حالت آزمایشی
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۵۶
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۳۵:۱۷
فروش
0.02
0.63666
0.63332
سود
6.48 USD
NZDUSD
معامله
#119576226
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۵:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63666
بهره
0.00 USD
مجموع
6.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۳۵:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.63332
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
6.48 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۳۲
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۳۵:۱۱
فروش
0.02
0.63535
0.63332
سود
3.86 USD
NZDUSD
معامله
#119571957
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63535
بهره
0.00 USD
مجموع
4.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۳۵:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.63332
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.86 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۰۳
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۳۵:۰۵
فروش
0.02
0.63442
0.63332
سود
2.00 USD
NZDUSD
معامله
#119559291
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۵۲:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63442
بهره
0.00 USD
مجموع
2.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۳۵:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.63332
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.00 USD
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۰۰
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۹:۵۵
خرید
0.02
139.522
139.74
سود
3.60 USD
GBPJPY
معامله
#119569560
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
139.522
بهره
0.00 USD
مجموع
4.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۹:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
139.74
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
3.60 USD
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۳۲
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۲:۲۱
خرید
0.02
0.63317
0.63367
سود
0.80 USD
NZDUSD
معامله
#119519313
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.63317
بهره
0.00 USD
مجموع
1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۳:۰۲:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.63367
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.80 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۰۷:۵۵
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۱۲
فروش
0.02
0.64212
0.63299
سود
18.06 USD
NZDUSD
معامله
#118816334
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۰۷:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64212
بهره
0.00 USD
مجموع
18.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.63299
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
18.06 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۲:۱۸
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۰۷
فروش
0.02
0.6386
0.63296
سود
11.08 USD
NZDUSD
معامله
#118778366
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۲:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6386
بهره
0.00 USD
مجموع
11.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.63296
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
11.08 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۸:۲۳
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۰۰
فروش
0.02
0.63743
0.63299
سود
8.68 USD
NZDUSD
معامله
#118776592
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۸:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63743
بهره
0.00 USD
مجموع
8.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.63299
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
8.68 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۱۷
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۴۴
فروش
0.02
0.63585
0.63362
سود
4.26 USD
NZDUSD
معامله
#118774217
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۰:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63585
بهره
0.00 USD
مجموع
4.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.63362
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.26 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۶:۴۲
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۳۹
فروش
0.02
0.63461
0.63362
سود
1.78 USD
NZDUSD
معامله
#118772240
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63461
بهره
0.00 USD
مجموع
1.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.63362
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.78 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۵:۵۷
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۳۳
فروش
0.02
0.63424
0.63365
سود
0.98 USD
NZDUSD
معامله
#118770290
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۵:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63424
بهره
0.00 USD
مجموع
1.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۱:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.63365
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.98 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۴:۱۵
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۴۶
فروش
0.02
0.63414
0.63367
سود
0.74 USD
NZDUSD
معامله
#118771657
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۴:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63414
بهره
0.00 USD
مجموع
0.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.63367
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.74 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۵۲
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۴:۵۹
فروش
0.02
0.6343
0.63388
سود
0.64 USD
NZDUSD
معامله
#118770631
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۳۶:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6343
بهره
0.00 USD
مجموع
0.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۴:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.63388
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.64 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۵:۴۳
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۲۶
فروش
0.02
0.63443
0.63405
سود
0.56 USD
NZDUSD
معامله
#118771938
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۵:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63443
بهره
0.00 USD
مجموع
0.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.63405
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.56 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۵۰
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۱۹
فروش
0.02
0.63517
0.63404
سود
2.06 USD
NZDUSD
معامله
#118772671
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63517
بهره
0.00 USD
مجموع
2.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۴۳:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.63404
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.06 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۱۴
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۴۹
خرید
0.02
1.45513
1.46127
سود
8.94 USD
EURCAD
معامله
#118725095
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.45513
بهره
0.00 USD
مجموع
9.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.46127
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
