حالت آزمایشی
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۱۸:۴۸
۲۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۲۵:۴۶
خرید
0.18
107.621
107.751
سود
20.57 USD
USDJPY
معامله
#113851755
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۱۸:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.621
بهره
0.65 USD
مجموع
21.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۲۵:۴۶
حجم معامله
0.18
خروج
107.751
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
20.57 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۴۷
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۵۸:۵۷
فروش
0.32
107.912
107.692
سود
38.22 USD
USDJPY
معامله
#113161989
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.912
بهره
-23.95 USD
مجموع
65.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۵۸:۵۷
حجم معامله
0.32
خروج
107.692
هزینه های کمیسیون
-3.20 USD
سود
38.22 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۰۵:۰۰
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۱۵:۳۱
خرید
0.18
1.10029
1.10149
سود
19.80 USD
EURUSD
معامله
#113854269
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۰۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10029
بهره
0.00 USD
مجموع
21.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۱۵:۳۱
حجم معامله
0.18
خروج
1.10149
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
19.80 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۱۶
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۸:۴۵
فروش
0.12
0.67825
0.67681
سود
14.79 USD
AUDUSD
معامله
#110918444
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۰:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67825
بهره
-1.29 USD
مجموع
17.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۸:۴۵
حجم معامله
0.12
خروج
0.67681
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
14.79 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۴۹:۱۸
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۰۰
فروش
0.24
1.10222
1.10022
سود
52.44 USD
EURUSD
معامله
#113411082
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۴۹:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10222
بهره
6.84 USD
مجموع
48.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۰۰
حجم معامله
0.24
خروج
1.10022
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
52.44 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۰۳:۵۴
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۵
خرید
0.21
107.912
107.992
سود
13.46 USD
USDJPY
معامله
#113779880
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۰۳:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.912
بهره
0.00 USD
مجموع
15.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۵
حجم معامله
0.21
خروج
107.992
هزینه های کمیسیون
-2.10 USD
سود
13.46 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۳۰
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۱۹
خرید
0.18
0.68021
0.68084
سود
8.59 USD
AUDUSD
معامله
#112492477
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۳۰:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68021
بهره
-0.95 USD
مجموع
11.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۱۹
حجم معامله
0.18
خروج
0.68084
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
8.59 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۱:۵۱
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۲۸
خرید
0.1
9937.42
10275.17
سود
32.75 USD
BTCUSD
معامله
#113686769
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۴۱:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9937.42
بهره
-0.03 USD
مجموع
33.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۲۸
حجم معامله
0.1
خروج
10275.17
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
32.75 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۳۲
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۱۱
فروش
0.25
1.10712
1.10516
سود
46.50 USD
EURUSD
معامله
#113472154
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10712
بهره
0.00 USD
مجموع
49.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۱۱
حجم معامله
0.25
خروج
1.10516
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
46.50 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۲۳
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۴۱
خرید
0.24
107.902
107.969
سود
12.49 USD
USDJPY
معامله
#113667319
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.902
بهره
0.00 USD
مجموع
14.89 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۴۱
حجم معامله
0.24
خروج
107.969
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
12.49 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۳۹
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۱۳:۱۰
فروش
0.18
0.67981
0.67889
سود
12.92 USD
AUDUSD
معامله
#112136505
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67981
بهره
-1.84 USD
مجموع
16.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۸:۱۳:۱۰
حجم معامله
0.18
خروج
0.67889
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
12.92 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۱۷:۱۱
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۱۲:۵۷
فروش
0.25
108.345
108.225
سود
15.88 USD
USDJPY
معامله
#113471900
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۱۷:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.345
بهره
-9.34 USD
مجموع
27.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۱۲:۵۷
حجم معامله
0.25
خروج
108.225
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
15.88 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۴۶
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۱۸:۱۶
خرید
0.18
1.11675
1.10729
سود
-271.75 USD
EURUSD
معامله
#109344922
