حالت آزمایشی
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۵۴
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۰۷
فروش
0.05
123.301
123.2
سود
‪3.81 USD‬
EURJPY
معامله
#141890479
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
123.301
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
123.2
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪3.81 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۵۴
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۰۳
فروش
0.05
123.453
123.377
سود
‪2.60 USD‬
EURJPY
معامله
#141883580
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
123.453
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۳:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
123.377
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.60 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۵۹
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۳۷
فروش
0.05
123.557
123.45
سود
‪4.07 USD‬
EURJPY
معامله
#141862093
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
123.557
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۱:۳۷
حجم معامله
0.05
خروج
123.45
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.07 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۱۷:۰۵
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۴۳
خرید
0.05
123.518
123.67
سود
‪6.17 USD‬
EURJPY
معامله
#141828187
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۱۷:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
123.518
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۴۳
حجم معامله
0.05
خروج
123.67
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪6.17 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۹:۴۳
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۲۷
فروش
0.05
122.556
122.4
سود
‪6.28 USD‬
EURJPY
معامله
#140957732
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۹:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
122.556
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۲۷
حجم معامله
0.05
خروج
122.4
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪6.28 USD‬
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۳۸
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۱:۰۹
خرید
0.05
122.504
122.6
سود
‪3.47 USD‬
EURJPY
معامله
#140895042
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
122.504
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۵۱:۰۹
حجم معامله
0.05
خروج
122.6
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪3.47 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۲۴
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۰۰
خرید
0.05
122.314
122.45
سود
‪5.35 USD‬
EURJPY
معامله
#140733645
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۹:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
122.314
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۰۰
حجم معامله
0.05
خروج
122.45
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪5.35 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۳:۰۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۲۷
فروش
0.05
122.187
122.08
سود
‪4.01 USD‬
EURJPY
معامله
#140568390
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
122.187
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۲۷
حجم معامله
0.05
خروج
122.08
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.01 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۴۷
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۴۸:۳۱
خرید
0.05
122.299
122.402
سود
‪3.80 USD‬
EURJPY
معامله
#137194359
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
122.299
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۴۸:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
122.402
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪3.80 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۳۸
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۱۷
خرید
0.05
120.748
120.82
سود
‪2.37 USD‬
EURJPY
معامله
#140161025
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.748
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۰:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
120.82
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.37 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۲۱
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۳۸
خرید
0.05
120.672
120.695
سود
‪0.08 USD‬
EURJPY
معامله
#140156913
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۴:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.672
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۳۸
حجم معامله
0.05
خروج
120.695
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۴۲
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۰۱
خرید
0.05
120.57
120.65
سود
‪2.74 USD‬
EURJPY
معامله
#140115363
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.57
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۲۷:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
120.65
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.74 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۲:۳۱
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۴:۱۲
فروش
0.05
120.665
120.595
سود
‪2.27 USD‬
EURJPY
معامله
#139376396
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۲:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.665
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۴:۱۲
حجم معامله
0.05
خروج
120.595
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.27 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۰۹
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۲۲:۱۷
فروش
0.05
121.244
121.19
سود
‪1.51 USD‬
EURJPY
معامله
#139869073
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.244
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۲۲:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
121.19
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪1.51 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۱۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۲۲
فروش
0.05
0.69424
0.69398
سود
‪0.80 USD‬
AUDUSD
معامله
#139864900
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۴:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69424
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.69398
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۲۷
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۰۹
خرید
0.05
1.36131
1.36191
سود
‪1.70 USD‬
USDCAD
معامله
#139840259
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36131
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۰۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.36191
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.70 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۳۸
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۳۹
فروش
0.05
121.385
121.34
سود
‪1.09 USD‬
EURJPY
معامله
#139500411
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۲:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.385
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۰:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
121.34
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪1.09 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۳۹
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۲۳
خرید
0.05
121.319
121.45
سود
‪5.08 USD‬
EURJPY
معامله
#139271786
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.319
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۲۳
حجم معامله
0.05
خروج
121.45
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪5.08 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۴
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۴۸
فروش
0.05
120.882
120.802
سود
‪2.71 USD‬
EURJPY
معامله
#139312986
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.882
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
120.802
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.71 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۲۰
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۴۷
خرید
0.05
120.755
120.814
سود
‪1.74 USD‬
EURJPY
معامله
#139161795
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۵:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.755
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۴۷
حجم معامله
0.05
خروج
120.814
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪1.74 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۵۲
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۸
خرید
0.05
0.69122
0.6924
سود
‪5.40 USD‬
AUDUSD
معامله
#139159117
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69122
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.6924
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪5.40 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۹:۰۱
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۰۳:۰۲
فروش
0.05
120.89
120.86
سود
‪0.40 USD‬
EURJPY
معامله
#139081362
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۵۹:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۰۳:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
120.86
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۸
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۴۲
خرید
0.05
121.139
121.25
سود
‪4.14 USD‬
EURJPY
معامله
#138944830
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.139
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
121.25
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.14 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۱۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۳۳
خرید
0.05
0.68787
0.68895
سود
‪4.90 USD‬
AUDUSD
معامله
#138937284
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68787
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۲:۳۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.68895
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪4.90 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۱۷
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۴۶
فروش
0.05
1.36575
1.36552
سود
‪0.34 USD‬
USDCAD
معامله
#138937501
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۰۴:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36575
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۴۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.36552
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۰۷
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۱۶
فروش
0.05
120.701
120.663
سود
‪0.76 USD‬
EURJPY
معامله
#138963910
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.701
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
120.663
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.76 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۰
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۵۵
فروش
0.05
120.843
120.75
سود
‪3.32 USD‬
EURJPY
معامله
#138961634
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۲۴:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.843
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۲:۵۵
حجم معامله
0.05
خروج
120.75
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪3.32 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۹:۴۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۵:۵۵
خرید
0.05
121.045
121.125
سود
‪2.71 USD‬
EURJPY
معامله
#138933909
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۵۹:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.045
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۵:۵۵
حجم معامله
0.05
خروج
121.125
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.71 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۴۸
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۹
خرید
0.05
120.983
121.1
سود
‪4.45 USD‬
EURJPY
معامله
#138400026
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.983
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۹
حجم معامله
0.05
خروج
121.1
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.45 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۹
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۰:۱۸
خرید
0.05
120.923
120.947
سود
‪0.12 USD‬
EURJPY
معامله
#138386479
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.923
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۰:۱۸
حجم معامله
0.05
خروج
120.947
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۰۴
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۵:۲۲
خرید
0.05
120.802
120.95
سود
‪5.90 USD‬
EURJPY
معامله
#138355599
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.802
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۵:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
120.95
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪5.90 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۲۸:۲۳
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۴۸
خرید
0.05
120.547
120.65
سود
‪3.81 USD‬
EURJPY
معامله
#138314127
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۲۸:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.547
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۲۳:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
120.65
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪3.81 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۵۶
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۹:۱۰
خرید
0.05
120.413
120.51
سود
‪3.54 USD‬
EURJPY
معامله
#138282964
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۴۵:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.413
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۴۹:۱۰
حجم معامله
0.05
خروج
120.51
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪3.54 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۴۱
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۶:۵۸
خرید
0.1
0.69113
0.692
سود
‪7.70 USD‬
AUDUSD
معامله
#138102017
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69113
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۶:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
0.692
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪7.70 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۴۴
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۷
فروش
0.1
1.35549
1.35527
سود
‪0.62 USD‬
USDCAD
معامله
#138101819
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35549
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.35527
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۰۱
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۵۸
فروش
0.1
1.35769
1.3565
سود
‪7.77 USD‬
USDCAD
معامله
#138096371
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35769
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.3565
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪7.77 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۱۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۶:۰۱
خرید
0.05
1.35744
1.3585
سود
‪3.40 USD‬
USDCAD
معامله
#138025846
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35744
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۵۶:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.3585
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪3.40 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۳
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۱۸
فروش
0.1
1.35696
1.35681
سود
‪0.11 USD‬
USDCAD
معامله
#137956130
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35696
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۸:۱۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.35681
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۵۴
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۱۶
فروش
0.1
0.68475
0.68458
سود
‪0.70 USD‬
AUDUSD
معامله
#137957186
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۳:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68475
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۴۰:۱۶
حجم معامله
0.1
خروج
0.68458
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۲۳:۲۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۱۷
خرید
0.05
1.35826
1.3593
سود
‪3.33 USD‬
USDCAD
معامله
#137956300
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۲۳:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35826
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.3593
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪3.33 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۲۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۷:۴۴
فروش
0.1
1.35746
1.357
سود
‪2.39 USD‬
USDCAD
معامله
#137955806
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۹:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35746
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۱۷:۴۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.357
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.39 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۸
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۳۴
فروش
0.1
120.576
120.504
سود
‪4.70 USD‬
EURJPY
معامله
#137814004
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.576
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۳۴
حجم معامله
0.1
خروج
120.504
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪4.70 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۱۶
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۰۷
فروش
0.05
120.456
120.506
سود
‪-3.33 USD‬
EURJPY
معامله
#137667626
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۲۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.456
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
120.506
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-3.33 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۰:۵۳
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۳۶
فروش
0.05
120.576
120.47
سود
‪3.95 USD‬
EURJPY
معامله
#137488611
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۰:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.576
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۳۶
حجم معامله
0.05
خروج
120.47
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪3.95 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۴۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۲
فروش
0.05
121.304
121.2
سود
‪3.87 USD‬
EURJPY
معامله
#137412043
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۴:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.304
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
121.2
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪3.87 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۱۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۵۲
فروش
0.05
121.531
121.4
سود
‪5.12 USD‬
EURJPY
معامله
#137389897
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.531
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۵۲
حجم معامله
0.05
خروج
121.4
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪5.12 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۰۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۴۰
فروش
0.05
121.528
121.4
سود
‪4.98 USD‬
EURJPY
معامله
#137372637
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.528
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۴۰
حجم معامله
0.05
خروج
121.4
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.98 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۹:۰۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۲۰:۲۰
فروش
0.05
121.493
121.461
سود
‪0.50 USD‬
EURJPY
معامله
#137368818
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۹:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.493
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۲۰:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
121.461
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۱۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۷:۵۵
فروش
0.05
121.542
121.443
سود
‪3.63 USD‬
EURJPY
معامله
#137368346
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۳:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.542
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۷:۵۵
حجم معامله
0.05
خروج
121.443
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪3.63 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۶:۱۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۴۶:۴۱
فروش
0.05
121.671
121.55
سود
‪4.66 USD‬
EURJPY
معامله
#137362428
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۳۶:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
121.671
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۴۶:۴۱
حجم معامله
0.05
خروج
121.55
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.66 USD‬