حالت آزمایشی
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۴۷:۵۷
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۱۰
خرید
0.03
134.731
134.868
سود
‪3.24 USD‬
GBPJPY
معامله
#140487044
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۴۷:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.731
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
134.868
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪3.24 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۴۳:۳۵
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۰۴
خرید
0.03
134.75
134.855
سود
‪2.34 USD‬
GBPJPY
معامله
#140486191
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۴۳:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.75
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۰۴
حجم معامله
0.03
خروج
134.855
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪2.34 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۳۴:۰۵
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۵۸
خرید
0.02
134.81
134.85
سود
‪0.35 USD‬
GBPJPY
معامله
#140486136
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۳۴:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۰۴:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
134.85
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۳۳
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۸
فروش
0.05
134.578
134.27
سود
‪13.35 USD‬
GBPJPY
معامله
#140410792
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.578
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
134.27
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪13.35 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۵۹
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۵۱
فروش
0.05
134.561
134.413
سود
‪5.89 USD‬
GBPJPY
معامله
#140410741
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.561
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
134.413
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪5.89 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۷:۳۱
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۰۸
خرید
0.05
135.02
135.27
سود
‪10.66 USD‬
GBPJPY
معامله
#140288924
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۷:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
135.27
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪10.66 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۴۰
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۱۴
خرید
0.05
135.074
135.069
سود
‪-1.24 USD‬
GBPJPY
معامله
#140183132
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.074
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۹:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
135.069
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-1.24 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۳۸:۳۳
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۸:۲۱
خرید
0.02
134.937
135.062
سود
‪1.94 USD‬
GBPJPY
معامله
#140187749
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۳۸:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.937
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۸:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
135.062
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪1.94 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۲:۳۳
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۸:۱۶
خرید
0.05
135.04
135.063
سود
‪0.08 USD‬
GBPJPY
معامله
#140183250
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۲:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۸:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
135.063
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۴۰
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۸:۱۱
خرید
0.05
135.006
135.063
سود
‪1.67 USD‬
GBPJPY
معامله
#140185181
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۵:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.006
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۸:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
135.063
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪1.67 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۵۷
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۰۰
فروش
0.05
134.512
134.64
سود
‪-6.99 USD‬
GBPJPY
معامله
#140148694
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۲۰:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.512
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۰۰
حجم معامله
0.05
خروج
134.64
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-6.99 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۰۶
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۳۴
فروش
0.1
134.564
134.65
سود
‪-10.05 USD‬
GBPJPY
معامله
#140145367
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.564
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۳۴
حجم معامله
0.1
خروج
134.65
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-10.05 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۴۳
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۳۴
فروش
0.1
134.568
134.65
سود
‪-9.68 USD‬
GBPJPY
معامله
#140145326
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.568
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۳۴
حجم معامله
0.1
خروج
134.65
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-9.68 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۱۰
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۳۴
فروش
0.01
134.624
134.65
سود
‪-0.44 USD‬
GBPJPY
معامله
#140145050
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.624
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
134.65
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.44 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۳۵
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۳۴
فروش
0.01
134.605
134.65
سود
‪-0.62 USD‬
GBPJPY
معامله
#140144909
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.605
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
134.65
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.62 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۲۰
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۱۹
خرید
0.05
134.719
134.587
سود
‪-7.17 USD‬
GBPJPY
معامله
#140134953
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.719
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۱۹
حجم معامله
0.05
خروج
134.587
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-7.17 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۳۹
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۱۷
خرید
0.05
134.705
134.585
سود
‪-6.62 USD‬
GBPJPY
معامله
#140135032
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.705
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
134.585
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-6.62 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۴۷
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۱۱
خرید
0.05
134.692
134.582
سود
‪-6.15 USD‬
GBPJPY
معامله
#140135060
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۶:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.692
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
134.582
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-6.15 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۳۹
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۰۷
خرید
0.05
134.653
134.577
سود
‪-4.55 USD‬
GBPJPY
معامله
#140135313
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.653
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
134.577
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-4.55 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۵۶
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۰۴
خرید
0.1
134.739
134.576
سود
‪-17.25 USD‬
GBPJPY
معامله
#140134856
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.739
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۰۴
حجم معامله
0.1
خروج
134.576
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-17.25 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۴۰
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۴۹
فروش
0.05
134.415
134.74
سود
‪-16.21 USD‬
GBPJPY
معامله
#140108310
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.415
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
134.74
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-16.21 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۱۰
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۴۳
فروش
0.05
134.378
134.738
سود
‪-17.86 USD‬
GBPJPY
معامله
#140107614
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.378
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۴۳
حجم معامله
0.05
خروج
134.738
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-17.86 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۶
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۳۸
فروش
0.05
134.347
134.736
سود
‪-19.21 USD‬
GBPJPY
معامله
#140107586
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.347
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۳۸
حجم معامله
0.05
خروج
134.736
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-19.21 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۲۸
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۳۲
فروش
0.05
134.335
134.738
سود
‪-19.86 USD‬
GBPJPY
معامله
#140107502
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.335
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
134.738
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-19.86 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۵۱
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۲۷
فروش
0.02
134.529
134.749
سود
‪-4.52 USD‬
GBPJPY
معامله
#140111769
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.529
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
134.749
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-4.52 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۰۳
