حالت آزمایشی
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۵۴
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۰۲
خرید
9
924
602.42
سود
‪-2 896.81 USD‬
#TSLA
معامله
#125633664
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
924
بهره
‪-0.34 USD‬
مجموع
‪-2 894.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۰۲
حجم معامله
9
خروج
602.42
هزینه های کمیسیون
‪-2.25 USD‬
سود
‪-2 896.81 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۲:۴۰
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۰۱
فروش
8
585.2
606.9
سود
‪-176.34 USD‬
#TSLA
معامله
#125285297
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۲:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
585.2
بهره
‪-0.74 USD‬
مجموع
‪-173.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۰۱
حجم معامله
8
خروج
606.9
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-176.34 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۱۶
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۰۱
فروش
5
577.25
606.9
سود
‪-149.90 USD‬
#TSLA
معامله
#125271473
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
577.25
بهره
‪-0.40 USD‬
مجموع
‪-148.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۰۱
حجم معامله
5
خروج
606.9
هزینه های کمیسیون
‪-1.25 USD‬
سود
‪-149.90 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۰۲
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
فروش
0.21
64.5965
71.4056
سود
‪-1 992.98 USD‬
USDRUB
معامله
#126900936
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
64.5965
بهره
‪15.84 USD‬
مجموع
‪-2 002.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.21
خروج
71.4056
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪-1 992.98 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۱۲
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خرید
0.25
107.411
104.242
سود
‪-758.88 USD‬
USDJPY
معامله
#127882344
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.411
بهره
‪3.63 USD‬
مجموع
‪-760.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.25
خروج
104.242
هزینه های کمیسیون
‪-2.50 USD‬
سود
‪-758.88 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۱۹
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
فروش
0.25
66.3975
71.4056
سود
‪-1 758.27 USD‬
USDRUB
معامله
#128073722
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
66.3975
بهره
‪2.63 USD‬
مجموع
‪-1 753.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.25
خروج
71.4056
هزینه های کمیسیون
‪-7.50 USD‬
سود
‪-1 758.27 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۴۱
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خرید
0.25
106.525
104.242
سود
‪-548.80 USD‬
USDJPY
معامله
#128094939
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.525
بهره
‪1.22 USD‬
مجموع
‪-547.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.25
خروج
104.242
هزینه های کمیسیون
‪-2.50 USD‬
سود
‪-548.80 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۵:۰۸
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
فروش
0.48
65.6512
71.4056
سود
‪-3 851.64 USD‬
USDRUB
معامله
#127176611
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۲۵:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
65.6512
بهره
‪30.96 USD‬
مجموع
‪-3 868.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.48
خروج
71.4056
هزینه های کمیسیون
‪-14.40 USD‬
سود
‪-3 851.64 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۶:۰۱
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خرید
0.55
1.13471
1.1345
سود
‪-22.83 USD‬
EURUSD
معامله
#128248373
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13471
بهره
‪-5.78 USD‬
مجموع
‪-11.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.55
خروج
1.1345
هزینه های کمیسیون
‪-5.50 USD‬
سود
‪-22.83 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۴۱
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خرید
0.36
106.525
104.242
سود
‪-790.26 USD‬
USDJPY
معامله
#115496682
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۵۵:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.525
بهره
‪1.77 USD‬
مجموع
‪-788.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.36
خروج
104.242
هزینه های کمیسیون
‪-3.60 USD‬
سود
‪-790.26 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۱۶:۴۸
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خرید
0.36
109.425
104.242
سود
‪-1 786.59 USD‬
USDJPY
معامله
#125998359
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۰:۱۶:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.425
بهره
‪6.96 USD‬
مجموع
‪-1 789.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.36
خروج
104.242
هزینه های کمیسیون
‪-3.60 USD‬
سود
‪-1 786.59 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۲۸
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خرید
0.25
108.063
104.242
سود
‪-915.25 USD‬
USDJPY
معامله
#127806506
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۲:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.063
بهره
‪3.63 USD‬
مجموع
‪-916.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.25
خروج
104.242
هزینه های کمیسیون
‪-2.50 USD‬
سود
‪-915.25 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۰۳
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
فروش
0.18
65.1351
71.4056
سود
‪-1 573.46 USD‬
USDRUB
معامله
#127151952
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
65.1351
بهره
‪12.61 USD‬
مجموع
‪-1 580.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.18
خروج
71.4056
هزینه های کمیسیون
‪-5.40 USD‬
سود
‪-1 573.46 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۴۰
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
خرید
0.48
106.912
104.242
سود
‪-1 231.90 USD‬
USDJPY
معامله
#127945063
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.912
بهره
‪2.35 USD‬
مجموع
‪-1 229.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.48
خروج
104.242
هزینه های کمیسیون
‪-4.80 USD‬
سود
‪-1 231.90 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۴۰
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
فروش
0.25
1.12495
1.13503
سود
‪-253.55 USD‬
EURUSD
معامله
#128127657
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12495
بهره
‪0.95 USD‬
مجموع
‪-252.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.25
خروج
1.13503
هزینه های کمیسیون
‪-2.50 USD‬
سود
‪-253.55 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۵۷
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
فروش
0.36
65.8425
71.4056
سود
‪-2 798.19 USD‬
USDRUB
معامله
#127168170
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
65.8425
بهره
‪17.31 USD‬
مجموع
‪-2 804.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.36
خروج
71.4056
هزینه های کمیسیون
‪-10.80 USD‬
سود
‪-2 798.19 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۵۹
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
فروش
0.45
66.9875
71.4056
سود
‪-2 793.07 USD‬
USDRUB
معامله
#127807381
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
66.9875
بهره
‪4.73 USD‬
مجموع
‪-2 784.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.45
خروج
71.4056
هزینه های کمیسیون
‪-13.50 USD‬
سود
‪-2 793.07 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۵
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
فروش
0.05
64.3672
71.4056
سود
‪-490.30 USD‬
USDRUB
معامله
#126900957
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
64.3672
بهره
‪4.05 USD‬
مجموع
‪-492.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
71.4056
هزینه های کمیسیون
‪-1.50 USD‬
سود
‪-490.30 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۲۶
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
فروش
0.25
1.11975
1.13503
سود
‪-382.60 USD‬
EURUSD
معامله
#128095071
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11975
بهره
‪1.90 USD‬
مجموع
‪-382.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.25
خروج
1.13503
هزینه های کمیسیون
‪-2.50 USD‬
سود
‪-382.60 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۵:۲۶
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۴
فروش
0.28
1.10275
1.13503
سود
‪-898.16 USD‬
EURUSD
معامله
#127593619
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۱:۳۵:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10275
بهره
‪8.48 USD‬
مجموع
‪-903.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۴
حجم معامله
0.28
خروج
1.13503
هزینه های کمیسیون
‪-2.80 USD‬
سود
‪-898.16 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۱۷
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۴
فروش
0.25
1.10664
1.13503
سود
‪-705.61 USD‬
EURUSD
معامله
#127660529
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10664
بهره
‪6.64 USD‬
مجموع
‪-709.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۴
حجم معامله
0.25
خروج
1.13503
هزینه های کمیسیون
‪-2.50 USD‬
سود
‪-705.61 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۱
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۴
فروش
0.25
1.11179
1.13503
سود
‪-576.86 USD‬
EURUSD
معامله
#127732596
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11179
بهره
‪6.64 USD‬
مجموع
‪-581.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۴
حجم معامله
0.25
خروج
1.13503
هزینه های کمیسیون
‪-2.50 USD‬
سود
‪-576.86 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۴
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۴
فروش
0.14
1.12994
1.13503
سود
‪-72.13 USD‬
EURUSD
معامله
#104075481
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۴:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12994
بهره
‪0.53 USD‬
مجموع
‪-71.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۴
حجم معامله
0.14
خروج
1.13503
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-72.13 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۵۴
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۴
فروش
0.18
1.09953
1.13503
سود
‪-635.35 USD‬
EURUSD
معامله
#127593629
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09953
بهره
‪5.45 USD‬
مجموع
‪-639.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۳:۲۴
حجم معامله
0.18
خروج
1.13503
هزینه های کمیسیون
‪-1.80 USD‬
سود
‪-635.35 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۳۱
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۱۲
فروش
0.56
105.213
105.073
سود
‪63.16 USD‬
USDJPY
معامله
#128248874
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.213
بهره
‪-5.85 USD‬
مجموع
‪74.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۱۲
حجم معامله
0.56
خروج
105.073
هزینه های کمیسیون
‪-5.60 USD‬
سود
‪63.16 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۲۸
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۲
خرید
0.35
1.13273
1.13397
سود
‪36.22 USD‬
EURUSD
معامله
#128250103
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13273
بهره
‪-3.68 USD‬
مجموع
‪43.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۲
حجم معامله
0.35
خروج
1.13397
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪36.22 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۱۰
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۳۰
خرید
0.75
68.1275
68.1862
سود
‪42.07 USD‬
USDRUB
معامله
#128249982
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
68.1275
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪64.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۳۰
حجم معامله
0.75
خروج
68.1862
هزینه های کمیسیون
‪-22.50 USD‬
سود
‪42.07 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۴۴
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۳۶
خرید
0.95
68.0725
68.1676
سود
‪104.03 USD‬
USDRUB
معامله
#128248109
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
68.0725
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪132.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۳۶
حجم معامله
0.95
خروج
68.1676
هزینه های کمیسیون
‪-28.50 USD‬
سود
‪104.03 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۳۱
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۱
خرید
0.75
1.13012
1.13074
سود
‪39.00 USD‬
EURUSD
معامله
#128214942
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13012
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪46.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۱
حجم معامله
0.75
خروج
1.13074
هزینه های کمیسیون
‪-7.50 USD‬
سود
‪39.00 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۵
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۹
خرید
0.96
68.2125
68.3645
سود
‪184.64 USD‬
USDRUB
معامله
#128249115
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
68.2125
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪213.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۱۹
حجم معامله
0.96
خروج
68.3645
هزینه های کمیسیون
‪-28.80 USD‬
سود
‪184.64 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۹:۰۸
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۲۳
خرید
0.36
109.785
105.096
سود
‪-1 602.87 USD‬
USDJPY
معامله
#127499023
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۰۹:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.785
بهره
‪6.92 USD‬
مجموع
‪-1 606.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۲۳
حجم معامله
0.36
خروج
105.096
هزینه های کمیسیون
‪-3.60 USD‬
سود
‪-1 602.87 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۰۱
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۰۲
فروش
0.48
1.11795
1.13544
سود
‪-842.50 USD‬
EURUSD
معامله
#127968145
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11795
بهره
‪1.82 USD‬
مجموع
‪-839.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۰۲
حجم معامله
0.48
خروج
1.13544
هزینه های کمیسیون
‪-4.80 USD‬
سود
‪-842.50 USD‬
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۰۶
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۴
فروش
5
560.77
686.48
سود
‪-630.19 USD‬
#TSLA
معامله
#125083132
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
560.77
بهره
‪-0.39 USD‬
مجموع
‪-628.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۴
حجم معامله
5
خروج
686.48
هزینه های کمیسیون
‪-1.25 USD‬
سود
‪-630.19 USD‬
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۱۹
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۴۸
فروش
5
545.22
690.15
سود
‪-726.29 USD‬
#TSLA
معامله
#125074441
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
545.22
بهره
‪-0.39 USD‬
مجموع
‪-724.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۴۸
حجم معامله
5
خروج
690.15
هزینه های کمیسیون
‪-1.25 USD‬
سود
‪-726.29 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۵۶
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۴
خرید
0.36
68.219
68.3175
سود
‪41.10 USD‬
USDRUB
معامله
#128238626
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
68.219
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪51.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۴
حجم معامله
0.36
خروج
68.3175
هزینه های کمیسیون
‪-10.80 USD‬
سود
‪41.10 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۰۱
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۲۴
خرید
0.75
68.0725
68.2016
سود
‪119.47 USD‬
USDRUB
معامله
#128233929
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
68.0725
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪141.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۴۸:۲۴
حجم معامله
0.75
خروج
68.2016
هزینه های کمیسیون
‪-22.50 USD‬
سود
‪119.47 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۱۷
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۳۸
خرید
0.75
1.13272
1.13392
سود
‪82.50 USD‬
EURUSD
معامله
#128223870
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13272
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪90.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۳۸
حجم معامله
0.75
خروج
1.13392
هزینه های کمیسیون
‪-7.50 USD‬
سود
‪82.50 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۴۵
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۲۰
فروش
0.25
105.194
105.044
سود
‪33.20 USD‬
USDJPY
معامله
#128212161
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.194
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪35.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۲۰
حجم معامله
0.25
خروج
105.044
هزینه های کمیسیون
‪-2.50 USD‬
سود
‪33.20 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۴
