حالت آزمایشی
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۳۶
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۱۴
کپی
‪270.17%‬
‪369.8%‬
سود
‪-98.69 USD‬
Markus
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۳۶
نقطه ورود
‪270.17%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۹:۱۴
خروج
‪369.8%‬
سود
‪-98.69 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۰۸
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۴۰
خرید
0.01
75.855
72.014
سود
‪-34.83 USD‬
AUDJPY
معامله
#105285747
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.855
بهره
‪1.54 USD‬
مجموع
‪-36.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
72.014
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-34.83 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۱۷
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۰۸
خرید
0.1
1.11851
1.09851
سود
‪-347.70 USD‬
EURUSD
معامله
#100785839
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11851
بهره
‪-146.70 USD‬
مجموع
‪-200.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.09851
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-347.70 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۵۴
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۰
کپی
‪67.93%‬
‪67.93%‬
سود
‪-1.10 USD‬
RFWhiteSoldiers
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۵۴
نقطه ورود
‪67.93%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۰
خروج
‪67.93%‬
سود
‪-1.10 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۵۷
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۵
خرید
0.04
0.7477
0.73957
سود
‪-31.26 USD‬
CADCHF
معامله
#99348693
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7477
بهره
‪2.09 USD‬
مجموع
‪-32.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۵
حجم معامله
0.04
خروج
0.73957
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-31.26 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۲۲
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۲
فروش
0.03
1300.15
1314.13
سود
‪-40.26 USD‬
XAUUSD
معامله
#99348672
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1300.15
بهره
‪2.28 USD‬
مجموع
‪-41.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
1314.13
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-40.26 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۰۲
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۰
فروش
0.03
0.69231
0.69491
سود
‪-9.59 USD‬
AUDUSD
معامله
#99348653
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69231
بهره
‪-1.49 USD‬
مجموع
‪-7.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۰
حجم معامله
0.03
خروج
0.69491
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-9.59 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۳۳
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۳۸
خرید
0.09
1.11874
1.11704
سود
‪-37.81 USD‬
EURUSD
معامله
#99348631
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11874
بهره
‪-21.61 USD‬
مجموع
‪-15.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۳۸
حجم معامله
0.09
خروج
1.11704
هزینه های کمیسیون
‪-0.90 USD‬
سود
‪-37.81 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۷
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۱۱
کپی
‪828.8%‬
‪799.29%‬
سود
‪-79.82 USD‬
Markus
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۷
نقطه ورود
‪828.8%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۱۱
خروج
‪799.29%‬
سود
‪-79.82 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۳۴
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۴۶
کپی
‪860.89%‬
‪860.89%‬
سود
‪-5.67 USD‬
WF_Trade
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۳۴
نقطه ورود
‪860.89%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۴۶
خروج
‪860.89%‬
سود
‪-5.67 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۱
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۱۰
کپی
‪4045.16%‬
‪4045.16%‬
سود
‪-3.29 USD‬
MUJAHIDEEN
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۱
نقطه ورود
‪4045.16%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۱۰
خروج
‪4045.16%‬
سود
‪-3.29 USD‬
۲۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۱:۵۶:۲۴
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۷
فروش
0.01
0.95863
0.95267
سود
‪-1.92 USD‬
AUDCAD
معامله
#91709503
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۱:۵۶:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95863
بهره
‪-6.18 USD‬
مجموع
‪4.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.95267
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.92 USD‬
۲۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۱:۵۶:۵۸
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۴
فروش
0.01
0.95857
0.95267
سود
‪-1.98 USD‬
AUDCAD
معامله
#91709510
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۱:۵۶:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95857
بهره
‪-6.18 USD‬
مجموع
‪4.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.95267
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.98 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۲۰
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۲
فروش
0.01
0.94801
0.95269
سود
‪-7.39 USD‬
AUDCAD
معامله
#94357104
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.94801
بهره
‪-3.69 USD‬
مجموع
‪-3.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.95269
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-7.39 USD‬
۰۴.۰۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۴۰
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۰
فروش
0.01
0.9482
0.95269
سود
‪-7.24 USD‬
AUDCAD
معامله
#94357440
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9482
بهره
‪-3.69 USD‬
مجموع
‪-3.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.95269
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-7.24 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۱۸ ۱۷:۲۳:۰۹
۲۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۳۰:۳۱
خرید
5
221.89
148.6
سود
‪-368.51 USD‬
#AAPL
معامله
#85108371
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۸ ۱۷:۲۳:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
221.89
بهره
‪-0.81 USD‬
مجموع
‪-366.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۳۰:۳۱
حجم معامله
5
خروج
148.6
هزینه های کمیسیون
‪-1.25 USD‬
سود
‪-368.51 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۲۰:۵۷
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۳۱:۰۰
فروش
0.75
0.76181
0.72251
سود
‪2 603.74 USD‬
AUDUSD
معامله
#81373858
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۲۰:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76181
بهره
‪-336.26 USD‬
مجموع
‪2 947.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۳۱:۰۰
حجم معامله
0.75
خروج
0.72251
هزینه های کمیسیون
‪-7.50 USD‬
سود
‪2 603.74 USD‬
۰۵.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۵۳:۰۵
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۳۰:۵۵
فروش
0.01
0.7276
0.72245
سود
‪4.97 USD‬
AUDUSD
معامله
#89946188
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۵۳:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7276
بهره
‪-0.08 USD‬
مجموع
‪5.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۳۰:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.72245
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.97 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۱۸ ۱۷:۳۴:۰۶
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۳۰:۴۲
خرید
0.01
14.4339
13.9113
سود
‪-79.63 USD‬
USDZAR
معامله
#85108791
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۸ ۱۷:۳۴:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
14.4339
بهره
‪-41.76 USD‬
مجموع
‪-37.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۳۰:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
13.9113
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-79.63 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۱۸ ۱۷:۲۲:۳۵
۱۹.۱۱.۲۰۱۸ ۱۴:۵۵:۱۶
فروش
0.5
435.14
300.63
سود
‪52.37 USD‬
BCHUSD
معامله
#85108362
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۸ ۱۷:۲۲:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
435.14
بهره
‪-9.89 USD‬
مجموع
‪67.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۸ ۱۴:۵۵:۱۶
حجم معامله
0.5
خروج
300.63
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪52.37 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۲۴:۲۹
۱۳.۰۹.۲۰۱۸ ۱۱:۴۴:۵۸
خرید
0.5
1.15753
1.16235
سود
‪-180.60 USD‬
EURUSD
معامله
#81697915
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۲۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15753
بهره
‪-416.60 USD‬
مجموع
‪241.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۸ ۱۱:۴۴:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.16235
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-180.60 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۰۵:۰۱
۲۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۰۱:۱۳
خرید
0.5
1.31752
1.32942
سود
‪578.75 USD‬
GBPUSD
معامله
#81651907
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31752
بهره
‪-11.25 USD‬
مجموع
‪595.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۰۱:۱۳
حجم معامله
0.5
خروج
1.32942
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪578.75 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۱۸ ۱۶:۵۲:۳۴
۲۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۱۴:۴۵
خرید
0.5
1.15534
1.15129
سود
‪-226.65 USD‬
EURUSD
معامله
#81650725
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۸ ۱۶:۵۲:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15534
بهره
‪-19.15 USD‬
مجموع
‪-202.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۱۴:۴۵
حجم معامله
0.5
خروج
1.15129
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-226.65 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۵۵:۴۸
۲۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۵۰:۳۹
خرید
0.5
1.15628
1.15219
سود
‪-223.86 USD‬
EURUSD
معامله
#81682879
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۵۵:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15628
بهره
‪-14.36 USD‬
مجموع
‪-204.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۵۰:۳۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.15219
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-223.86 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۱:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۵۱:۳۵
خرید
0.01
0.73772
0.73809
سود
‪0.27 USD‬
AUDUSD
معامله
#81699447
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73772
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۵۱:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.73809
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۱:۵۴
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۴۵
فروش
0.06
1.15824
1.15861
سود
‪-2.82 USD‬
EURUSD
معامله
#81699500
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۱:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15824
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۴۵
حجم معامله
0.06
خروج
1.15861
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-2.82 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۲:۵۲
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۳۴
فروش
0.01
1.31805
1.32083
سود
‪-2.88 USD‬
GBPUSD
معامله
#81699572
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۲:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31805
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.32083
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.88 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۸:۱۷
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۳۰
فروش
0.01
1.31752
1.32083
سود
‪-3.41 USD‬
GBPUSD
معامله
#81699938
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۸:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31752
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.32083
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.41 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۳۲:۳۶
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۲۵
فروش
0.01
1.32019
1.3208
سود
‪-0.71 USD‬
GBPUSD
معامله
#81700907
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۳۲:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32019
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.3208
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.71 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۵:۵۳:۳۷
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۶:۰۴:۲۲
فروش
0.05
0.99459
0.99484
سود
‪-1.76 USD‬
USDCHF
معامله
#81594470
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۵:۵۳:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99459
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۶:۰۴:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.99484
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-1.76 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۲۱:۴۰
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۵:۰۳:۱۱
فروش
0.5
6276.49
6608.27
سود
‪-170.89 USD‬
BTCUSD
معامله
#81588704
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۲۱:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
6276.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-165.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۵:۰۳:۱۱
حجم معامله
0.5
خروج
6608.27
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-170.89 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۸:۳۱
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۵۰:۵۴
فروش
0.01
0.75885
0.74422
سود
‪14.39 USD‬
AUDUSD
معامله
#81431533
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۸:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75885
بهره
‪-0.14 USD‬
مجموع
‪14.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۵۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.74422
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪14.39 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۸:۲۴
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۵۰:۴۷
فروش
0.01
0.75883
0.74421
سود
‪14.38 USD‬
AUDUSD
معامله
#81431528
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۸:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75883
بهره
‪-0.14 USD‬
مجموع
‪14.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۵۰:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.74421
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪14.38 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۵:۴۱
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۰۴:۰۰:۳۳
خرید
0.5
1.16165
1.15759
سود
‪-212.79 USD‬
EURUSD
معامله
#81561718
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۵:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16165
بهره
‪-4.79 USD‬
مجموع
‪-203.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۰۴:۰۰:۳۳
حجم معامله
0.5
خروج
1.15759
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-212.79 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۱۱:۴۰
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۰۰:۰۰:۰۸
خرید
0.75
1.16119
1.15829
سود
‪-232.18 USD‬
EURUSD
معامله
#81560758
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۱۱:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16119
بهره
‪-7.18 USD‬
مجموع
‪-217.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۰۰:۰۰:۰۸
حجم معامله
0.75
خروج
1.15829
هزینه های کمیسیون
‪-7.50 USD‬
سود
‪-232.18 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۳۹:۳۳
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۰:۰۶
خرید
0.5
1.17421
1.17821
سود
‪195.00 USD‬
EURUSD
معامله
#81416295
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۳۹:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17421
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪200.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۰:۰۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.17821
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪195.00 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۵:۳۲:۰۶
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۲۰:۱۱:۱۹
خرید
0.75
1.17936
1.17566
سود
‪-285.00 USD‬
EURUSD
معامله
#81386988
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۵:۳۲:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17936
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-277.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۲۰:۱۱:۱۹
حجم معامله
0.75
خروج
1.17566
هزینه های کمیسیون
‪-7.50 USD‬
سود
‪-285.00 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۸:۲۳
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۲۰:۱۱
فروش
0.75
902.34
957.74
سود
‪-54.22 USD‬
BCHUSD
معامله
#81342712
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۸:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
902.34
بهره
‪-0.49 USD‬
مجموع
‪-41.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۲۰:۱۱
حجم معامله
0.75
خروج
957.74
هزینه های کمیسیون
‪-12.18 USD‬
سود
‪-54.22 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۲۱:۰۴
