حالت آزمایشی
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۳۱
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۰۵:۳۳
فروش
0.05
1.17396
1.17295
سود
‪4.55 USD‬
EURUSD
معامله
#158552103
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17396
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۰۵:۳۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.17295
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪4.55 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۵۲
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۹
فروش
0.05
1.17762
1.1766
سود
‪4.60 USD‬
EURUSD
معامله
#158493367
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17762
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.1766
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪4.60 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۳۳
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۴۳
فروش
0.05
1.18962
1.18935
سود
‪0.85 USD‬
EURUSD
معامله
#158264049
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18962
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۴۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.18935
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪0.85 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۰
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۳:۵۲
خرید
0.1
1.22243
1.22293
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#157226948
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22243
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۳:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.22293
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۱
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۶
خرید
0.1
1.22327
1.22377
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#157219669
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22327
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.22377
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۴۷
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۳۸
خرید
0.1
1.22309
1.22359
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#157186332
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.22359
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۱۸
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۵۹
خرید
0.1
1.22271
1.22321
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#157173966
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22271
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.22321
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۰
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۳۹
خرید
0.1
1.22288
1.22338
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#157169754
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22288
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۴:۳۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.22338
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۰
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۵
خرید
0.1
1.22001
1.22051
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#157161300
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22001
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۲۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.22051
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۱
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۵۲
خرید
0.1
1.21787
1.21837
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#157155854
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21787
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.21837
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۵۷
خرید
0.1
1.21703
1.21753
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#157125925
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21703
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۵۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.21753
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۳۱:۵۰
خرید
0.1
1.21562
1.21612
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#157107743
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21562
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۳۱:۵۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.21612
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۱
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۳۰
خرید
0.1
1.21636
1.21686
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#157101383
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21636
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۳۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.21686
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۴۸
خرید
0.1
1.21677
1.21727
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#157099874
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21677
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۴۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.21727
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۱۲
خرید
0.1
1.2166
1.2171
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#157060081
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2166
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۱۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.2171
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۰۲
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۵۳
خرید
0.1
1.21735
1.21785
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#157052127
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21735
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۵۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.21785
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۰۱
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۱:۱۱
خرید
0.1
1.21685
1.21735
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#157050960
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21685
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۱:۱۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.21735
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۰
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۲:۳۹
خرید
0.1
1.21668
1.21718
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#157046782
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21668
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۲:۳۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.21718
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۳۶
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۸:۳۶
خرید
0.1
1.21648
1.21665
سود
‪0.70 USD‬
EURUSD
معامله
#156852243
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۴۵:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21648
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۵۸:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.21665
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۰۵
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۴۴
خرید
0.1
1.21484
1.21534
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#156848353
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21484
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۴۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.21534
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۲۰:۰۳
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۵۳
خرید
0.1
1.21386
1.21436
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#156840559
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۲۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21386
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۵۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.21436
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۱
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۱:۲۰
خرید
0.1
1.21434
1.21484
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#156745178
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21434
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۱:۲۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.21484
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۱۹
خرید
0.1
1.21355
1.21405
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#156713981
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21355
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۱۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.21405
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۱
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
خرید
0.1
1.21299
1.21349
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#156703354
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21299
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.21349
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۲۱:۱۶
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۴
خرید
0.1
1.2132
1.2137
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#156373141
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۲۱:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2132
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.2137
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۰
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۳۷
خرید
0.1
1.21387
1.21437
سود
‪4.00 USD‬
EURUSD
معامله
#156359049
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21387
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۳۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.21437
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.00 USD‬
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۰۰
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۴۹:۴۹
فروش
0.05
1.27121
1.27071
سود
‪1.47 USD‬
USDCAD
معامله
#153984772
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27121
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۱ ۰۳:۴۹:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.27071
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.47 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۰۰
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۲۰
خرید
0.05
126.87
126.94
سود
‪2.38 USD‬
EURJPY
معامله
#154046865
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
126.94
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.38 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۳۲
خرید
0.05
126.818
126.888
سود
‪2.38 USD‬
EURJPY
معامله
#154042605
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.818
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
126.888
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.38 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۴۸
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۰۴
خرید
0.05
126.636
126.706
سود
‪2.38 USD‬
EURJPY
معامله
#154007931
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۴:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.636
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۵۴:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
126.706
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.38 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۱۸
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۰۴
خرید
0.05
126.616
126.686
سود
‪2.38 USD‬
EURJPY
معامله
#153996510
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۴۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.616
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
126.686
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.38 USD‬
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۵۵:۴۱
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۷:۲۶
خرید
0.05
126.526
126.596
سود
‪2.39 USD‬
EURJPY
معامله
#153452281
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۱:۵۵:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.526
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۷:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
126.596
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.39 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۵:۰۱
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۴
فروش
0.05
1.26988
1.26938
سود
‪1.47 USD‬
USDCAD
معامله
#153803302
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26988
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.26938
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.47 USD‬
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۱
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۴۲
فروش
0.05
1.27007
1.26957
سود
‪1.47 USD‬
USDCAD
معامله
#153802234
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27007
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۵۰:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.26957
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.47 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۰
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۰۴
فروش
0.05
1.27123
1.27073
سود
‪1.47 USD‬
USDCAD
معامله
#153437589
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27123
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۲.۲۰۲۰ ۲۰:۱۰:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.27073
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.47 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۲۰:۰۲
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۷:۱۴
خرید
0.05
126.509
126.579
سود
‪2.36 USD‬
EURJPY
معامله
#153443555
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۲۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.509
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۷:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
126.579
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.36 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۰
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۵۷:۲۹
خرید
0.05
126.482
126.552
سود
‪2.36 USD‬
EURJPY
معامله
#153438918
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.482
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۲۲:۵۷:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
126.552
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.36 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۰۰
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۴۹
خرید
0.05
126.554
126.624
سود
‪2.35 USD‬
EURJPY
معامله
#153436356
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.554
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
126.624
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.35 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۰۰
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۳۶
خرید
0.05
126.419
126.489
سود
‪2.35 USD‬
EURJPY
معامله
#153431696
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.419
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۳۶
حجم معامله
0.05
خروج
126.489
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.35 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۳۶
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۵۱
فروش
0.05
1.27662
1.27612
سود
‪1.46 USD‬
USDCAD
معامله
#153431931
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27662
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.27612
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۰۷
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۳۰
خرید
0.05
126.554
126.624
سود
‪2.36 USD‬
EURJPY
معامله
#152901953
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.554
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
126.624
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.36 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۱۴
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۴۹
فروش
0.05
1.27844
1.27794
سود
‪1.46 USD‬
USDCAD
معامله
#153422974
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27844
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.27794
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۴
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۰۲
فروش
0.05
1.27925
1.27875
سود
‪1.46 USD‬
USDCAD
معامله
#153419171
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27925
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.27875
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۰۵
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۵۶
فروش
0.05
1.2805
1.28
سود
‪1.45 USD‬
USDCAD
معامله
#153406807
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2805
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۵۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.28
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۱۵:۰۰
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۰۷
فروش
0.05
1.27963
1.27913
سود
‪1.45 USD‬
USDCAD
معامله
#153382188
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۷:۱۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27963
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.27913
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۰۴
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۹:۴۷
فروش
0.05
1.28108
1.28058
سود
‪1.45 USD‬
USDCAD
معامله
#153365800
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28108
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۲.۲۰۲۰ ۰۴:۴۹:۴۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.28058
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۰۱
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۰۶
فروش
0.05
1.27977
1.27927
سود
‪1.45 USD‬
USDCAD
معامله
#153346083
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27977
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۵۹:۰۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.27927
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۰۵
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۳۲
فروش
0.05
1.27861
1.27811
سود
‪1.46 USD‬
USDCAD
معامله
#153330418
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27861
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.27811
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۰۰
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۳۱
فروش
0.05
1.27865
1.27815
سود
‪1.46 USD‬
USDCAD
معامله
#153310581
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27865
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.27815
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۶:۱۶
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۱۳
فروش
0.05
1.2785
1.278
سود
‪1.46 USD‬
USDCAD
معامله
#153309444
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۰۶:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2785
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.278
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.46 USD‬