8.94 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۰۲
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۴۳
فروش
0.02
140.345
140.174
سود
2.74 USD
GBPJPY
معامله
#118702454
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.345
بهره
0.00 USD
مجموع
3.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
140.174
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
2.74 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۳۶
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۳۸
فروش
0.02
140.187
140.102
سود
1.16 USD
GBPJPY
معامله
#118699118
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.187
بهره
0.00 USD
مجموع
1.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
140.102
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.16 USD
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۴۳
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۳:۰۷
خرید
0.02
139.979
140.034
سود
0.61 USD
GBPJPY
معامله
#118652926
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۴:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
139.979
بهره
0.00 USD
مجموع
1.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۳:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
140.034
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.61 USD
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۴۳
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۱:۰۱
فروش
0.02
140.258
140.091
سود
2.66 USD
GBPJPY
معامله
#118628403
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.258
بهره
0.00 USD
مجموع
3.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۵۱:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
140.091
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
2.66 USD
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۱۳
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۹:۰۸
خرید
0.02
1.44676
1.4488
سود
2.72 USD
EURCAD
معامله
#118578858
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.44676
بهره
0.00 USD
مجموع
3.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۱۹:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.4488
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
2.72 USD
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۳۳
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۶:۲۲
خرید
0.02
1.44756
1.44846
سود
0.97 USD
EURCAD
معامله
#118572653
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.44756
بهره
0.00 USD
مجموع
1.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۶:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.44846
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.97 USD
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۲۱
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۶:۱۵
خرید
0.02
1.44799
1.44842
سود
0.26 USD
EURCAD
معامله
#118554157
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.44799
بهره
0.00 USD
مجموع
0.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۶:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.44842
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.26 USD
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۰۹
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۲۳
فروش
0.02
140.163
139.716
سود
7.81 USD
GBPJPY
معامله
#118496908
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.163
بهره
0.00 USD
مجموع
8.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۸:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
139.716
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
7.81 USD
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۲۹
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۲۷
خرید
0.02
1.30533
1.30653
سود
1.64 USD
USDCAD
معامله
#118462371
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30533
بهره
0.00 USD
مجموع
1.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۹:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.30653
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.64 USD
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۴۳:۰۸
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۳۸
خرید
0.02
1.44799
1.45
سود
2.68 USD
EURCAD
معامله
#118380229
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۴۳:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.44799
بهره
0.00 USD
مجموع
3.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.45
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
2.68 USD
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۵۶
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۵۶:۴۱
فروش
0.02
1.46643
1.44731
سود
28.88 USD
EURCAD
معامله
#113038839
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46643
بهره
0.00 USD
مجموع
29.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۵۶:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.44731
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
28.88 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۰۶
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۵:۰۹
فروش
0.02
1.45864
1.44747
سود
16.70 USD
EURCAD
معامله
#112947443
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45864
بهره
0.00 USD
مجموع
17.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۵:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.44747
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
16.70 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۴۶
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۵:۰۰
فروش
0.02
1.45648
1.44743
سود
13.46 USD
EURCAD
معامله
#112941617
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45648
بهره
0.00 USD
مجموع
13.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۵:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.44743
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
13.46 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۰۲
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۴:۵۶
فروش
0.02
1.45363
1.44744
سود
9.07 USD
EURCAD
معامله
#112940974
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45363
بهره
0.00 USD
مجموع
9.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۴:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.44744
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
9.07 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۴۰
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۴:۵۱
فروش
0.02
1.4514
1.44749
سود
5.59 USD
EURCAD
معامله
#112938483
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4514
بهره
0.00 USD
مجموع
5.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۴:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.44749
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
5.59 USD
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۳۶
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۴:۴۲
فروش
0.02
1.44632
1.44748
سود
-2.17 USD
EURCAD
معامله
#115148054
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.44632
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۴:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.44748
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-2.17 USD
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۳۶
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۴:۳۶
فروش
0.02
1.44674
1.44748
سود
-1.53 USD
EURCAD
معامله
#115163547
