حالت آزمایشی
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۲۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۰
خرید
1
711.52
752.36
سود
‪40.59 USD‬
#TSLA
معامله
#162054304
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
711.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪40.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۰
حجم معامله
1
خروج
752.36
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪40.59 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۹:۳۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۴
خرید
1
749.87
754.58
سود
‪4.46 USD‬
#TSLA
معامله
#163368616
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۹:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
749.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۴
حجم معامله
1
خروج
754.58
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪4.46 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۴۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۴
خرید
1
711
739.15
سود
‪27.90 USD‬
#TSLA
معامله
#162054246
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
711
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪28.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۴
حجم معامله
1
خروج
739.15
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪27.90 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۴۶
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۳۷
خرید
1
118.33
119.7
سود
‪1.12 USD‬
#SBUX
معامله
#162183324
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
118.33
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۳۷
حجم معامله
1
خروج
119.7
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪1.12 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۵۷
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۴۵
خرید
1
368.92
380.87
سود
‪11.70 USD‬
#FB
معامله
#162644173
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
368.92
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۴۵
حجم معامله
1
خروج
380.87
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪11.70 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۵۷
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۲۷
خرید
1
392.06
454.42
سود
‪62.11 USD‬
#MRNA
معامله
#162618533
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
392.06
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪62.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۲۷
حجم معامله
1
خروج
454.42
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪62.11 USD‬
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۵۶
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۲
خرید
1
147.45
153.4
سود
‪5.70 USD‬
#AAPL
معامله
#162532520
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
147.45
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۲
حجم معامله
1
خروج
153.4
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪5.70 USD‬
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۵
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۲۱
خرید
1
3197.95
3305.43
سود
‪107.23 USD‬
#AMZN
معامله
#162530643
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
3197.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪107.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۲۱
حجم معامله
1
خروج
3305.43
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪107.23 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۳۵
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۳۴
خرید
1
146.39
149.8
سود
‪3.16 USD‬
#AAPL
معامله
#162182960
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
146.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۳۴
حجم معامله
1
خروج
149.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪3.16 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۴:۰۸
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۴
خرید
1
359.76
364.97
سود
‪4.96 USD‬
#FB
معامله
#162054370
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
359.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۴
حجم معامله
1
خروج
364.97
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪4.96 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۵
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۳۰
خرید
1
55.58
58.01
سود
‪2.18 USD‬
#CSCO
معامله
#162183423
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
55.58
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۳۰
حجم معامله
1
خروج
58.01
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪2.18 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۳۰
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۵۱
خرید
1
289.29
304.17
سود
‪14.63 USD‬
#MSFT
معامله
#161693583
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
289.29
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۵۱
حجم معامله
1
خروج
304.17
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪14.63 USD‬
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۱۷:۰۳
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۲۴
خرید
1
323.26
325.34
سود
‪1.83 USD‬
#HD
معامله
#162465756
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۱۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
323.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۲۴
حجم معامله
1
خروج
325.34
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪1.83 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۱۶:۱۷
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۴
خرید
1
174.39
176.67
سود
‪2.03 USD‬
#JNJ
معامله
#162052695
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۱۶:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
174.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۴
حجم معامله
1
خروج
176.67
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪2.03 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۵
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
خرید
1
146.36
148.8
سود
‪2.19 USD‬
#AAPL
معامله
#162182991
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
146.36
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
حجم معامله
1
خروج
148.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪2.19 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۰۶
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۲۰
خرید
1
146.3
148.34
سود
‪1.79 USD‬
#AAPL
معامله
#162183025
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
146.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۲۰
حجم معامله
1
خروج
148.34
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪1.79 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۲۸
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۴۸
خرید
1
208.88
219.98
سود
‪10.85 USD‬
#CAT
معامله
#161693612
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
208.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۴۸
حجم معامله
1
خروج
219.98
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪10.85 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۹
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۲
خرید
1
204.93
218.01
سود
‪12.83 USD‬
#CAT
معامله
#162054447
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
204.93
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۲
حجم معامله
1
خروج
218.01
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪12.83 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۲۷
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۲:۳۳
خرید
1
353.72
359.68
سود
‪5.71 USD‬
#FB
معامله
#161960939
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
353.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۲:۳۳
حجم معامله
1
خروج
359.68
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪5.71 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۹
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۲۶
خرید
1
670.57
710.12
سود
‪39.30 USD‬
#TSLA
معامله
#161350058
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
670.57
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪39.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۲۶
حجم معامله
1
خروج
710.12
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪39.30 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۴۴
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۲۵
خرید
1
654.39
710.09
سود
‪55.45 USD‬
#TSLA
معامله
#160689920
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
654.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪55.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۲۵
حجم معامله
1
خروج
710.09
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪55.45 USD‬
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۱۴
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۸
خرید
1
130.14
146.89
سود
‪16.50 USD‬
#AAPL
معامله
#155000315
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.14
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۸
حجم معامله
1
خروج
146.89
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪16.50 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۱:۳۶
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۵۱
خرید
1
322.82
332.08
سود
‪9.01 USD‬
#HD
معامله
#160977978
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۱:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
322.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۵۱
حجم معامله
1
خروج
332.08
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪9.01 USD‬
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۴۶
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۴۱
خرید
1
39.51
41.7
سود
‪1.94 USD‬
#PFE
معامله
#151276766
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
39.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۴۱
حجم معامله
1
خروج
41.7
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪1.94 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۵۸
خرید
1
129.05
148.14
سود
‪18.84 USD‬
#AAPL
معامله
#145510620
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۵۸
حجم معامله
1
خروج
148.14
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪18.84 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۲۳:۵۲
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۶
خرید
1
349.9
