حالت آزمایشی
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۰۸
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۴۰
خرید
0.01
75.855
72.014
سود
-34.83 USD
AUDJPY
معامله
#105285747
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.855
بهره
1.54 USD
مجموع
-36.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
72.014
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-34.83 USD
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۱۷
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۰۸
خرید
0.1
1.11851
1.09851
سود
-347.70 USD
EURUSD
معامله
#100785839
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۰۳:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11851
بهره
-146.70 USD
مجموع
-200.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۷:۰۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.09851
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-347.70 USD
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۵۴
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۰
کپی
67.93%
67.93%
سود
-1.10 USD
RFWhiteSoldiers
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۵:۵۸:۵۴
نقطه ورود
67.93%
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۱۰
خروج
67.93%
سود
-1.10 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۵۷
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۵
خرید
0.04
0.7477
0.73957
سود
-31.26 USD
CADCHF
معامله
#99348693
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7477
بهره
2.09 USD
مجموع
-32.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۵
حجم معامله
0.04
خروج
0.73957
هزینه های کمیسیون
-0.80 USD
سود
-31.26 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۲۲
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۲
فروش
0.03
1300.15
1314.13
سود
-40.26 USD
XAUUSD
معامله
#99348672
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1300.15
بهره
2.28 USD
مجموع
-41.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
1314.13
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-40.26 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۰۲
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۰
فروش
0.03
0.69231
0.69491
سود
-9.59 USD
AUDUSD
معامله
#99348653
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69231
بهره
-1.49 USD
مجموع
-7.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۰
حجم معامله
0.03
خروج
0.69491
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
-9.59 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۳۳
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۳۸
خرید
0.09
1.11874
1.11704
سود
-37.81 USD
EURUSD
معامله
#99348631
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11874
بهره
-21.61 USD
مجموع
-15.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۳۸
حجم معامله
0.09
خروج
1.11704
هزینه های کمیسیون
-0.90 USD
سود
-37.81 USD
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۷
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۱۱
کپی
828.8%
799.29%
سود
-79.82 USD
Markus
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۳۷
نقطه ورود
828.8%
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۲:۱۱
خروج
799.29%
سود
-79.82 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۳۴
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۴۶
کپی
860.89%
860.89%
سود
-5.67 USD
WF_Trade
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۳۴
نقطه ورود
860.89%
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۴۶
خروج
860.89%
سود
-5.67 USD
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۱
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۱۰
کپی
4045.16%
4045.16%
سود
-3.29 USD
MUJAHIDEEN
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۱
نقطه ورود
4045.16%
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۰:۱۰
خروج
4045.16%
سود
-3.29 USD
۲۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۱:۵۶:۲۴
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۷
فروش
0.01
0.95863
0.95267
سود
-1.92 USD
AUDCAD
معامله
#91709503
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۱:۵۶:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95863
بهره
-6.18 USD
مجموع
4.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.95267
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.92 USD
۲۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۱:۵۶:۵۸
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۴
فروش
0.01
0.95857
0.95267
سود
-1.98 USD
AUDCAD
معامله
#91709510
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۱:۵۶:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95857
بهره
-6.18 USD
مجموع
4.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.95267
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.98 USD
۰۴.۰۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۲۰
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۲
فروش
0.01
0.94801
0.95269
سود
-7.39 USD
AUDCAD
معامله
#94357104
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.94801
بهره
-3.69 USD
مجموع
-3.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.95269
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-7.39 USD
۰۴.۰۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۴۰
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۰
فروش
0.01
0.9482
0.95269
سود
-7.24 USD
AUDCAD
معامله
#94357440
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۲.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9482
بهره
-3.69 USD
مجموع
-3.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.95269
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-7.24 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۸ ۱۷:۲۳:۰۹
۲۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۳۰:۳۱
