حالت آزمایشی
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۰۰
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۴۱
خرید
0.25
108.912
109.016
سود
21.35 USD
USDJPY
معامله
#119571436
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.912
بهره
0.00 USD
مجموع
23.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.25
خروج
109.016
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
21.35 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۰۰
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۴۷:۴۶
فروش
0.28
109.141
109.03
سود
19.43 USD
USDJPY
معامله
#119425530
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.141
بهره
-6.28 USD
مجموع
28.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۴۷:۴۶
حجم معامله
0.28
خروج
109.03
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
19.43 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۸:۲۷
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۰۳
فروش
0.36
109.445
109.245
سود
62.31 USD
USDJPY
معامله
#119513344
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۸:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.445
بهره
0.00 USD
مجموع
65.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۰۳
حجم معامله
0.36
خروج
109.245
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
62.31 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۱۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۲:۲۵:۰۷
فروش
0.32
109.475
109.209
سود
74.74 USD
USDJPY
معامله
#119235058
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.475
بهره
0.00 USD
مجموع
77.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۲:۲۵:۰۷
حجم معامله
0.32
خروج
109.209
هزینه های کمیسیون
-3.20 USD
سود
74.74 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۱۱
فروش
0.48
1.10525
1.10432
سود
105.56 USD
EURUSD
معامله
#117003862
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10525
بهره
65.72 USD
مجموع
44.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۱۱
حجم معامله
0.48
خروج
1.10432
هزینه های کمیسیون
-4.80 USD
سود
105.56 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۲۲
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۰۲
فروش
0.36
1.10625
1.10427
سود
116.92 USD
EURUSD
معامله
#116613515
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10625
بهره
49.24 USD
مجموع
71.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۰۲
حجم معامله
0.36
خروج
1.10427
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
116.92 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۴۲
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۵۰
فروش
0.28
1.10801
1.10638
سود
42.84 USD
EURUSD
معامله
#119425489
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10801
بهره
0.00 USD
مجموع
45.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۵۰
حجم معامله
0.28
خروج
1.10638
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
42.84 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۱:۱۷
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۳:۳۲
فروش
0.12
108.94
108.712
سود
18.03 USD
USDJPY
معامله
#119203368
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۱:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.94
بهره
-5.94 USD
مجموع
25.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۳:۳۲
حجم معامله
0.12
خروج
108.712
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
18.03 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۲۵
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۴۱:۳۶
فروش
0.12
109.119
108.975
سود
13.18 USD
USDJPY
معامله
#119214492
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.119
بهره
-1.48 USD
مجموع
15.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۴۱:۳۶
حجم معامله
0.12
خروج
108.975
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
13.18 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۹:۵۷
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۳:۱۵
فروش
0.32
1.10721
1.10643
سود
58.19 USD
EURUSD
معامله
#113763170
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10721
بهره
36.43 USD
مجموع
24.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۳:۱۵
حجم معامله
0.32
خروج
1.10643
هزینه های کمیسیون
-3.20 USD
سود
58.19 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۵۹
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۱۷
فروش
0.36
1.11325
1.11125
سود
80.71 USD
EURUSD
معامله
#118365413
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11325
بهره
12.31 USD
مجموع
72.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۱۷
حجم معامله
0.36
خروج
1.11125
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
80.71 USD
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۰۱
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۲۱
فروش
0.18
1.11689
1.1153
سود
27.85 USD
EURUSD
معامله
#119000373
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11689
بهره
1.03 USD
مجموع
28.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۲۱
حجم معامله
0.18
خروج
1.1153
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
27.85 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۰۰
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۴:۵۶
خرید
0.18
108.164
108.341
سود
28.91 USD
USDJPY
معامله
#118889758
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.164
بهره
1.30 USD
مجموع
29.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۴:۵۶
حجم معامله
0.18
خروج
108.341
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
28.91 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۳۵
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۰۹
خرید
0.48
108.021
108.142
سود
50.64 USD
USDJPY
معامله
#116688380
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.021
بهره
1.73 USD
مجموع
53.71 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۰۹
حجم معامله
0.48
خروج
108.142
هزینه های کمیسیون
-4.80 USD
سود
50.64 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۱۰:۲۶
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۵۴:۴۶
فروش
0.21
0.68905
0.68855
سود
8.02 USD
AUDUSD
معامله
#112981174
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۱۰:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68905
بهره
-0.38 USD
مجموع
10.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۵۴:۴۶
حجم معامله
0.21
خروج
0.68855
هزینه های کمیسیون
-2.10 USD
سود
8.02 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۱۷
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۰۵
فروش
0.21
106.712
108.155
سود
-429.26 USD
USDJPY
معامله
#112235580
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۶:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.712
بهره
-146.98 USD
مجموع
-280.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۰۵
حجم معامله
0.21
خروج
108.155
هزینه های کمیسیون
-2.10 USD
سود
-429.26 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۷:۰۸
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۵۳
خرید
0.36
63.98125
64.128
سود
-30.94 USD
USDRUB
معامله
#116656005
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۷:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
63.98125
بهره
-102.52 USD
مجموع
82.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۵۳
حجم معامله
0.36
خروج
64.128
هزینه های کمیسیون
-10.80 USD
سود
-30.94 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۵۷
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۹:۴۸
فروش
0.16
1.11625
1.11334
سود
44.96 USD
EURUSD
معامله
#118177691
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11625
بهره
0.00 USD
مجموع
46.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۹:۴۸
حجم معامله
0.16
خروج
1.11334
هزینه های کمیسیون
-1.60 USD
سود
44.96 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۲۱:۰۵
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۶:۰۶
فروش
0.15
0.68993
0.68923
سود
9.00 USD
AUDUSD
معامله
#118780144
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۰:۲۱:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68993
بهره
0.00 USD
مجموع
10.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۶:۰۶
حجم معامله
0.15
خروج
0.68923
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
9.00 USD
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۳۶:۱۲
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۴۰
فروش
0.25
108.489
108.294
سود
11.48 USD
USDJPY
معامله
#117949366
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۳۶:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.489
بهره
-31.04 USD
مجموع
45.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۴۰
حجم معامله
0.25
خروج
108.294
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
11.48 USD
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۱۸
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۳۱:۰۹
فروش
0.16
108.898
108.633
سود
27.52 USD
USDJPY
معامله
#117233238
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۱:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.898
بهره
-9.91 USD
مجموع
39.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۳۱:۰۹
حجم معامله
0.16
خروج
108.633
هزینه های کمیسیون
-1.60 USD
سود
27.52 USD
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۴۲
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۹:۲۳
فروش
0.28
1.11111
1.10825
سود
78.88 USD
EURUSD
معامله
#118628288
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11111
بهره
1.60 USD
مجموع
80.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۹:۲۳
حجم معامله
0.28
خروج
1.10825
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
78.88 USD
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۲۴
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۱۶
فروش
0.36
108.975
108.845
سود
34.94 USD
USDJPY
معامله
#116636260
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.975
بهره
-4.46 USD
مجموع
43.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۱۶
حجم معامله
0.36
خروج
108.845
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
34.94 USD
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۳۸
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۳۰
فروش
0.18
1.10998
1.10825
سود
30.37 USD
EURUSD
معامله
#118446414
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10998
بهره
1.03 USD
مجموع
31.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۳۰
حجم معامله
0.18
خروج
1.10825
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
30.37 USD
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۱:۱۰
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۱۹:۲۸
خرید
0.18
8711.57
9812
سود
194.63 USD
BTCUSD
معامله
#114320847
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۱:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8711.57
بهره
-1.65 USD
مجموع
198.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۳:۱۹:۲۸
حجم معامله
0.18
خروج
9812
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
194.63 USD
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۳۸
۲۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۴۴:۲۰
خرید
0.25
9721
10201
سود
115.41 USD
BTCUSD
معامله
#114170476
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9721
بهره
-2.09 USD
مجموع
120.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۴۴:۲۰
حجم معامله
0.25
خروج
10201
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
115.41 USD
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۵۲
۲۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۴۲:۵۸
خرید
0.25
9512
9912
سود
95.41 USD
BTCUSD
معامله
#114259922
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9512
بهره
-2.09 USD
مجموع
100.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۴:۴۲:۵۸
حجم معامله
0.25
خروج
9912
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
95.41 USD
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۰۷
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۲۷
خرید
0.16
7508.65
7775.22
سود
41.01 USD
BTCUSD
معامله
#118176231
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7508.65
بهره
-0.04 USD
مجموع
42.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۲۷
حجم معامله
0.16
خروج
7775.22
هزینه های کمیسیون
-1.60 USD
سود
41.01 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۲۴
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۱۳
فروش
0.36
1.11075
1.10872
سود
85.89 USD
EURUSD
معامله
#113141630
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11075
بهره
16.41 USD
مجموع
73.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۱۳
حجم معامله
0.36
خروج
1.10872
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
85.89 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۴۵
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۴۶
فروش
0.12
0.68267
0.68185
سود
8.14 USD
AUDUSD
معامله
#117224939
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68267
بهره
-0.50 USD
مجموع
9.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۴۶
حجم معامله
0.12
خروج
0.68185
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
8.14 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۴:۳۰
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۴۱
فروش
0.12
1.11209
1.11012
سود
27.21 USD
EURUSD
معامله
#117217108
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۴:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11209
بهره
4.77 USD
مجموع
23.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۴۱
حجم معامله
0.12
خروج
1.11012
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
27.21 USD
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۱۳:۰۹
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۵۵
خرید
0.12
63.616
63.81625
سود
31.60 USD
USDRUB
معامله
#117738800
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۱۳:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
63.616
بهره
-2.45 USD
مجموع
37.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۵۵
حجم معامله
0.12
خروج
63.81625
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
31.60 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۱۸
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۲۸:۰۶
فروش
0.36
108.475
108.318
سود
12.80 USD
USDJPY
معامله
#116824232
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.475
بهره
-35.78 USD
مجموع
52.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۲۸:۰۶
حجم معامله
0.36
خروج
108.318
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
12.80 USD
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۳:۴۱
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۲۱
فروش
0.16
1.11625
1.11428
سود
30.83 USD
EURUSD
معامله
#110602812
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۳:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11625
بهره
0.91 USD
مجموع
31.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۲۱
حجم معامله
0.16
خروج
1.11428
هزینه های کمیسیون
-1.60 USD
سود
30.83 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۳
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۱۵
فروش
0.24
106.395
108.722
سود
-651.49 USD
USDJPY
معامله
#111582147
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.395
بهره
-135.41 USD
مجموع
-513.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۱۵
حجم معامله
0.24
خروج
108.722
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
-651.49 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۷
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۵۹
فروش
0.28
108.812
108.721
سود
10.21 USD
USDJPY
معامله
#117067507
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.812
بهره
-10.43 USD
مجموع
23.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۵۹
حجم معامله
0.28
خروج
108.721
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
10.21 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۱۲
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۱۳
فروش
0.5
1.10444
1.10349
سود
42.50 USD
EURUSD
معامله
#116919802
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10444
بهره
0.00 USD
مجموع
47.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۱۳
حجم معامله
0.5
خروج
1.10349
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
42.50 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۴۲
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۱:۲۷
فروش
0.36
108.852
108.673
سود
51.24 USD
USDJPY
معامله
#116919334
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.852
بهره
-4.46 USD
مجموع
59.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۳۱:۲۷
حجم معامله
0.36
خروج
108.673
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
51.24 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۳۲
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۲۷
خرید
0.32
1.10125
1.1021
سود
24.00 USD
EURUSD
معامله
#116809170
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۴:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10125
بهره
0.00 USD
مجموع
27.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۲۷
حجم معامله
0.32
خروج
1.1021
هزینه های کمیسیون
-3.20 USD
سود
24.00 USD
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۱۴
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۲۱
فروش
0.28
1.10445
1.10214
سود
61.88 USD
EURUSD
معامله
#116809086
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10445
بهره
0.00 USD
مجموع
64.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۲۱
حجم معامله
0.28
خروج
1.10214
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
61.88 USD
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۲:۵۴
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۱۱
فروش
0.32
108.427
108.278
سود
36.84 USD
USDJPY
معامله
#116688272
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۱۲:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.427
بهره
-3.99 USD
مجموع
44.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۱۱
حجم معامله
0.32
خروج
108.278
هزینه های کمیسیون
-3.20 USD
سود
36.84 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۸:۴۴
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۳۳
فروش
0.36
1.10278
1.10175
سود
35.53 USD
EURUSD
معامله
#116501536
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۸:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10278
بهره
2.05 USD
مجموع
37.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۳۳
حجم معامله
0.36
خروج
1.10175
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
35.53 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۱۳
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۴۹
خرید
0.21
64.086
64.3488
سود
75.20 USD
USDRUB
معامله
#116575828
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
64.086
بهره
-4.26 USD
مجموع
85.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۴۹
حجم معامله
0.21
خروج
64.3488
هزینه های کمیسیون
-6.30 USD
سود
75.20 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۴۴
خرید
0.36
64.07125
64.3502
سود
137.96 USD
USDRUB
معامله
#114492382
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
64.07125
بهره
-7.30 USD
مجموع
156.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۴۴
حجم معامله
0.36
خروج
64.3502
هزینه های کمیسیون
-10.80 USD
سود
137.96 USD
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۴۶:۴۲
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۳۴
خرید
0.16
64.207
64.36125
سود
33.55 USD
USDRUB
معامله
#116656011
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۴۶:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
64.207
بهره
0.00 USD
مجموع
38.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۳۴
حجم معامله
0.16
خروج
64.36125
هزینه های کمیسیون
-4.80 USD
سود
33.55 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۰۴
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۲۷:۳۰
فروش
0.36
108.468
108.277
سود
55.41 USD
USDJPY
معامله
#115170444
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۹:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.468
بهره
-4.49 USD
مجموع
63.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۲۷:۳۰
حجم معامله
0.36
خروج
108.277
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
55.41 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۱۲
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۲۷:۲۰
فروش
0.16
0.67978
0.67802
سود
26.46 USD
AUDUSD
معامله
#116575612
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67978
بهره
-0.10 USD
مجموع
28.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۱۹ ۰۵:۲۷:۲۰
حجم معامله
0.16
خروج
0.67802
هزینه های کمیسیون
-1.60 USD
سود
26.46 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۴
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۲:۰۶
فروش
0.24
108.495
108.295
سود
41.92 USD
USDJPY
معامله
#116602832
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.495
بهره
0.00 USD
مجموع
44.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۳۲:۰۶
حجم معامله
0.24
خروج
108.295
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
41.92 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۹
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۱۶
فروش
0.21
1.10625
1.1039
سود
47.25 USD
EURUSD
معامله
#116602506
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10625
بهره
0.00 USD
مجموع
49.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۱۶
حجم معامله
0.21
خروج
1.1039
هزینه های کمیسیون
-2.10 USD
سود
47.25 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۲۲
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۱۵
خرید
0.12
1.11282
1.10482
سود
-190.87 USD
EURUSD
معامله
#110644710
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11282
بهره
-93.67 USD
مجموع
-96.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۰:۱۵
حجم معامله
0.12
خروج
1.10482
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
-190.87 USD