حالت آزمایشی
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۲۳
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۶:۱۷
خرید
0.03
1.1444
1.14377
سود
‪-2.19 USD‬
EURUSD
معامله
#140580113
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1444
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۶:۱۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.14377
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-2.19 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۲۹
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۶:۱۳
خرید
0.03
0.93997
0.94147
سود
‪4.48 USD‬
USDCHF
معامله
#140580127
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93997
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۶:۱۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.94147
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪4.48 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۱۷
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۲
فروش
0.25
1806.12
1805.18
سود
‪18.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#140529270
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1806.12
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۲
حجم معامله
0.25
خروج
1805.18
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪18.50 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۱۶
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۲
فروش
0.5
1806.52
1805.18
سود
‪57.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#140529041
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1806.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪67.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۲
حجم معامله
0.5
خروج
1805.18
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪57.00 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۲۴
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۲
فروش
0.25
1806.12
1805.18
سود
‪18.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#140529281
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۵:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1806.12
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۲
حجم معامله
0.25
خروج
1805.18
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪18.50 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۰۵
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۰
فروش
0.5
1806.48
1805.51
سود
‪38.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#140529027
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1806.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪48.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۰
حجم معامله
0.5
خروج
1805.51
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪38.50 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۱۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۰
فروش
0.5
1806.43
1805.18
سود
‪52.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#140529035
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۲:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1806.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪62.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۲۰
حجم معامله
0.5
خروج
1805.18
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪52.50 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۱۷
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۱۸
فروش
0.5
1806.64
1805.93
سود
‪25.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#140529984
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1806.64
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪35.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۱۸
حجم معامله
0.5
خروج
1805.93
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪25.50 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۲۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۴۰
فروش
0.5
1806.64
1806.35
سود
‪4.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#140530002
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1806.64
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۴۰
حجم معامله
0.5
خروج
1806.35
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪4.50 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۱۶
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۰۲
فروش
0.25
1807.15
1806.8
سود
‪3.75 USD‬
XAUUSD
معامله
#140530177
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1807.15
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۰۲
حجم معامله
0.25
خروج
1806.8
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪3.75 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۲۲
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۵۸
فروش
0.25
1807.16
1806.84
سود
‪3.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#140530184
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1807.16
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۵۸
حجم معامله
0.25
خروج
1806.84
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۱:۰۱
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۲۶
فروش
0.5
1807.46
1806.93
سود
‪16.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#140524914
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۲۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1807.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪26.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۲۶
حجم معامله
0.5
خروج
1806.93
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪16.50 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۴:۲۳
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۲۱
فروش
0.25
1807.95
1807.05
سود
‪17.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#140527064
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۴:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1807.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۲۱
حجم معامله
0.25
خروج
1807.05
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪17.50 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۴۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۰۲
فروش
2.01
1807.26
1806.96
سود
‪20.10 USD‬
XAUUSD
معامله
#140530716
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1807.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪60.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۰۲
حجم معامله
2.01
خروج
1806.96
هزینه های کمیسیون
‪-40.20 USD‬
سود
‪20.10 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۹:۱۷
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۵۲
فروش
0.75
1807.54
1807.07
سود
‪20.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#140530866
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۹:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1807.54
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪35.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۵۲
حجم معامله
0.75
خروج
1807.07
هزینه های کمیسیون
‪-15.00 USD‬
سود
‪20.25 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۴۳
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۷
فروش
1.01
1808.36
1807.12
سود
‪105.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#140531492
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۵۱:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1808.36
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪125.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۷
حجم معامله
1.01
خروج
