حالت آزمایشی
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۵۷
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۵۶
خرید
0.03
0.92288
0.92356
سود
‪0.02 USD‬
USDCHF
معامله
#1504488611
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92288
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
0.92356
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۵۳
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۵۲
خرید
0.05
0.92304
0.92356
سود
‪0.03 USD‬
USDCHF
معامله
#1504471632
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92304
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۵۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.92356
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۰۴
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۴۹
خرید
0.05
0.92305
0.92356
سود
‪0.03 USD‬
USDCHF
معامله
#1504471646
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۲:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92305
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.92356
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۴۳
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۱۳:۲۸
خرید
0.05
1.25218
1.25235
سود
‪0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1504510499
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25218
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۱۳:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.25235
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۰۷
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۵۸
خرید
0.05
0.9222
0.9228
سود
‪0.03 USD‬
USDCHF
معامله
#1504399963
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9222
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۵۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.9228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۲
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۴۸
خرید
0.05
0.92215
0.92284
سود
‪0.04 USD‬
USDCHF
معامله
#1504399984
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92215
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.92284
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۷
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۱۱
خرید
0.05
0.92163
0.9221
سود
‪0.03 USD‬
USDCHF
معامله
#1504464159
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92163
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۴:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.9221
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۴۹
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۴
خرید
0.05
0.92076
0.9214
سود
‪0.03 USD‬
USDCHF
معامله
#1504452016
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92076
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.9214
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۴۸
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۱
خرید
0.1
0.92077
0.92143
سود
‪0.07 USD‬
USDCHF
معامله
#1504406045
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92077
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۱
حجم معامله
0.1
خروج
0.92143
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۳
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۲۸
خرید
0.05
0.73316
0.73376
سود
‪0.03 USD‬
CADCHF
معامله
#1504460613
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73316
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.73376
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۲۰
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۳۱
خرید
0.05
0.91916
0.91998
سود
‪0.04 USD‬
USDCHF
معامله
#1504459376
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91916
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.91998
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۹
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۱۳
خرید
0.05
0.91923
0.91874
سود
‪-0.03 USD‬
USDCHF
معامله
#1504458089
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91923
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.91874
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۷
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۳۲
خرید
0.05
0.91955
0.91899
سود
‪-0.03 USD‬
USDCHF
معامله
#1504457558
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.91899
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۳:۰۹
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۳۷
خرید
0.1
0.91976
0.92054
سود
‪0.08 USD‬
USDCHF
معامله
#1504441278
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۰۳:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91976
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۳۷
حجم معامله
0.1
خروج
0.92054
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۴۸:۱۶
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۴۴
خرید
0.1
0.92078
0.91949
سود
‪-0.14 USD‬
USDCHF
معامله
#1504417426
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۴۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92078
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۴۴
حجم معامله
0.1
خروج
0.91949
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۷
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۱۸
فروش
0.05
130.176
130.152
سود
‪0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1504419338
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.176
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۱۸
حجم معامله
0.05
خروج
130.152
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۴۲
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۲
فروش
0.05
130.261
130.209
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1504397530
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.261
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۹:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
130.209
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۱۰
خرید
0.1
0.92021
0.92054
سود
‪0.04 USD‬
USDCHF
معامله
#1504413096
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92021
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
0.92054
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۶:۰۲
خرید
0.1
0.92077
0.92
سود
‪-0.08 USD‬
USDCHF
معامله
#1504410597
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92077
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۶:۰۲
حجم معامله
0.1
خروج
0.92
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۳۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۲۸
خرید
0.05
0.92118
0.9205
سود
‪-0.04 USD‬
USDCHF
معامله
#1504404580
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92118
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.9205
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۵۳
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۲۸
خرید
0.05
0.92118
0.9205
سود
‪-0.04 USD‬
USDCHF
معامله
#1504404583
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92118
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.9205
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۴:۳۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۰
خرید
0.05
0.73508
0.73505
سود
‪0.00 USD‬
CADCHF
معامله
#1504319392
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۴:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73508
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
0.73505
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۲
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۴۵
فروش
0.05
130.278
130.238
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1504397825
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.278
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۴۵
حجم معامله
0.05
خروج
130.238
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۰۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۴۱
فروش
0.05
130.353
130.29
سود
‪0.03 USD‬
EURJPY
معامله
#1504390829
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.353
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۴۱
حجم معامله
0.05
خروج
130.29
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۱۹
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۳۸
فروش
0.05
130.357
130.288
سود
‪0.03 USD‬
EURJPY
معامله
#1504390906
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.357
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۳۸
حجم معامله
0.05
خروج
130.288
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۱۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۸