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۰۳:۰۰:۵۵
خرید
0.75
1.18045
1.17695
سود
‪-277.18 USD‬
EURUSD
معامله
#81342043
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۲۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18045
بهره
‪-7.18 USD‬
مجموع
‪-262.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۰۳:۰۰:۵۵
حجم معامله
0.75
خروج
1.17695
هزینه های کمیسیون
‪-7.50 USD‬
سود
‪-277.18 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۱۶:۰۱
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۱۶:۲۹
فروش
1
0.75601
0.75617
سود
‪-36.26 USD‬
CADCHF
معامله
#81291546
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۱۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75601
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۱۶:۲۹
حجم معامله
1
خروج
0.75617
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪-36.26 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۴۶:۱۲
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۱۵:۲۲
خرید
0.5
1.17683
1.17299
سود
‪-197.00 USD‬
EURUSD
معامله
#81284259
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۴۶:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17683
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-192.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۱۵:۲۲
حجم معامله
0.5
خروج
1.17299
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-197.00 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۴۱:۰۷
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۴۱:۱۴
خرید
0.01
1131.31
1095.39
سود
‪-0.56 USD‬
BCHUSD
معامله
#81283975
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۴۱:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1131.31
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۴۱:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1095.39
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.56 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۸:۱۳
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۹:۳۸
فروش
0.01
83.102
83.105
سود
‪-0.22 USD‬
AUDJPY
معامله
#81276347
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۸:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
83.102
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۹:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
83.105
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.22 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۸:۰۱
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۸:۰۷
خرید
0.5
0.98743
0.98736
سود
‪-12.69 USD‬
AUDCAD
معامله
#81276320
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98743
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۸:۰۷
حجم معامله
0.5
خروج
0.98736
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-12.69 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۴:۲۱
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۷:۴۳
خرید
0.5
0.98711
0.98737
سود
‪-0.01 USD‬
AUDCAD
معامله
#81276110
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۴:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98711
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۷:۴۳
حجم معامله
0.5
خروج
0.98737
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۵:۰۹
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۵:۲۱
خرید
0.5
0.98744
0.98729
سود
‪-15.77 USD‬
AUDCAD
معامله
#81276174
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۵:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98744
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۵:۲۱
حجم معامله
0.5
خروج
0.98729
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-15.77 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۳:۰۳:۲۶
۰۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۶:۵۶:۳۲
فروش
0.01
82.447
82.759
سود
‪-3.09 USD‬
AUDJPY
معامله
#80931486
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۳:۰۳:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
82.447
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪-2.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۶:۵۶:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
82.759
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.09 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۵:۳۳:۲۹
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۶:۰۱:۲۶
خرید
0.75
1.16921
1.1665
سود
‪-210.75 USD‬
EURUSD
معامله
#80936827
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۵:۳۳:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16921
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-203.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۶:۰۱:۲۶
حجم معامله
0.75
خروج
1.1665
هزینه های کمیسیون
‪-7.50 USD‬
سود
‪-210.75 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۲:۴۳:۱۵
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۲:۴۳:۲۱
فروش
0.01
0.75789
0.75794
سود
‪-0.15 USD‬
AUDUSD
معامله
#80930895
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۲:۴۳:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75789
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۲:۴۳:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.75794
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.15 USD‬
۲۹.۰۵.۲۰۱۸ ۱۹:۰۴:۵۶
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۱:۳۴:۰۷
خرید
1
990.96
993.2
سود
‪-16.94 USD‬
BCHUSD
معامله
#80753900
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۸ ۱۹:۰۴:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
990.96
بهره
‪-1.34 USD‬
مجموع
‪2.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۱:۳۴:۰۷
حجم معامله
1
خروج
993.2
هزینه های کمیسیون
‪-17.84 USD‬
سود
‪-16.94 USD‬