1807.12
هزینه های کمیسیون
‪-20.20 USD‬
سود
‪105.04 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۲۴
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۲
فروش
2.22
1811.43
1806.93
سود
‪954.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#140554304
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1811.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪999.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۴۲
حجم معامله
2.22
خروج
1806.93
هزینه های کمیسیون
‪-44.40 USD‬
سود
‪954.60 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۷
فروش
2.22
1814.68
1806.98
سود
‪1 665.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#140559365
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1814.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 709.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۱:۳۷
حجم معامله
2.22
خروج
1806.98
هزینه های کمیسیون
‪-44.40 USD‬
سود
‪1 665.00 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۳۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۱۷
خرید
0.03
0.93984
0.94002
سود
‪0.27 USD‬
USDCHF
معامله
#140573553
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93984
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۱۷
حجم معامله
0.03
خروج
0.94002
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۲۴
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۱۱
خرید
0.03
1.14274
1.14417
سود
‪3.99 USD‬
EURUSD
معامله
#140573547
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.14274
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۵۲:۱۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.14417
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪3.99 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۲۷
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۳۰
فروش
0.25
1807.19
1806.67
سود
‪8.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#140530189
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1807.19
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۳۰
حجم معامله
0.25
خروج
1806.67
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪8.00 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۳۶
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۱۷
خرید
0.03
0.94028
0.9399
سود
‪-1.51 USD‬
USDCHF
معامله
#140506223
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94028
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۱۷
حجم معامله
0.03
خروج
0.9399
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-1.51 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۲۸
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۱۲
خرید
0.03
1.14124
1.14273
سود
‪4.17 USD‬
EURUSD
معامله
#140506180
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.14124
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۱۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.14273
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪4.17 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۲۳:۲۶
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۳۱
فروش
0.25
1808.79
1807.52
سود
‪26.75 USD‬
XAUUSD
معامله
#140515762
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۲۳:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1808.79
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۲:۳۱
حجم معامله
0.25
خروج
1807.52
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪26.75 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۱۳
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۳۱
فروش
2.22
1808.72
1807.94
سود
‪128.76 USD‬
XAUUSD
معامله
#140514057
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1808.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪173.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۳۱
حجم معامله
2.22
خروج
1807.94
هزینه های کمیسیون
‪-44.40 USD‬
سود
‪128.76 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۰۶:۲۵
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۸
فروش
0.25
1809.73
1808
سود
‪38.25 USD‬
XAUUSD
معامله
#140514933
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۰۶:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1809.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪43.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۸
حجم معامله
0.25
خروج
1808
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪38.25 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۲۳:۰۳
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۷
فروش
0.5
1808.86
1808
سود
‪33.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#140515747
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۲۳:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1808.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪43.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۷
حجم معامله
0.5
خروج
1808
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪33.00 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۰۶:۱۵
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۴
فروش
0.25
1809.81
1808.02
سود
‪39.75 USD‬
XAUUSD
معامله
#140514921
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۰۶:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1809.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪44.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۴
حجم معامله
0.25
خروج
1808.02
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪39.75 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۵۵:۰۱
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۰
فروش
0.25
1809.32
1807.94
سود
‪29.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#140514320
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۵۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1809.32
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪34.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۰
حجم معامله
0.25
خروج
1807.94
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪29.50 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۴۸
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۲۱
خرید
0.03
1.1409
1.14123
سود
‪0.69 USD‬
EURUSD
معامله
#140479950
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1409
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۲۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.14123
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۵۴
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۱۵
خرید
0.03
0.93946
0.94025
سود
‪2.22 USD‬
USDCHF
معامله
#140479967
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93946
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۲۰:۱۵
حجم معامله
0.03
خروج
0.94025
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.22 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۰۹:۰۸
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۲۵
فروش
3
1808.67
1808.17
سود
‪81.79 USD‬
XAUUSD
معامله
#140475182
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۰۹:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1808.67
بهره
‪-8.21 USD‬
مجموع
‪150.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۴۳:۲۵
حجم معامله
3
خروج
1808.17
هزینه های کمیسیون
‪-60.00 USD‬
سود
‪81.79 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۰۴
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۳۶
خرید
0.03
1.14053
1.14091
سود
‪0.62 USD‬
EURUSD
معامله
#140449806
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.14053
بهره