365.02
سود
‪14.87 USD‬
#FB
معامله
#161214121
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۲۳:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
349.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۶
حجم معامله
1
خروج
365.02
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪14.87 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۰۸
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۱۵
خرید
1
121.61
149.06
سود
‪27.20 USD‬
#AAPL
معامله
#152598042
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪27.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۱۵
حجم معامله
1
خروج
149.06
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪27.20 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۲۶
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۱۸:۴۳
خرید
2
214.37
218.53
سود
‪7.82 USD‬
#CAT
معامله
#160689498
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
214.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۱۸:۴۳
حجم معامله
2
خروج
218.53
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪7.82 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۱۶
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۱۸:۳۹
خرید
1
115.35
144.59
سود
‪28.99 USD‬
#AAPL
معامله
#152172946
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
115.35
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪29.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۱۸:۳۹
حجم معامله
1
خروج
144.59
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪28.99 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۲۸
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۰۰
خرید
0.1
0.7087
0.69433
سود
‪-144.70 USD‬
NZDUSD
معامله
#161033453
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7087
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-143.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
0.69433
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-144.70 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۳۱:۰۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۳۹
خرید
10
28785
28010
سود
‪-75.34 USD‬
NI225
معامله
#160978117
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۳۱:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
28785
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-70.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۳۹
حجم معامله
10
خروج
28010
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-75.34 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۲۲
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۵۸:۴۵
خرید
1
163.2
168.51
سود
‪5.06 USD‬
#JNJ
معامله
#160689523
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
163.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۵۸:۴۵
حجم معامله
1
خروج
168.51
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪5.06 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۰:۲۶
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۳
خرید
1
679.16
672.69
سود
‪-6.72 USD‬
#TSLA
معامله
#160851055
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۰:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
679.16
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۳
حجم معامله
1
خروج
672.69
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-6.72 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۱۵
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۷
فروش
1
153.68
155
سود
‪-1.57 USD‬
#JPM
معامله
#160850685
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
153.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۷
حجم معامله
1
خروج
155
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-1.57 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۱:۲۳
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۰۴
خرید
1
679.52
684.7
سود
‪4.93 USD‬
#TSLA
معامله
#160851075
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۱:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
679.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۰۴
حجم معامله
1
خروج
684.7
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪4.93 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۵۷
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۴۷
خرید
1
4289.7
4283.8
سود
‪-1.09 USD‬
SPX
معامله
#160850943
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4289.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۴۷
حجم معامله
1
خروج
4283.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-1.09 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۱:۱۹
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۵۱
خرید
1
679.52
681.55
سود
‪1.78 USD‬
#TSLA
معامله
#160851071
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۱:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
679.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۵۱
حجم معامله
1
خروج
681.55
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪1.78 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۱۳
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۵۴
خرید
1
484.75
516.39
سود
‪31.39 USD‬
#NFLX
معامله
#160305344
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
484.75
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۵۴
حجم معامله
1
خروج
516.39
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪31.39 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۱۵
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۴۹
خرید
1
15.78
17.11
سود
‪1.08 USD‬
#AGNC
معامله
#152171877
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
15.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۴۹
حجم معامله
1
خروج
17.11
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪1.08 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۴۴:۰۳
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۳۴
خرید
1
587.71
685.52
سود
‪97.56 USD‬
#TSLA
معامله
#159700512
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۴۴:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
587.71
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪97.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۳۴
حجم معامله
1
خروج
685.52
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪97.56 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۱۴
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۴۱
خرید
0.05
1.19386
1.19455
سود
‪2.95 USD‬
EURUSD
معامله
#160708587
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19386
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۴۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.19455
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.95 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۳۵:۱۶
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۰۷
خرید
0.01
0.86722
0.86912
سود
‪1.34 USD‬
NZDCAD
معامله
#160692133
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۳۵:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.86912
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۲۹:۵۶
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۲۷
خرید
0.01
1.19332
1.19184
سود
‪-1.58 USD‬
EURUSD
معامله
#160692117
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۲۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19332
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.19184
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.58 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۳۲
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۵۹
خرید
0.1
0.91822
0.9184
سود
‪0.96 USD‬
USDCHF
معامله
#160689691
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91822
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
0.9184
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.96 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۷:۵۶
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۵۳
خرید
0.01
1.1929
1.19604
سود
‪3.04 USD‬
EURUSD
معامله
#160647562
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۷:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1929
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.19604
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.04 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۴۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۰۴
خرید
0.01
1823.49
1803.17
سود
‪-20.52 USD‬
XAUUSD
معامله
#160469027
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1823.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-20.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1803.17
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-20.52 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۳:۳۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۵۷
خرید
0.01
1.20003
1.19828
سود
‪-1.85 USD‬
EURUSD
معامله
#160469486
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۳:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20003
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.19828
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.85 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۶:۰۱
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۲۹
فروش
0.1
1.21784
1.21801
سود
‪-2.70 USD‬
EURUSD
معامله
#160273262
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21784
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۲۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.21801
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-2.70 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۴۷
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۴۵
خرید
1
53.27
52.89
سود
‪-0.63 USD‬
#KO
معامله
#152172261
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
53.27
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۴۵
حجم معامله
1
خروج
52.89
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-0.63 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۲۴
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۰:۳۰
خرید
1
119.3
123.11
سود
‪3.56 USD‬
#AAPL
معامله
#151791494
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
119.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۰:۳۰
حجم معامله
1
خروج
123.11
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪3.56 USD‬