حالت آزمایشی
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۴۶
فروش
1.42
1.17903
1.17734
سود
‪2.40 USD‬
EURUSD
معامله
#1513457470
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17903
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۴۶
حجم معامله
1.42
خروج
1.17734
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.40 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۱
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۴۶
فروش
2.13
1.17665
1.17734
سود
‪-1.47 USD‬
EURUSD
معامله
#1513468060
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17665
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۴۶
حجم معامله
2.13
خروج
1.17734
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.47 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۰۷
خرید
2.64
110.12
110.371
سود
‪6.00 USD‬
USDJPY
معامله
#1513421880
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.12
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۰۷
حجم معامله
2.64
خروج
110.371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.00 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۰
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۰۷
خرید
1.56
110.35
110.371
سود
‪0.30 USD‬
USDJPY
معامله
#1513391885
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.35
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۰۷
حجم معامله
1.56
خروج
110.371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۲
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۰۷
خرید
2.03
110.234
110.371
سود
‪2.52 USD‬
USDJPY
معامله
#1513409708
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.234
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۰۷
حجم معامله
2.03
خروج
110.371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.52 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
فروش
1.53
128.968
129.572
سود
‪-8.39 USD‬
EURJPY
معامله
#1513167061
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
128.968
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
حجم معامله
1.53
خروج
129.572
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.39 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
فروش
2.62
129.571
129.572
سود
‪-0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1513280366
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.571
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
حجم معامله
2.62
خروج
129.572
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
فروش
3.43
129.791
129.572
سود
‪6.82 USD‬
EURJPY
معامله
#1513308477
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.791
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
حجم معامله
3.43
خروج
129.572
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.82 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
فروش
4.46
130.016
129.572
سود
‪17.98 USD‬
EURJPY
معامله
#1513320531
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.016
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
حجم معامله
4.46
خروج
129.572
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪17.98 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
فروش
2
129.271
129.572
سود
‪-5.47 USD‬
EURJPY
معامله
#1513213104
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.271
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
حجم معامله
2
خروج
129.572
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.47 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
فروش
5.79
130.177
129.572
سود
‪31.81 USD‬
EURJPY
معامله
#1513413298
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.177
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۵
حجم معامله
5.79
خروج
129.572
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪31.81 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۱
فروش
1.41
1.17563
1.17922
سود
‪-5.06 USD‬
EURUSD
معامله
#1513270650
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17563
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۱
حجم معامله
1.41
خروج
1.17922
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.06 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۱
فروش
1.83
1.17724
1.17922
سود
‪-3.62 USD‬
EURUSD
معامله
#1513283384
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۱
حجم معامله
1.83
خروج
1.17922
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.62 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۱
فروش
2.38
1.17861
1.17922
سود
‪-1.45 USD‬
EURUSD
معامله
#1513318032
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17861
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۱
حجم معامله
2.38
خروج
1.17922
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.45 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۱
فروش
3.12
1.18007
1.17922
سود
‪2.65 USD‬
EURUSD
معامله
#1513332940
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18007
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۱
حجم معامله
3.12
خروج
1.17922
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.65 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۱
فروش
4.06
1.182
1.17922
سود
‪11.29 USD‬
EURUSD
معامله
#1513431269
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.182
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۱
حجم معامله
4.06
خروج
1.17922
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.29 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
خرید
2.4
1.1795
1.18058
سود
‪2.59 USD‬
EURUSD
معامله
#1513414454
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1795
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
حجم معامله
2.4
خروج
1.18058
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.59 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
خرید
1.42
1.17884
1.18058
سود
‪2.47 USD‬
EURUSD
معامله
#1513318703
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17884
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
حجم معامله
1.42
خروج
1.18058
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.47 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
خرید
2.13
1.18101
1.18058
سود
‪-0.92 USD‬
EURUSD
معامله
#1513413134
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18101
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
حجم معامله
2.13
خروج
1.18058
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.92 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۴
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
خرید
3.12
1.17778
1.18058
سود
‪8.74 USD‬
EURUSD
معامله
#1513418244
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17778
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۲
حجم معامله
3.12
خروج
1.18058
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.74 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۲
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۷
خرید
1.54
109.801
110.322
سود
‪7.27 USD‬
USDJPY
معامله
#1513211957
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.801
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۷
حجم معامله
1.54
خروج
110.322
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.27 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۷
خرید
3.51
110.199
110.322
سود
‪3.91 USD‬
USDJPY
معامله
#1513302493
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.199
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۷
حجم معامله
3.51
خروج
110.322
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.91 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۷
خرید
2.33
110.008
110.322
سود
‪6.63 USD‬
USDJPY
معامله
#1513272635
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.008
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۷
حجم معامله
2.33
خروج
110.322
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.63 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۷
خرید
5.27
110.396
110.322
سود
‪-3.53 USD‬
USDJPY
معامله
#1513312252
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.396
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۷
حجم معامله
5.27
خروج
110.322
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.53 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۷
خرید
4.46
110.204
110.322
سود
‪4.77 USD‬
USDJPY
معامله
#1513357612
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.204
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۰۷
حجم معامله
4.46
خروج
110.322
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.77 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۸
خرید
1.4
1.1801
1.1786
سود
‪-2.10 USD‬
EURUSD
معامله
#1513159242
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1801
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۸
حجم معامله
1.4
خروج
1.1786
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.10 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۱
