حالت آزمایشی
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۲۲
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۰۹
خرید
0.02
1.47529
1.4668
سود
-13.24 USD
EURCAD
معامله
#110792999
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.47529
بهره
0.00 USD
مجموع
-12.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۷:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.4668
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-13.24 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۴۸:۴۲
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۴۸
خرید
0.02
1.46912
1.45115
سود
-27.60 USD
EURCAD
معامله
#111566335
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۴۸:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.46912
بهره
0.00 USD
مجموع
-27.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.45115
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-27.60 USD
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۱۴
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۱۶
خرید
0.02
1.44677
1.45107
سود
6.11 USD
EURCAD
معامله
#112786356
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.44677
بهره
0.00 USD
مجموع
6.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.45107
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
6.11 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۰۳
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۴۷
خرید
0.02
1.45161
1.45214
سود
0.40 USD
EURCAD
معامله
#112693911
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.45161
بهره
0.00 USD
مجموع
0.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۲۵:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.45214
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.40 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۳۳
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۰۶
فروش
0.02
1.45622
1.45498
سود
1.48 USD
EURCAD
معامله
#112639647
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۶:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45622
بهره
0.00 USD
مجموع
1.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.45498
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.48 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۱۲
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۴:۰۹
فروش
0.02
1.45602
1.45512
سود
0.96 USD
EURCAD
معامله
#112639141
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۵:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45602
بهره
0.00 USD
مجموع
1.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۴:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.45512
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.96 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۴۲
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۵۹
فروش
0.02
1.45594
1.45511
سود
0.86 USD
EURCAD
معامله
#112638799
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45594
بهره
0.00 USD
مجموع
1.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.45511
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.86 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۰۸
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۴۷
فروش
0.02
1.45578
1.45511
سود
0.61 USD
EURCAD
معامله
#112638413
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45578
بهره
0.00 USD
مجموع
1.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.45511
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.61 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۳:۵۸
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۲۲
فروش
0.02
1.45575
1.4552
سود
0.43 USD
EURCAD
معامله
#112638186
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۳:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45575
بهره
0.00 USD
مجموع
0.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.4552
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.43 USD
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۵۱:۵۴
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۳۲
خرید
0.02
1.47394
1.45595
سود
-27.68 USD
EURCAD
معامله
#110809678
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۵۱:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.47394
بهره
0.00 USD
مجموع
-27.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.45595
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-27.68 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۴۷
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۸:۰۷
فروش
0.02
1.45554
1.45418
سود
1.67 USD
EURCAD
معامله
#112545722
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۲۲:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45554
بهره
0.00 USD
مجموع
2.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۸:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.45418
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.67 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۴۴:۰۲
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۸:۰۲
فروش
0.02
1.45508
1.45418
سود
0.97 USD
EURCAD
معامله
#112541618
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۴۴:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45508
بهره
0.00 USD
مجموع
1.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۸:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.45418
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.97 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۵۲
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۷:۲۹
فروش
0.02
1.45527
1.45419
سود
1.24 USD
EURCAD
معامله
#112531210
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45527
بهره
0.00 USD
مجموع
1.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۷:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.45419
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.24 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۵۸
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۷:۲۴
فروش
0.02
1.4552
1.45418
سود
1.16 USD
EURCAD
معامله
#112530861
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4552
بهره
0.00 USD
مجموع
1.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۲۷:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.45418
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.16 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۱۹
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۴۹
فروش
0.02
1.45524
1.45378
سود
1.82 USD
EURCAD
معامله
#112522914
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45524
بهره
0.00 USD
مجموع
2.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.45378
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.82 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۰۳
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۲۸
فروش
0.02
1.45508
1.45376
سود
1.60 USD
EURCAD
معامله
#112523165
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۶:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45508
بهره
0.00 USD
مجموع
2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.45376
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.60 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۲۹
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۲۳
فروش
0.02
1.4552
1.45378
سود
1.76 USD
EURCAD
معامله
#112522658
