حالت آزمایشی
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۷:۲۱
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۰۶
فروش
0.01
108.714
109.313
سود
‪-4.91 EUR‬
USDJPY
معامله
#136499071
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۷:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.714
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-4.82 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
109.313
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪-4.91 EUR‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۳۰
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۰۶
فروش
0.01
1.11644
1.13712
سود
‪-18.28 EUR‬
EURUSD
معامله
#136466022
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11644
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-18.19 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.13712
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪-18.28 EUR‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۵۴
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۰۶
فروش
0.01
1.10813
1.13712
سود
‪-25.58 EUR‬
EURUSD
معامله
#136067681
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10813
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-25.49 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.13712
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪-25.58 EUR‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۴۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۳۰
فروش
0.01
1.12302
1.12023
سود
‪2.40 EUR‬
EURUSD
معامله
#136597604
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12302
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪2.49 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.12023
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪2.40 EUR‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۲۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۲
فروش
0.01
1.12402
1.12026
سود
‪3.27 EUR‬
EURUSD
معامله
#136599443
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۷:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12402
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪3.36 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.12026
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪3.27 EUR‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۰:۱۰
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۱۹
خرید
0.01
107.581
108.431
سود
‪6.93 EUR‬
USDJPY
معامله
#136354618
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۰:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.581
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪7.02 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
108.431
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪6.93 EUR‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۰۳
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۰:۱۷
خرید
0.01
107.45
107.733
سود
‪2.27 EUR‬
USDJPY
معامله
#136289048
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.45
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪2.36 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۰:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
107.733
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪2.27 EUR‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۲۵
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۱۴
خرید
0.01
107.204
107.5
سود
‪2.39 EUR‬
USDJPY
معامله
#136143486
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.204
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪2.48 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
107.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪2.39 EUR‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۵۲:۰۸
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۳۹
خرید
0.01
107.035
107.686
سود
‪5.38 EUR‬
USDJPY
معامله
#134495444
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۵۲:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.035
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪5.47 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
107.686
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪5.38 EUR‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۰۶
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۶:۵۹
خرید
0.01
1.22202
1.22431
سود
‪1.99 EUR‬
GBPUSD
معامله
#135868369
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22202
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪2.08 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۶:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.22431
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪1.99 EUR‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۱۳
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۵۰
خرید
0.01
109.169
107.365
سود
‪-15.59 EUR‬
USDJPY
معامله
#130966826
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.169
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-15.50 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
107.365
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪-15.59 EUR‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۳۳:۳۲
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۵۰
خرید
0.1
22.98
5.67
سود
‪-160.05 EUR‬
USCrude
معامله
#131463452
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۳۳:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
22.98
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-159.63 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۵۰
حجم معامله
0.1
خروج
5.67
هزینه های کمیسیون
‪-0.42 EUR‬
سود
‪-160.05 EUR‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۱۲
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۵۰
خرید
0.01
108.428
107.365
سود
‪-9.22 EUR‬
USDJPY
معامله
#131527664
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۴۷:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.428
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-9.13 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
107.365
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪-9.22 EUR‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۰۵:۰۷
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۵۶
خرید
0.01
1.08434
1.08727
سود
‪2.60 EUR‬
EURUSD
معامله
#132112787
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۰۵:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08434
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪2.69 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۰۲:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.08727
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪2.60 EUR‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۰۵
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۵۹
خرید
0.01
0.62994
0.63224
سود
‪2.02 EUR‬
AUDUSD
معامله
#131921345
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.62994
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪2.11 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.63224
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪2.02 EUR‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۲۲
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۳۳
خرید
0.01
107.617
107.757
سود
‪1.10 EUR‬
USDJPY
معامله
#131666505
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.617
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪1.19 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
107.757
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪1.10 EUR‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۲۴
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۲۷
خرید
0.05
107.09
107.756
سود
‪27.98 EUR‬
USDJPY
معامله
#131819322
