حالت آزمایشی
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۰۰
۲۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۷
خرید
0.67
110.489
110.623
سود
‪0.81 USD‬
USDJPY
معامله
#1518220198
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.489
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۷
حجم معامله
0.67
خروج
110.623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۰
۲۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۵
خرید
1.01
110.65
110.623
سود
‪-0.25 USD‬
USDJPY
معامله
#1518235657
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.65
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۰۵
حجم معامله
1.01
خروج
110.623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.25 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۰۹
فروش
0.78
1.17225
1.17153
سود
‪0.56 USD‬
EURUSD
معامله
#1518079002
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17225
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۰۹
حجم معامله
0.78
خروج
1.17153
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.56 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۰:۰۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۰۹
فروش
0.6
1.17001
1.17153
سود
‪-0.91 USD‬
EURUSD
معامله
#1518031577
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17001
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۰۹
حجم معامله
0.6
خروج
1.17153
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.91 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۰۹
فروش
1.01
1.1745
1.17153
سود
‪3.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1518146581
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1745
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۰۹
حجم معامله
1.01
خروج
1.17153
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۰۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۱۱
خرید
1.51
129.432
129.539
سود
‪1.46 USD‬
EURJPY
معامله
#1518162506
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.432
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۱۱
حجم معامله
1.51
خروج
129.539
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۰۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۱۱
خرید
2.26
129.701
129.539
سود
‪-3.32 USD‬
EURJPY
معامله
#1518194280
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.701
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۱۱
حجم معامله
2.26
خروج
129.539
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.32 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۱۱
خرید
0.66
128.886
129.539
سود
‪3.90 USD‬
EURJPY
معامله
#1518078946
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.886
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۱۱
حجم معامله
0.66
خروج
129.539
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.90 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۱۱
خرید
1.01
129.159
129.539
سود
‪3.48 USD‬
EURJPY
معامله
#1518138156
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.159
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۱۱
حجم معامله
1.01
خروج
129.539
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.48 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۴۳
خرید
0.66
110.039
110.427
سود
‪2.32 USD‬
USDJPY
معامله
#1518124309
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.039
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۴۳
حجم معامله
0.66
خروج
110.427
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.32 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۰۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۴۳
خرید
1.01
110.207
110.427
سود
‪2.01 USD‬
USDJPY
معامله
#1518155294
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.207
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۴۳
حجم معامله
1.01
خروج
110.427
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.01 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۰۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۴۳
خرید
1.51
110.394
110.427
سود
‪0.45 USD‬
USDJPY
معامله
#1518180236
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.394
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۴۳
حجم معامله
1.51
خروج
110.427
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۴۳
خرید
2.26
110.568
110.427
سود
‪-2.89 USD‬
USDJPY
معامله
#1518198696
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.568
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۴۳
حجم معامله
2.26
خروج
110.427
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.89 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۱۴
خرید
1.49
109.977
109.983
سود
‪0.08 USD‬
USDJPY
معامله
#1518084224
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.977
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۱۴
حجم معامله
1.49
خروج
109.983
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۱۴
خرید
0.66
109.612
109.983
سود
‪2.23 USD‬
USDJPY
معامله
#1518015146
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.612
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۱۴
حجم معامله
0.66
خروج
109.983
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.23 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۱۴
خرید
0.99
109.82
109.983
سود
‪1.47 USD‬
USDJPY
معامله
#1518021442
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۱۴
حجم معامله
0.99
خروج
109.983
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.47 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۱۴
خرید
1.45
109.831
109.983
سود
‪2.00 USD‬
USDJPY
معامله
#1518114566
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.831
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۱۴
حجم معامله
1.45
خروج
109.983
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.00 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۲۸
خرید
0.78
1.16888
1.1721
سود
‪2.51 USD‬
EURUSD
معامله
#1518030077
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16888
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۲۸
حجم معامله
0.78
خروج
1.1721
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.51 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۰۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۲۸
خرید
0.9
1.17125
1.1721
سود
‪0.77 USD‬
EURUSD
معامله
#1518020278
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17125
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۲۸
حجم معامله
0.9
خروج
1.1721
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۷
خرید
1.12
129.468
128.814
سود
‪-6.66 USD‬
EURJPY
معامله
#1517641348
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.468
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۷
حجم معامله
1.12
خروج
128.814
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.66 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۷
خرید
3.19
128.567
128.814
سود
‪7.17 USD‬
EURJPY
معامله
#1517738712
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.567
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۷
حجم معامله
3.19
خروج
128.814
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.17 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۷
خرید
0.66
129.455
128.814
سود
‪-3.85 USD‬
EURJPY
معامله
#1517609602
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.455
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۷
حجم معامله
0.66
خروج
128.814
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.85 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۰۴
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۷
خرید
2.45
128.799
128.814
سود
‪0.33 USD‬
EURJPY
معامله
#1517711865
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۷
حجم معامله
2.45
خروج
128.814
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۷
خرید
1.45
129.276
128.814
سود
‪-6.10 USD‬
EURJPY
معامله
#1517646581
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.276
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۷
حجم معامله
1.45
خروج
128.814
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.10 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۷
خرید
5.38
128.094
128.814
سود
‪35.24 USD‬
EURJPY
معامله
#1517898340
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.094
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪35.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۷