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۲۲
فروش
0.02
134.46
134.748
سود
‪-5.79 USD‬
GBPJPY
معامله
#140110311
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
134.748
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-5.79 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۴۱
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۱۷
فروش
0.05
1.81467
1.81402
سود
‪1.26 USD‬
GBPAUD
معامله
#140107537
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.81467
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.81402
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪1.26 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۱۸
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۳۸
فروش
0.05
1.81455
1.81372
سود
‪1.88 USD‬
GBPAUD
معامله
#140107476
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۰۷:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.81455
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۳۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.81372
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪1.88 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۳۷:۴۴
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۵۵:۱۰
فروش
0.05
135.333
135.28
سود
‪1.47 USD‬
GBPJPY
معامله
#140037264
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۳۷:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.333
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۵۵:۱۰
حجم معامله
0.05
خروج
135.28
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪1.47 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۱۵
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۰۷
فروش
0.05
135.413
135.326
سود
‪3.05 USD‬
GBPJPY
معامله
#140030996
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.413
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
135.326
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪3.05 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۴۲
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۱۲
فروش
0.05
135.379
135.336
سود
‪1.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#140030897
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۴:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.379
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۱۲
حجم معامله
0.05
خروج
135.336
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۱۰
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۲۳
فروش
0.1
135.336
135.23
سود
‪7.88 USD‬
GBPJPY
معامله
#140024679
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.336
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۲۳
حجم معامله
0.1
خروج
135.23
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪7.88 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۳۶
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۲۵
خرید
0.05
1.81041
1.8115
سود
‪2.81 USD‬
GBPAUD
معامله
#140006902
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۴:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.81041
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.8115
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪2.81 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۴۰
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۹
خرید
0.1
1.81056
1.81148
سود
‪4.43 USD‬
GBPAUD
معامله
#140006814
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.81056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.81148
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪4.43 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۲۳
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۸:۳۴
خرید
0.2
1.80961
1.8099
سود
‪0.05 USD‬
GBPAUD
معامله
#139993379
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80961
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۸:۳۴
حجم معامله
0.2
خروج
1.8099
هزینه های کمیسیون
‪-4.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۴۰
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۳۳
خرید
0.02
135.666
135.71
سود
‪0.42 USD‬
GBPJPY
معامله
#140004866
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.666
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
135.71
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۱۳
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۲۷
خرید
0.08
135.677
135.708
سود
‪0.71 USD‬
GBPJPY
معامله
#140004843
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.677
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۲۷
حجم معامله
0.08
خروج
135.708
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۴۳
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۴۸
خرید
0.1
1.80955
1.81224
سود
‪16.80 USD‬
GBPAUD
معامله
#139993418
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۴۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.81224
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪16.80 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۴۹
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۲۷
خرید
0.05
1.80953
1.8122
سود
‪8.33 USD‬
GBPAUD
معامله
#139993556
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80953
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۲۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.8122
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪8.33 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۱۳
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۲۱
خرید
0.02
1.80931
1.81226
سود
‪3.72 USD‬
GBPAUD
معامله
#139993598
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80931
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.81226
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.72 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۴۱
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۱۴
فروش
0.05
1.80764
1.80968
سود
‪-8.12 USD‬
GBPAUD
معامله
#139992015
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.80764
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.80968
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-8.12 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۱۹
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۰۸
فروش
0.05
1.80845
1.80977
سود
‪-5.61 USD‬
GBPAUD
معامله
#139992655
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.80845
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.80977
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-5.61 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۳۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۰۳
فروش
0.1
1.80704
1.80979
سود
‪-21.21 USD‬
GBPAUD
معامله
#139988519
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.80704
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۰۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.80979
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-21.21 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۰۴
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۰۰
فروش
0.1
1.80704
1.8097
سود
‪-20.58 USD‬
GBPAUD
معامله
#139988595
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.80704
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.8097
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-20.58 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۰۵
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۰۱
خرید
0.1
1.80771
1.8096
سود
‪11.20 USD‬
GBPAUD
معامله
#139970665
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۵۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80771
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.8096
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪11.20 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۵۵:۵۶
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۲۰
خرید
0.1
1.80776
1.8092
سود
‪8.06 USD‬
GBPAUD
معامله
#139970657
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۵۵:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80776
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۷:۲۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.8092
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪8.06 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۳:۳۶
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۵۵:۵۲
فروش
0.1
1.80719
1.80784
سود
‪-6.54 USD‬
GBPAUD
معامله
#139969680
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۳:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.80719
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۵۵:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.80784
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-6.54 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۵۷:۰۲
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۶:۰۲
خرید
0.1
135.249
135.286
سود
‪1.45 USD‬
GBPJPY
معامله
#139936936
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۵۷:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.249
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۰۶:۰۲
حجم معامله
0.1
خروج
135.286
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۵۱:۲۴
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۵۵:۵۹
خرید
0.1
135.211
135.21
سود
‪-2.09 USD‬
GBPJPY
معامله
#139925183
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۵۱:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.211
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۵۵:۵۹
حجم معامله
0.1
خروج
135.21
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-2.09 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۵۱:۵۹
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۳۱:۳۴
خرید
0.1
135.218
135.254
سود
‪1.36 USD‬
GBPJPY
معامله
#139925213
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۵۱:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.218
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۳۱:۳۴
حجم معامله
0.1
خروج
135.254
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪1.36 USD‬