حالت آزمایشی
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۳۹
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۳۷
خرید
0.03
1.30745
1.30933
سود
‪5.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#143363992
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30745
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۳۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.30933
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪5.34 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۱۱
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۲۳
فروش
0.05
1.31249
1.30869
سود
‪18.50 USD‬
GBPUSD
معامله
#143313909
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31249
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۲۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.30869
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪18.50 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۱۲
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۱۷
فروش
0.02
1.31228
1.30868
سود
‪7.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#143315686
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31228
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.30868
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪7.00 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۳۵:۵۱
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۲۹:۰۸
خرید
0.05
1.31196
1.3106
سود
‪-7.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#143302506
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۳۵:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31196
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۲۹:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.3106
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-7.30 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۵۷:۱۲
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۲۹:۰۸
خرید
0.05
1.3112
1.3106
سود
‪-3.50 USD‬
GBPUSD
معامله
#143302570
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۵۷:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3112
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۲۹:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.3106
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-3.50 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۲۴:۴۸
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۲۷:۱۰
خرید
0.1
1.31401
1.31164
سود
‪-24.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#143296279
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۲۴:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31401
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-23.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۲۷:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.31164
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-24.70 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۴۳
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۲۹
خرید
0.02
1.31481
1.3175
سود
‪5.18 USD‬
GBPUSD
معامله
#143194301
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31481
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.3175
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪5.18 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۱۷
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۱۷
خرید
0.02
1.31599
1.31476
سود
‪-2.66 USD‬
GBPUSD
معامله
#143193492
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31599
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.31476
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.66 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۹:۴۰
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۴۲
خرید
0.05
1.31284
1.31702
سود
‪20.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#143180232
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۹:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31284
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.31702
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪20.40 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۵۹:۱۳
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۳۳
خرید
0.05
1.31374
1.3171
سود
‪16.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#143178940
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۵۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31374
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۳۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.3171
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪16.30 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۵۷:۳۸
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۰۷:۴۲
فروش
0.05
1.31254
1.31324
سود
‪-4.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#143136898
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۲:۵۷:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31254
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۰۷:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.31324
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-4.00 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۲۳
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۱۱
فروش
0.05
1.31169
1.3113
سود
‪1.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#143129291
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31169
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۵۸:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.3113
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۰۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۰۷
فروش
0.05
1.31299
1.31232
سود
‪2.85 USD‬
GBPUSD
معامله
#143126805
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31299
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.31232
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.85 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۵۴
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۵:۳۷
خرید
0.02
1.30723
1.31204
سود
‪9.42 USD‬
GBPUSD
معامله
#143031906
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30723
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۵:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.31204
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪9.42 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۴۹
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۰۷
خرید
0.05
1.30905
1.31149
سود
‪11.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#143015847
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۵۶:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30905
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.31149
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪11.70 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۳۴:۲۷
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۵۷:۰۶
خرید
0.05
1.3085
1.3086
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#142989895
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۳۴:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3085
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۵۷:۰۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.3086
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۵۱
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۰۴
فروش
0.02
1.30699
1.30555
سود
‪2.68 USD‬
GBPUSD
معامله
#142834896
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30699
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.30555
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.68 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۵۲
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۵۴
فروش
0.02
1.30659
1.30636
سود
‪0.26 USD‬
GBPUSD
معامله
#142833907
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30659
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.30636
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۴۲
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۲۹
فروش
0.02
1.30646
1.30611
سود
‪0.50 USD‬
GBPUSD
معامله
#142833849
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30646
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.30611
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۴۵
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۵۰
فروش
0.02
1.30743
1.30637
سود
‪1.92 USD‬
GBPUSD
معامله
#142831955
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30743
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.30637
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.92 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۰۱
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۴۷
فروش
0.02
1.30731
1.30637
سود
‪1.68 USD‬
GBPUSD
معامله
#142831826
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30731
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.30637
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.68 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۰۵
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۴۵
فروش
0.02
1.30723
1.30634
سود
‪1.58 USD‬
GBPUSD
معامله
#142831603
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30723
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.30634
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.58 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۲۹
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۵۳
فروش
0.02
1.30639
1.30482
سود
‪2.94 USD‬
GBPUSD
معامله
#142823559
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30639
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.30482
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.94 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۳۴
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۴۲
فروش
0.02
1.30573
1.30511
سود
‪1.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#142823358
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30573
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.30511
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.04 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۰۰
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۳۸
فروش
0.01
1.30615
1.30525
سود
‪0.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#142823449
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۶:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30615
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.30525
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۴۴
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۴۵
فروش
0.05
1.30657
1.30615
سود