خرید
5
221.89
148.6
سود
-368.51 USD
#AAPL
معامله
#85108371
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۸ ۱۷:۲۳:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
221.89
بهره
-0.81 USD
مجموع
-366.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۳۰:۳۱
حجم معامله
5
خروج
148.6
هزینه های کمیسیون
-1.25 USD
سود
-368.51 USD
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۲۰:۵۷
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۳۱:۰۰
فروش
0.75
0.76181
0.72251
سود
2 603.74 USD
AUDUSD
معامله
#81373858
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۲۰:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76181
بهره
-336.26 USD
مجموع
2 947.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۳۱:۰۰
حجم معامله
0.75
خروج
0.72251
هزینه های کمیسیون
-7.50 USD
سود
2 603.74 USD
۰۵.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۵۳:۰۵
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۳۰:۵۵
فروش
0.01
0.7276
0.72245
سود
4.97 USD
AUDUSD
معامله
#89946188
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۵۳:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7276
بهره
-0.08 USD
مجموع
5.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۳۰:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.72245
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.97 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۸ ۱۷:۳۴:۰۶
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۳۰:۴۲
خرید
0.01
14.4339
13.9113
سود
-79.63 USD
USDZAR
معامله
#85108791
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۸ ۱۷:۳۴:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
14.4339
بهره
-41.76 USD
مجموع
-37.57 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۳۰:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
13.9113
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
-79.63 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۸ ۱۷:۲۲:۳۵
۱۹.۱۱.۲۰۱۸ ۱۴:۵۵:۱۶
فروش
0.5
435.14
300.63
سود
52.37 USD
BCHUSD
معامله
#85108362
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۸ ۱۷:۲۲:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
435.14
بهره
-9.89 USD
مجموع
67.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۱۸ ۱۴:۵۵:۱۶
حجم معامله
0.5
خروج
300.63
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
52.37 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۲۴:۲۹
۱۳.۰۹.۲۰۱۸ ۱۱:۴۴:۵۸
خرید
0.5
1.15753
1.16235
سود
-180.60 USD
EURUSD
معامله
#81697915
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۲۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15753
بهره
-416.60 USD
مجموع
241.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۸ ۱۱:۴۴:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.16235
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
-180.60 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۰۵:۰۱
۲۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۰۱:۱۳
خرید
0.5
1.31752
1.32942
سود
578.75 USD
GBPUSD
معامله
#81651907
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31752
بهره
-11.25 USD
مجموع
595.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۰۱:۱۳
حجم معامله
0.5
خروج
1.32942
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
578.75 USD
۱۹.۰۶.۲۰۱۸ ۱۶:۵۲:۳۴
۲۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۱۴:۴۵
خرید
0.5
1.15534
1.15129
سود
-226.65 USD
EURUSD
معامله
#81650725
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۱۸ ۱۶:۵۲:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15534
بهره
-19.15 USD
مجموع
-202.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۱۴:۴۵
حجم معامله
0.5
خروج
1.15129
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
-226.65 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۵۵:۴۸
۲۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۵۰:۳۹
خرید
0.5
1.15628
1.15219
سود
-223.86 USD
EURUSD
معامله
#81682879
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۵۵:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15628
بهره
-14.36 USD
مجموع
-204.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۵۰:۳۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.15219
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
-223.86 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۱:۰۲
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۵۱:۳۵
خرید
0.01
0.73772
0.73809
سود
0.27 USD
AUDUSD
معامله
#81699447
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73772
بهره
0.00 USD
مجموع
0.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۵۱:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.73809
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.27 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۱:۵۴
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۴۵
فروش
0.06
1.15824
1.15861
سود
-2.82 USD
EURUSD
معامله
#81699500
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۱:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15824
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۴۵
حجم معامله
0.06
خروج
1.15861
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-2.82 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۲:۵۲
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۳۴
فروش
0.01
1.31805
1.32083
سود
-2.88 USD
GBPUSD
معامله
#81699572
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۲:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31805
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.32083
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-2.88 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۸:۱۷
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۳۰
فروش
0.01
1.31752
1.32083
سود
-3.41 USD
GBPUSD
معامله
#81699938
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۵۸:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31752
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.32083
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-3.41 USD
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۳۲:۳۶
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۲۵
فروش
0.01
1.32019
1.3208
سود
-0.71 USD
GBPUSD
معامله
#81700907
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۳۲:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32019
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۳:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.3208
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.71 USD
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۵:۵۳:۳۷
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۶:۰۴:۲۲
فروش
0.05
0.99459
0.99484
سود
-1.76 USD
USDCHF
معامله
#81594470
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۵:۵۳:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99459
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۶:۰۴:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.99484
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-1.76 USD
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۲۱:۴۰
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۵:۰۳:۱۱
فروش
0.5
6276.49
6608.27
سود
-170.89 USD
BTCUSD
معامله
#81588704
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۲۱:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
6276.49
بهره
0.00 USD
مجموع
-165.89 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۵:۰۳:۱۱
حجم معامله
0.5
خروج
6608.27
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
-170.89 USD
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۸:۳۱
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۵۰:۵۴
فروش
0.01
0.75885
0.74422
سود
14.39 USD
AUDUSD
معامله
#81431533
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۸:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75885
بهره
-0.14 USD
مجموع
14.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۵۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.74422
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
14.39 USD
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۸:۲۴
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۵۰:۴۷
فروش
0.01
0.75883
0.74421
سود
14.38 USD
AUDUSD
معامله
#81431528
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۸:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75883
بهره
-0.14 USD
مجموع
14.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۵۰:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.74421
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
14.38 USD
۱۵.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۵:۴۱
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۰۴:۰۰:۳۳
خرید
0.5
1.16165
1.15759
سود
-212.79 USD
EURUSD
معامله
#81561718
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۵:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16165
بهره
-4.79 USD
مجموع
-203.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۰۴:۰۰:۳۳
حجم معامله
0.5
خروج
1.15759
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
-212.79 USD
۱۵.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۱۱:۴۰
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۰۰:۰۰:۰۸
خرید
0.75
1.16119
1.15829
سود
-232.18 USD
EURUSD
معامله
#81560758
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۱۱:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16119
بهره
-7.18 USD
مجموع
-217.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۱۸ ۰۰:۰۰:۰۸
حجم معامله
0.75
خروج
1.15829
هزینه های کمیسیون
-7.50 USD
سود
-232.18 USD
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۳۹:۳۳
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۰:۰۶
خرید
0.5
1.17421
1.17821
سود
195.00 USD
EURUSD
معامله
#81416295
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۳۹:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17421
بهره
0.00 USD
مجموع
200.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۶.۲۰۱۸ ۱۸:۴۰:۰۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.17821
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
195.00 USD
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۵:۳۲:۰۶
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۲۰:۱۱:۱۹
خرید
0.75
1.17936
1.17566
سود
-285.00 USD
EURUSD
معامله
#81386988
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۵:۳۲:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17936
بهره
0.00 USD
مجموع
-277.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۲۰:۱۱:۱۹
حجم معامله
0.75
خروج
1.17566
هزینه های کمیسیون
-7.50 USD
سود
-285.00 USD
۱۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۸:۲۳
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۲۰:۱۱
فروش
0.75
902.34
957.74
سود
-54.22 USD
BCHUSD
معامله
#81342712
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۳۸:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
902.34
بهره
-0.49 USD
مجموع
-41.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۱۱:۲۰:۱۱
حجم معامله
0.75
خروج
957.74
هزینه های کمیسیون
-12.18 USD
سود
-54.22 USD
۱۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۲۱:۰۴
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۰۳:۰۰:۵۵
خرید
0.75
1.18045
1.17695
سود
-277.18 USD
EURUSD
معامله
#81342043
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۷:۲۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18045
بهره
-7.18 USD
مجموع
-262.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۶.۲۰۱۸ ۰۳:۰۰:۵۵
حجم معامله
0.75
خروج
1.17695
هزینه های کمیسیون
-7.50 USD
سود
-277.18 USD
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۱۶:۰۱
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۱۶:۲۹
فروش
1
0.75601
0.75617
سود
-36.26 USD
CADCHF
معامله
#81291546
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۱۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75601
بهره
0.00 USD
مجموع
-16.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۱۶:۲۹
حجم معامله
1
خروج
0.75617
هزینه های کمیسیون
-20.00 USD
سود
-36.26 USD
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۴۶:۱۲
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۱۵:۲۲
خرید
0.5
1.17683
1.17299
سود
-197.00 USD
EURUSD
معامله
#81284259
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۴۶:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17683
بهره
0.00 USD
مجموع
-192.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۴:۱۵:۲۲
حجم معامله
0.5
خروج
1.17299
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
-197.00 USD
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۴۱:۰۷
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۴۱:۱۴
خرید
0.01
1131.31
1095.39
سود
-0.56 USD
BCHUSD
معامله
#81283975
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۴۱:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1131.31
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۲:۴۱:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1095.39
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.56 USD
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۸:۱۳
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۹:۳۸
فروش
0.01
83.102
83.105
سود
-0.22 USD
AUDJPY
معامله
#81276347
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۸:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
83.102
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۹:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
83.105
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-0.22 USD
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۸:۰۱
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۸:۰۷
خرید
0.5
0.98743
0.98736
سود
-12.69 USD
AUDCAD
معامله
#81276320
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98743
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۸:۰۷
حجم معامله
0.5
خروج
0.98736
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
-12.69 USD
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۴:۲۱
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۷:۴۳
خرید
0.5
0.98711
0.98737
سود
-0.01 USD
AUDCAD
معامله
#81276110
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۴:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98711
بهره
0.00 USD
مجموع
9.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۷:۴۳
حجم معامله
0.5
خروج
0.98737
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
-0.01 USD
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۵:۰۹
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۵:۲۱
خرید
0.5
0.98744
0.98729
سود
-15.77 USD
AUDCAD
معامله
#81276174
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۵:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98744
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۱۸ ۱۰:۴۵:۲۱
حجم معامله
0.5
خروج
0.98729
هزینه های کمیسیون
-10.00 USD
سود
-15.77 USD
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۳:۰۳:۲۶
۰۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۶:۵۶:۳۲
فروش
0.01
82.447
82.759
سود
-3.09 USD
AUDJPY
معامله
#80931486
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۳:۰۳:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
82.447
بهره
-0.04 USD
مجموع
-2.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۱۸ ۱۶:۵۶:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
82.759
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-3.09 USD
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۵:۳۳:۲۹
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۶:۰۱:۲۶
خرید
0.75
1.16921
1.1665
سود
-210.75 USD
EURUSD
معامله
#80936827
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۵:۳۳:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16921
بهره
0.00 USD
مجموع
-203.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۶:۰۱:۲۶
حجم معامله
0.75
خروج
1.1665
هزینه های کمیسیون
-7.50 USD
سود
-210.75 USD
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۲:۴۳:۱۵
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۲:۴۳:۲۱
فروش
0.01
0.75789
0.75794
سود
-0.15 USD
AUDUSD
معامله
#80930895
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۲:۴۳:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75789
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۲:۴۳:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.75794
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.15 USD
۲۹.۰۵.۲۰۱۸ ۱۹:۰۴:۵۶
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۱:۳۴:۰۷
خرید
1
990.96
993.2
سود
-16.94 USD
BCHUSD
معامله
#80753900
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۸ ۱۹:۰۴:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
990.96
بهره
-1.34 USD
مجموع
2.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۱۸ ۱۱:۳۴:۰۷
حجم معامله
1
خروج
993.2
هزینه های کمیسیون
-17.84 USD
سود
-16.94 USD
۳۰.۰۵.۲۰۱۸ ۱۲:۱۱:۰۱
۳۰.۰۵.۲۰۱۸ ۱۹:۰۳:۳۱
فروش
0.75
0.75384
0.75651
سود
-207.75 USD
AUDUSD
معامله
#80866745
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۸ ۱۲:۱۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75384
بهره
0.00 USD
مجموع
-200.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۸ ۱۹:۰۳:۳۱
حجم معامله
0.75
خروج
0.75651
هزینه های کمیسیون
-7.50 USD
سود
-207.75 USD