حالت آزمایشی
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۹
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۹:۴۴
فروش
0.28
1.10634
1.10547
سود
31.15 USD
EURUSD
معامله
#121306834
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10634
بهره
9.59 USD
مجموع
24.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۰۹:۴۴
حجم معامله
0.28
خروج
1.10547
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
31.15 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۲۵:۳۶
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۷
فروش
0.3
1.10825
1.10705
سود
34.71 USD
EURUSD
معامله
#121568748
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۲۵:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10825
بهره
1.71 USD
مجموع
36.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۷
حجم معامله
0.3
خروج
1.10705
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
34.71 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۸:۳۳
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۳۰
فروش
0.24
1.10875
1.10762
سود
26.09 USD
EURUSD
معامله
#121572413
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۸:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10875
بهره
1.37 USD
مجموع
27.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۳۰
حجم معامله
0.24
خروج
1.10762
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
26.09 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۳۶
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۱۲:۵۲
فروش
0.32
1.10874
1.10774
سود
28.80 USD
EURUSD
معامله
#121507944
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10874
بهره
0.00 USD
مجموع
32.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۱۲:۵۲
حجم معامله
0.32
خروج
1.10774
هزینه های کمیسیون
-3.20 USD
سود
28.80 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۸:۰۰
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۵۹
فروش
0.28
1.10975
1.10827
سود
38.64 USD
EURUSD
معامله
#120147368
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۸:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10975
بهره
0.00 USD
مجموع
41.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۵۹
حجم معامله
0.28
خروج
1.10827
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
38.64 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۵۹
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۵۱
فروش
0.36
1.10971
1.10874
سود
31.32 USD
EURUSD
معامله
#120434854
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۴۷:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10971
بهره
0.00 USD
مجموع
34.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۵۱
حجم معامله
0.36
خروج
1.10874
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
31.32 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۵۹
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۳۹
فروش
0.16
1.11052
1.10928
سود
18.24 USD
EURUSD
معامله
#121559593
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11052
بهره
0.00 USD
مجموع
19.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۳۹
حجم معامله
0.16
خروج
1.10928
هزینه های کمیسیون
-1.60 USD
سود
18.24 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۱۸
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۳۱
فروش
0.35
1.11065
1.10927
سود
44.80 USD
EURUSD
معامله
#121559587
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11065
بهره
0.00 USD
مجموع
48.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۳۱
حجم معامله
0.35
خروج
1.10927
هزینه های کمیسیون
-3.50 USD
سود
44.80 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۰۶
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۲۵:۳۶
فروش
0.32
1.10884
1.10777
سود
32.86 USD
EURUSD
معامله
#121355295
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10884
بهره
1.82 USD
مجموع
34.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۳:۲۵:۳۶
حجم معامله
0.32
خروج
1.10777
هزینه های کمیسیون
-3.20 USD
سود
32.86 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۲:۳۴
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۰۵
فروش
0.16
108.843
108.646
سود
14.52 USD
USDJPY
معامله
#120617037
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۲:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.843
بهره
-12.89 USD
مجموع
29.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۰۵
حجم معامله
0.16
خروج
108.646
هزینه های کمیسیون
-1.60 USD
سود
14.52 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۴۶
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۱۵:۲۷
فروش
0.28
1.10864
1.10773
سود
24.28 USD
EURUSD
معامله
#121320928
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10864
بهره
1.60 USD
مجموع
25.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۱:۱۵:۲۷
حجم معامله
0.28
خروج
1.10773
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
24.28 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۱۲
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۰۳
فروش
0.16
109.098
109.055
سود
-4.94 USD
USDJPY
معامله
#120895759
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.098
بهره
-9.65 USD
مجموع
6.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۰۳
حجم معامله
0.16
خروج
109.055
هزینه های کمیسیون
-1.60 USD
سود
-4.94 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۳۹
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۳۰
فروش
0.36
107.721
109.054
سود
-653.30 USD
USDJPY
معامله
#116360806
