حالت آزمایشی
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۴۴
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
فروش
0.02
0.68382
0.69919
سود
-30.94 USD
AUDUSD
معامله
#121666417
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68382
بهره
0.00 USD
مجموع
-30.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.69919
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-30.94 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۵۷
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
فروش
0.02
0.68172
0.69919
سود
-35.14 USD
AUDUSD
معامله
#121312431
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68172
بهره
0.00 USD
مجموع
-34.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.69919
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-35.14 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۵۱
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
فروش
0.02
0.6804
0.69919
سود
-37.78 USD
AUDUSD
معامله
#121306594
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۷:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6804
بهره
0.00 USD
مجموع
-37.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.69919
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-37.78 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۱۷
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
فروش
0.02
0.67961
0.69919
سود
-39.36 USD
AUDUSD
معامله
#121304273
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67961
بهره
0.00 USD
مجموع
-39.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.69919
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-39.36 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۱۸:۵۸
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
فروش
0.02
0.68343
0.69919
سود
-31.72 USD
AUDUSD
معامله
#121621182
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۲۰:۱۸:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68343
بهره
0.00 USD
مجموع
-31.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.69919
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-31.72 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۰۰
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
فروش
0.02
0.67972
0.69919
سود
-39.14 USD
AUDUSD
معامله
#121304149
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67972
بهره
0.00 USD
مجموع
-38.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.69919
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-39.14 USD
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۱:۳۷
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
فروش
0.02
0.68738
0.69919
سود
-23.82 USD
AUDUSD
معامله
#121976656
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۲.۲۰۱۹ ۲۱:۴۱:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68738
بهره
0.00 USD
مجموع
-23.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.69919
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-23.82 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۷:۵۸
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
فروش
0.02
0.68208
0.69919
سود
-34.42 USD
AUDUSD
معامله
#121320735
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۸:۲۷:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68208
بهره
0.00 USD
مجموع
-34.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.69919
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-34.42 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۱۰
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
فروش
0.02
0.68083
0.69919
سود
-36.92 USD
AUDUSD
معامله
#121307505
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68083
بهره
0.00 USD
مجموع
-36.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.69919
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-36.92 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۹
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
فروش
0.02
0.67982
0.69919
سود
-38.94 USD
AUDUSD
معامله
#121305657
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67982
بهره
0.00 USD
مجموع
-38.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.69919
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-38.94 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۱۳
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
فروش
0.02
0.67876
0.69919
سود
-41.06 USD
AUDUSD
معامله
#121291987
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۲۹:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67876
بهره
0.00 USD
مجموع
-40.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.69919
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-41.06 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۰۱
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۲:۰۷
فروش
0.02
0.68406
0.68343
سود
1.06 USD
AUDUSD
معامله
#121590169
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68406
بهره
0.00 USD
مجموع
1.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۳۲:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.68343
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.06 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۰:۴۶
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۵۲:۰۳
فروش
0.02
0.68474
0.68398
سود
1.32 USD
AUDUSD
معامله
#121488503
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۰:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68474
بهره
0.00 USD
مجموع
1.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۵۲:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.68398
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.32 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۵۰
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۰:۱۳
خرید
0.02
0.68418
0.68462
سود
0.68 USD
AUDUSD
معامله
#121467413
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68418
بهره
0.00 USD
مجموع
0.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۰:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.68462
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.68 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۵۵
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۰:۰۵
خرید
0.02
0.6842
0.68481
سود
1.02 USD
AUDUSD
معامله
#121467518
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6842
بهره
0.00 USD
مجموع
1.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۴۰:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.68481
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.02 USD
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۱۶:۵۵
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۳۶
فروش
0.02
0.68462
0.68419
سود
0.66 USD
AUDUSD
معامله
#121380751
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۸:۱۶:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68462
بهره
0.00 USD
مجموع
0.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۹:۴۸:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.68419
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.66 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۴۱
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۴۷
فروش
0.02
141.412
141.185
سود
3.75 USD
GBPJPY
معامله
#121308781