خرید
0.05
0.73303
0.73375
سود
‪0.04 USD‬
CADCHF
معامله
#1504365748
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73303
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.73375
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۰۸
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۵
فروش
0.01
149.793
149.731
سود
‪0.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#1503103581
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
149.793
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
149.731
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۴۳
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۲۷
فروش
0.01
150.256
149.982
سود
‪0.03 USD‬
GBPJPY
معامله
#1504254385
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
150.256
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
149.982
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۱۸
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۱۸
فروش
0.05
130.143
130.055
سود
‪0.04 USD‬
EURJPY
معامله
#1504267509
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.143
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۱۸
حجم معامله
0.05
خروج
130.055
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۱
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۲۱
فروش
0.05
130.279
130.143
سود
‪0.06 USD‬
EURJPY
معامله
#1504288306
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.279
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
130.143
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۴۵
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۲۱
فروش
0.02
0.70118
0.70062
سود
‪0.01 USD‬
NZDUSD
معامله
#1504030197
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۶:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70118
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.70062
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۴۷
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۴۷
فروش
0.05
130.344
130.302
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1504286864
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.344
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۴۷
حجم معامله
0.05
خروج
130.302
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۷
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۰۶
فروش
0.07
129.947
129.914
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1504254379
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.947
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۰۶
حجم معامله
0.07
خروج
129.914
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۹
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۶
فروش
0.07
130.033
129.975
سود
‪0.04 USD‬
EURJPY
معامله
#1504253142
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.033
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۶
حجم معامله
0.07
خروج
129.975
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۱:۳۱
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۱
فروش
0.07
130.082
129.966
سود
‪0.07 USD‬
EURJPY
معامله
#1504137258
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۱:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.082
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۱
حجم معامله
0.07
خروج
129.966
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۵
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۰۷
فروش
0.05
130.069
129.965
سود
‪0.05 USD‬
EURJPY
معامله
#1504149254
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.069
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
129.965
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۱:۳۸
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۵
فروش
0.07
130.081
130.046
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1504137261
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۱:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.081
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۵
حجم معامله
0.07
خروج
130.046
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۳۹
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۱
فروش
0.01
130.081
130.063
سود
‪0.00 USD‬
EURJPY
معامله
#1504133664
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.081
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
130.063
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۲۲
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۱۶
فروش
0.05
130.204
130.064
سود
‪0.06 USD‬
EURJPY
معامله
#1504240282
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.204
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
130.064
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۶
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۴۱
فروش
0.05
130.289
130.223
سود
‪0.03 USD‬
EURJPY
معامله
#1504161434
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.289
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۴۱
حجم معامله
0.05
خروج
130.223
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۴۷
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۴۸
فروش
0.03
130.425
130.255
سود
‪0.05 USD‬
EURJPY
معامله
#1504200916
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۴۸
حجم معامله
0.03
خروج
130.255
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۲۶
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۲
فروش
0.03
130.407
130.348
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1504192626
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.407
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۰۲
حجم معامله
0.03
خروج
130.348
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۴۰
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۲۰
فروش
0.05
130.52
130.436
سود
‪0.04 USD‬
EURJPY
معامله
#1504174992
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۵:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
130.436
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۴۷:۳۳
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۵۸
خرید
0.04
0.73605
0.73572
سود
‪-0.01 USD‬
CADCHF
معامله
#1504126998
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۴۷:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73605
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۵۸
حجم معامله
0.04
خروج
0.73572
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۲۴
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۴۴
خرید
0.01
0.92608
0.92658
سود
‪0.01 USD‬
USDCHF
معامله
#1504163135
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92608
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.92658
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۱۶
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۴۱
خرید
0.02
0.92609
0.92658
سود
‪0.01 USD‬
USDCHF
معامله
#1504163130
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92609
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.92658
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۰۹
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۴۵
فروش
0.01
1749.93
1748.12
سود
‪0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1504139600
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1749.93
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1748.12
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۴:۴۲
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۱۴
فروش
0.01
1749.97
1748.27
سود
‪0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1504138826
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۴:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1749.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1748.27
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۴۸
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۱۴
خرید
0.01
1.56044
1.56129
سود
‪0.01 USD‬
EURAUD
معامله
#1500684704
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۴۲:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.56044
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.56129
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۳۶
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۲۰
فروش
0.01
130.166
130.111
سود
‪0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1504118525
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.166
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
130.111
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