حالت آزمایشی
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۳۶
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۱۴
کپی
‪270.17%‬
‪369.8%‬
سود
‪-98.69 USD‬
Markus
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۳۶
نقطه ورود
‪270.17%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۱۴
خروج
‪369.8%‬
سود
‪-98.69 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۵۴
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۰
کپی
‪67.93%‬
‪67.93%‬
سود
‪-1.10 USD‬
RFWhiteSoldiers
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۵۴
نقطه ورود
‪67.93%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۰
خروج
‪67.93%‬
سود
‪-1.10 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۷
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۱۱
کپی
‪828.8%‬
‪799.29%‬
سود
‪-79.82 USD‬
Markus
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۷
نقطه ورود
‪828.8%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۱۱
خروج
‪799.29%‬
سود
‪-79.82 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۳۴
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۴۶
کپی
‪860.89%‬
‪860.89%‬
سود
‪-5.67 USD‬
WF_Trade
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۳۴
نقطه ورود
‪860.89%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۴۶
خروج
‪860.89%‬
سود
‪-5.67 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۱
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۱۰
کپی
‪4045.16%‬
‪4045.16%‬
سود
‪-3.29 USD‬
MUJAHIDEEN
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۱
نقطه ورود
‪4045.16%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۱۰
خروج
‪4045.16%‬
سود
‪-3.29 USD‬