حالت آزمایشی
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۰۰
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۴۲
فروش
0.04
0.90435
0.90733
سود
‪-16.32 USD‬
EURGBP
معامله
#149919567
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90435
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۴۲
حجم معامله
0.04
خروج
0.90733
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-16.32 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۲۶
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۴۱
فروش
0.04
0.90741
0.90733
سود
‪-0.38 USD‬
EURGBP
معامله
#149929851
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90741
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۴۱
حجم معامله
0.04
خروج
0.90733
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-0.38 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۰
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۴۱
خرید
0.04
0.90764
0.90731
سود
‪-2.52 USD‬
EURGBP
معامله
#149855604
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90764
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۴۱
حجم معامله
0.04
خروج
0.90731
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-2.52 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۲۲
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۴۱
خرید
0.04
0.90463
0.9073
سود
‪13.11 USD‬
EURGBP
معامله
#149919400
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90463
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۴۱
حجم معامله
0.04
خروج
0.9073
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪13.11 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۴۶
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۱۳
فروش
0.04
0.66961
0.66905
سود
‪1.84 USD‬
NZDUSD
معامله
#149826046
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66961
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۱۳
حجم معامله
0.04
خروج
0.66905
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪1.84 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۶:۰۱
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۱۳
خرید
0.04
0.66881
0.66899
سود
‪0.32 USD‬
NZDUSD
معامله
#149794842
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66881
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۱۳
حجم معامله
0.04
خروج
0.66899
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۵
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۱۳
فروش
0.04
0.66661
0.66905
سود
‪-10.16 USD‬
NZDUSD
معامله
#149733553
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66661
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۱۳
حجم معامله
0.04
خروج
0.66905
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-10.16 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۲۶
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۱۲
خرید
0.04
0.66577
0.66899
سود
‪12.48 USD‬
NZDUSD
معامله
#149815279
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66577
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۱۲
حجم معامله
0.04
خروج
0.66899
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪12.48 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۲۹
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۳
فروش
0.04
0.71339
0.71285
سود
‪1.76 USD‬
AUDUSD
معامله
#149870118
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71339
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۳
حجم معامله
0.04
خروج
0.71285
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪1.76 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۱
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۳
فروش
0.04
0.71029
0.71285
سود
‪-10.64 USD‬
AUDUSD
معامله
#149862993
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71029
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۳
حجم معامله
0.04
خروج
0.71285
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-10.64 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۹:۰۵
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۲
خرید
0.04
0.71316
0.71283
سود
‪-1.72 USD‬
AUDUSD
معامله
#149803712
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۹:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71316
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۸:۳۲
حجم معامله
0.04
خروج
0.71283
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-1.72 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۲۴
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۴۹
خرید
0.04
1.18222
1.1815
سود
‪-3.28 USD‬
EURUSD
معامله
#149907702
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18222
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۴۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.1815
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-3.28 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۰۰
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۴۹
خرید
0.04
1.18521
1.1815
سود
‪-15.24 USD‬
EURUSD
معامله
#149827391
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18521
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۴۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.1815
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-15.24 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۰۰
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۴۹
فروش
0.04
1.18096
1.1815
سود
‪-2.56 USD‬
EURUSD
معامله
#149915592
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18096
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۴۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.1815
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-2.56 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۳۳
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۵
فروش
0.04
1.30253
1.30223
سود
‪0.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#149949817
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30253
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.30223
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۰۱
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۵
فروش
0.04
1.29953
1.30223
سود
‪-11.20 USD‬
GBPUSD
معامله
#149939348
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29953
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.30223
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-11.20 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۴۱
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۴
خرید
0.08
1.30124
1.30218
سود
‪6.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#149931064
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30124
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۴
حجم معامله
0.08
خروج
1.30218
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪6.72 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۰۰
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۴
خرید
0.04
1.30727
1.3022
سود
‪-20.68 USD‬
GBPUSD
معامله
#149922912
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30727
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-20.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.3022
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-20.68 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۷
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۴
خرید
0.04
1.3042
1.3022
سود
‪-8.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#149927838
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۱۸:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3042
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.3022
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-8.40 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۳۹
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۱۳:۱۲
فروش
0.1
70.006
70.067
سود
‪-7.82 USD‬
NZDJPY
معامله
#149990388
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
70.006
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۱۳:۱۲
حجم معامله
0.1
خروج
70.067
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-7.82 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۲۹
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۲۰
خرید
0.1
123.881
123.829
سود
‪-6.96 USD‬
EURJPY
معامله
#149989699
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
123.881
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۴:۲۰
حجم معامله
0.1
خروج
123.829
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-6.96 USD‬
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۷:۰۶
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۱۰
فروش
0.1
70.02
70.057
سود
‪-5.53 USD‬
NZDJPY
معامله
#149989057
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۷:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
70.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
70.057
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-5.53 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۴۹
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۲۹
فروش
0.08
1.18159
1.18102
سود
‪3.76 USD‬
EURUSD
معامله
#149934762
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18159
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۲۹
حجم معامله
0.08
خروج
1.18102
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪3.76 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۰۲
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۴۷
فروش
0.04
1.30153
1.29952
سود
‪7.64 USD‬
GBPUSD
معامله
#149903087
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30153
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۴۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.29952
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪7.64 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۱۲
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۴۷
فروش
0.04
1.30455
1.29952
سود
‪19.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#149918545
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30455
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۴۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.29952
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪19.72 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۴۰
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۲۹
فروش
0.03
1.18143
1.18201
سود
‪-2.04 USD‬
EURUSD
معامله
#149931951
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18143