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4552
بهره
0.00 USD
مجموع
2.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.45378
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.76 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۵۹
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۱۷
فروش
0.02
1.45414
1.45375
سود
0.20 USD
EURCAD
معامله
#112520440
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45414
بهره
0.00 USD
مجموع
0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.45375
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.20 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۵۰
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۶:۵۵
فروش
0.02
1.45427
1.4537
سود
0.47 USD
EURCAD
معامله
#112519982
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45427
بهره
0.00 USD
مجموع
0.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۶:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.4537
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.47 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۵۶
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۶:۵۱
فروش
0.02
1.45412
1.4537
سود
0.24 USD
EURCAD
معامله
#112519728
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45412
بهره
0.00 USD
مجموع
0.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۶:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.4537
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.24 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۳۲
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۶:۳۶
فروش
0.02
1.45408
1.45362
سود
0.30 USD
EURCAD
معامله
#112519477
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۰:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45408
بهره
0.00 USD
مجموع
0.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۴۶:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.45362
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.30 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۲۷
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۴۰
خرید
0.02
1.46307
1.45522
سود
-12.34 USD
EURCAD
معامله
#111613962
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.46307
بهره
0.00 USD
مجموع
-11.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.45522
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-12.34 USD
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۵۸
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۲۰
خرید
0.02
1.46099
1.45406
سود
-10.94 USD
EURCAD
معامله
#111636942
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.46099
بهره
0.00 USD
مجموع
-10.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.45406
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-10.94 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۱۸
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۵:۲۴
فروش
0.02
1.45214
1.45112
سود
1.15 USD
EURCAD
معامله
#112499916
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45214
بهره
0.00 USD
مجموع
1.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۵:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.45112
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.15 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۳۹
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۵:۲۰
فروش
0.02
1.45214
1.45108
سود
1.21 USD
EURCAD
معامله
#112500221
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45214
بهره
0.00 USD
مجموع
1.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۵:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.45108
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.21 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۹:۰۷
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۵:۱۵
فروش
0.02
1.45182
1.45107
سود
0.74 USD
EURCAD
معامله
#112501572
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۹:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45182
بهره
0.00 USD
مجموع
1.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۵:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.45107
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.74 USD
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۱۵
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۵:۱۱
فروش
0.02
1.45243
1.45112
سود
1.59 USD
EURCAD
معامله
#112505909
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45243
بهره
0.00 USD
مجموع
1.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۵:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.45112
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.59 USD
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۰۲
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۱۲
خرید
0.01
1.33235
1.3323
سود
-0.14 USD
USDCAD
معامله
#112129219
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.33235
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.3323
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.14 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۹:۴۰
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۲۱
فروش
0.02
1.4744
1.48163
سود
-11.27 USD
EURCAD
معامله
#110177043
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۹:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4744
بهره
0.00 USD
مجموع
-10.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.48163
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-11.27 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۲۶
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۱۶
فروش
0.02
1.47299
1.48159
سود
-13.32 USD
EURCAD
معامله
#110501444
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.47299
بهره
0.00 USD
مجموع
-12.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.48159
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-13.32 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۱۳:۲۴
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۱۰
فروش
0.02
1.47659
1.48161
سود
-7.94 USD
EURCAD
معامله
#109754607
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۱۳:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.47659
بهره
0.00 USD
مجموع
-7.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.48161
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-7.94 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۳:۵۵
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۰۶
فروش
0.02
1.47313
1.48132
سود
-12.71 USD
EURCAD
معامله
#109670436
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۳:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.47313
بهره
0.00 USD
مجموع
-12.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.48132
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-12.71 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۳۸
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۰۱
فروش
0.02
1.47726
1.48154
سود
-6.83 USD
EURCAD
معامله
#107986429
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.47726
بهره
0.00 USD
مجموع
-6.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.48154
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-6.83 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۳۲
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۲:۵۶
فروش
0.02
1.47567
1.48159
سود
-9.29 USD
EURCAD
معامله
#107979770