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.721
بهره
-209.66 USD
مجموع
-440.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۳۰
حجم معامله
0.36
خروج
109.054
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
-653.30 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۸:۳۲
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۱۴
فروش
0.35
109.175
109.06
سود
15.83 USD
USDJPY
معامله
#120824450
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۸:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.175
بهره
-17.58 USD
مجموع
36.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۱۴
حجم معامله
0.35
خروج
109.06
هزینه های کمیسیون
-3.50 USD
سود
15.83 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۰۹
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۴۶
فروش
0.16
109.379
109.297
سود
2.36 USD
USDJPY
معامله
#121013404
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.379
بهره
-8.04 USD
مجموع
12.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۴۶
حجم معامله
0.16
خروج
109.297
هزینه های کمیسیون
-1.60 USD
سود
2.36 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۲۰:۳۳
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۱۷
فروش
0.25
109.666
109.536
سود
27.17 USD
USDJPY
معامله
#121199369
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۲۰:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.666
بهره
0.00 USD
مجموع
29.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۱۷
حجم معامله
0.25
خروج
109.536
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
27.17 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۵:۰۸
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۱۰
فروش
0.36
109.685
109.536
سود
45.37 USD
USDJPY
معامله
#119469187
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۳۵:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.685
بهره
0.00 USD
مجموع
48.97 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۰۵:۱۰
حجم معامله
0.36
خروج
109.536
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
45.37 USD
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۵۲
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۱۹
فروش
0.25
107.386
109.433
سود
-622.64 USD
USDJPY
معامله
#116252212
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.386
بهره
-152.50 USD
مجموع
-467.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۹:۱۹
حجم معامله
0.25
خروج
109.433
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
-622.64 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۰۲
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۰۷
فروش
0.36
1.10248
1.10198
سود
14.40 USD
EURUSD
معامله
#120947507
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10248
بهره
0.00 USD
مجموع
18.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۰۷
حجم معامله
0.36
خروج
1.10198
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
14.40 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۲۴
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۱۲
خرید
0.24
1.09875
1.10014
سود
30.96 USD
EURUSD
معامله
#119856736
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09875
بهره
0.00 USD
مجموع
33.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۶:۱۲
حجم معامله
0.24
خروج
1.10014
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
30.96 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۷
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۱۱
فروش
0.16
1.09952
1.09851
سود
18.21 USD
EURUSD
معامله
#121013039
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09952
بهره
3.65 USD
مجموع
16.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۱۱
حجم معامله
0.16
خروج
1.09851
هزینه های کمیسیون
-1.60 USD
سود
18.21 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۲۹
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۰۶
فروش
0.36
1.09975
1.09959
سود
96.52 USD
EURUSD
معامله
#115847265
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09975
بهره
94.36 USD
مجموع
5.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۰۶
حجم معامله
0.36
خروج
1.09959
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
96.52 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۱:۱۰
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۵۱:۲۴
فروش
0.24
1.1021
1.10088
سود
28.25 USD
EURUSD
معامله
#120898397
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۱:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1021
بهره
1.37 USD
مجموع
29.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۵۱:۲۴
حجم معامله
0.24
خروج
1.10088
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
28.25 USD
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۲۷
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۵۰:۳۴
فروش
0.24
109.072
108.971
سود
19.84 USD
USDJPY
معامله
#119659543
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.072
بهره
0.00 USD
مجموع
22.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۵۰:۳۴
حجم معامله
0.24
خروج
108.971
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
19.84 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۰:۵۸
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۸:۱۵
فروش
0.24
1.10208
1.10113
سود
32.72 USD
EURUSD
معامله
#119835725
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۲۰:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10208
بهره
12.32 USD
مجموع
22.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۸:۱۵
حجم معامله
0.24
خروج
1.10113
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
32.72 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۴۴:۴۲
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۸:۰۸
خرید
0.16
6818.09
7243.11
سود
66.40 USD
BTCUSD
معامله
#120600624
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۴۴:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
6818.09
بهره
0.00 USD
مجموع
68.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۸:۰۸
حجم معامله
0.16
خروج
7243.11
هزینه های کمیسیون
-1.60 USD
سود
66.40 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۴۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۸:۰۰
فروش
1
353.13
334.42
سود
18.45 USD
#TSLA
معامله
#119843380
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
353.13
بهره
-0.01 USD
مجموع
18.71 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۸:۰۰
حجم معامله
1
خروج
334.42
هزینه های کمیسیون
-0.25 USD
سود
18.45 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۰
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۷:۳۹
فروش
0.36
1.10475
1.10283
سود
79.88 USD
EURUSD
معامله
#119525580
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10475
بهره
14.36 USD
مجموع
69.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۷:۳۹
حجم معامله
0.36
خروج
1.10283
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
79.88 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۴۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۱۱
فروش
0.28
1.10616
1.10316
سود
90.79 USD
EURUSD
معامله
#120104861
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10616
بهره
9.59 USD
مجموع
84.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۱۱
حجم معامله
0.28
خروج
1.10316
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
90.79 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۱۲
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۴۱
فروش
0.28
1.10798
1.10763
سود
7.00 USD
EURUSD
معامله
#120356625
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10798
بهره
0.00 USD
مجموع
9.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.28
خروج
1.10763
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
7.00 USD
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۲:۱۴
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۵۴:۱۹
خرید
0.48
108.325
108.582
سود
108.81 USD
USDJPY
معامله
#120113196
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۴۲:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.325
بهره
0.00 USD
مجموع
113.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۵۴:۱۹
حجم معامله
0.48
خروج
108.582
هزینه های کمیسیون
-4.80 USD
سود
108.81 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۵۷
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۳۶
خرید
0.36
108.825
108.951
سود
44.48 USD
USDJPY
معامله
#119598913
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.825
بهره
6.45 USD
مجموع
41.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۳۶
حجم معامله
0.36
خروج
108.951
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
44.48 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۱۶
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۵۵:۳۹
فروش
0.21
108.475
108.376
سود
-11.25 USD
USDJPY
معامله
#119058481
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.475
بهره
-28.33 USD
مجموع
19.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۵۵:۳۹
حجم معامله
0.21
خروج
108.376
هزینه های کمیسیون
-2.10 USD
سود
-11.25 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۲:۲۸
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۰:۵۵
فروش
0.15
0.68112
0.68007
سود
11.73 USD
AUDUSD
معامله
#114285686
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۲:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68112
بهره
-2.52 USD
مجموع
15.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۰:۵۵
حجم معامله
0.15
خروج
0.68007
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
11.73 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۱۳
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۵۷
خرید
0.45
1.10012
1.10112
سود
40.50 USD
EURUSD
معامله
#119779111
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۴۲:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10012
بهره
0.00 USD
مجموع
45.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۵۷
حجم معامله
0.45
خروج
1.10112
هزینه های کمیسیون
-4.50 USD
سود
40.50 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۱۶
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۷:۰۵
فروش
0.16
105.725
108.928
سود
-629.20 USD
USDJPY
معامله
#110609110
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۸:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.725
بهره
-157.12 USD
مجموع
-470.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۷:۰۵
حجم معامله
0.16
خروج
108.928
هزینه های کمیسیون
-1.60 USD
سود
-629.20 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۰۰
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۵۱
خرید
0.48
1.10012
1.10155
سود
63.84 USD
EURUSD
معامله
#116919724
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10012
بهره
0.00 USD
مجموع
68.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۵۱
حجم معامله
0.48
خروج
1.10155
هزینه های کمیسیون
-4.80 USD
سود
63.84 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۴۹
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۱۴
فروش
0.16
1.10356
1.10232
سود
19.15 USD
EURUSD
معامله