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۲۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.18201
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-2.04 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۵۳
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۲۸
فروش
0.09
123.986
124.057
سود
‪-7.88 USD‬
EURJPY
معامله
#149930629
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
123.986
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۲۸
حجم معامله
0.09
خروج
124.057
هزینه های کمیسیون
‪-1.80 USD‬
سود
‪-7.88 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۸:۴۸
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۴۹
خرید
0.04
1.30482
1.30338
سود
‪-6.16 USD‬
GBPUSD
معامله
#149928668
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۸:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30482
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۴۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.30338
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-6.16 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۰۷
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۸:۲۳
فروش
0.08
1.18159
1.18195
سود
‪-3.68 USD‬
EURUSD
معامله
#149928200
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18159
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۸:۲۳
حجم معامله
0.08
خروج
1.18195
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-3.68 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۰۷
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۵۸
فروش
0.09
104.865
104.914
سود
‪-5.10 USD‬
USDJPY
معامله
#149921787
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
104.865
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۵۸
حجم معامله
0.09
خروج
104.914
هزینه های کمیسیون
‪-0.90 USD‬
سود
‪-5.10 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۳۸
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۴۳
خرید
0.03
0.90648
0.9066
سود
‪0.10 USD‬
USDCHF
معامله
#149926597
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90648
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۴۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.9066
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۲۴
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۳۹
خرید
0.04
1.30821
1.30716
سود
‪-4.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#149825154
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30821
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۳۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.30716
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-4.60 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۰۰
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۳۹
خرید
0.04
1.31116
1.30716
سود
‪-16.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#149822221
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31116
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۳۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.30716
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-16.40 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۱۸
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۳۹
خرید
0.08
1.30516
1.30716
سود
‪15.20 USD‬
GBPUSD
معامله
#149852904
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30516
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۳۹
حجم معامله
0.08
خروج
1.30716
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪15.20 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۱۹
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۳۹
خرید
0.24
1.30216
1.30716
سود
‪117.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#149857141
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30216
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪120.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۳۹
حجم معامله
0.24
خروج
1.30716
هزینه های کمیسیون
‪-2.40 USD‬
سود
‪117.60 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۵۴
فروش
0.04
0.90313
0.90434
سود
‪-7.11 USD‬
EURGBP
معامله
#149733531
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90313
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۵۴
حجم معامله
0.04
خروج
0.90434
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-7.11 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۴۷
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۵۴
فروش
0.04
0.90615
0.90434
سود
‪8.65 USD‬
EURGBP
معامله
#149830611
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۳:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90615
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۵۴
حجم معامله
0.04
خروج
0.90434
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪8.65 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۴۹
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۵۴
فروش
0.04
0.90915
0.90434
سود
‪24.32 USD‬
EURGBP
معامله
#149868721
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90915
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۵۴
حجم معامله
0.04
خروج
0.90434
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪24.32 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۴۷
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۲۸
فروش
0.07
1.18216
1.1807
سود
‪9.52 USD‬
EURUSD
معامله
#149909234
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18216
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۲۸
حجم معامله
0.07
خروج
1.1807
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪9.52 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۳:۰۰
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۲۴
فروش
0.04
1.17904
1.18103
سود
‪-8.36 USD‬
EURUSD
معامله
#149806357
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17904
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۲۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.18103
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-8.36 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۶:۳۰
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۲۴
فروش
0.08
1.18502
1.18103
سود
‪31.12 USD‬
EURUSD
معامله
#149826662
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۲۶:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18502
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۲۴
حجم معامله
0.08
خروج
1.18103
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪31.12 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۵۳
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۲۴
فروش
0.04
1.18202
1.18103
سود
‪3.56 USD‬
EURUSD
معامله
#149819738
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18202
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۲۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.18103
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.56 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۳:۳۹
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۴:۲۲
فروش
0.07
1.18453
1.18393
سود
‪3.50 USD‬
EURUSD
معامله
#149883499
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۵۳:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18453
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۳۴:۲۲
حجم معامله
0.07
خروج
1.18393
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪3.50 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۰۰
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۲۳
فروش
0.04
1.30646
1.30145
سود
‪19.64 USD‬
GBPUSD
معامله
#149849338
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30646
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۲۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.30145
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪19.64 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۲۶:۱۵
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۳۴
خرید
0.03
1899.96
1899.37
سود
‪-2.37 USD‬
XAUUSD
معامله
#149892604
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۲۶:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1899.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۳۴
حجم معامله
0.03
خروج
1899.37
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-2.37 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۳۵:۵۳
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۲۹
خرید
0.03
24.409
24.359
سود
‪-8.10 USD‬
XAGUSD
معامله
#149893250
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۳۵:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.409
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۴:۲۹
حجم معامله
0.03
خروج
24.359
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-8.10 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۷:۴۸
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۱۵
خرید
0.03
1899.81
1901.89
سود
‪5.64 USD‬
XAUUSD
معامله
#149882383
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۷:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1899.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۱۵
حجم معامله
0.03
خروج
1901.89
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪5.64 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۰۰
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۵:۳۹
خرید
0.04
1.30547
1.3053
سود
‪-1.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#149885357
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30547
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۵:۳۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.3053
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-1.08 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۴۵
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۲۵
فروش
0.08
0.71294
0.71363
سود
‪-6.32 USD‬
AUDUSD
معامله
#149884634
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71294
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۲۵
حجم معامله
0.08
خروج
0.71363
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-6.32 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۱۵
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۷:۱۹
خرید
0.03
1903
1903.83
سود
‪1.89 USD‬
XAUUSD
معامله
#149869080
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1903
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۲۷:۱۹
حجم معامله
0.03
خروج
1903.83
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪1.89 USD‬