حالت آزمایشی
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۴:۱۲
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.01
0.69643
0.66388
سود
-30.94 USD
AUDCHF
معامله
#100467782
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۴:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69643
بهره
2.48 USD
مجموع
-33.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.66388
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-30.94 USD
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۵۹:۴۰
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.01
143.15
129.089
سود
-131.70 USD
GBPJPY
معامله
#98979668
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۵۹:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
143.15
بهره
1.08 USD
مجموع
-132.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
129.089
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-131.70 USD
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۱۳:۳۳
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.01
0.71564
0.66388
سود
-49.76 USD
AUDCHF
معامله
#98774263
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۱۳:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71564
بهره
3.27 USD
مجموع
-52.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.66388
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-49.76 USD
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۲:۴۸
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
فروش
0.01
0.86089
0.91394
سود
-62.22 USD
EURGBP
معامله
#98927430
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۲:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86089
بهره
2.55 USD
مجموع
-64.57 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.91394
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-62.22 USD
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۵۷
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.02
73.305
69.064
سود
-75.05 USD
NZDJPY
معامله
#98696189
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
73.305
بهره
5.33 USD
مجموع
-79.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
69.064
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-75.05 USD
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۳۷:۲۳
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.01
0.68743
0.66388
سود
-23.88 USD
AUDCHF
معامله
#106459475
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۳۷:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68743
بهره
0.35 USD
مجموع
-24.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.66388
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-23.88 USD
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۵۹:۱۹
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
فروش
0.01
0.88231
0.91394
سود
-36.76 USD
EURGBP
معامله
#100213711
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۵۹:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88231
بهره
1.94 USD
مجموع
-38.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.91394
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-36.76 USD
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۳۱
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
فروش
0.01
0.85318
0.91394
سود
-71.55 USD
EURGBP
معامله
#98669944
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85318
بهره
2.61 USD
مجموع
-73.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.91394
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-71.55 USD
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۱۸:۳۹
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.01
0.69511
0.66388
سود
-29.62 USD
AUDCHF
معامله
#100564122
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۱۸:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69511
بهره
2.45 USD
مجموع
-31.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.66388
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-29.62 USD
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۴۹:۱۷
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.01
0.69609
0.66388
سود
-30.49 USD
AUDCHF
معامله
#100391409
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۴۹:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69609
بهره
2.58 USD
مجموع
-32.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.66388
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-30.49 USD
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۲۵
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.02
0.69485
0.66388
سود
-58.31 USD
AUDCHF
معامله
#99514235
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69485
بهره
5.32 USD
مجموع
-63.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.66388
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-58.31 USD
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۸:۳۹
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.01
77.2
71.867
سود
-47.85 USD
AUDJPY
معامله
#98693107
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۸:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
77.2
بهره
2.63 USD
مجموع
-50.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
71.867
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-47.85 USD
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۲۸
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.02
0.71958
0.66388
سود
-107.25 USD
AUDCHF
معامله
#98218801
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71958
بهره
6.86 USD
مجموع
-113.71 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.66388
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
-107.25 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۴۸
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.01
75.668
71.867
سود
-35.67 USD
AUDJPY
معامله
#106354351
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.668
بهره
0.37 USD
مجموع
-35.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
71.867
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-35.67 USD
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۴۰
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
فروش
0.01
0.86808
0.91394
سود
-53.65 USD
EURGBP
معامله
#99276825
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86808
بهره
2.37 USD
مجموع
-55.82 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.91394
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-53.65 USD
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۱۱
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.01
135.926
129.089
سود
-64.39 USD
GBPJPY
معامله
#104609324
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.926
بهره
0.28 USD
مجموع
-64.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
129.089
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-64.39 USD
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۵:۵۶
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.01
79.454
71.867
سود
-68.74 USD
AUDJPY
معامله
#97976796
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۵:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
79.454
بهره
3.00 USD
مجموع
-71.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
71.867
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-68.74 USD
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۱۳
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۰۵:۴۶
خرید
0.01
0.70524
0.7062
سود
0.86 USD
AUDUSD
معامله
#98208684
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70524
بهره
0.00 USD
مجموع
0.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۰۵:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.7062
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.86 USD
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۱۹
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۹:۵۷
خرید
0.01
71.889
72.524
سود
7.34 USD
NZDJPY
معامله
#103322634
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
71.889
بهره
1.67 USD
مجموع
5.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۹:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
72.524
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
7.34 USD
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۰۸:۲۸
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۲۴
خرید
0.01
75.968
76.079
سود
0.82 USD
AUDJPY
معامله
#105544986
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۰۸:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.968
بهره
0.00 USD
مجموع
1.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
76.079
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.82 USD
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۵۶:۲۶
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۳۴
خرید
0.01
0.98525
0.98825
سود
2.94 USD
USDCHF
معامله
#105557694
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۵۶:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98525
بهره
0.00 USD
مجموع
3.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.98825
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.94 USD
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۰
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۵۸:۳۸
فروش
0.01
1.61679
1.60611
سود
7.45 USD
EURAUD
معامله
#104954153
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.61679
بهره
0.16 USD
مجموع
7.49 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۵۸:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.60611
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
7.45 USD
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۵:۲۴
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۰۸
خرید
0.01
0.6907
0.69219
سود
1.34 USD
AUDCHF
معامله
#104356827
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۵:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6907
بهره
0.04 USD
مجموع
1.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.69219
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.34 USD
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۵۳
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۵۸
خرید
0.01
71.89
71.959
سود
0.47 USD
NZDJPY
معامله
#104338772
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
71.89
بهره
0.03 USD
مجموع
0.64 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
71.959
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.47 USD
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۳۰:۰۹
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۵۷
فروش
0.01
1.63224
1.61004
سود
15.95 USD
EURAUD
معامله
#101862037
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۳۰:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63224
بهره
0.69 USD
مجموع
15.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.61004
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
15.95 USD
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۲۴:۳۸
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۱۳
خرید
0.01
75.608
75.736
سود
1.11 USD
AUDJPY
معامله
#103722112
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۲۴:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.608
بهره
0.12 USD
مجموع
1.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
75.736
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.11 USD
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۴۷
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۲۱
خرید
0.01
0.6901
0.69147
سود
2.03 USD
AUDCHF
معامله
#101346788
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6901
بهره
0.84 USD
مجموع
1.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.69147
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.03 USD
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۲۱:۳۹
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۰:۳۶:۲۳
خرید
0.01
72.326
72.723
سود
5.05 USD
NZDJPY
معامله
#103500872
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۲۱:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
72.326
بهره
1.58 USD
مجموع
3.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۰:۳۶:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
72.723
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
5.05 USD
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۲:۱۹:۰۱
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۰:۳۶:۱۴
خرید
0.01
75.828
76.083
سود
3.02 USD
AUDJPY
معامله
#100391443
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۲:۱۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.828
بهره
0.87 USD
مجموع
2.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۰:۳۶:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
76.083
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.02 USD
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۲۵
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۰:۳۶:۰۱
خرید
0.02
0.7016
0.70315
سود
2.82 USD
AUDUSD
معامله
#98816831
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7016
بهره
-0.08 USD
مجموع
3.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۰:۳۶:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.70315
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.82 USD
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۲۱:۳۹
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۴۴
خرید
0.01
72.326
72.36
سود
1.67 USD
NZDJPY
معامله
#98872061
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۲۱:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
72.326
بهره
1.55 USD
مجموع
0.32 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
72.36
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.67 USD
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۱۹
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۷:۳۰:۲۳
خرید
0.01
71.889
72.229
سود
4.08 USD
NZDJPY
معامله
#99576351
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
71.889
بهره
1.14 USD
مجموع
3.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۷:۳۰:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
72.229
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.08 USD
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۰۷
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۲۹:۳۰
فروش
0.1
52.48
52.18
سود
2.50 USD
USCrude
معامله
#101812863
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
52.48
بهره
0.00 USD
مجموع
3.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۲۹:۳۰
حجم معامله
0.1
خروج
52.18
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
2.50 USD
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۴۲
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۱۰
فروش
0.1
53.19
51.77
سود