#119599064
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10356
بهره
0.91 USD
مجموع
19.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۱۴
حجم معامله
0.16
خروج
1.10232
هزینه های کمیسیون
-1.60 USD
سود
19.15 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۰۰
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۴۱
خرید
0.25
108.912
109.016
سود
21.35 USD
USDJPY
معامله
#119571436
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.912
بهره
0.00 USD
مجموع
23.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.25
خروج
109.016
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
21.35 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۰۰
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۴۷:۴۶
فروش
0.28
109.141
109.03
سود
19.43 USD
USDJPY
معامله
#119425530
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.141
بهره
-6.28 USD
مجموع
28.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۴۷:۴۶
حجم معامله
0.28
خروج
109.03
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
19.43 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۸:۲۷
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۰۳
فروش
0.36
109.445
109.245
سود
62.31 USD
USDJPY
معامله
#119513344
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۸:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.445
بهره
0.00 USD
مجموع
65.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۰۳
حجم معامله
0.36
خروج
109.245
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
62.31 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۱۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۲:۲۵:۰۷
فروش
0.32
109.475
109.209
سود
74.74 USD
USDJPY
معامله
#119235058
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.475
بهره
0.00 USD
مجموع
77.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۲:۲۵:۰۷
حجم معامله
0.32
خروج
109.209
هزینه های کمیسیون
-3.20 USD
سود
74.74 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۱۱
فروش
0.48
1.10525
1.10432
سود
105.56 USD
EURUSD
معامله
#117003862
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10525
بهره
65.72 USD
مجموع
44.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۱۱
حجم معامله
0.48
خروج
1.10432
هزینه های کمیسیون
-4.80 USD
سود
105.56 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۲۲
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۰۲
فروش
0.36
1.10625
1.10427
سود
116.92 USD
EURUSD
معامله
#116613515
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10625
بهره
49.24 USD
مجموع
71.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۰۲
حجم معامله
0.36
خروج
1.10427
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
116.92 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۴۲
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۵۰
فروش
0.28
1.10801
1.10638
سود
42.84 USD
EURUSD
معامله
#119425489
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۲:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10801
بهره
0.00 USD
مجموع
45.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۵۰
حجم معامله
0.28
خروج
1.10638
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
42.84 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۱:۱۷
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۳:۳۲
فروش
0.12
108.94
108.712
سود
18.03 USD
USDJPY
معامله
#119203368
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۱:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.94
بهره
-5.94 USD
مجموع
25.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۳:۳۲
حجم معامله
0.12
خروج
108.712
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
18.03 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۲۵
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۴۱:۳۶
فروش
0.12
109.119
108.975
سود
13.18 USD
USDJPY
معامله
#119214492
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۵:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.119
بهره
-1.48 USD
مجموع
15.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۴۱:۳۶
حجم معامله
0.12
خروج
108.975
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
13.18 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۹:۵۷
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۳:۱۵
فروش
0.32
1.10721
1.10643
سود
58.19 USD
EURUSD
معامله
#113763170
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۴۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10721
بهره
36.43 USD
مجموع
24.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۳:۱۵
حجم معامله
0.32
خروج
1.10643
هزینه های کمیسیون
-3.20 USD
سود
58.19 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۵۹
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۱۷
فروش
0.36
1.11325
1.11125
سود
80.71 USD
EURUSD
معامله
#118365413
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11325
بهره
12.31 USD
مجموع
72.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۶:۱۷
حجم معامله
0.36
خروج
1.11125
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
80.71 USD
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۰۱
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۲۱
فروش
0.18
1.11689
1.1153
سود
27.85 USD
EURUSD
معامله
#119000373
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11689
بهره
1.03 USD
مجموع
28.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۲۱
حجم معامله
0.18
خروج
1.1153
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
27.85 USD