حجم معامله
5.38
خروج
128.814
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪35.24 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۷
خرید
1.89
129.035
128.814
سود
‪-3.80 USD‬
EURJPY
معامله
#1517665147
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.035
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۷
حجم معامله
1.89
خروج
128.814
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.80 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۷
خرید
4.14
128.321
128.814
سود
‪18.57 USD‬
EURJPY
معامله
#1517757225
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.321
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۷
حجم معامله
4.14
خروج
128.814
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪18.57 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۷
خرید
0.99
129.678
128.814
سود
‪-7.78 USD‬
EURJPY
معامله
#1517631364
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.678
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۷
حجم معامله
0.99
خروج
128.814
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7.78 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۰۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۴:۲۹
فروش
0.9
1.17108
1.17108
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#1518020270
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17108
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۴:۲۹
حجم معامله
0.9
خروج
1.17108
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۷
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۴:۲۹
فروش
0.6
1.17437
1.17108
سود
‪1.97 USD‬
EURUSD
معامله
#1518008425
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17437
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۴:۲۹
حجم معامله
0.6
خروج
1.17108
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.97 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۱۱
خرید
0.6
1.17455
1.1745
سود
‪-0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1517987876
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17455
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۱۱
حجم معامله
0.6
خروج
1.1745
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۱۱
خرید
0.78
1.17326
1.1745
سود
‪0.97 USD‬
EURUSD
معامله
#1517991107
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17326
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۱۱
حجم معامله
0.78
خروج
1.1745
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.97 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۱۰
فروش
0.78
1.17301
1.17197
سود
‪0.81 USD‬
EURUSD
معامله
#1517919748
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17301
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۱۰
حجم معامله
0.78
خروج
1.17197
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۱۰
فروش
0.6
1.17147
1.17197
سود
‪-0.30 USD‬
EURUSD
معامله
#1517907260
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17147
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۱۰
حجم معامله
0.6
خروج
1.17197
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.30 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۱۰
فروش
1.01
1.17437
1.17197
سود
‪2.42 USD‬
EURUSD
معامله
#1517987766
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17437
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۱۰
حجم معامله
1.01
خروج
1.17197
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.42 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
خرید
1.89
109.651
109.656
سود
‪0.09 USD‬
USDJPY
معامله
#1517757221
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.651
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
حجم معامله
1.89
خروج
109.656
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
خرید
1.12
109.919
109.656
سود
‪-2.69 USD‬
USDJPY
معامله
#1517668602
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.919
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
حجم معامله
1.12
خروج
109.656
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.69 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
خرید
2.45
109.511
109.656
سود
‪3.24 USD‬
USDJPY
معامله
#1517771844
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.511
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
حجم معامله
2.45
خروج
109.656
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.24 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
خرید
0.99
110.034
109.656
سود
‪-3.41 USD‬
USDJPY
معامله
#1517632207
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.034
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
حجم معامله
0.99
خروج
109.656
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.41 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
خرید
1.45
109.795
109.656
سود
‪-1.84 USD‬
USDJPY
معامله
#1517736707
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.795
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
حجم معامله
1.45
خروج
109.656
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.84 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۵:۰۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
خرید
4.14
109.191
109.656
سود
‪17.56 USD‬
USDJPY
معامله
#1517927335
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.191
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
حجم معامله
4.14
خروج
109.656
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪17.56 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
خرید
0.66
109.893
109.656
سود
‪-1.43 USD‬
USDJPY
معامله
#1517588453
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.893
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
حجم معامله
0.66
خروج
109.656
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.43 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
خرید
3.19
109.362
109.656
سود
‪8.55 USD‬
USDJPY
معامله
#1517809967
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.362
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
حجم معامله
3.19
خروج
109.656
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.55 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۱
خرید
0.78
1.17335
1.17414
سود
‪0.62 USD‬
EURUSD
معامله
#1517884267
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17335
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۱
حجم معامله
0.78
خروج
1.17414
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۱
خرید
1.01
1.17183
1.17414
سود
‪2.33 USD‬
EURUSD
معامله
#1517898372
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17183
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۱
حجم معامله
1.01
خروج
1.17414
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.33 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۱
خرید
0.6
1.17458
1.17414
سود
‪-0.26 USD‬
EURUSD
معامله
#1517872757
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17458
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۱
حجم معامله
0.6
خروج
1.17414
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.26 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۵
فروش
1.01
1.17405
1.17173
سود
‪2.34 USD‬
EURUSD
معامله
#1517869054
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17405
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۵
حجم معامله
1.01
خروج
1.17173
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.34 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۵
فروش
0.6
1.17145
1.17173
سود
‪-0.17 USD‬
EURUSD
معامله
#1517777667
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17145
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۵
حجم معامله
0.6
خروج
1.17173
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.17 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۵
فروش
0.78
1.17281
1.17173
سود
‪0.84 USD‬
EURUSD
معامله
#1517793124
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17281
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۵
حجم معامله
0.78
خروج
1.17173
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۳۹
فروش
0.86
109.54
109.313
سود
‪1.79 USD‬
USDJPY
معامله
#1517824445
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.54
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۳۹
حجم معامله
0.86
خروج
109.313
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.79 USD‬