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.47567
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.89 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۲:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.48159
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-9.29 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۲۹
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۲:۵۱
فروش
0.02
1.47189
1.4816
سود
-14.99 USD
EURCAD
معامله
#107968662
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.47189
بهره
0.00 USD
مجموع
-14.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۲:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.4816
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-14.99 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۳۱
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۵۱
فروش
0.02
1.48108
1.48105
سود
-0.35 USD
EURCAD
معامله
#109434044
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.48108
بهره
0.00 USD
مجموع
0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.48105
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-0.35 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۷:۱۳
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۳۱
خرید
0.02
1.20932
1.21078
سود
2.72 USD
GBPUSD
معامله
#109538065
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۷:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20932
بهره
0.00 USD
مجموع
2.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.21078
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.72 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۳۰:۰۵
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۶:۵۸
خرید
0.02
1.21091
1.21154
سود
1.06 USD
GBPUSD
معامله
#109534027
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۳۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21091
بهره
0.00 USD
مجموع
1.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۶:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.21154
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.06 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۵۳
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۱۳
فروش
0.02
1.11267
1.11155
سود
2.04 USD
EURUSD
معامله
#107968258
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۱:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11267
بهره
0.00 USD
مجموع
2.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.11155
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.04 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۴۰
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۰۳
فروش
0.02
1.1175
1.1115
سود
11.80 USD
EURUSD
معامله
#107985920
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۸:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1175
بهره
0.00 USD
مجموع
12.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.1115
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
11.80 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۴۱
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۰۳
فروش
0.02
1.11992
1.1115
سود
16.64 USD
EURUSD
معامله
#107993353
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11992
بهره
0.00 USD
مجموع
16.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۲:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.1115
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
16.64 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۵۴
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۰۲
فروش
0.02
1.11422
1.112
سود
4.24 USD
EURUSD
معامله
#107976871
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11422
بهره
0.00 USD
مجموع
4.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.112
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.24 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۱۴
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۰۲
فروش
0.02
1.11339
1.112
سود
2.58 USD
EURUSD
معامله
#107974183
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۰۲:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11339
بهره
0.00 USD
مجموع
2.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.112
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.58 USD
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۳:۴۰
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۵:۰۷
فروش
0.02
1.70733
1.73492
سود
-36.06 USD
EURNZD
معامله
#107969084
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۱۳:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.70733
بهره
0.00 USD
مجموع
-35.66 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۵:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.73492
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-36.06 USD
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۴۵:۴۵
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۲۴
فروش
0.02
1.7069
1.73212
سود
-33.05 USD
EURNZD
معامله
#108010480
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۴۵:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7069
بهره
0.00 USD
مجموع
-32.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.73212
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-33.05 USD
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۰۱
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۴۵
فروش
0.02
1.32587
1.32245
سود
4.97 USD
USDCAD
معامله
#107903261
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32587
بهره
0.00 USD
مجموع
5.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.32245
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.97 USD
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۶:۰۲
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۲۱
فروش
0.02
1.3246
1.323
سود
2.22 USD
USDCAD
معامله
#107902310
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۶:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3246
بهره
0.00 USD
مجموع
2.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.323
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.22 USD
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۱۰
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۲۱
فروش
0.02
1.32344
1.323
سود
0.47 USD
USDCAD
معامله
#107898468
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32344
بهره
0.00 USD
مجموع
0.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.323
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.47 USD
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۱۲
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۲۱
فروش
0.02
1.32395
1.323
سود
1.24 USD
USDCAD
معامله
#107901434
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32395
بهره
0.00 USD
مجموع
1.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.323
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.24 USD
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۰۲
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۲۱
فروش
0.02
1.32429
1.323
سود
1.75 USD
USDCAD
معامله
#107899403
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۲۱:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32429
بهره
0.00 USD
مجموع
1.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۳:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.323
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.75 USD