حالت آزمایشی
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۳۶
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۹:۱۴
کپی
‪270.17%‬
‪369.8%‬
سود
‪-98.69 USD‬
Markus
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۴۹:۳۶
نقطه ورود
‪270.17%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۹:۱۴
خروج
‪369.8%‬
سود
‪-98.69 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۵۸:۵۴
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۱۰
کپی
‪67.93%‬
‪67.93%‬
سود
‪-1.10 USD‬
RFWhiteSoldiers
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۸:۵۸:۵۴
نقطه ورود
‪67.93%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۹:۰۸:۱۰
خروج
‪67.93%‬
سود
‪-1.10 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۰۳:۳۷
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۱۱
کپی
‪828.8%‬
‪799.29%‬
سود
‪-79.82 USD‬
Markus
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۰۳:۳۷
نقطه ورود
‪828.8%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۲۲:۱۱
خروج
‪799.29%‬
سود
‪-79.82 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۳۸:۳۴
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۵۰:۴۶
کپی
‪860.89%‬
‪860.89%‬
سود
‪-5.67 USD‬
WF_Trade
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۳۸:۳۴
نقطه ورود
‪860.89%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۵۰:۴۶
خروج
‪860.89%‬
سود
‪-5.67 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۳۹:۴۱
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۵۰:۱۰
کپی
‪4045.16%‬
‪4045.16%‬
سود
‪-3.29 USD‬
MUJAHIDEEN
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۳۹:۴۱
نقطه ورود
‪4045.16%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۱۹ ۰۵:۵۰:۱۰
خروج
‪4045.16%‬
سود
‪-3.29 USD‬