8.64 EUR
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۵۴
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۳۰
فروش
0.07
0.7047
0.70691
سود
-14.02 EUR
AUDUSD
معامله
#47770128
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7047
بهره
-0.20 EUR
مجموع
-13.82 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۹:۳۰
حجم معامله
0.07
خروج
0.70691
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-14.02 EUR
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۴۶:۱۰
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۱۲
خرید
0.1
145.286
144.75
سود
-42.77 EUR
GBPJPY
معامله
#47732345
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۴۶:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
145.286
بهره
0.00 EUR
مجموع
-42.77 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۱۲
حجم معامله
0.1
خروج
144.75
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-42.77 EUR
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۵۰
۲۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۰۳
فروش
0.2
0.71696
0.7136
سود
55.73 EUR
AUDUSD
معامله
#47685624
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71696
بهره
-3.98 EUR
مجموع
59.71 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۰۳
حجم معامله
0.2
خروج
0.7136
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
55.73 EUR
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۲۳
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۲۲:۰۷:۲۴
فروش
0.05
146.271
146.122
سود
5.66 EUR
GBPJPY
معامله
#47697573
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
146.271
بهره
-0.22 EUR
مجموع
5.88 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۲۲:۰۷:۲۴
حجم معامله
0.05
خروج
146.122
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
5.66 EUR
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۶:۰۳
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۵۹
خرید
0.1
145.589
146.188
سود
47.84 EUR
GBPJPY
معامله
#47664012
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
145.589
بهره
0.48 EUR
مجموع
47.36 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
146.188
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
47.84 EUR
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۳۷
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۱۷:۳۶
فروش
0.2
0.71152
0.71329
سود
-31.35 EUR
AUDUSD
معامله
#47672879
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71152
بهره
0.00 EUR
مجموع
-31.35 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۱۷:۳۶
حجم معامله
0.2
خروج
0.71329
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-31.35 EUR
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۴۰:۱۶
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۳۴
خرید
0.1
145.668
145.34
سود
-26.15 EUR
GBPJPY
معامله
#47643903
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۴۰:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
145.668
بهره
0.00 EUR
مجموع
-26.15 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۳۴
حجم معامله
0.1
خروج
145.34
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-26.15 EUR
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۴۸
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۱۲
خرید
0.1
145.576
145.343
سود
-18.59 EUR
GBPJPY
معامله
#47635590
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
145.576
بهره
0.00 EUR
مجموع
-18.59 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۳۹:۱۲
حجم معامله
0.1
خروج
145.343
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-18.59 EUR
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۲۱
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۰
فروش
0.2
0.70916
0.7104
سود
-22.06 EUR
AUDUSD
معامله
#47635588
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70916
بهره
0.00 EUR
مجموع
-22.06 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۰۰
حجم معامله
0.2
خروج
0.7104
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-22.06 EUR
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۰۴
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۱۱:۵۸
فروش
0.2
0.71092
0.71089
سود
-0.60 EUR
AUDUSD
معامله
#47620190
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71092
بهره
-1.14 EUR
مجموع
0.54 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۱۱:۵۸
حجم معامله
0.2
خروج
0.71089
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-0.60 EUR
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۴۶
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۰۰
خرید
0.1
144.813
147.15
سود
187.03 EUR
GBPJPY
معامله
#47592740
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
144.813
بهره
0.32 EUR
مجموع
186.71 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
147.15
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
187.03 EUR
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۱۵
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۲۹:۲۰
فروش
0.2
0.71178
0.71023
سود
26.47 EUR
AUDUSD
معامله
#47592868
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۴۳:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71178
بهره
-1.14 EUR
مجموع
27.61 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۷:۲۹:۲۰
حجم معامله
0.2
خروج
0.71023
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
26.47 EUR
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۹:۳۶
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۱۱
فروش
0.2
0.70742
0.70868
سود
-22.84 EUR
AUDUSD
معامله
#47493929
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۹:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70742
بهره
-0.57 EUR
مجموع
-22.27 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۳.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۱۱
حجم معامله
0.2
خروج
0.70868
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-22.84 EUR
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۴۶
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۱۴
فروش
0.2
0.70615
0.70849
سود
-41.50 EUR
AUDUSD
معامله
#47475149
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70615
بهره
0.00 EUR
مجموع
-41.50 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۱۴
حجم معامله
0.2
خروج
0.70849
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-41.50 EUR
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۰۵:۵۷:۵۷
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۲۷:۱۱
فروش
0.2
0.70764
0.70299
سود
68.23 EUR
AUDUSD
معامله
#47319848
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۱۹ ۰۵:۵۷:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70764
بهره
-14.69 EUR
مجموع
82.92 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۲۷:۱۱
حجم معامله
0.2
خروج
0.70299
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
68.23 EUR
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۶:۲۳:۳۴
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۳۵
خرید
0.1
147.213
146.743
سود
-37.21 EUR
GBPJPY
معامله
#47449189
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۰۶:۲۳:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
147.213
بهره
0.00 EUR
مجموع
-37.21 EUR
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۳۵
حجم معامله
0.1
خروج
146.743
هزینه های کمیسیون
0.00 EUR
سود
-37.21 EUR