‪1.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#142821328
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30657
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۴۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.30615
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.60 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۵۸
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۰۹
خرید
0.02
1.30832
1.30892
سود
‪1.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#142816874
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30832
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.30892
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۳۳
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۲۴
خرید
0.05
1.30818
1.31045
سود
‪10.85 USD‬
GBPUSD
معامله
#142799901
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۳۰:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30818
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۲۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.31045
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪10.85 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۴۱:۰۹
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۰۴:۰۸
خرید
0.02
1.30524
1.30597
سود
‪1.26 USD‬
GBPUSD
معامله
#142729792
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۴۱:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30524
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۰۴:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.30597
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.26 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۳۴
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۱۳
خرید
0.02
1.30521
1.30616
سود
‪1.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#142727391
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۷:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30521
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.30616
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.70 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۲۲
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۱۱
فروش
0.05
1.30534
1.30525
سود
‪-0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#142676742
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30534
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.30525
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۰۹
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۰۱
فروش
0.05
1.3039
1.30104
سود
‪13.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#142698696
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3039
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.30104
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪13.80 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۵۰
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۵۸
فروش
0.05
1.30333
1.30107
سود
‪10.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#142718499
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30333
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۵۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.30107
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪10.80 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۳۸
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۱۴
فروش
0.05
1.30308
1.30263
سود
‪1.75 USD‬
GBPUSD
معامله
#142691763
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۵۳:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30308
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.30263
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.75 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۱۶:۴۳
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۰۰
فروش
0.05
1.30256
1.30221
سود
‪1.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#142688596
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۱۶:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30256
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۰۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.30221
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.25 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۳
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۵۷
خرید
0.05
1.30936
1.3054
سود
‪-20.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#142671331
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30936
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.3054
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-20.30 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۲۱
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۵۷
خرید
0.05
1.30968
1.3054
سود
‪-21.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#142667581
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30968
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-21.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۹:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.3054
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-21.90 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۰۶:۳۰
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۱۵
فروش
0.05
1.30874
1.30972
سود
‪-5.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#142663448
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۰۶:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30874
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۱۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.30972
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-5.40 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۳۹:۰۴
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۵۱
فروش
0.05
1.30901
1.30883
سود
‪0.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#142642462
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۳۹:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30901
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.30883
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۴۱:۵۷
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۲۷
خرید
0.02
1.30914
1.31103
سود
‪3.58 USD‬
GBPUSD
معامله
#142567271
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۴۱:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30914
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۰:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.31103
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.58 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۴:۴۹
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۲۷
خرید
0.02
1.3097
1.30829
سود
‪-3.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#142566149
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۴:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3097
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.30829
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.02 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۲۸
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۲۷
خرید
0.02
1.31038
1.30829
سود
‪-4.38 USD‬
GBPUSD
معامله
#142565974
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۰:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31038
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.30829
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-4.38 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۵۲
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۶:۱۰
خرید
0.02
1.31178
1.3103
سود
‪-3.16 USD‬
GBPUSD
معامله
#142565040
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31178
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۶:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.3103
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.16 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۰۳
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۵۱
خرید
0.02
1.31085
1.31181
سود
‪1.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#142561363
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31085
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.31181
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.72 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۵۴
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۴۹
خرید
0.02
1.31222
1.31182
سود
‪-1.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#142561229
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31222
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.31182
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.00 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۰
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۳۴
خرید
0.02
1.31519
1.3164
سود
‪2.22 USD‬
GBPUSD
معامله
#142555818
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31519
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.3164
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.22 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۲
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۳۴
خرید
0.02
1.31526
1.3164
سود
‪2.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#142555778
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31526
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.3164
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.08 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۰۴
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۳۴
خرید
0.02
1.31506
1.3164
سود
‪2.48 USD‬
GBPUSD
معامله
#142555917
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31506
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.3164
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.48 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۰۱
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۱۶
فروش
0.02
1.31346
1.31503
سود
‪-3.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#142554907
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31346
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.31503
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.34 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۰۶
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۵۵
فروش
0.05
1.31296
1.31265
سود
‪1.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#142554411
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31296
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۵۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.31265
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.05 USD‬