حالت آزمایشی
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۰:۳۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۳۵:۳۸
خرید
1.1
42.111
42.277
سود
‪1.28 USD‬
USCrude_n
معامله
#141488188
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۰:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
42.111
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۳۵:۳۸
حجم معامله
1.1
خروج
42.277
هزینه های کمیسیون
‪-0.55 USD‬
سود
‪1.28 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۱۷
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۴۱
خرید
0.05
1.18115
1.1866
سود
‪26.75 USD‬
EURUSD
معامله
#143010646
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18115
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪27.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۴۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.1866
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪26.75 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۳۴
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۵۶
خرید
1.1
0.91021
0.90962
سود
‪-82.35 USD‬
USDCHF
معامله
#143062589
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91021
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-71.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۵۶
حجم معامله
1.1
خروج
0.90962
هزینه های کمیسیون
‪-11.00 USD‬
سود
‪-82.35 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۲۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۲۲
خرید
2.1
44.694
45.004
سود
‪5.46 USD‬
UKBrent_n
معامله
#141263381
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۸:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
44.694
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۲۲
حجم معامله
2.1
خروج
45.004
هزینه های کمیسیون
‪-1.05 USD‬
سود
‪5.46 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۴۵
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۰۷
خرید
2.1
42.098
42.279
سود
‪2.75 USD‬
USCrude_n
معامله
#141263176
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
42.098
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۰۷
حجم معامله
2.1
خروج
42.279
هزینه های کمیسیون
‪-1.05 USD‬
سود
‪2.75 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۷:۴۹
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۳۹
خرید
0.5
42.184
42.293
سود
‪0.30 USD‬
USCrude_n
معامله
#141219307
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۷:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
42.184
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۳۹
حجم معامله
0.5
خروج
42.293
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۷:۳۷
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۴۶
خرید
0.5
44.694
45.097
سود
‪1.77 USD‬
UKBrent_n
معامله
#141219257
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۷:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
44.694
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۴۶
حجم معامله
0.5
خروج
45.097
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪1.77 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۳۱
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۴۶
خرید
0.5
44.983
45.097
سود
‪0.32 USD‬
UKBrent_n
معامله
#141224329
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
44.983
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۴۶
حجم معامله
0.5
خروج
45.097
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۴۸
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۲۵
خرید
0.25
0.91324
0.91049
سود
‪-78.01 USD‬
USDCHF
معامله
#142949839
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91324
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-75.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۲۵
حجم معامله
0.25
خروج
0.91049
هزینه های کمیسیون
‪-2.50 USD‬
سود
‪-78.01 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۱۹
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۲۴
خرید
0.11
0.91283
0.91049
سود
‪-29.37 USD‬
USDCHF
معامله
#143005541
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۵۶:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91283
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-28.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۲۴
حجم معامله
0.11
خروج
0.91049
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪-29.37 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۶
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۳۹
فروش
0.04
0.91627
0.91068
سود
‪24.15 USD‬
USDCHF
معامله
#142898758
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91627
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۳۹
حجم معامله
0.04
خروج
0.91068
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪24.15 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۴
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۵۳:۲۹
خرید
0.01
0.91049
0.91159
سود
‪1.11 USD‬
USDCHF
معامله
#142559433
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91049
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۵۳:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.91159
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.11 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۴۷:۳۵
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۲۱
خرید
0.02
0.91319
0.91265
سود
‪-1.38 USD‬
USDCHF
معامله
#142943828
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۴۷:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91319
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.91265
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.38 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۱۵
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۲۱
خرید
0.12
0.91382
0.91265
سود
‪-16.58 USD‬
USDCHF
معامله
#142932126
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91382
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۲۱
حجم معامله
0.12
خروج
0.91265
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-16.58 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۷
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۳۵:۰۰
خرید
0.12
0.91608
0.9133
سود
‪-37.73 USD‬
USDCHF
معامله
#142902436
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91608
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-36.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۳۵:۰۰
حجم معامله
0.12
خروج
0.9133
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-37.73 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۰
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۲۹
فروش
0.02
0.9151
0.91493
سود
‪0.17 USD‬
USDCHF
معامله
#142904693
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9151
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.91493
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۱۶
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۵۸
خرید
0.12
0.91662
0.91544
سود
‪-16.67 USD‬
USDCHF
معامله
#142885550