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۸
خرید
2.37
1.17677
1.1786
سود
‪4.34 USD‬
EURUSD
معامله
#1513185988
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17677
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۸
حجم معامله
2.37
خروج
1.1786
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.34 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۱۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۸
خرید
1.82
1.17853
1.1786
سود
‪0.13 USD‬
EURUSD
معامله
#1513170550
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17853
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۸
حجم معامله
1.82
خروج
1.1786
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
خرید
16.22
129.515
129.605
سود
‪13.25 USD‬
EURJPY
معامله
#1512997557
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.515
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
حجم معامله
16.22
خروج
129.605
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.25 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
خرید
21.09
129.182
129.605
سود
‪80.99 USD‬
EURJPY
معامله
#1513006330
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.182
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪80.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
حجم معامله
21.09
خروج
129.605
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪80.99 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
خرید
5.64
130.241
129.605
سود
‪-32.56 USD‬
EURJPY
معامله
#1512616164
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.241
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-32.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
حجم معامله
5.64
خروج
129.605
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-32.56 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
خرید
12.4
129.718
129.605
سود
‪-12.72 USD‬
EURJPY
معامله
#1512835241
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.718
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
حجم معامله
12.4
خروج
129.605
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-12.72 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
خرید
7.34
130.078
129.605
سود
‪-31.52 USD‬
EURJPY
معامله
#1512695639
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.078
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-31.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
حجم معامله
7.34
خروج
129.605
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-31.52 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
خرید
27.42
128.942
129.605
سود
‪165.04 USD‬
EURJPY
معامله
#1513042397
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.942
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪165.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
حجم معامله
27.42
خروج
129.605
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪165.04 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
خرید
9.54
129.917
129.605
سود
‪-27.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1512760121
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.917
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-27.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
حجم معامله
9.54
خروج
129.605
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-27.02 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
خرید
3.34
130.668
129.605
سود
‪-32.23 USD‬
EURJPY
معامله
#1512541063
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.668
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-32.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
حجم معامله
3.34
خروج
129.605
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-32.23 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
خرید
4.34
130.5
129.605
سود
‪-35.26 USD‬
EURJPY
معامله
#1512552446
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-35.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۲۲
حجم معامله
4.34
خروج
129.605
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-35.26 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۹
فروش
2.1
1.1765
1.17597
سود
‪1.11 USD‬
EURUSD
معامله
#1513192278
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1765
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۹
حجم معامله
2.1
خروج
1.17597
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.11 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۹
فروش
2.37
1.17851
1.17597
سود
‪6.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1513231548
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17851
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۹
حجم معامله
2.37
خروج
1.17597
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.02 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۹
فروش
1.4
1.17823
1.17597
سود
‪3.16 USD‬
EURUSD
معامله
#1513174611
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17823
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۹
حجم معامله
1.4
خروج
1.17597
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.16 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۰۰
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
خرید
2.59
109.943
109.747
سود
‪-4.63 USD‬
USDJPY
معامله
#1512959250
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.943
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
حجم معامله
2.59
خروج
109.747
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.63 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۰۰
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
خرید
1.99
110.099
109.747
سود
‪-6.38 USD‬
USDJPY
معامله
#1512932717
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.099
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
حجم معامله
1.99
خروج
109.747
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.38 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
خرید
5.68
109.396
109.747
سود
‪18.17 USD‬
USDJPY
معامله
#1513053659
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.396
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
حجم معامله
5.68
خروج
109.747
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪18.17 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۷
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
خرید
7.39
109.215
109.747
سود
‪35.82 USD‬
USDJPY
معامله
#1513061008
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.215
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪35.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
حجم معامله
7.39
خروج
109.747
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪35.82 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۵
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
خرید
3.36
109.726
109.747
سود
‪0.64 USD‬
USDJPY
معامله
#1513006672
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.726
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
حجم معامله
3.36
خروج
109.747
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
خرید
1.53
110.268
109.747
سود
‪-7.26 USD‬
USDJPY
معامله
#1512904132
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.268
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
حجم معامله
1.53
خروج
109.747
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7.26 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
خرید
4.37
109.562
109.747
سود
‪7.37 USD‬
USDJPY
معامله
#1513044702
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.562
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۱۵
حجم معامله
4.37
خروج
109.747
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.37 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۰
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۰۲
فروش
1.4
1.1777
1.17793
سود
‪-0.32 USD‬
EURUSD
معامله
#1513138799
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1777
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۰۲
حجم معامله
1.4
خروج
1.17793
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.32 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۰
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۰۲
فروش
1.82
1.1794
1.17793
سود
‪2.68 USD‬
EURUSD
معامله
#1513156305
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1794
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۷:۰۲
حجم معامله
1.82
خروج
1.17793
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.68 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۳۹
فروش
2.59
129.293
128.971
سود
‪7.63 USD‬
EURJPY
معامله
#1513147783
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.293
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۳۹
حجم معامله
2.59
خروج
128.971
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.63 USD‬