حالت آزمایشی
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۱۲
خرید
0.01
1.10534
1.10569
سود
0.25 USD
EURUSD
معامله
#124949268
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10534
بهره
0.00 USD
مجموع
0.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10569
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.25 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۴۹
خرید
0.01
1.10511
1.10533
سود
0.12 USD
EURUSD
معامله
#124947442
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10511
بهره
0.00 USD
مجموع
0.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.10533
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.12 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۱۰
خرید
0.03
1.10444
1.10515
سود
1.83 USD
EURUSD
معامله
#124944137
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10444
بهره
0.00 USD
مجموع
2.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.10515
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
1.83 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۱۰
خرید
0.01
1.10525
1.10515
سود
-0.20 USD
EURUSD
معامله
#124926939
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10525
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.10515
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.20 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۰۰:۴۶
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۰۹
خرید
0.02
1.10487
1.10515
سود
0.36 USD
EURUSD
معامله
#124934573
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۰۰:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10487
بهره
0.00 USD
مجموع
0.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.10515
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.36 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۰:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۰۹
خرید
0.01
1.10574
1.10515
سود
-0.69 USD
EURUSD
معامله
#124921205
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۳۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10574
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.10515
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.69 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۰۵
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۳
فروش
0.01
109.545
109.525
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#124940324
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۵۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.545
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
109.525
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۵:۴۸
خرید
0.01
109.554
109.558
سود
-0.06 USD
USDJPY
معامله
#124937066
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.554
بهره
0.00 USD
مجموع
0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۵:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.558
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.06 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۵:۰۸
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۵:۴۷
خرید
0.01
109.522
109.558
سود
0.23 USD
USDJPY
معامله
#124937916
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۵:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.522
بهره
0.00 USD
مجموع
0.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۵:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
109.558
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.23 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۱۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۰۴:۳۹
خرید
0.01
109.539
109.559
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#124933930
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.539
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۰۴:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
109.559
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۵:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۳:۴۹
خرید
0.01
109.522
109.543
سود
0.09 USD
USDJPY
معامله
#124933208
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.522
بهره
0.00 USD
مجموع
0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۳:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
109.543
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.09 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۰:۰۲
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۱۳
خرید
0.02
109.447
109.516
سود
1.06 USD
USDJPY
معامله
#124928845
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.447
بهره
0.00 USD
مجموع
1.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
109.516
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.06 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۰:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۱۳
خرید
0.01
109.515
109.516
سود
-0.09 USD
USDJPY
معامله
#124927937
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.515
بهره
0.00 USD
مجموع
0.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
109.516
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.09 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۵:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۱۳
خرید
0.01
109.561
109.516
سود
-0.51 USD
USDJPY
معامله
#124927414
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.561
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
109.516
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.51 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۰۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۴۰
خرید
0.01
1.10524
1.10523
سود
-0.11 USD
EURUSD
معامله
#124926827
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10524
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.10523
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.11 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۲۸
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۴۰
فروش
0.01
1.31308
1.31285
سود
0.08 USD
USDCAD
معامله
#124776625
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31308
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.31285
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۰
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۹
خرید
0.01
1.1092
1.10522
سود
-4.08 USD
EURUSD
معامله
#124744119
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1092
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.10522
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-4.08 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۴۶
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۸
خرید
0.01
1.11122
1.10523
سود
-6.09 USD
EURUSD
معامله
#124685940
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11122
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10523
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-6.09 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۲:۵۸
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۸
خرید
0.01
1.10862
1.10523
سود
-3.49 USD
EURUSD
معامله
#124705833
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۲:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10862
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10523
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-3.49 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۲۵:۱۴
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۳:۱۹
خرید
0.01
109.529
109.566
سود
0.24 USD
USDJPY
معامله
#124927131
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۲۵:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.529
بهره
0.00 USD
مجموع
0.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۳:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
109.566
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.24 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۵:۰۴
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۳:۱۹
خرید
0.01
109.562
109.566
سود
-0.06 USD
USDJPY
معامله
#124925261
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.562
بهره
0.00 USD
مجموع
0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۳:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
109.566
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.06 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۴۰
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۷:۰۳
فروش
1.11
1.31371
1.31298
سود
50.61 USD
USDCAD
معامله
#124774961
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31371
بهره
0.00 USD
مجموع
61.71 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۷:۰۳
حجم معامله
1.11
خروج
1.31298
هزینه های کمیسیون
-11.10 USD
سود
50.61 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۵۵:۰۴
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۳:۴۳
خرید
0.01
109.553
109.56
سود
-0.04 USD
USDJPY
معامله
#124923434
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۵۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.553
بهره
0.00 USD
مجموع
0.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۳:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
109.56
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.04 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۰:۲۳
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۳:۴۳
خرید
0.01
109.52
109.56
سود
0.27 USD
USDJPY
معامله
#124923931
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.52
بهره
0.00 USD
مجموع
0.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۳:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
109.56
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.27 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۱
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۵۱:۲۶
خرید
0.01
109.523
109.51
سود
-0.22 USD
USDJPY
معامله
#124920568
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.523