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۲۵:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91662
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۵۸
حجم معامله
0.12
خروج
0.91544
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-16.67 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۱۴
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۷
خرید
0.12
0.91686
0.91695
سود
‪-0.02 USD‬
USDCHF
معامله
#142886086
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91686
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۷
حجم معامله
0.12
خروج
0.91695
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۰۸
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۰۱
فروش
0.04
1.30421
1.29927
سود
‪19.36 USD‬
GBPUSD
معامله
#142849699
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30421
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۰۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.29927
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪19.36 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۲۰
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۲۵
خرید
0.02
0.91564
0.91472
سود
‪-2.21 USD‬
USDCHF
معامله
#142855924
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۱:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91564
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.91472
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.21 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۵۶
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۲۵
خرید
0.02
0.91517
0.91472
سود
‪-1.18 USD‬
USDCHF
معامله
#142843801
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91517
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.91472
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.18 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۵
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۵۵
فروش
0.06
1.37483
1.37598
سود
‪-6.81 USD‬
USDSGD
معامله
#142831794
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37483
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۵۵
حجم معامله
0.06
خروج
1.37598
هزینه های کمیسیون
‪-1.80 USD‬
سود
‪-6.81 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۳۸
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۳۰
فروش
0.02
1.30514
1.30746
سود
‪-4.84 USD‬
GBPUSD
معامله
#142826561
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30514
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.30746
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-4.84 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۳۳
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۲۶
فروش
0.02
1.30618
1.30735
سود
‪-2.54 USD‬
GBPUSD
معامله
#142821835
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30618
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.30735
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.54 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۲۹
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۲۴
خرید
0.24
0.91699
0.91601
سود
‪-28.08 USD‬
USDCHF
معامله
#142825516
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91699
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-25.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۲۴
حجم معامله
0.24
خروج
0.91601
هزینه های کمیسیون
‪-2.40 USD‬
سود
‪-28.08 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۵۵
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۱۲
فروش
0.03
0.91593
0.91658
سود
‪-2.43 USD‬
USDCHF
معامله
#142810145
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91593
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۱۲
حجم معامله
0.03
خروج
0.91658
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-2.43 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۵۰
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۴۰
خرید
0.24
0.91686
0.91698
سود
‪0.74 USD‬
USDCHF
معامله
#142824701
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91686
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۴۰
حجم معامله
0.24
خروج
0.91698
هزینه های کمیسیون
‪-2.40 USD‬
سود
‪0.74 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۵۵
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۲۴
فروش
0.07
1.37469
1.37546
سود
‪-6.02 USD‬
USDSGD
معامله
#142808759
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37469
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۲۴
حجم معامله
0.07
خروج
1.37546
هزینه های کمیسیون
‪-2.10 USD‬
سود
‪-6.02 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۵۷
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۵۰
فروش
0.04
1.30751
1.30889
سود
‪-5.92 USD‬
GBPUSD
معامله
#142789164
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۲:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30751
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۵:۵۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.30889
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-5.92 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۰۲
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۰۶
فروش
0.04
1.30679
1.30876
سود
‪-8.28 USD‬
GBPUSD
معامله
#142762896
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30679
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۰۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.30876
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-8.28 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۲۴:۵۸
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۳۷
خرید
0.24
0.9179
0.91719
سود
‪-20.98 USD‬
USDCHF
معامله
#142780692
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۲۴:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9179
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۳۷
حجم معامله
0.24
خروج
0.91719
هزینه های کمیسیون
‪-2.40 USD‬
سود
‪-20.98 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۴۹:۵۸
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۳۲
خرید
0.02
1.17735
1.1769
سود
‪-1.10 USD‬
EURUSD
معامله
#142787522
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۴۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17735
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.1769
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.10 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۵۲:۰۶
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۲۷
خرید
0.02
1.17726
1.17687
سود
‪-0.98 USD‬
EURUSD
معامله
#142777898
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۵۲:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17726
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.17687
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.98 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۲۷
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۰۳
فروش
0.07
1.37564
1.37582
سود
‪-3.02 USD‬
USDSGD
معامله
#142777567
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37564
