حالت آزمایشی
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۲۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۴۳
خرید
0.01
1.37971
1.3823
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519795775
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37971
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3823
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۴:۱۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۲۲
فروش
0.02
1.1636
1.16256
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1519795879
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۴:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1636
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.16256
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۴۲
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۳۹
خرید
1
1.23872
1.23901
سود
‪0.23 USD‬
USDCAD
معامله
#1519635603
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23872
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۳۹
حجم معامله
1
خروج
1.23901
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۷:۲۶
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۳۹
فروش
0.05
1.24371
1.23903
سود
‪0.19 USD‬
USDCAD
معامله
#1519481496
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۷:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24371
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.23903
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۴:۲۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۹:۵۳
فروش
0.05
113.369
113.233
سود
‪0.05 USD‬
USDJPY
معامله
#1519481382
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۵۴:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
113.369
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۳۹:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
113.233
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۱۶
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۳۵
فروش
0.05
1.36071
1.35892
سود
‪0.09 USD‬
GBPUSD
معامله
#1519308239
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36071
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.35892
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۵۶
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۶:۴۰
خرید
0.05
112.053
112.154
سود
‪0.05 USD‬
USDJPY
معامله
#1519202039
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
112.053
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۶:۴۰
حجم معامله
0.05
خروج
112.154
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۵۵
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۵۹
خرید
0.05
152.048
152.067
سود
‪0.00 USD‬
GBPJPY
معامله
#1518991058
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
152.048
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
152.067
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۵۷
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۱۷
فروش
0.01
1.15919
1.15668
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1518908033
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15919
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.15668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۳۵
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۱۳
فروش
0.05
1.36
1.35678
سود
‪0.16 USD‬
GBPUSD
معامله
#1518991404
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.35678
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۵۰
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۳
خرید
0.01
151.2
151.556
سود
‪0.03 USD‬
GBPJPY
معامله
#1518908574
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
151.556
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۴۵
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۱۰
فروش
0.01
0.72597
0.7256
سود
‪0.00 USD‬
AUDUSD
معامله
#1518759969
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72597
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.7256
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۴:۴۵
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۱۹
خرید
0.05
0.72857
0.72536
سود
‪-0.16 USD‬
AUDUSD
معامله
#1518879908
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72857
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۱۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.72536
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.16 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۲:۱۳
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۲
فروش
0.05
119.181
119.169
سود
‪0.01 USD‬
CHFJPY
معامله
#1518738972
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۲:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
119.181
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
119.169
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۷
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۳۲
فروش
0.01
119.713
119.632
سود
‪0.01 USD‬
CHFJPY
معامله
#1518608289
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
119.713
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
119.632
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۶:۴۴
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۰۵
خرید
0.05
111.533
111.562
سود
‪0.01 USD‬
USDJPY
معامله
#1518512877
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۶:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
111.533
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۰۵
حجم معامله
0.05
خروج
111.562
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۱
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۳۰
خرید
0.01
1.26447
1.2652
سود
‪0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1518367492
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26447
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.2652
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۶
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۴۲
فروش
0.05
1.08406
1.08275
سود
‪0.07 USD‬
EURCHF
معامله
#1518355305
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08406
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.08275
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۲۸
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۰۶
فروش
0.01
1.2684
1.26516
سود
‪0.03 USD‬
GBPCHF
معامله
#1518168485
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.26516
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۶
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۴۸
خرید
0.05
129.514
129.595
سود
‪0.03 USD‬
EURJPY
معامله
#1518167342
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.514
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
129.595
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۷:۳۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۴۸
خرید
0.01
1.26212
1.2622
سود
‪0.00 USD‬
GBPCHF
معامله
#1517918045
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۷:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26212
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.2622
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۳۷
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۳۹
خرید
0.01
0.85852
0.85911
سود
‪0.01 USD‬
EURGBP
معامله
#1517876487
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۸:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85852
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.85911
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۳۷
فروش
0.05
1.26921
1.26618
سود
‪0.16 USD‬
GBPCHF
معامله
#1517778119
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26921
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۳۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.26618
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۶:۰۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۴۹
خرید
0.05
1.27499
1.27953
سود
‪0.18 USD‬
USDCAD
معامله
#1517677141
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27499
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.27953
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۰۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۳۸
فروش
0.05
1.37817
1.37512
سود
‪0.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517622835
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37817
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۳۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.37512
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۴۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۲۲
خرید
0.01
118.582
118.601
سود
‪0.00 USD‬
CHFJPY
معامله
#1517599421
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
118.582
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
118.601
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۹:۳۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۲:۵۹
خرید
0.05
1.27744
1.27808
سود
‪0.03 USD‬
GBPCHF
معامله
#1517570184
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۹:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27744
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۲:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.27808
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۶:۴۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۴
فروش
0.05
0.85285
0.85198
سود
‪0.06 USD‬
EURGBP
معامله
#1517083205
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۶:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85285
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.85198
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۳۵
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۲۵
خرید
0.05
1.27221
1.27219
سود
‪0.00 USD‬
GBPCHF
معامله
#1517082961
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27221
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.27219
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۰۴
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۴۶
خرید
0.01
151.92
152.044
سود
‪0.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#1516888571
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.92
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
152.044
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۱۶
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۳۷
فروش
0.1
1.66047
1.65842
سود
‪0.15 USD‬
EURNZD
معامله
#1516659724
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.66047
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۳۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.65842
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۲۲
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۹:۰۱
خرید
0.01
1.26757
1.26859
سود
‪0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1516888577
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26757
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.26859
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۱۰
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۱۵
فروش
0.1
1.08579
1.08577
سود
‪0.00 USD‬
EURCHF
معامله
#1516673378
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۱۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.08577
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۷
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۰۱
خرید
0.01
1.25362
1.256
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1516673346
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25362
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.256
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۲۳:۵۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۴۳
خرید
0.1
109.859
110.014
سود
‪0.11 USD‬
USDJPY
معامله
#1515720310
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۲۳:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.859
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۴۳
حجم معامله
0.1
خروج
110.014
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۱۳:۴۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۳۸
فروش
0.1
1.2594
1.25439
سود
‪0.37 USD‬
USDCAD
معامله
#1515903907
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۱۳:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2594
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.25439
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۵۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۳۳
خرید
0.01
87.098
87.7
سود
‪0.05 USD‬
CADJPY
معامله
#1515903796
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
87.098
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
87.7
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۴۸
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۵۰:۲۱
فروش
0.1
1.365
1.36245
سود
‪0.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#1515633410
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.365
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۵۰:۲۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.36245
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۷:۲۲
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۳۷
فروش
0.01
79.465
79.424
سود
‪0.00 USD‬
AUDJPY
معامله
#1515404289
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۷:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.465
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
79.424
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۰۶:۱۰
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۴۲
خرید
0.01
0.72539
0.72641
سود
‪0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1515405156
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۰۶:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72539
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.72641
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۴۲:۰۰
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۱:۰۹
فروش
0.1
0.69169
0.69124
سود
‪0.00 USD‬
NZDUSD
معامله
#1513239852
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۴۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69169
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۱:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
0.69124
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۳۷
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۴۰
فروش
0.13
128.64
128.528
سود
‪0.13 USD‬
EURJPY
معامله
#1515239399
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
128.64
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۴۰
حجم معامله
0.13
خروج
128.528
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۱۶
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۳۱
فروش
0.13
1.38394
1.38204
سود
‪0.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#1515239395
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38394
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۳۱
حجم معامله
0.13
خروج
1.38204
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۵۴
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۴۲
فروش
0.01
1.07997
1.07454
سود
‪0.06 USD‬
EURCHF
معامله
#1514821189
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07997
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.07454
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۰
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۲۸
فروش
0.16
151.773
151.204
سود
‪0.73 USD‬
GBPJPY
معامله
#1514267528
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.773
بهره
‪-0.10 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۲۸
حجم معامله
0.16
خروج
151.204
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۰
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۵۳
خرید
0.15
1.38594
1.3867
سود
‪0.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#1515119745
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۵۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.3867
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۲۳
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۴۴
فروش
0.15
129.467
129.315
سود
‪0.21 USD‬
EURJPY
معامله
#1515119370
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.467
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۴۴
حجم معامله
0.15
خروج
129.315
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۴۰
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۳۹
فروش
0.01
129.546
129.461
سود
‪0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1514902397
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.546
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
129.461
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۲۴
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۴۶:۰۲
خرید
0.01
1.08194
1.08356
سود
‪0.02 USD‬
EURCHF
معامله
#1514902320
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08194
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۴۶:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.08356
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۲۹
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۴۴
فروش
0.01
1.25266
1.25127
سود
‪0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1514902349
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25266
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.25127
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