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۲۰
خرید
0.75
68.1571
68.2575
سود
‪87.82 USD‬
USDRUB
معامله
#128203910
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
68.1571
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪110.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۲۰
حجم معامله
0.75
خروج
68.2575
هزینه های کمیسیون
‪-22.50 USD‬
سود
‪87.82 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۳۵
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۲۸
خرید
0.75
1.13211
1.13312
سود
‪68.25 USD‬
EURUSD
معامله
#128218216
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13211
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪75.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۲۸
حجم معامله
0.75
خروج
1.13312
هزینه های کمیسیون
‪-7.50 USD‬
سود
‪68.25 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۳۹
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۱۲
خرید
0.75
1.13069
1.13182
سود
‪77.25 USD‬
EURUSD
معامله
#128205025
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۷:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13069
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪84.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۱۲
حجم معامله
0.75
خروج
1.13182
هزینه های کمیسیون
‪-7.50 USD‬
سود
‪77.25 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۱۰
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۵۸
فروش
0.12
1.13175
1.13022
سود
‪17.16 USD‬
EURUSD
معامله
#103818414
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13175
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۵۸
حجم معامله
0.12
خروج
1.13022
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪17.16 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۳۶
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۳۴
خرید
0.16
105.012
105.312
سود
‪43.98 USD‬
USDJPY
معامله
#110602707
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۱:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.012
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪45.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۳۴
حجم معامله
0.16
خروج
105.312
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪43.98 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۴۵
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۳۴
فروش
0.45
1.11102
1.12969
سود
‪-834.40 USD‬
EURUSD
معامله
#124704165
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۱:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11102
بهره
‪10.25 USD‬
مجموع
‪-840.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۳۴
حجم معامله
0.45
خروج
1.12969
هزینه های کمیسیون
‪-4.50 USD‬
سود
‪-834.40 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۲۷:۲۲
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۵۳
خرید
0.24
0.66656
0.66346
سود
‪-95.70 USD‬
AUDUSD
معامله
#126714768
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۲۷:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66656
بهره
‪-18.90 USD‬
مجموع
‪-74.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۵۳
حجم معامله
0.24
خروج
0.66346
هزینه های کمیسیون
‪-2.40 USD‬
سود
‪-95.70 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۱۶
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۴۵
خرید
0.12
11003.59
9142.92
سود
‪-230.66 USD‬
BTCUSD
معامله
#109151056
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
11003.59
بهره
‪-6.18 USD‬
مجموع
‪-223.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۴۵
حجم معامله
0.12
خروج
9142.92
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-230.66 USD‬
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۰۰
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۳:۵۴
خرید
0.28
0.68112
0.66125
سود
‪-619.43 USD‬
AUDUSD
معامله
#125000483
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68112
بهره
‪-60.27 USD‬
مجموع
‪-556.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۳:۵۴
حجم معامله
0.28
خروج
0.66125
هزینه های کمیسیون
‪-2.80 USD‬
سود
‪-619.43 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۱۱
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۱:۳۲
فروش
0.12
1.12402
1.12287
سود
‪13.05 USD‬
EURUSD
معامله
#108492927
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۴۳:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12402
بهره
‪0.45 USD‬
مجموع
‪13.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۱۱:۳۲
حجم معامله
0.12
خروج
1.12287
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪13.05 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۰
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۵۹
خرید
0.21
106.012
106.131
سود
‪21.96 USD‬
USDJPY
معامله
#112143573
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.012
بهره
‪0.51 USD‬
مجموع
‪23.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۵۹
حجم معامله
0.21
خروج
106.131
هزینه های کمیسیون
‪-2.10 USD‬
سود
‪21.96 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۵۷
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۱:۵۸
خرید
0.36
107.012
107.512
سود
‪163.82 USD‬
USDJPY
معامله
#127916801
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۱:۰۵:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.012
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪167.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۰ ۰۳:۰۱:۵۸
حجم معامله
0.36
خروج
107.512
هزینه های کمیسیون
‪-3.60 USD‬
سود
‪163.82 USD‬