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.44674
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۴:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.44748
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-1.53 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۵۸
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۴:۳۱
فروش
0.02
1.44835
1.44748
سود
0.93 USD
EURCAD
معامله
#115295986
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.44835
بهره
0.00 USD
مجموع
1.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۲۲:۲۴:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.44748
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.93 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۵۲
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۱۰:۴۰
فروش
0.02
1.45118
1.44272
سود
12.38 USD
EURCAD
معامله
#112938702
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45118
بهره
0.00 USD
مجموع
12.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۱۰:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.44272
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
12.38 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۱۷
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۰۹:۵۶
فروش
0.02
1.45123
1.44284
سود
12.28 USD
EURCAD
معامله
#112938970
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45123
بهره
0.00 USD
مجموع
12.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۰۹:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.44284
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
12.28 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۲۵
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۱:۰۴
فروش
0.02
1.45113
1.44432
سود
9.89 USD
EURCAD
معامله
#112939185
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45113
بهره
0.00 USD
مجموع
10.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۱:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.44432
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
9.89 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۰۱
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۶:۰۲
فروش
0.02
1.45068
1.44461
سود
8.77 USD
EURCAD
معامله
#112939712
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45068
بهره
0.00 USD
مجموع
9.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۶:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.44461
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
8.77 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۳۳
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۴۳
فروش
0.02
1.45146
1.44492
سود
9.48 USD
EURCAD
معامله
#112938272
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45146
بهره
0.00 USD
مجموع
9.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.44492
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
9.48 USD
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۲۲
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۳۴
فروش
0.02
1.45139
1.44492
سود
9.37 USD
EURCAD
معامله
#112938049
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45139
بهره
0.00 USD
مجموع
9.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.44492
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
9.37 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۲۴
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۵۴
خرید
0.02
1.48015
1.44461
سود
-54.07 USD
EURCAD
معامله
#110750675
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.48015
بهره
0.00 USD
مجموع
-53.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.44461
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-54.07 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۴۹
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۴۹
خرید
0.02
1.47883
1.44461
سود
-52.08 USD
EURCAD
معامله
#110753450
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.47883
بهره
0.00 USD
مجموع
-51.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.44461
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-52.08 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۵۶
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۴۴
خرید
0.02
1.47704
1.44459
سود
-49.40 USD
EURCAD
معامله
#110786004
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.47704
بهره
0.00 USD
مجموع
-49.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.44459
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-49.40 USD
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۱۲
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۲۹
خرید
0.02
1.47152
1.44452
سود
-41.18 USD
EURCAD
معامله
#110822881
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.47152
بهره
0.00 USD
مجموع
-40.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.44452
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-41.18 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۲۲
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۰۹
خرید
0.02
1.47529
1.4668
سود
-13.24 USD
EURCAD
معامله
#110792999
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.47529
بهره
0.00 USD
مجموع
-12.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.4668
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-13.24 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۴۸:۴۲
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۴۸
خرید
0.02
1.46912
1.45115
سود
-27.60 USD
EURCAD
معامله
#111566335
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۴۸:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.46912
بهره
0.00 USD
مجموع
-27.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.45115
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-27.60 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۱۴
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۱۶
خرید
0.02
1.44677
1.45107
سود
6.11 USD
EURCAD
معامله
#112786356
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.44677
بهره
0.00 USD
مجموع
6.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.45107
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
6.11 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۰۳
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۴۷
خرید
0.02
1.45161
1.45214
سود
0.40 USD
EURCAD
معامله
#112693911
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.45161
بهره
0.00 USD
مجموع
0.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.45214
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.40 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۳۳
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۰۶
فروش
0.02
1.45622
1.45498
سود
1.48 USD
EURCAD
معامله
#112639647
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45622
بهره
0.00 USD
مجموع
1.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.45498
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.48 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۱۲
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۴:۰۹
فروش
0.02
1.45602
1.45512
سود
0.96 USD
EURCAD
معامله
#112639141
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45602
بهره
0.00 USD
مجموع
1.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۴:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.45512
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.96 USD