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷:۰۳
حجم معامله
0.07
خروج
1.37582
هزینه های کمیسیون
‪-2.10 USD‬
سود
‪-3.02 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۴۶:۰۹
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۳۸
فروش
0.04
1.30678
1.30826
سود
‪-6.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#142763059
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۴۶:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30678
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۳۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.30826
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-6.32 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۱۹:۵۰
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۳۱:۰۳
خرید
0.04
0.91885
0.91767
سود
‪-5.54 USD‬
USDCHF
معامله
#142760364
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۱۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91885
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۳۱:۰۳
حجم معامله
0.04
خروج
0.91767
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-5.54 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۴۷
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۰:۱۷:۱۵
خرید
0.02
138.642
138.42
سود
‪-4.59 USD‬
GBPJPY
معامله
#142728335
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
138.642
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۰:۱۷:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
138.42
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-4.59 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۱۶
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۰:۱۷:۱۵
خرید
0.02
138.604
138.42499999999998
سود
‪-3.77 USD‬
GBPJPY
معامله
#142728245
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
138.604
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۰:۱۷:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
138.42499999999998
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-3.77 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۰۷
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۳۵:۵۴
خرید
0.01
0.9224
0.9179
سود
‪-5.00 USD‬
USDCHF
معامله
#142717831
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9224
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۳۵:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.9179
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-5.00 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۰۸
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۰
خرید
0.11
0.91787
0.91818
سود
‪2.61 USD‬
USDCHF
معامله
#142678455
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۲:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91787
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۰
حجم معامله
0.11
خروج
0.91818
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪2.61 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۴۰:۲۸
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۳۱:۳۸
فروش
0.04
1.17391
1.17556
سود
‪-7.00 USD‬
EURUSD
معامله
#142729756
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۴۰:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17391
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۳۱:۳۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.17556
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-7.00 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۴۰
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۳۵
فروش
0.03
1.17283
1.17511
سود
‪-7.14 USD‬
EURUSD
معامله
#142720208
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17283
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۳۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.17511
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-7.14 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۳۵
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۰۳
فروش
0.02
138.243
138.603
سود
‪-7.19 USD‬
GBPJPY
معامله
#142723099
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
138.243
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
138.603
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-7.19 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۰۰
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۵۹
خرید
0.01
0.91705
0.9205
سود
‪3.65 USD‬
USDCHF
معامله
#142674830
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91705
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.9205
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.65 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۲۴
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۵۹
خرید
0.03
0.91974
0.9205
سود
‪2.18 USD‬
USDCHF
معامله
#142696405
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91974
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۵۹
حجم معامله
0.03
خروج
0.9205
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.18 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۵۲
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۹
خرید
0.06
106.047
106.19
سود
‪7.48 USD‬
USDJPY
معامله
#142684703
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.047
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۹
حجم معامله
0.06
خروج
106.19
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪7.48 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۰۷
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۲:۱۶
فروش
0.06
1.30251
1.30243
سود
‪-0.12 USD‬
GBPUSD
معامله
#142680598
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30251
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۲:۱۶
حجم معامله
0.06
خروج
1.30243
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-0.12 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۴۷
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۱۹
فروش
0.04
1.30487
1.30466
سود
‪0.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#142677065
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30487
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۱۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.30466
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۱۳:۳۹
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۵۶
خرید
0.11
0.91521
0.9167
سود
‪16.78 USD‬
USDCHF
معامله
#142610551
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۱۳:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91521
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۵۶
حجم معامله
0.11
خروج
0.9167
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪16.78 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۳۵
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۳
فروش
0.05
105.717
105.693
سود
‪0.64 USD‬
USDJPY
معامله
#142667615
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.717
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
105.693
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪0.64 USD‬