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11675
بهره
-99.67 USD
مجموع
-170.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۱۸:۱۶
حجم معامله
0.18
خروج
1.10729
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
-271.75 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۵۷
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۱۴:۰۸
فروش
0.15
1.10666
1.10593
سود
9.45 USD
EURUSD
معامله
#113489751
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10666
بهره
0.00 USD
مجموع
10.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۱۴:۰۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.10593
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
9.45 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۱:۴۱
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۵۲
فروش
0.25
108.348
108.191
سود
33.78 USD
USDJPY
معامله
#113414900
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۱:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.348
بهره
0.00 USD
مجموع
36.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۵۲
حجم معامله
0.25
خروج
108.191
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
33.78 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۸:۳۰
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۰:۰۳
فروش
0.21
1.10212
1.10085
سود
24.57 USD
EURUSD
معامله
#113392055
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۸:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10212
بهره
0.00 USD
مجموع
26.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۰:۰۳
حجم معامله
0.21
خروج
1.10085
هزینه های کمیسیون
-2.10 USD
سود
24.57 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۴۹
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۳۹
خرید
0.12
1.09992
1.1014
سود
16.56 USD
EURUSD
معامله
#113313026
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09992
بهره
0.00 USD
مجموع
17.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۳۹
حجم معامله
0.12
خروج
1.1014
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
16.56 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۰۸:۵۴
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۴۵:۰۲
فروش
0.25
108.232
108.145
سود
17.61 USD
USDJPY
معامله
#113037133
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۰۸:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.232
بهره
0.00 USD
مجموع
20.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۴۵:۰۲
حجم معامله
0.25
خروج
108.145
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
17.61 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۶:۳۰
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۴۴:۴۸
فروش
0.18
0.68595
0.68391
سود
34.05 USD
AUDUSD
معامله
#112492423
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۶:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68595
بهره
-0.87 USD
مجموع
36.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۴۴:۴۸
حجم معامله
0.18
خروج
0.68391
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
34.05 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۳۵:۱۱
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۵۷:۵۶
خرید
0.21
107.525
107.694
سود
30.85 USD
USDJPY
معامله
#112945387
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۳۵:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.525
بهره
0.00 USD
مجموع
32.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۵۷:۵۶
حجم معامله
0.21
خروج
107.694
هزینه های کمیسیون
-2.10 USD
سود
30.85 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۴۴
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۱۹:۴۲
فروش
0.28
107.875
107.616
سود
57.59 USD
USDJPY
معامله
#112935535
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.875
بهره
-7.00 USD
مجموع
67.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۰۰:۱۹:۴۲
حجم معامله
0.28
خروج
107.616
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
57.59 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۱۶
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۲۹
فروش
0.32
1.10975
1.10838
سود
40.64 USD
EURUSD
معامله
#112306588
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10975
بهره
0.00 USD
مجموع
43.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۲۹
حجم معامله
0.32
خروج
1.10838
هزینه های کمیسیون
-3.20 USD
سود
40.64 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۶:۳۹
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۲:۴۰
فروش
0.24
108.125
108.023
سود
17.26 USD
USDJPY
معامله
#112922552
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۶:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.125
بهره
-3.00 USD
مجموع
22.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۲:۴۰
حجم معامله
0.24
خروج
108.023
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
17.26 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۳۵:۵۳
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۴۰
خرید
0.28
10201
10355.08
سود
40.20 USD
BTCUSD
معامله
#112699799
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۳۵:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
10201
بهره
-0.14 USD
مجموع
43.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۴۰
حجم معامله
0.28
خروج
10355.08
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
40.20 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۵۰
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۳۳
فروش
0.24
0.68877
0.68737
سود
31.20 USD
AUDUSD
معامله
#112922673
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68877
بهره
0.00 USD
مجموع
33.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۵:۳۳
حجم معامله
0.24
خروج
0.68737
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
31.20 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۰۳
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۳
فروش
0.18
107.962
107.762
سود
31.61 USD
USDJPY
معامله
#112945230
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۳۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.962
بهره
0.00 USD
مجموع
33.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۱۳
حجم معامله
0.18
خروج
107.762
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
31.61 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۳۶:۲۴
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۲۱
خرید
0.28
10127
10308.14
سود
47.78 USD
BTCUSD
معامله
#112648966
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۳۶:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
10127
بهره
-0.14 USD
مجموع
50.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۲۱
حجم معامله
0.28
خروج
10308.14
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
47.78 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۰۵:۳۲
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۰۸
فروش
0.28
107.777
107.682
سود
11.38 USD
USDJPY
معامله
#112610171
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۰۵:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.777
بهره
-10.52 USD
مجموع
24.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۰۸
حجم معامله
0.28
خروج
107.682
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
11.38 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۰۳
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۵۸
خرید
0.28
1.09302
1.09379
سود
18.76 USD
EURUSD
معامله
#111900565
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09302
بهره
0.00 USD
مجموع
21.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۵۸
حجم معامله
0.28
خروج
1.09379
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
18.76 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۳۶:۲۴
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۵۰
خرید
0.28
10128
10224.23
سود
24.00 USD
BTCUSD
معامله
#112560509
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۳۶:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
10128
بهره
-0.14 USD
مجموع
26.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۵۰
حجم معامله
0.28
خروج
10224.23
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
24.00 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۱۹:۴۸
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۱:۴۷
فروش
0.16
108.031
107.857
سود
24.21 USD
USDJPY
معامله
#112872153
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۱۹:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.031
بهره
0.00 USD
مجموع
25.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۱:۴۷
حجم معامله
0.16
خروج
107.857
هزینه های کمیسیون
-1.60 USD
سود
24.21 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۵۸:۵۴
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۱۸:۴۶
خرید
0.18
1.10075
1.10129
سود
-0.88 USD
EURUSD
معامله
#112492643
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۵۸:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10075
بهره
-8.80 USD
مجموع
9.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۰۶:۱۸:۴۶
حجم معامله
0.18
خروج
1.10129
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
-0.88 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۷:۲۵
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۴۴
فروش
0.24
1.10498
1.10428
سود
15.77 USD
EURUSD
معامله
#112492775
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۷:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10498
بهره
1.37 USD
مجموع
16.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۴۴
حجم معامله
0.24
خروج
1.10428
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
15.77 USD
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۰۸
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۳۵:۱۴
خرید
0.18
1.10555
1.10645
سود
-11.98 USD
EURUSD
معامله
#107824604
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10555
بهره
-26.38 USD
مجموع
16.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۳۵:۱۴
حجم معامله
0.18
خروج
1.10645
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
-11.98 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۵۵:۳۷
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۴۴
خرید
0.12
1.10406
1.10487
سود
4.62 USD
EURUSD
معامله
#112331135
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۵۵:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10406
بهره
-3.90 USD
مجموع
9.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۴۴
حجم معامله
0.12
خروج
1.10487
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
4.62 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۴۴
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۱۹
فروش
0.12
107.048
106.94
سود
10.92 USD
USDJPY
معامله
#112442067
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.048
بهره
0.00 USD
مجموع
12.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۱۹
حجم معامله
0.12
خروج
106.94
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
10.92 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۴۴
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۳۳
فروش
0.16
106.948
106.767
سود
23.50 USD
USDJPY
معامله
#109152533
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.948
بهره
-2.02 USD
مجموع
27.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۳۳
حجم معامله
0.16
خروج
106.767
هزینه های کمیسیون
-1.60 USD
سود
23.50 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۴۴
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۴۳:۳۶
فروش
0.1
107.225
106.949
سود
24.81 USD
USDJPY
معامله
#108055430
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۲۲:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.225
