حالت آزمایشی
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۱
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۳۹
فروش
0.02
130.43
130.225
سود
‪3.74 USD‬
EURJPY
معامله
#72105556
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
130.225
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.74 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۳۸
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۳۷
فروش
0.02
130.39
130.225
سود
‪3.00 USD‬
EURJPY
معامله
#72105548
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
130.225
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۳۰
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۳۳
فروش
0.02
130.519
130.219
سود
‪5.47 USD‬
EURJPY
معامله
#72126952
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.519
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
130.219
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.47 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۰۹
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۳۱
فروش
0.02
130.497
130.218
سود
‪5.08 USD‬
EURJPY
معامله
#72126822
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.497
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
130.218
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.08 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۵۳
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۲۸
فروش
0.02
130.593
130.22
سود
‪6.80 USD‬
EURJPY
معامله
#72127412
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.593
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
130.22
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.80 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۹:۴۹
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۲۶
فروش
0.02
130.35
130.222
سود
‪2.33 USD‬
EURJPY
معامله
#72105545
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۹:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.35
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
130.222
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.33 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۲:۵۰
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۲۳
فروش
0.02
130.298
130.223
سود
‪1.37 USD‬
EURJPY
معامله
#72105510
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۲:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.298
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
130.223
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.37 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۲۱
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۵
فروش
0.02
130.3
130.148
سود
‪2.76 USD‬
EURJPY
معامله
#72019543
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
130.148
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.76 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۵۰
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۹
فروش
0.02
130.275
130.141
سود
‪2.43 USD‬
EURJPY
معامله
#72018495
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۵۱:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.275
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
130.141
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.43 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۴۵
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۴
فروش
0.02
130.333
130.146
سود
‪3.40 USD‬
EURJPY
معامله
#72019527
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.333
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
130.146
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.40 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۲۱
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
فروش
0.02
130.428
130.152
سود
‪5.01 USD‬
EURJPY
معامله
#72048048
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.428
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
130.152
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.01 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۲
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۱۶
فروش
0.02
130.373
130.256
سود
‪2.12 USD‬
EURJPY
معامله
#72041907
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.373
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
130.256
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.12 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۲۶
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۰۰
فروش
0.02
130.48
130.266
سود
‪3.88 USD‬
EURJPY
معامله
#72048886
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
130.266
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.88 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۵۳
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۵۷
فروش
0.02
130.528
130.269
سود
‪4.69 USD‬
EURJPY
معامله
#72052945
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.528
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
130.269
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.69 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۵۲
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۳۹
فروش
0.02
130.244
130.082
سود
‪2.92 USD‬
EURJPY
معامله
#71943063
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.244
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
130.082
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.92 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۴۸
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۳۶
فروش
0.02
130.225
130.082
سود
‪2.58 USD‬
EURJPY
معامله
#71942964
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.225
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
130.082
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.58 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۰۹
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۰
فروش
0.02
110.819
110.695
سود
‪2.24 USD‬
USDJPY
معامله
#71880671
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.819
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
110.695
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.24 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۰۰
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۷
فروش
0.02
110.799
110.698
سود
‪1.82 USD‬
USDJPY
معامله
#71880658
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
110.698
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.82 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۰
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۴
فروش
0.02
110.764
110.702
سود
‪1.12 USD‬
USDJPY
معامله
#71880613
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.764
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
110.702
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.12 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۳۱:۴۸
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۲۰
فروش
0.02
110.845
110.641
سود
‪3.69 USD‬
USDJPY
معامله
#71810540
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۳۱:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.845
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
110.641
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.69 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۵۷
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۱۸
فروش
0.02
110.834
110.641
سود
‪3.49 USD‬
USDJPY
معامله
#71810400
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.834
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
110.641
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.49 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۲۳
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۱۲
خرید
0.02
1.53695
1.54125
سود
‪6.55 USD‬
EURAUD
معامله
#71744184
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.53695
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.54125
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.55 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۱۵
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۴۱
خرید
0.02
1.17723
1.1783
سود
‪2.14 USD‬
EURUSD
معامله
#71693265
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17723
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.1783
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.14 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۶
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۳۴
خرید
0.02
1.36799
1.37135
سود
‪6.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#71553643
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.37135
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.72 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۴۴:۱۳
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۳۲
خرید
0.02
1.3693
1.37135
سود
‪4.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#71526774
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۴۴:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3693
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.37135
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.10 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۰۸
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۲۹
خرید
0.02
1.37012
1.37135
سود
‪2.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#71510109
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37012
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.37135
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.46 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۴۱
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۲۷
خرید
0.02
1.37063
1.37135
سود
‪1.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#71502416
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37063
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.37135
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.44 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۵۵
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۲۴
خرید
0.02
1.37094
1.37135
سود
‪0.82 USD‬
GBPUSD
معامله
#71509178
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37094
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.37135
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۳۷:۱۷
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۴۱
فروش
0.02
1.5506
1.54708
سود
‪5.41 USD‬
EURAUD
معامله
#71346131
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۳۷:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.5506
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.54708
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.41 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۳۰
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۳۸
فروش
0.02
1.54842
1.54716
سود
‪1.94 USD‬
EURAUD
معامله
#71342404
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.54842
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.54716
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.94 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۱۶
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۰۸:۵۶
خرید
0.02
1.53493
1.53849
سود
‪5.51 USD‬
EURAUD
معامله
#70995990
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.53493
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۰۸:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.53849
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.51 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۱۱
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۰۸:۵۱
خرید
0.02
1.53563
1.53848
سود
‪4.40 USD‬
EURAUD
معامله
#70988509
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.53563
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۰۸:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.53848
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.40 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۳
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۰۸:۴۵
خرید
0.02
1.53717
1.5384
سود
‪1.90 USD‬
EURAUD
معامله
#70987838
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.53717
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۰۸:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.5384
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.90 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۵۳
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۰۸:۴۳
خرید
0.02
1.53761
1.53839
سود
‪1.21 USD‬
EURAUD
معامله
#70987047
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.53761
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۰۸:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.53839
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.21 USD‬
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۱۲
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۰۸:۳۹
خرید
0.02
1.53781
1.53839
سود
‪0.90 USD‬
EURAUD
معامله
#70980178
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.53781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۰۸:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.53839
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۳۷
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۴۴
خرید
0.02
1.54388
1.54604
سود
‪3.33 USD‬
EURAUD
معامله
#70609834
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۶:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.54388
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.54604
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.33 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۳۴
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۴۰
خرید
0.02
1.54531
1.54602
سود
‪1.09 USD‬
EURAUD
معامله
#70600565
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.54531
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.54602
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.09 USD‬
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۴
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۴۶
خرید
0.02
1.54146
1.54468
سود
‪4.97 USD‬
EURAUD
معامله
#70698410
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.54146
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.54468
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.97 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۴۷:۳۲
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۳۹
خرید
0.02
1.53935
1.54466
سود
‪8.20 USD‬
EURAUD
معامله
#70740918
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۴۷:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.53935
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.54466
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.20 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۰۳
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۳۶
خرید
0.02
1.53742
1.54465
سود
‪11.17 USD‬
EURAUD
معامله
#70805984
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.53742
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.54465
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.17 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۳۴
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۴۲:۰۰
خرید
0.02
1.54353
1.5528
سود
‪14.38 USD‬
EURAUD
معامله
#70221679
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.54353
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۴۲:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.5528
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.38 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۵۰
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۴۱:۵۷
خرید
0.02
1.54507
1.55278
سود
‪11.96 USD‬
EURAUD
معامله
#70219571
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.54507
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۴۱:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.55278
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.96 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۳۴:۴۳
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۴۱:۵۲
خرید
0.02
1.5494
1.5528
سود
‪5.27 USD‬
EURAUD
معامله
#70195828
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۳۴:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.5494
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۴۱:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.5528
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.27 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۲۷
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۲۲
خرید
0.02
1.54268
1.54248
سود
‪-0.32 USD‬
EURAUD
معامله
#69679926
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.54268
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.54248
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.32 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۶
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۱۹
خرید
0.02
1.53809
1.54251
سود
‪7.00 USD‬
EURAUD
معامله
#69739300
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.53809
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.54251
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.00 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۰۵
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۱۶
خرید
0.02
1.53627
1.5425
سود
‪9.86 USD‬
EURAUD
معامله
#69713378
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.53627
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.5425
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.86 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۳۹:۲۱
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۱۰
خرید
0.02
1.52924
1.54253
سود
‪21.03 USD‬
EURAUD
معامله
#69909952
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۳۹:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.52924
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.54253
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪21.03 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۴۱
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۴۴
فروش
0.02
1.37752
1.37782
سود
‪-0.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#69196819
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۳۲:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37752
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.37782
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.60 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۵۹
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۴۱
فروش
0.02
1.37807
1.37782
سود
‪0.50 USD‬
GBPUSD
معامله
#69198654
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37807
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.37782
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۰۸
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۳۸
فروش
0.02
1.37781
1.37777
سود
‪0.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#69197910
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.37777
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