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.09
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪28.41 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۲۷
حجم معامله
0.05
خروج
107.756
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪27.98 EUR‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۶:۵۲
۱۴.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۲۹
خرید
0.01
1.09299
1.09581
سود
‪2.48 EUR‬
EURUSD
معامله
#131550672
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۰۶:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09299
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪2.57 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.09581
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪2.48 EUR‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۰۶:۵۴
۱۰.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۰۰
خرید
0.01
1.09227
1.09478
سود
‪2.20 EUR‬
EURUSD
معامله
#131474968
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۰۶:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09227
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪2.29 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.09478
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪2.20 EUR‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۰۲:۲۲:۴۵
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۳۴:۱۴
خرید
0.01
1.08979
1.09378
سود
‪3.56 EUR‬
EURUSD
معامله
#131132204
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۰۲:۲۲:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08979
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪3.65 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۳۴:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.09378
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪3.56 EUR‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۵۱:۵۷
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۱۷
خرید
0.1
25.02
25.84
سود
‪7.13 EUR‬
USCrude
معامله
#131124283
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۲۰:۵۱:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25.02
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪7.55 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۱۷
حجم معامله
0.1
خروج
25.84
هزینه های کمیسیون
‪-0.42 EUR‬
سود
‪7.13 EUR‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۰
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۰۵
خرید
0.01
0.58812
0.62229
سود
‪31.38 EUR‬
AUDUSD
معامله
#129335599
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.58812
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪31.47 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.62229
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪31.38 EUR‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۲۰:۱۳
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۱۲
فروش
0.01
1663.44
1650.25
سود
‪11.92 EUR‬
XAUUSD
معامله
#130961260
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۲۰:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1663.44
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪12.09 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۰۸:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1650.25
هزینه های کمیسیون
‪-0.17 EUR‬
سود
‪11.92 EUR‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۴۹
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۴۸:۴۵
خرید
1
9549.4
10164.4
سود
‪61.00 EUR‬
FDAX
معامله
#130741322
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9549.4
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪61.50 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۴۸:۴۵
حجم معامله
1
خروج
10164.4
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 EUR‬
سود
‪61.00 EUR‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۸:۲۱
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
خرید
0.02
104.365
102.255
سود
‪-36.20 EUR‬
USDJPY
معامله
#128295156
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۸:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
104.365
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-36.03 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
102.255
هزینه های کمیسیون
‪-0.17 EUR‬
سود
‪-36.20 EUR‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۴۷
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
فروش
0.01
1.70775
1.77045
سود
‪-35.58 EUR‬
EURAUD
معامله
#128247358
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.70775
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-35.41 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.77045
هزینه های کمیسیون
‪-0.17 EUR‬
سود
‪-35.58 EUR‬
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۱۴
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
خرید
0.02
0.67148
0.64679
سود
‪-43.29 EUR‬
AUDUSD
معامله
#126391280
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67148
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-43.12 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.64679
هزینه های کمیسیون
‪-0.17 EUR‬
سود
‪-43.29 EUR‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۰۰
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
خرید
0.01
0.66365
0.64679
سود
‪-14.82 EUR‬
AUDUSD
معامله
#126804409
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66365
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-14.73 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.64679
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪-14.82 EUR‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۵۰
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
خرید
0.01
105.261
102.255
سود
‪-25.76 EUR‬
USDJPY
معامله
#128247719
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.261
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-25.67 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
102.255
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪-25.76 EUR‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۴
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
فروش
0.01
1.74437
1.79606
سود
‪-33.12 EUR‬
GBPCAD
معامله
#128223182
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.74437
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-32.95 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.79606
هزینه های کمیسیون
‪-0.17 EUR‬
سود
‪-33.12 EUR‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۴:۴۶
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
فروش
0.01
1.77875
1.79606
سود
‪-11.21 EUR‬
GBPCAD
معامله
#128294910
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۴:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.77875
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-11.04 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.79606
هزینه های کمیسیون
‪-0.17 EUR‬
سود
‪-11.21 EUR‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۱۸
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۱۸
فروش
0.01
1.75151
1.7451
سود
‪4.06 EUR‬
GBPCAD
معامله
#128250274
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.75151
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪4.23 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.7451
هزینه های کمیسیون
‪-0.17 EUR‬
سود
‪4.06 EUR‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۳:۰۳
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۰۳
خرید
0.02
0.65713
0.66412
سود
‪12.22 EUR‬
AUDUSD
معامله
#127327059
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۳:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65713
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪12.39 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۴:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.66412
هزینه های کمیسیون
‪-0.17 EUR‬
سود
‪12.22 EUR‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۳۳
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۴۵
فروش
0.01
119.471
119.102
سود
‪2.93 EUR‬
EURJPY
معامله
#127694474
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
119.471
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪3.10 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
119.102
هزینه های کمیسیون
‪-0.17 EUR‬
سود
‪2.93 EUR‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۵۵:۱۱
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۳۷
خرید
0.01
1.33725
1.3425
سود
‪3.43 EUR‬
USDCAD
معامله
#127917263
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۵۵:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.33725
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪3.52 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.3425
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪3.43 EUR‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۰۱
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۲۴
فروش
0.02
120.536
119.795
سود
‪12.03 EUR‬
EURJPY
معامله
#127743638
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.536
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪12.37 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۲:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
119.795
هزینه های کمیسیون
‪-0.34 EUR‬
سود
‪12.03 EUR‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۳۳
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۲۱
خرید
0.01
1.06128
1.06311
سود
‪1.55 EUR‬
EURCHF
معامله
#126595026
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۲:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06128
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪1.72 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.06311
هزینه های کمیسیون
‪-0.17 EUR‬
سود
‪1.55 EUR‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۵۴
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۱۴
خرید
0.05
1.05927
1.06311
سود
‪17.21 EUR‬
EURCHF
معامله
#127578931
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05927
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪18.06 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.06311
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪17.21 EUR‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۰۸
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۸
خرید
0.01
119.895
120.2
سود
‪2.37 EUR‬
EURJPY
معامله
#127193964
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
119.895
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪2.54 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
120.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.17 EUR‬
سود
‪2.37 EUR‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۸:۳۳
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۳۵
خرید
0.01
1.07951
1.08771
سود
‪7.45 EUR‬
EURUSD
معامله
#126597484
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۰۱:۱۸:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07951
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪7.54 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.08771
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪7.45 EUR‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۱۸
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۰۲
خرید
0.05
1.05959
1.06199
سود
‪10.45 EUR‬
EURCHF
معامله
#127203796
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05959
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪11.30 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۸:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.06199
هزینه های کمیسیون
‪-0.85 EUR‬
سود
‪10.45 EUR‬
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۲۲
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۲۶
فروش
0.01
119.08
118.8
سود
‪2.19 EUR‬
EURJPY
معامله
#126462315
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
119.08
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪2.36 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
118.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.17 EUR‬
سود
‪2.19 EUR‬
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۱۷:۴۶
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۱۱
خرید
0.01
0.85767
0.83171
سود
‪-31.38 EUR‬
EURGBP
معامله
#120590273
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۴:۱۷:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85767
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-31.21 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.83171
هزینه های کمیسیون
‪-0.17 EUR‬
سود
‪-31.38 EUR‬
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۱۱
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۰۶
خرید
0.05
1.11066
1.08415
سود
‪-122.69 EUR‬
EURUSD
معامله
#124519364
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11066
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-122.26 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۰۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.08415
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-122.69 EUR‬
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۳۱
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۵۸
خرید
0.03
1.10922
1.08415
سود
‪-69.63 EUR‬
EURUSD
معامله
#124541435
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10922
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-69.37 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.08415
هزینه های کمیسیون
‪-0.26 EUR‬
سود
‪-69.63 EUR‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۰:۴۹
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۵۳
خرید
0.01
0.68757
0.67169
سود
‪-14.74 EUR‬
AUDUSD
معامله
#124630918
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۰:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68757
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-14.65 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.67169
هزینه های کمیسیون
‪-0.09 EUR‬
سود
‪-14.74 EUR‬
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۰۴
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۴۸
خرید
0.03
121.093
119.05
سود
‪-51.99 EUR‬
EURJPY
معامله
#124885886
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.093
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-51.48 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۴۸
حجم معامله
0.03
خروج
119.05
هزینه های کمیسیون
‪-0.51 EUR‬
سود
‪-51.99 EUR‬
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۱۳
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۴۳
خرید
0.02
0.68208
0.67168
سود
‪-19.36 EUR‬
AUDUSD
معامله
#125002035
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68208
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-19.19 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.67168
هزینه های کمیسیون
‪-0.17 EUR‬
سود
‪-19.36 EUR‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۶
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۸
خرید
0.02
1.10128
1.08409
سود
‪-31.88 EUR‬
EURUSD
معامله
#125720771
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10128
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-31.71 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.08409
هزینه های کمیسیون
‪-0.17 EUR‬
سود
‪-31.88 EUR‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۳۶
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۱
خرید
0.05
0.67462
0.67167
سود
‪-14.03 EUR‬
AUDUSD
معامله
#125814636
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67462
بهره
‪0.00 EUR‬
مجموع
‪-13.60 EUR‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۱:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.67167
هزینه های کمیسیون
‪-0.43 EUR‬
سود
‪-14.03 EUR‬