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.412
بهره
0.00 USD
مجموع
4.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
141.185
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
3.75 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۰۹
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۳۸
فروش
0.02
141.317
141.202
سود
1.71 USD
GBPJPY
معامله
#121305899
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.317
بهره
0.00 USD
مجموع
2.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
141.202
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.71 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۳۹
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۴:۲۴
فروش
0.02
120.792
120.554
سود
3.94 USD
EURJPY
معامله
#121244352
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۹:۱۲:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.792
بهره
0.00 USD
مجموع
4.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۴:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
120.554
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
3.94 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۰۹
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۱۷
خرید
0.02
141.513
141.601
سود
1.20 USD
GBPJPY
معامله
#121202010
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
141.513
بهره
0.00 USD
مجموع
1.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
141.601
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.20 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۴۶
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۵۸:۵۵
خرید
0.02
141.344
141.394
سود
0.51 USD
GBPJPY
معامله
#121100857
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۴:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
141.344
بهره
0.00 USD
مجموع
0.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۵۸:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
141.394
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.51 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۵۹
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۳۳
خرید
0.02
141.353
141.431
سود
1.03 USD
GBPJPY
معامله
#121105119
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۰۰:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
141.353
بهره
0.00 USD
مجموع
1.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۴۲:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
141.431
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.03 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۰۹
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۰:۱۷
خرید
0.02
1.09943
1.10046
سود
1.86 USD
EURUSD
معامله
#121012780
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۸:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09943
بهره
0.00 USD
مجموع
2.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۰:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.10046
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.86 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۸
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۰:۰۸
خرید
0.02
1.09987
1.10046
سود
0.98 USD
EURUSD
معامله
#121008114
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09987
بهره
0.00 USD
مجموع
1.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۱۰:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.10046
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.98 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۰۴
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۲:۳۴
خرید
0.02
1.10002
1.1005
سود
0.76 USD
EURUSD
معامله
#121001468
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10002
بهره
0.00 USD
مجموع
0.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۲:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.1005
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.76 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۳۶
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۲:۱۹
خرید
0.02
1.10014
1.1005
سود
0.52 USD
EURUSD
معامله
#121001188
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10014
بهره
0.00 USD
مجموع
0.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۲:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.1005
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.52 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۳۹
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۲۶
فروش
0.02
140.18
140.18
سود
-0.40 USD
GBPJPY
معامله
#120654841
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.18
بهره
0.00 USD
مجموع
0.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
140.18
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-0.40 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۲
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۲۶
فروش
0.02
140.26
140.18
سود
1.07 USD
GBPJPY
معامله
#120698249
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.26
بهره
0.00 USD
مجموع
1.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
140.18
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.07 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۰
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۴۴
فروش
0.02
140.338
140.249
سود
1.23 USD
GBPJPY
معامله
#120713321
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.338
بهره
0.00 USD
مجموع
1.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
140.249
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.23 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۴۶
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۲۸
فروش
0.02
140.448
140.253
سود
3.18 USD
GBPJPY
معامله
#120719544
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.448
بهره
0.00 USD
مجموع
3.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
140.253
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
3.18 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۳۰
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۲۰
فروش
0.02
140.562
140.261
سود
5.12 USD
GBPJPY
معامله
#120738276
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.562
بهره
0.00 USD
مجموع
5.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
140.261
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
5.12 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۱:۵۶
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۱۳
فروش
0.02
1.89802
1.8955
سود
3.02 USD
GBPAUD
معامله
#120656559
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۱:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.89802
بهره
0.00 USD
مجموع
3.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.8955
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
3.02 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۳:۰۶
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۱:۲۴
خرید
0.02
119.751
119.949
سود
3.24 USD
EURJPY
معامله
#120575920
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
119.751
بهره
0.00 USD
مجموع
3.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۴۱:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
119.949
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