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۵۱:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
109.51
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.22 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۱۵:۰۰
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۵۱:۲۶
خرید
0.01
109.49
109.51
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#124920883
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.49
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۵۱:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
109.51
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۶
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۳۰
فروش
0.04
1.03926
1.03661
سود
6.19 USD
AUDNZD
معامله
#124427776
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03926
بهره
0.00 USD
مجموع
6.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۳۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.03661
هزینه های کمیسیون
-0.80 USD
سود
6.19 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۲۶
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۹
فروش
0.04
1.04178
1.03661
سود
12.85 USD
AUDNZD
معامله
#124805829
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.04178
بهره
0.00 USD
مجموع
13.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.03661
هزینه های کمیسیون
-0.80 USD
سود
12.85 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۳
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۲۲:۰۴
خرید
0.01
1.10553
1.10573
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#124920624
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10553
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۲۲:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.10573
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۰۰
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۵۰
خرید
0.01
109.51
109.532
سود
0.10 USD
USDJPY
معامله
#124919875
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.51
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۹:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
109.532
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۰۱
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۴
خرید
0.01
1.10531
1.10551
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#124920118
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10531
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.10551
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۰۱
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۳۶
خرید
0.01
1.10532
1.10535
سود
-0.07 USD
EURUSD
معامله
#124918977
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10532
بهره
0.00 USD
مجموع
0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.10535
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.07 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۲
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۳۶
خرید
0.01
1.10497
1.10535
سود
0.28 USD
EURUSD
معامله
#124919452
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10497
بهره
0.00 USD
مجموع
0.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.10535
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.28 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۵:۰۱
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۱
خرید
0.01
109.489
109.509
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#124919653
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.489
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.509
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۲
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۲۸
خرید
0.01
109.472
109.493
سود
0.09 USD
USDJPY
معامله
#124919450
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.472
بهره
0.00 USD
مجموع
0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.493
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.09 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۵:۰۱
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۴۰
خرید
0.01
109.448
109.468
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#124919219
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.448
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۹:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
109.468
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۰۱
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۱:۵۳
خرید
0.01
109.432
109.452
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#124918978
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.432
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۵۱:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
109.452
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۰۰
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۴:۰۶
خرید
0.01
109.393
109.432
سود
0.26 USD
USDJPY
معامله
#124918737
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.393
بهره
0.00 USD
مجموع
0.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۴:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
109.432
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.26 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۰۲
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۴:۰۶
خرید
0.01
109.426
109.431
سود
-0.05 USD
USDJPY
معامله
#124918416
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.426
بهره
0.00 USD
مجموع
0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۴:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
109.431
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.05 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۴
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۵۱
خرید
0.01
1.10512
1.10532
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#124916182
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10512
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10532
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۲
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۵۲
خرید
0.01
109.401
109.404
سود
-0.07 USD
USDJPY
معامله
#124910269
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.401
بهره
0.00 USD
مجموع
0.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
109.404
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.07 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۵:۰۲
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۵۲
خرید
0.01
109.363
109.404
سود
0.27 USD
USDJPY
معامله
#124914846
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.363
بهره
0.00 USD
مجموع
0.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
109.404
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.27 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۱۴
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۶:۴۹
فروش
0.01
1.31553
1.31371
سود
1.29 USD
USDCAD
معامله
#124815626
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31553
بهره
0.00 USD
مجموع
1.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۶:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.31371
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.29 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۵:۰۲
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۵۲
خرید
0.01
1.10492
1.10512
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#124914834
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10492
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۵۵:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10512
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۴
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۳۲
خرید
0.02
1.10454
1.10482
سود
0.36 USD
EURUSD
معامله
#124900278
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10454
بهره
0.00 USD
مجموع
0.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.10482
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.36 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۴۶
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۳۲
خرید
0.01
1.10646
1.10482
سود
-1.74 USD
EURUSD
معامله
#124890583
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10646
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10482
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.74 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۰۳
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۳۲
خرید
0.03
1.10387
1.10482
سود
2.55 USD
EURUSD
معامله
#124903452
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10387
بهره
0.00 USD
مجموع
2.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۳۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.10482
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
2.55 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۲
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۳۲
خرید
0.01
1.10505
1.10482
سود
-0.33 USD
EURUSD
معامله
#124893876
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10505
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10482
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.33 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۰۱
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۵۸
خرید
0.01
109.381
109.4
سود
0.07 USD
USDJPY
معامله
#124909654
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.381
بهره
0.00 USD
مجموع
0.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.4
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.07 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۰۲
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۳۵
خرید
0.01
109.355
109.375
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#124907598
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.355
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
109.375
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD