حالت آزمایشی
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۵۰
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۰۸:۲۲
فروش
0.02
125.392
125.22
سود
‪3.22 USD‬
EURJPY
معامله
#60332185
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
125.392
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۰۸:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
125.22
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.22 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۰۹
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۴۸
فروش
0.02
1.08437
1.08397
سود
‪0.52 USD‬
AUDNZD
معامله
#60187302
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08437
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.08397
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۰۲
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۴۶
فروش
0.02
1.08492
1.08398
سود
‪1.24 USD‬
AUDNZD
معامله
#60185514
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08492
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.08398
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.24 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۲۸
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۴۲
فروش
0.02
1.08533
1.08396
سود
‪1.82 USD‬
AUDNZD
معامله
#60194572
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08533
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.08396
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.82 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۰۱
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۳۸
فروش
0.02
1.08592
1.08396
سود
‪2.60 USD‬
AUDNZD
معامله
#60197845
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08592
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.08396
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.60 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۰۰
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۳۳
فروش
0.02
0.66693
0.66329
سود
‪7.28 USD‬
NZDUSD
معامله
#60076579
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66693
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.66329
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.28 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۵:۲۲
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۲۹
فروش
0.02
0.663
0.66329
سود
‪-0.58 USD‬
NZDUSD
معامله
#59921147
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۵:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.663
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.66329
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.58 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۹:۲۹
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۲۵
فروش
0.02
0.66557
0.66322
سود
‪4.70 USD‬
NZDUSD
معامله
#60059069
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۹:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66557
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.66322
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.70 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۵:۴۲
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۱۹
فروش
0.02
0.664
0.66328
سود
‪1.44 USD‬
NZDUSD
معامله
#59921153
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۵:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.664
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.66328
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.44 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۳۳
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۴۱
فروش
0.02
0.66553
0.66426
سود
‪2.54 USD‬
NZDUSD
معامله
#59953878
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66553
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.66426
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.54 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۴۰
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۴۰
فروش
0.02
0.6663
0.66427
سود
‪4.06 USD‬
NZDUSD
معامله
#59933239
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6663
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.66427
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.06 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۲۲:۱۱
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۳۹
فروش
0.02
0.6672
0.66425
سود
‪5.90 USD‬
NZDUSD
معامله
#59924811
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۲۲:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6672
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۵۶:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.66425
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.90 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۱۷
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۲۳
فروش
0.02
1.17958
1.1769
سود
‪5.36 USD‬
EURUSD
معامله
#59872055
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17958
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.1769
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.36 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۵۲
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۲۰
فروش
0.02
1.17787
1.17692
سود
‪1.90 USD‬
EURUSD
معامله
#59865583
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17787
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.17692
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.90 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۳۴
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۱۵
خرید
0.02
1.8488
1.83088
سود
‪-25.73 USD‬
GBPAUD
معامله
#56802987
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.8488
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-25.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.83088
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-25.73 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۵۶:۱۴
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۹
خرید
0.02
1.85456
1.83097
سود
‪-33.88 USD‬
GBPAUD
معامله
#56818115
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۵۶:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.85456
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-33.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.83097
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-33.88 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۰۸
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۴
خرید
0.02
1.83944
1.83098
سود
‪-12.15 USD‬
GBPAUD
معامله
#56890176
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.83944
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.83098
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-12.15 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۳۰
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۰
خرید
0.02
1.81797
1.83096
سود
‪18.66 USD‬
GBPAUD
معامله
#57587955
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.81797
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.83096
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪18.66 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۴۰
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۲۲
خرید
0.02
1.81344
1.82413
سود
‪15.30 USD‬
GBPAUD
معامله
#57657444
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.81344
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.82413
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.30 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۲۷:۲۷
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۴
خرید
0.02
1.80453
1.81996
سود
‪22.04 USD‬
GBPAUD
معامله
#58807536
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۲۷:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80453
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.81996
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪22.04 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۵۰
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۳۰
خرید
0.02
1.79553
1.80632
سود
‪15.39 USD‬
GBPAUD
معامله
#59162174
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79553
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.80632
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.39 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۲۷
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۲:۵۴
خرید
0.02
1.79545
1.80564
سود
‪14.27 USD‬
GBPAUD
معامله
#58310375
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79545
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۲:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.80564
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.27 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۲۵
خرید
0.02
1.80216
1.81309
سود
‪15.26 USD‬
GBPAUD
معامله
#57702214
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80216
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.81309
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.26 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۹:۵۰
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۹
خرید
0.02
1.79418
1.80306
سود
‪12.29 USD‬
GBPAUD
معامله
#58051830
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.79418
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.80306
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.29 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۲۷
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۵:۱۷
خرید
0.02
1.82249
1.83067
سود
‪11.20 USD‬
GBPAUD
معامله
#57559558
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۲:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82249
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۵:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.83067
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.20 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۰۴
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۹
خرید
0.02
1.82252
1.83372
سود
‪15.35 USD‬
GBPAUD
معامله
#57476533
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82252
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.83372
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.35 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۴۰
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۵۶
خرید
0.02
1.82682
1.83448
سود
‪10.45 USD‬
GBPAUD
معامله
#57403692
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82682
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۱:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.83448
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.45 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۷:۰۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۰۴:۲۰
خرید
0.02
1.8347
1.83931
سود
‪6.32 USD‬
GBPAUD
معامله
#56926906
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۷:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.8347
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۳:۰۴:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.83931
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.32 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۲۸:۱۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۲۰
خرید
0.02
1.82322
1.83071
سود
‪10.37 USD‬
GBPAUD
معامله
#57253964
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۲۸:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82322
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۹:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.83071
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.37 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۴۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۳۲
خرید
0.02
1.82961
1.8324
سود
‪3.88 USD‬
GBPAUD
معامله
#56941788
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82961
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.8324
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.88 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۲۲
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۴۲
خرید
0.02
1.81692
1.8252
سود
‪11.54 USD‬
GBPAUD
معامله
#57016271
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.81692
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.8252
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.54 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۳۰:۱۰
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۲:۳۳
خرید
0.02
1.83656
1.84404
سود
‪10.18 USD‬
GBPAUD
معامله
#56912263
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۳۰:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.83656
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۲:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.84404
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.18 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۳۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۲۰
خرید
0.02
1.83988
1.84467
سود
‪6.43 USD‬
GBPAUD
معامله
#56873809
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.83988
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.84467
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.43 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۵۱
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۰۱
خرید
0.02
1.83685
1.84356
سود
‪9.02 USD‬
GBPAUD
معامله
#56851176
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.83685
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.84356
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.02 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۱۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۵۲
خرید
0.02
1.84281
1.84331
سود
‪0.67 USD‬
GBPAUD
معامله
#56841063
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84281
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.84331
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.67 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۸
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۳۷
خرید
0.02
1.85106
1.85988
سود
‪11.70 USD‬
GBPAUD
معامله
#56785805
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.85106
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.85988
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.70 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۰۶
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۵۴
خرید
0.02
1.85334
1.85931
سود
‪7.92 USD‬
GBPAUD
معامله
#56723257
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.85334
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.85931
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.92 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۰۹
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۴۱
خرید
0.02
1.85557
1.85938
سود
‪5.05 USD‬
GBPAUD
معامله
#56700958
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.85557
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.85938
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.05 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۵۵
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۰۱
خرید
0.02
1.84646
1.85455
سود
‪10.79 USD‬
GBPAUD
معامله
#56720550
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84646
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.85455
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.79 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۴۲
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۵۶
خرید
0.02
1.84885
1.85222
سود
‪4.49 USD‬
GBPAUD
معامله
#56795027
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84885
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.85222
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.49 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۴۰
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۰۹:۰۴
خرید
0.02
1.85132
1.85479
سود
‪4.61 USD‬
GBPAUD
معامله
#56739017
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.85132
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۰۹:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.85479
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.61 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۵۰
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
خرید
0.02
1.84912
1.85472
سود
‪7.43 USD‬
GBPAUD
معامله
#56745010
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۶:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84912
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.85472
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.43 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۱۳:۳۹
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۰۰
خرید
0.02
1.84761
1.85467
سود
‪9.35 USD‬
GBPAUD
معامله
#56680187
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۳:۱۳:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84761
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.85467
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.35 USD‬
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۴۳
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۴
خرید
0.02
1.08148
1.06548
سود
‪-33.03 USD‬
EURCHF
معامله
#52291841
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08148
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-33.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.06548
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-33.03 USD‬
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۴۶
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۴
خرید
0.02
1.08258
1.06548
سود
‪-35.30 USD‬
EURCHF
معامله
#52201133
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۶:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08258
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-35.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.06548
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-35.30 USD‬
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۲۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۴
خرید
0.02
1.08292
1.06548
سود
‪-36.00 USD‬
EURCHF
معامله
#52199432
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08292
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-36.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.06548
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-36.00 USD‬
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۲۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۱
خرید
0.02
1.07881
1.06544
سود
‪-27.60 USD‬
EURCHF
معامله
#52339122
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07881
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-27.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.06544
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-27.60 USD‬
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۲۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۱
خرید
0.02
1.08059
1.06545
سود
‪-31.26 USD‬
EURCHF
معامله
#52319412
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08059
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-31.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.06545
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-31.26 USD‬
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۴۶
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۰
خرید
0.02
1.07623
1.06544
سود
‪-22.28 USD‬
EURCHF
معامله
#52342568
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07623
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-22.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.06544
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-22.28 USD‬
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۳۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۰
خرید
0.02
1.0742
1.06544
سود
‪-18.09 USD‬
EURCHF
معامله
#52469062
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0742
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.06544
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-18.09 USD‬