3.24 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۵۶
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۳۸:۱۷
خرید
0.02
119.813
119.941
سود
1.95 USD
EURJPY
معامله
#120569107
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
119.813
بهره
0.00 USD
مجموع
2.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۷:۳۸:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
119.941
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.95 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۳۱
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۴:۴۳
خرید
0.02
119.836
119.866
سود
0.15 USD
EURJPY
معامله
#120567156
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۱۰:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
119.836
بهره
0.00 USD
مجموع
0.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۲۴:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
119.866
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.15 USD
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۷:۱۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۲۴
فروش
0.02
120.572
119.8
سود
13.82 USD
EURJPY
معامله
#120123798
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۵۷:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.572
بهره
0.00 USD
مجموع
14.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
119.8
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
13.82 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۳۱
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۱
فروش
0.02
120.084
119.82
سود
4.46 USD
EURJPY
معامله
#120074111
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.084
بهره
0.00 USD
مجموع
4.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
119.82
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
4.46 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۱۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۱
فروش
0.02
120.288
119.82
سود
8.21 USD
EURJPY
معامله
#120085902
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.288
بهره
0.00 USD
مجموع
8.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
119.82
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
8.21 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۵۰
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۰
فروش
0.02
119.956
119.82
سود
2.10 USD
EURJPY
معامله
#120063575
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۱:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
119.956
بهره
0.00 USD
مجموع
2.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
119.82
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
2.10 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۵۷
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۰
فروش
0.04
119.887
119.82
سود
1.67 USD
EURJPY
معامله
#120059332
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
119.887
بهره
0.00 USD
مجموع
2.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۰
حجم معامله
0.04
خروج
119.82
هزینه های کمیسیون
-0.80 USD
سود
1.67 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۱۴
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۰
فروش
0.02
119.919
119.82
سود
1.42 USD
EURJPY
معامله
#120061679
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
119.919
بهره
0.00 USD
مجموع
1.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
119.82
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.42 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۵۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۰
فروش
0.02
120.015
119.82
سود
3.19 USD
EURJPY
معامله
#120071351
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.015
بهره
0.00 USD
مجموع
3.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
119.82
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
3.19 USD
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۵۸
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۰
فروش
0.02
119.902
119.82
سود
1.11 USD
EURJPY
معامله
#120059617
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
119.902
بهره
0.00 USD
مجموع
1.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
119.82
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.11 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۴:۰۱
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۰۷
خرید
0.02
120.312
120.291
سود
-0.79 USD
EURJPY
معامله
#119669422
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.312
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
120.291
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-0.79 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۳۸
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۰۱
خرید
0.02
120.416
120.291
سود
-2.70 USD
EURJPY
معامله
#119660328
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.416
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۸:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
120.291
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-2.70 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۵۴
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۷:۳۴
خرید
0.02
120.267
120.288
سود
-0.01 USD
EURJPY
معامله
#119682330
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.267
بهره
0.00 USD
مجموع
0.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۷:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
120.288
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-0.01 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۳۵
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۷:۲۹
خرید
0.02
120.197
120.285
سود
1.22 USD
EURJPY
معامله
#119698351
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.197
بهره
0.00 USD
مجموع
1.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۴۷:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
120.285
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.22 USD
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۸:۳۸
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۴۵
خرید
0.02
120.026
120.067
سود
0.36 USD
EURJPY
معامله
#119705627
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۸:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.026
بهره
0.00 USD
مجموع
0.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
120.067
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.36 USD
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۲۳
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۰۲
خرید
0.02
119.896
119.919
سود
0.02 USD
EURJPY
معامله
#119792640
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
119.896
بهره
0.00 USD
مجموع
0.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
119.919
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.02 USD
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۱۹
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۱:۱۸
خرید
0.02
119.48
119.844
سود
6.30 USD
EURJPY
معامله
#119951991
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
119.48
بهره
0.00 USD
مجموع
6.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۲۱:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
119.844
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
6.30 USD