‪-0.22 USD‬
مجموع
‪1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۳۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.14091
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۱۲
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۳۱
خرید
0.03
0.93867
0.93941
سود
‪2.12 USD‬
USDCHF
معامله
#140449815
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93867
بهره
‪0.06 USD‬
مجموع
‪2.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۶:۳۱
حجم معامله
0.03
خروج
0.93941
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.12 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۲:۴۵
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۲۱:۵۴
فروش
1
1810.21
1809.03
سود
‪98.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#140476307
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۲:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1810.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪118.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۲۱:۵۴
حجم معامله
1
خروج
1809.03
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪98.00 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۲۲
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۸:۲۲
فروش
3
1809.72
1808.74
سود
‪234.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#140466247
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۵:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1809.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪294.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۸:۲۲
حجم معامله
3
خروج
1808.74
هزینه های کمیسیون
‪-60.00 USD‬
سود
‪234.00 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۴۴
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۰۰
خرید
0.03
1.13204
1.14051
سود
‪21.83 USD‬
EURUSD
معامله
#138400225
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13204
بهره
‪-3.28 USD‬
مجموع
‪25.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.14051
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪21.83 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۵۱
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۵۶
خرید
0.03
0.94521
0.93875
سود
‪-20.59 USD‬
USDCHF
معامله
#138400258
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94521
بهره
‪0.35 USD‬
مجموع
‪-20.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
0.93875
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-20.59 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۵۸
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۷:۴۵
خرید
0.06
0.9414
0.94027
سود
‪-7.78 USD‬
USDCHF
معامله
#140142705
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9414
بهره
‪0.03 USD‬
مجموع
‪-7.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۷:۴۵
حجم معامله
0.06
خروج
0.94027
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-7.78 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۵۲
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۷:۳۹
خرید
0.06
1.12959
1.13154
سود
‪10.79 USD‬
EURUSD
معامله
#140142690
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12959
بهره
‪-0.31 USD‬
مجموع
‪11.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۵۷:۳۹
حجم معامله
0.06
خروج
1.13154
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪10.79 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۱۲
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۳۶
خرید
0.06
0.94212
0.94137
سود
‪-5.38 USD‬
USDCHF
معامله
#140115304
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94212
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۳۶
حجم معامله
0.06
خروج
0.94137
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-5.38 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۰۵
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۳۱
خرید
0.06
1.12859
1.12962
سود
‪5.58 USD‬
EURUSD
معامله
#140115289
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12859
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۳۱
حجم معامله
0.06
خروج
1.12962
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪5.58 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۳۴
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۵۲
خرید
0.06
1.13015
1.12853
سود
‪-10.63 USD‬
EURUSD
معامله
#140028205
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13015
بهره
‪-0.31 USD‬
مجموع
‪-9.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۵۲
حجم معامله
0.06
خروج
1.12853
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-10.63 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۴۳
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۴۷
خرید
0.06
0.93964
0.94216
سود
‪15.48 USD‬
USDCHF
معامله
#140028218
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93964
بهره
‪0.03 USD‬
مجموع
‪16.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۴۷
حجم معامله
0.06
خروج
0.94216
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪15.48 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۰
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۲۰
خرید
0.06
0.94019
0.93961
سود
‪-4.30 USD‬
USDCHF
معامله
#140027377
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94019
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۲۰
حجم معامله
0.06
خروج
0.93961
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-4.30 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۳۱
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۱۵
خرید
0.06
1.12895
1.13016
سود
‪6.66 USD‬
EURUSD
معامله
#140027352
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12895
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۱۵
حجم معامله
0.06
خروج
1.13016
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪6.66 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۳۷:۰۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۰۱:۰۸
خرید
0.06
0.9376
0.93681
سود
‪-5.66 USD‬
USDCHF
معامله
#139961262
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۳۷:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۰۱:۰۸
حجم معامله
0.06
خروج
0.93681
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-5.66 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۳۶:۵۸
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۰۱:۰۴
خرید
0.06
1.13437
1.13635
سود
‪11.28 USD‬
EURUSD
معامله
#139961255
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۳۶:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13437
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۰۱:۰۴
حجم معامله
0.06
خروج
1.13635
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪11.28 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۳۲
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۳۶:۴۶
خرید
0.06
0.93765
0.93755
سود
‪-1.16 USD‬
USDCHF
معامله
#139906558
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93765
بهره
‪0.08 USD‬
مجموع
‪-0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۳۶:۴۶
حجم معامله
0.06
خروج
0.93755
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-1.16 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۲
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۳۶:۴۰
خرید
0.06
1.13379
1.13439
سود
‪2.08 USD‬
EURUSD
معامله
#139906537
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13379
بهره
‪-0.92 USD‬
مجموع
‪3.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۳۶:۴۰
حجم معامله
0.06
خروج
1.13439
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪2.08 USD‬