بهره
0.00 USD
مجموع
25.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۴۳:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
106.949
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
24.81 USD
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۱۲:۱۳
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۴۱
خرید
0.12
107.045
107.177
سود
28.55 USD
USDJPY
معامله
#103206668
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۱۲:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.045
بهره
14.97 USD
مجموع
14.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۴۱
حجم معامله
0.12
خروج
107.177
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
28.55 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۰۷
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۲۷:۲۱
خرید
0.24
1.10312
1.10501
سود
19.50 USD
EURUSD
معامله
#111579872
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10312
بهره
-23.46 USD
مجموع
45.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۲۷:۲۱
حجم معامله
0.24
خروج
1.10501
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
19.50 USD
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۲۷:۳۱
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۵۷
فروش
0.18
106.575
106.494
سود
11.89 USD
USDJPY
معامله
#111654451
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۲۷:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.575
بهره
0.00 USD
مجموع
13.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۳۶:۵۷
حجم معامله
0.18
خروج
106.494
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
11.89 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۲۴
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۲۶
خرید
0.18
1.10075
1.10191
سود
10.29 USD
EURUSD
معامله
#107760030
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10075
بهره
-8.79 USD
مجموع
20.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۲۶
حجم معامله
0.18
خروج
1.10191
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
10.29 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۰۴
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۱۷
خرید
0.15
1.09968
1.10189
سود
24.33 USD
EURUSD
معامله
#111633606
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09968
بهره
-7.32 USD
مجموع
33.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۱۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.10189
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
24.33 USD
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۳۷
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۰۳
خرید
0.18
1.09712
1.09962
سود
37.34 USD
EURUSD
معامله
#111654436
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09712
بهره
-5.86 USD
مجموع
45.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۰۳
حجم معامله
0.18
خروج
1.09962
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
37.34 USD
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۰۴:۵۱
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۴۴
خرید
0.16
1.09575
1.09752
سود
26.72 USD
EURUSD
معامله
#111638217
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۰۴:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09575
بهره
0.00 USD
مجموع
28.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۴۴
حجم معامله
0.16
خروج
1.09752
هزینه های کمیسیون
-1.60 USD
سود
26.72 USD
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۶
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۵۶
خرید
0.18
105.912
106.045
سود
20.78 USD
USDJPY
معامله
#111654191
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.912
بهره
0.00 USD
مجموع
22.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۵۸:۵۶
حجم معامله
0.18
خروج
106.045
هزینه های کمیسیون
-1.80 USD
سود
20.78 USD
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۲:۲۴
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۵۷
خرید
0.25
1.09312
1.09442
سود
30.00 USD
EURUSD
معامله
#111839505
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۳:۳۲:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09312
بهره
0.00 USD
مجموع
32.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۵۷
حجم معامله
0.25
خروج
1.09442
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
30.00 USD
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۰۶:۰۹
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۶:۵۳
خرید
0.24
0.67125
0.67247
سود
26.88 USD
AUDUSD
معامله
#111749012
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۲:۰۶:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67125
بهره
0.00 USD
مجموع
29.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۲۶:۵۳
حجم معامله
0.24
خروج
0.67247
هزینه های کمیسیون
-2.40 USD
سود
26.88 USD
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۰۷:۱۴
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۴۹
خرید
0.12
0.67035
0.67203
سود
18.96 USD
AUDUSD
معامله
#110602992
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۴:۰۷:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67035
بهره
0.00 USD
مجموع
20.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۱۵:۴۹
حجم معامله
0.12
خروج
0.67203
هزینه های کمیسیون
-1.20 USD
سود
18.96 USD
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۴۵:۴۳
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۳۷:۲۱
خرید
0.25
0.66936
0.67072
سود
31.50 USD
AUDUSD
معامله
#110601922
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۴۵:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66936
بهره
0.00 USD
مجموع
34.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۷:۳۷:۲۱
حجم معامله
0.25
خروج
0.67072
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
31.50 USD