13.47 USD
USCrude
معامله
#101439218
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
53.19
بهره
-0.23 USD
مجموع
14.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
51.77
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
13.47 USD
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۵۳
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۵۶
فروش
0.1
53.6
53.77
سود
-2.20 USD
USCrude
معامله
#101413571
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
53.6
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۵۶
حجم معامله
0.1
خروج
53.77
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-2.20 USD
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۴۲:۲۵
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۳۴
خرید
0.1
53.13
53.81
سود
5.04 USD
USCrude
معامله
#100922394
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۳:۴۲:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
53.13
بهره
-1.26 USD
مجموع
6.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۳۴
حجم معامله
0.1
خروج
53.81
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
5.04 USD
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۲۱:۱۱
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۲۰
فروش
0.1
58.87
57.65
سود
11.70 USD
USCrude
معامله
#100408380
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۲۱:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
58.87
بهره
0.00 USD
مجموع
12.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۲۰
حجم معامله
0.1
خروج
57.65
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
11.70 USD
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۲:۱۹:۰۱
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۳۰
خرید
0.01
75.828
76.02
سود
1.55 USD
AUDJPY
معامله
#100319874
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۲:۱۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.828
بهره
0.00 USD
مجموع
1.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
76.02
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.55 USD
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۴۹:۱۷
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۲۲
خرید
0.01
0.69609
0.69919
سود
2.99 USD
AUDCHF
معامله
#100278304
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۴۹:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69609
بهره
0.11 USD
مجموع
3.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.69919
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.99 USD
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۴۴
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۴۵
خرید
0.01
0.69639
0.69693
سود
0.33 USD
AUDCHF
معامله
#100254960
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69639
بهره
0.00 USD
مجموع
0.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.69693
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.33 USD
۲۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۱۸
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۳۵:۰۸
خرید
0.02
0.69635
0.6975
سود
1.96 USD
AUDCHF
معامله
#100165282
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69635
بهره
0.07 USD
مجموع
2.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۳۵:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.6975
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.96 USD
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۲۸
۲۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۱۲
خرید
0.01
0.69819
0.69901
سود
0.86 USD
AUDCHF
معامله
#99490829
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69819
بهره
0.25 USD
مجموع
0.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.69901
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.86 USD
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۱۸:۱۲
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۰۴
خرید
0.01
0.69751
0.70031
سود
2.63 USD
AUDCHF
معامله
#99374111
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۱۸:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69751
بهره
0.06 USD
مجموع
2.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.70031
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
2.63 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۲۰
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۱۱:۵۴
خرید
0.01
0.69945
0.7003
سود
0.86 USD
AUDCHF
معامله
#99228251
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69945
بهره
0.22 USD
مجموع
0.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۱۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.7003
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.86 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۲۱:۱۶:۵۶
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۵۸:۱۸
فروش
0.01
1.84881
1.84273
سود
4.40 USD
GBPAUD
معامله
#98313784
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۲۱:۱۶:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.84881
بهره
0.40 USD
مجموع
4.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۵۸:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.84273
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.40 USD
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۱۱
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۳۱
فروش
0.01
1.85975
1.85779
سود
1.25 USD
GBPAUD
معامله
#98424068
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85975
بهره
0.08 USD
مجموع
1.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.85779
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.25 USD
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۸:۳۹
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۳۷
خرید
0.01
77.2
77.431
سود
1.88 USD
AUDJPY
معامله
#98611543
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۸:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
77.2
بهره
0.00 USD
مجموع
2.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
77.431
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.88 USD
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۳۳
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۳۹
فروش
0.01
1.59628
1.59448
سود
1.06 USD
EURAUD
معامله
#98541832
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.59628
بهره
0.00 USD
مجموع
1.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۳:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.59448
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.06 USD
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۱۱
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۵۴
فروش
0.01
0.85649
0.8531
سود
4.24 USD
EURGBP
معامله
#98573020
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85649
بهره
0.00 USD
مجموع
4.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۵۴:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.8531
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
4.24 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۱۷
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۳۳
فروش
0.01
1.30357
1.3028
سود
0.77 USD
GBPUSD
معامله
#98305069
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۰۸:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30357
بهره
0.10 USD
مجموع
0.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3028
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.77 USD