حالت آزمایشی
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۴۸:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۱۲:۰۲
فروش
0.01
108.788
108.777
سود
0.00 USD
USDJPY
معامله
#120085140
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۴۸:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.788
بهره
0.00 USD
مجموع
0.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۱۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
108.777
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.00 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۷:۰۱
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۱۲:۰۲
فروش
0.01
108.757
108.777
سود
-0.28 USD
USDJPY
معامله
#120084495
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۷:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.757
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۱۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
108.777
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.28 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۱۶:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۱۲:۰۲
فروش
0.02
108.821
108.777
سود
0.61 USD
USDJPY
معامله
#120085592
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۱۶:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.821
بهره
0.00 USD
مجموع
0.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۱۲:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
108.777
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.61 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۱۱
خرید
0.01
1.1054
1.10559
سود
0.09 USD
EURUSD
معامله
#120084382
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1054
بهره
0.00 USD
مجموع
0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۴۲:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10559
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.09 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۰:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۶:۲۵
فروش
0.01
108.763
108.759
سود
-0.06 USD
USDJPY
معامله
#120083970
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.763
بهره
0.00 USD
مجموع
0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۶:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.759
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.06 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۰۴
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۶:۲۵
فروش
0.01
108.795
108.759
سود
0.23 USD
USDJPY
معامله
#120084172
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۷:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.795
بهره
0.00 USD
مجموع
0.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۶:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.759
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.23 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۵:۰۶
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۹:۳۴
خرید
0.01
1.10527
1.10547
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#120084088
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۴۵:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10527
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۹:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.10547
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۰:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۵
خرید
0.01
1.10507
1.10527
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#120083712
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10507
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.10527
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۳
فروش
0.01
108.754
108.765
سود
-0.20 USD
USDJPY
معامله
#120081288
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.754
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
108.765
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.20 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۳
فروش
0.01
108.722
108.765
سود
-0.50 USD
USDJPY
معامله
#120080016
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.722
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
108.765
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.50 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۰۵
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۲
فروش
0.03
108.825
108.766
سود
1.33 USD
USDJPY
معامله
#120081868
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.825
بهره
0.00 USD
مجموع
1.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
108.766
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
1.33 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۲
فروش
0.02
108.784
108.766
سود
0.13 USD
USDJPY
معامله
#120081582
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.784
بهره
0.00 USD
مجموع
0.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۹:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
108.766
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.13 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۰۴
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۱۳
خرید
0.02
1.10442
1.10494
سود
0.84 USD
EURUSD
معامله
#120082833
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10442
بهره
0.00 USD
مجموع
1.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.10494
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.84 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۱۳
خرید
0.01
1.10525
1.10494
سود
-0.41 USD
EURUSD
معامله
#120080366
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10525
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.10494
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.41 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۰۴
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۱۲
خرید
0.01
1.10483
1.10494
سود
0.01 USD
EURUSD
معامله
#120081664
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10483
بهره
0.00 USD
مجموع
0.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10494
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.01 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۱۸
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۹
فروش
0.01
1.32324
1.32231
سود
0.60 USD
USDCAD
معامله
#120071578
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32324
بهره
0.00 USD
مجموع
0.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.32231
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.60 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۵۶
خرید
0.01
1.10521
1.10544
سود
0.13 USD
EURUSD
معامله
#120079481
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10521
بهره
0.00 USD
مجموع
0.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.10544
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.13 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۳:۰۱
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۵۸
فروش
0.01
108.762
108.724
سود
0.25 USD
USDJPY
معامله
#120078575
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.762
بهره
0.00 USD
مجموع
0.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
108.724
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.25 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۵۷
فروش
0.01
108.721
108.723
سود
-0.12 USD
USDJPY
معامله
#120075749
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.721
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
108.723
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.12 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۰۷
خرید
0.01
1.10486
1.10504
سود
0.08 USD
EURUSD
معامله
#120077820
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10486
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.10504
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۲۰
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۴۸
خرید
0.01
1.10475
1.10494
سود
0.09 USD
EURUSD
معامله
#120075977
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10475
بهره
0.00 USD
مجموع
0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.10494
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.09 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۰۱
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۱
فروش
0.01
108.694
108.713
سود
-0.27 USD
USDJPY
معامله
#120072269
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.694
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
108.713
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.27 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۹:۰۱
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۱
فروش
0.03
108.768
108.713
سود
1.22 USD
USDJPY
معامله
#120072848
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۹:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.768
بهره
0.00 USD
مجموع
1.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۱
حجم معامله
0.03
خروج
108.713
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
1.22 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۱۰
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۱
فروش
0.01
108.666
108.713
سود
-0.53 USD
USDJPY
معامله
#120071740
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.666
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
108.713
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.53 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۰۱
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۱
فروش
0.02
108.733
108.713
سود
0.17 USD
USDJPY
معامله
#120072655
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.733
بهره
0.00 USD
مجموع
0.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
108.713
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.17 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۵۰
خرید
0.01
1.10382
1.1044
سود
0.48 USD
EURUSD
معامله
#120072947
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10382
بهره
0.00 USD
مجموع
0.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.1044
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.48 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۲۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۵۰
خرید
0.01
1.10451
1.1044
سود
-0.21 USD
EURUSD
معامله
#120071592
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10451
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.1044
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.21 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۰۴
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۲۴
فروش
0.01
108.665
108.66
سود
-0.05 USD
USDJPY
معامله
#120070845
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.665
بهره
0.00 USD
مجموع
0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
108.66
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.05 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۲۹
فروش
0.01
108.709
108.666
سود
0.30 USD
USDJPY
معامله
#120067514
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.709
بهره
0.00 USD
مجموع
0.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
108.666
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.30 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۲۹
فروش
0.01
108.664
108.666
سود
-0.12 USD
USDJPY
معامله
#120067347
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.664
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
108.666
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.12 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۲۳
خرید
0.01
1.10422
1.10441
سود
0.09 USD
EURUSD
معامله
#120069616
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10422
بهره
0.00 USD
مجموع
0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.10441
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.09 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۴۱
خرید
0.01
1.10372
1.10398
سود
0.16 USD
EURUSD
معامله
#120068442
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10372
بهره
0.00 USD
مجموع
0.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10398
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.16 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۹
خرید
0.01
1.10341
1.10364
سود
0.13 USD
EURUSD
معامله
#120064428
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10341
بهره
0.00 USD
مجموع
0.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.10364
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.13 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۰۱
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۵
فروش
0.01
108.727
108.705
سود
0.10 USD
USDJPY
معامله
#120065296
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.727
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.705
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۵
فروش
0.01
108.7
108.705
سود
-0.15 USD
USDJPY
معامله
#120063787
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.7
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.705
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.15 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۰۰
فروش
0.01
108.72
108.698
سود
0.10 USD
USDJPY
معامله
#120062331
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.72
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
108.698
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۳۴
خرید
0.01
1.10335
1.10352
سود
0.07 USD
EURUSD
معامله
#120062983
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10335
بهره
0.00 USD
مجموع
0.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.10352
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.07 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۰۵
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۰۹
خرید
0.01
1.10301
1.10337
سود
0.26 USD
EURUSD
معامله
#120055660
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10301
بهره
0.00 USD
مجموع
0.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.10337
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.26 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۳۰:۰۸
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۰۹
خرید
0.01
1.10332
1.10337
سود
-0.05 USD
EURUSD
معامله
#120054125
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۳۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10332
بهره
0.00 USD
مجموع
0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.10337
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.05 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۰۲
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۱:۴۵
خرید
0.01
108.695
108.731
سود
0.23 USD
USDJPY
معامله
#120060278
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.695
بهره
0.00 USD
مجموع
0.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۱:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.731
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.23 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۰۱
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۱:۴۵
خرید
0.01
108.729
108.731
سود
-0.08 USD
USDJPY
معامله
#120058330
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.729
بهره
0.00 USD
مجموع
0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۱:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.731
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.08 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۶
خرید
0.01
108.713
108.735
سود
0.10 USD
USDJPY
معامله
#120058093
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.713
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
108.735
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۵:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۱
خرید
0.01
108.66
108.714
سود
0.40 USD
USDJPY
معامله
#120050739
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۵۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.66
بهره
0.00 USD
مجموع
0.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
108.714
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.40 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۸:۰۸
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۱
خرید
0.01
108.69
108.714
سود
0.12 USD
USDJPY
معامله
#120050126
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۸:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.69
بهره
0.00 USD
مجموع
0.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
108.714
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.12 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۰۴
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۳:۴۲
خرید
0.01
1.10305
1.10323
سود
0.08 USD
EURUSD
معامله
#120052665
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10305
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۳:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10323
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۰۷
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۱
خرید
0.01
1.10262
1.10282
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#120051210
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10262
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10282
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۰۱
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۷:۰۵
خرید
0.01
108.676
108.686
سود
-0.01 USD
USDJPY
معامله
#120045909
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.676
بهره
0.00 USD
مجموع
0.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۷:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.686
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.01 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۰۴
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۷:۰۵
خرید
0.01
108.638
108.678
سود
0.27 USD
USDJPY
معامله
#120048337
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.638
بهره
0.00 USD
مجموع
0.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۷:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.678
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.27 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۰۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۴۲
خرید
0.01
1.10242
1.10264
سود
0.12 USD
EURUSD
معامله
#120049857
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10242
بهره
0.00 USD
مجموع
0.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10264
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.12 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۰۵
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۳۳
خرید
0.01
1.1022
1.10238
سود
0.08 USD
EURUSD
معامله
#120047580
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1022
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.10238
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD