حالت آزمایشی
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۴۱
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۳۹
خرید
0.01
0.64658
0.6281
سود
‪-19.31 USD‬
AUDCHF
معامله
#127155486
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64658
بهره
‪0.10 USD‬
مجموع
‪-19.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.6281
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-19.31 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۱۵
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۳۹
خرید
0.01
0.66355
0.6281
سود
‪-36.26 USD‬
AUDCHF
معامله
#124679725
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۱:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66355
بهره
‪0.79 USD‬
مجموع
‪-36.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.6281
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-36.26 USD‬
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۵۴
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۱:۴۰
خرید
0.01
0.66677
0.63088
سود
‪-36.48 USD‬
AUDCHF
معامله
#124571648
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66677
بهره
‪0.81 USD‬
مجموع
‪-37.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۱:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.63088
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-36.48 USD‬
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۳۷
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۱:۳۷
خرید
0.01
0.66255
0.63088
سود
‪-31.83 USD‬
AUDCHF
معامله
#123661954
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66255
بهره
‪1.10 USD‬
مجموع
‪-32.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۲۱:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.63088
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-31.83 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۱۳
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۳۲
فروش
0.01
0.63736
0.63769
سود
‪-0.54 USD‬
AUDCHF
معامله
#127470671
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۵۷:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.63736
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.63769
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.54 USD‬
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۴۸
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۲۶
خرید
0.01
0.66677
0.63729
سود
‪-29.83 USD‬
AUDCHF
معامله
#124571644
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۱۰:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66677
بهره
‪0.79 USD‬
مجموع
‪-30.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.63729
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-29.83 USD‬
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۸:۵۶
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۱۶
خرید
0.01
0.67271
0.63729
سود
‪-35.81 USD‬
AUDCHF
معامله
#123949724
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۸:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67271
بهره
‪0.94 USD‬
مجموع
‪-36.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.63729
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-35.81 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۷:۱۸
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۳۲:۳۶
خرید
0.01
0.64674
0.64752
سود
‪0.62 USD‬
AUDCHF
معامله
#127031005
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۷:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64674
بهره
‪0.02 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۳۲:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.64752
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۲۰
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۴۲:۱۶
خرید
0.01
0.65646
0.65767
سود
‪1.28 USD‬
AUDCHF
معامله
#125052871
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65646
بهره
‪0.24 USD‬
مجموع
‪1.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۴۲:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.65767
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.28 USD‬
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۰
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۷:۳۵
خرید
0.1
59.18
60.03
سود
‪8.08 USD‬
UKBrent
معامله
#125113791
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۱۲:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
59.18
بهره
‪0.08 USD‬
مجموع
‪8.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۷:۳۵
حجم معامله
0.1
خروج
60.03
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪8.08 USD‬
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۲۵
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۴:۳۷
فروش
0.01
1.45445
1.44991
سود
‪3.46 USD‬
EURCAD
معامله
#124327762
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45445
بهره
‪0.19 USD‬
مجموع
‪3.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۴:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.44991
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.46 USD‬
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۵۴
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۲۷
خرید
0.01
0.66551
0.66645
سود
‪0.83 USD‬
AUDCHF
معامله
#124247139
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66551
بهره
‪0.06 USD‬
مجموع
‪0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.66645
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۲۵
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۳۵
خرید
0.01
0.66846
0.67073
سود
‪2.17 USD‬
AUDCHF
معامله
#123878685
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66846
بهره
‪0.03 USD‬
مجموع
‪2.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۵:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.67073
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.17 USD‬
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۹:۵۶
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۵۵:۰۳
خرید
0.01
0.6688
0.67269
سود
‪3.83 USD‬
AUDCHF
معامله
#123884606
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6688
بهره
‪0.03 USD‬
مجموع
‪4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۵۵:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.67269
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.83 USD‬
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۵۹
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۳۵
خرید
0.01
0.66654
0.66702
سود
‪0.34 USD‬
AUDCHF
معامله
#123636942
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۵:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66654
بهره
‪0.04 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.66702
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۵۴
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۴۲
خرید
0.01
0.67581
0.66802
سود
‪-8.14 USD‬
AUDCHF
معامله
#123404536
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67581
بهره
‪0.08 USD‬
مجموع
‪-8.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.66802
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-8.14 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۵:۵۶
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.01
79.454
71.867
سود
‪-68.74 USD‬
AUDJPY
معامله
#97976796
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۵:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
79.454
بهره
‪3.00 USD‬
مجموع
‪-71.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
71.867
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-68.74 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۸:۳۹
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.01
77.2
71.867
سود
‪-47.85 USD‬
AUDJPY
معامله
#98693107
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۰۸:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
77.2
بهره
‪2.63 USD‬
مجموع
‪-50.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
71.867
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-47.85 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۱۱
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.01
135.926
129.089
سود
‪-64.39 USD‬
GBPJPY
معامله
#104609324
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.926
بهره
‪0.28 USD‬
مجموع
‪-64.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
129.089
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-64.39 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۴۸
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.01
75.668
71.867
سود
‪-35.67 USD‬
AUDJPY
معامله
#106354351
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.668
بهره
‪0.37 USD‬
مجموع
‪-35.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
71.867
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-35.67 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۳۱
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
فروش
0.01
0.85318
0.91394
سود
‪-71.55 USD‬
EURGBP
معامله
#98669944
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85318
بهره
‪2.61 USD‬
مجموع
‪-73.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.91394
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-71.55 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۴۹:۱۷
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.01
0.69609
0.66388
سود
‪-30.49 USD‬
AUDCHF
معامله
#100391409
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۴۹:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69609
بهره
‪2.58 USD‬
مجموع
‪-32.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.66388
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-30.49 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۵۹:۱۹
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
فروش
0.01
0.88231
0.91394
سود
‪-36.76 USD‬
EURGBP
معامله
#100213711
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۵۹:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88231
بهره
‪1.94 USD‬
مجموع
‪-38.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.91394
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-36.76 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۱۸:۳۹
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.01
0.69511
0.66388
سود
‪-29.62 USD‬
AUDCHF
معامله
#100564122
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۱۸:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69511
بهره
‪2.45 USD‬
مجموع
‪-31.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.66388
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-29.62 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۲۸
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.02
0.71958
0.66388
سود
‪-107.25 USD‬
AUDCHF
معامله
#98218801
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71958
بهره
‪6.86 USD‬
مجموع
‪-113.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.66388
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-107.25 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۱۳:۳۳
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.01
0.71564
0.66388
سود
‪-49.76 USD‬
AUDCHF
معامله
#98774263
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۱۳:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71564
بهره
‪3.27 USD‬
مجموع
‪-52.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.66388
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-49.76 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۲۵
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.02
0.69485
0.66388
سود
‪-58.31 USD‬
AUDCHF
معامله
#99514235
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69485
بهره
‪5.32 USD‬
مجموع
‪-63.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.66388
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-58.31 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۴۰
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
فروش
0.01
0.86808
0.91394
سود
‪-53.65 USD‬
EURGBP
معامله
#99276825
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86808
بهره
‪2.37 USD‬
مجموع
‪-55.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.91394
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-53.65 USD‬
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۴:۱۲
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.01
0.69643
0.66388
سود
‪-30.94 USD‬
AUDCHF
معامله
#100467782
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۴:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69643
بهره
‪2.48 USD‬
مجموع
‪-33.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.66388
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-30.94 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۵۷
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.02
73.305
69.064
سود
‪-75.05 USD‬
NZDJPY
معامله
#98696189
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
73.305
بهره
‪5.33 USD‬
مجموع
‪-79.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
69.064
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-75.05 USD‬
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۵۹:۴۰
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.01
143.15
129.089
سود
‪-131.70 USD‬
GBPJPY
معامله
#98979668
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۵۹:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
143.15
بهره
‪1.08 USD‬
مجموع
‪-132.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
129.089
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-131.70 USD‬
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۳۷:۲۳
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
خرید
0.01
0.68743
0.66388
سود
‪-23.88 USD‬
AUDCHF
معامله
#106459475
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۳۷:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68743
بهره
‪0.35 USD‬
مجموع
‪-24.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.66388
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-23.88 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۲:۴۸
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
فروش
0.01
0.86089
0.91394
سود
‪-62.22 USD‬
EURGBP
معامله
#98927430
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۲:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86089
بهره
‪2.55 USD‬
مجموع
‪-64.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۲۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.91394
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-62.22 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۱۳
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۰۵:۴۶
خرید
0.01
0.70524
0.7062
سود
‪0.86 USD‬
AUDUSD
معامله
#98208684
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70524
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۰۵:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.7062
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۱۹
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۹:۵۷
خرید
0.01
71.889
72.524
سود
‪7.34 USD‬
NZDJPY
معامله
#103322634
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
71.889
بهره
‪1.67 USD‬
مجموع
‪5.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۹:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
72.524
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪7.34 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۰۸:۲۸
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۲۴
خرید
0.01
75.968
76.079
سود
‪0.82 USD‬
AUDJPY
معامله
#105544986
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۰۸:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.968
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
76.079
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۵۶:۲۶
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۳۴
خرید
0.01
0.98525
0.98825
سود
‪2.94 USD‬
USDCHF
معامله
#105557694
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۵۶:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98525
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.98825
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.94 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۰
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۵۸:۳۸
فروش
0.01
1.61679
1.60611
سود
‪7.45 USD‬
EURAUD
معامله
#104954153
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.61679
بهره
‪0.16 USD‬
مجموع
‪7.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۵۸:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.60611
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪7.45 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۵:۲۴
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۰۸
خرید
0.01
0.6907
0.69219
سود
‪1.34 USD‬
AUDCHF
معامله
#104356827
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۵:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6907
بهره
‪0.04 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۴۲:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.69219
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۵۳
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۵۸
خرید
0.01
71.89
71.959
سود
‪0.47 USD‬
NZDJPY
معامله
#104338772
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
71.89
بهره
‪0.03 USD‬
مجموع
‪0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۵۷:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
71.959
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۳۰:۰۹
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۵۷
فروش
0.01
1.63224
1.61004
سود
‪15.95 USD‬
EURAUD
معامله
#101862037
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۹:۳۰:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63224
بهره
‪0.69 USD‬
مجموع
‪15.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.61004
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪15.95 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۲۴:۳۸
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۱۳
خرید
0.01
75.608
75.736
سود
‪1.11 USD‬
AUDJPY
معامله
#103722112
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۲۴:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.608
بهره
‪0.12 USD‬
مجموع
‪1.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
75.736
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.11 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۴۷
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۲۱
خرید
0.01
0.6901
0.69147
سود
‪2.03 USD‬
AUDCHF
معامله
#101346788
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6901
بهره
‪0.84 USD‬
مجموع
‪1.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.69147
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.03 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۲۱:۳۹
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۰:۳۶:۲۳
خرید
0.01
72.326
72.723
سود
‪5.05 USD‬
NZDJPY
معامله
#103500872
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۲۱:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
72.326
بهره
‪1.58 USD‬
مجموع
‪3.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۰:۳۶:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
72.723
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪5.05 USD‬
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۲:۱۹:۰۱
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۰:۳۶:۱۴
خرید
0.01
75.828
76.083
سود
‪3.02 USD‬
AUDJPY
معامله
#100391443
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۲:۱۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.828
بهره
‪0.87 USD‬
مجموع
‪2.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۰:۳۶:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
76.083
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.02 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۲۵
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۰:۳۶:۰۱
خرید
0.02
0.7016
0.70315
سود
‪2.82 USD‬
AUDUSD
معامله
#98816831
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7016
بهره
‪-0.08 USD‬
مجموع
‪3.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۰:۳۶:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.70315
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.82 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۱۸ ۰۹:۴۵:۵۲
۲۲.۰۷.۲۰۱۸ ۱۸:۳۴:۰۹
کپی
‪0%‬
‪0%‬
سود
‪16.71 USD‬
firefly
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۱۸ ۰۹:۴۵:۵۲
نقطه ورود
‪0%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۸ ۱۸:۳۴:۰۹
خروج
‪0%‬
سود
‪16.71 USD‬