حالت آزمایشی
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۰۰
فروش
0.01
1.37635
1.37547
سود
‪0.88 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82279418
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37635
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۷:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37547
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.88 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۴۲
فروش
0.01
1.37726
1.37645
سود
‪0.81 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82278375
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37726
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37645
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۳۰
فروش
0.01
1.37832
1.37751
سود
‪0.81 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82262471
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37832
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37751
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۴۳
فروش
0.01
1.37746
1.37885
سود
‪-1.39 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82254680
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37746
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37885
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.39 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۴۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۳۸
فروش
0.02
1.38082
1.37888
سود
‪3.88 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82257387
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38082
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.37888
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.88 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۳۶
خرید
0.01
1.38034
1.38113
سود
‪0.79 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82256363
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38034
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38113
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۵۶
خرید
0.01
1.3806
1.37921
سود
‪-1.39 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82237600
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3806
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37921
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.39 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۵۵
خرید
0.02
1.37726
1.37919
سود
‪3.86 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82254121
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37726
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.37919
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.86 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۰
فروش
0.01
1.37449
1.3773
سود
‪-2.81 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82145614
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37449
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.3773
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.81 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۲۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۵
فروش
0.02
1.3778
1.3775
سود
‪0.60 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82150168
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3778
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.3775
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۱۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۴
فروش
0.02
1.38113
1.37766
سود
‪6.94 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82161571
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38113
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.37766
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.94 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۲۱
خرید
0.01
1.38172
1.38036
سود
‪-1.36 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82196174
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38172
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38036
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.36 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۹:۵۹
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۲۰
خرید
0.02
1.37839
1.38034
سود
‪3.90 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82227418
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۹:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37839
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.38034
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.90 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۰۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۲
خرید
0.01
1.38271
1.38135
سود
‪-1.36 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82167597
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38271
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38135
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.36 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۱
خرید
0.02
1.37938
1.38135
سود
‪3.94 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82194213
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37938
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.38135
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.94 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۱۴
خرید
0.01
1.38217
1.38295
سود
‪0.78 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82162335
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38217
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.38295
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۹
خرید
0.01
1.38078
1.38162
سود
‪0.84 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82159820
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38078
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38162
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۲۰
خرید
0.01
1.37967
1.38048
سود
‪0.81 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82158771
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37967
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38048
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۰۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۵۳
خرید
0.01
1.38285
1.37965
سود
‪-3.20 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82081268
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38285
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37965
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.20 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۰۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۵۲
خرید
0.02
1.37618
1.37963
سود
‪6.90 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82141024
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37618
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.37963
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.90 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۴۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۵۲
خرید
0.02
1.37949
1.37965
سود
‪0.32 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82099208
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.37965
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۶
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۲۷
فروش
0.04
1.37315
1.37501
سود
‪-7.44 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81935030
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37315
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۲۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.37501
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7.44 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۲۷
فروش
0.03
1.36961
1.375
سود
‪-16.17 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81874118
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۶:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36961
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.375
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-16.17 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۷:۴۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۲۶
فروش
0.05
1.37652
1.37502
سود
‪7.50 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82059295
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۷:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37652
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.37502
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.50 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۲۶
فروش
0.07
1.37983
1.3751
سود
‪33.11 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82078652
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37983
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪33.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۲۶
حجم معامله
0.07
خروج
1.3751
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪33.11 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۲۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۵۲
فروش
0.02
1.36627
1.38011
سود
‪-27.68 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81855126
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36627
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-27.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.38011
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-27.68 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۸:۱۸
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۴۸
فروش
0.09
1.38313
1.38005
سود
‪27.72 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82084381
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۸:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38313
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪27.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۴۸
حجم معامله
0.09
خروج
1.38005
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪27.72 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۱۸
خرید
0.01
1.38099
1.38183
سود
‪0.84 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82079005
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38099
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38183
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۸
خرید
0.01
1.37915
1.38012
سود
‪0.97 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82074889
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37915
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38012
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.97 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۰۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۸
خرید
0.01
1.37797
1.37877
سود
‪0.80 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82064021
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37797
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.37877
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۰۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۲۱
خرید
0.01
1.37663
1.37743
سود
‪0.80 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82059170
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37663
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37743
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۰۱
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۵۴
خرید
0.01
1.37556
1.37636
سود
‪0.80 USD‬
GBPUSDm
معامله
#82052321
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37556
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.37636
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۳۲
خرید
0.01
1.37674
1.37535
سود
‪-1.39 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81962624
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37674
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37535
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.39 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۳۱
خرید
0.02
1.37338
1.37534
سود
‪3.92 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81998541
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37338
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.37534
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.92 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۰۵
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۳۷
فروش
0.05
1.37639
1.37208
سود
‪21.55 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81962499
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37639
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۳۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.37208
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪21.55 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۶
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۳۷
فروش
0.02
1.36296
1.37205
سود
‪-18.18 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81829785
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36296
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.37205
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-18.18 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۰
خرید
0.01
1.37569
1.37651
سود
‪0.82 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81946186
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37569
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37651
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۴۵
خرید
0.01
1.37462
1.37542
سود
‪0.80 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81944946
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37462
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37542
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۵۵
خرید
0.01
1.37363
1.37439
سود
‪0.76 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81935530
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37363
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37439
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.76 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۲۲
خرید
0.01
1.37269
1.37353
سود
‪0.84 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81933947
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37269
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37353
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۴۱
خرید
0.01
1.37146
1.3723
سود
‪0.84 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81931208
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37146
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.3723
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۰۵
خرید
0.01
1.37074
1.37154
سود
‪0.80 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81930351
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37074
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37154
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۰۲
خرید
0.01
1.37357
1.37042
سود
‪-3.15 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81885875
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37357
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37042
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.15 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۵
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۰۱
خرید
0.02
1.36702
1.37042
سود
‪6.80 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81911969
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36702
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.37042
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.80 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۰۱
خرید
0.02
1.37026
1.37042
سود
‪0.32 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81893389
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37026
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.37042
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۳
فروش
0.01
1.35966
1.36855
سود
‪-8.89 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81820267
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35966
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.36855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.89 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۵۳
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
فروش
0.04
1.37292
1.36857
سود
‪17.40 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81885758
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37292
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.36857
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪17.40 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۲۲
خرید
0.01
1.37191
1.37272
سود
‪0.81 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81881011
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37191
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37272
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۴۳
خرید
0.01
1.3708
1.37164
سود
‪0.84 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81879723
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۲:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37164
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۲
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۲۴
خرید
0.01
1.36972
1.37068
سود
‪0.96 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81874405
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36972
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.37068
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.96 USD‬