حالت آزمایشی
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۸
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۶
فروش
0.02
1.36504
1.3671
سود
‪-4.21 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80810326
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36504
بهره
‪-0.09 USD‬
مجموع
‪-4.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.3671
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.21 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۶
فروش
0.01
1.36171
1.3671
سود
‪-5.56 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80791123
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36171
بهره
‪-0.17 USD‬
مجموع
‪-5.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.3671
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.56 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۵۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۵
فروش
0.03
1.37178
1.36711
سود
‪13.88 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80835253
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37178
بهره
‪-0.13 USD‬
مجموع
‪14.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.36711
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.88 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۰۷
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۵
فروش
0.02
1.36843
1.36709
سود
‪2.59 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80830906
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۵۹:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36843
بهره
‪-0.09 USD‬
مجموع
‪2.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.36709
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.59 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۳۰
خرید
0.01
1.37375
1.37456
سود
‪0.81 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80848592
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37375
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37456
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۱۹
خرید
0.01
1.37202
1.37288
سود
‪0.86 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80835299
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37202
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.37288
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۵۸
خرید
0.01
1.37077
1.37158
سود
‪0.81 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80833706
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37077
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.37158
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۰
خرید
0.01
1.36961
1.37047
سود
‪0.86 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80833040
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36961
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37047
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۵۵
خرید
0.02
1.3705
1.37013
سود
‪-0.74 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80832920
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3705
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.37013
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.74 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۴۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۵
خرید
0.02
1.37414
1.37025
سود
‪-8.34 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80572585
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37414
بهره
‪-0.56 USD‬
مجموع
‪-7.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.37025
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.34 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۲۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۴
خرید
0.03
1.37085
1.37015
سود
‪-2.95 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80596152
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37085
بهره
‪-0.85 USD‬
مجموع
‪-2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.37015
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.95 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۵۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۳
خرید
0.04
1.36753
1.37016
سود
‪9.38 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80611608
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36753
بهره
‪-1.14 USD‬
مجموع
‪10.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.37016
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.38 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۹
خرید
0.02
1.37749
1.37033
سود
‪-14.88 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80558634
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37749
بهره
‪-0.56 USD‬
مجموع
‪-14.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.37033
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-14.88 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۱
خرید
0.04
1.36422
1.37026
سود
‪23.48 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80741302
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36422
بهره
‪-0.68 USD‬
مجموع
‪24.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۳۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.37026
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪23.48 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۸:۴۳
فروش
0.01
1.36283
1.36203
سود
‪0.80 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80789972
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36283
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۸:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.36203
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۰۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۴۲
فروش
0.01
1.36143
1.3629
سود
‪-1.47 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80784539
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36143
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.3629
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.47 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۱:۳۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۴۱
فروش
0.02
1.36479
1.36286
سود
‪3.86 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80788886
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۱:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36479
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.36286
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.86 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۳۱
فروش
0.01
1.36285
1.36203
سود
‪0.82 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80783401
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36285
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.36203
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۲۷
فروش
0.01
1.36476
1.36395
سود
‪0.81 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80781821
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36476
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.36395
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۷:۵۰
فروش
0.01
1.36663
1.36584
سود
‪0.79 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80775999
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36663
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۷:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.36584
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۲۵
فروش
0.01
1.36251
1.36503
سود
‪-2.52 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80755879
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36251
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.36503
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.52 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۴۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۲۰
فروش
0.02
1.36582
1.36469
سود
‪2.26 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80766939
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۷:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36582
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.36469
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.26 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۴۶
فروش
0.01
1.36359
1.36278
سود
‪0.81 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80742177
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36359
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36278
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۴۴
فروش
0.01
1.36463
1.36378
سود
‪0.81 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80703813
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36463
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.36378
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۹
فروش
0.01
1.36602
1.36519
سود
‪0.83 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80698180
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36602
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.36519
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۸
فروش
0.01
1.36479
1.36624
سود
‪-1.49 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80650577
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36479
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪-1.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36624
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.49 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۵۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۷
فروش
0.02
1.36809
1.36617
سود
‪3.84 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80676730
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36809
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.36617
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.84 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۱۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۵۰
خرید
0.01
1.38081
1.36849
سود
‪-12.38 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80528148
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38081
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪-12.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.36849
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-12.38 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۷
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۴۶
خرید
0.05
1.36425
1.36842
سود
‪20.57 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80652633
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36425
بهره
‪-0.28 USD‬
مجموع
‪20.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۴۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.36842
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪20.57 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۶
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۵:۰۵
فروش
0.01
1.36618
1.36539
سود
‪0.79 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80642904
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36618
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۵:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.36539
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۱۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۱۵
فروش
0.02
1.36821
1.36625
سود
‪3.92 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80640010
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36821
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.36625
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.92 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۱۵
فروش
0.01
1.36487
1.36624
سود
‪-1.37 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80634417
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36487
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.36624
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.37 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۰۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۶
فروش
0.01
1.36609
1.36529
سود
‪0.80 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80630047
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36609
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36529
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۲:۱۴
فروش
0.01
1.36708
1.36628
سود
‪0.80 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80629188
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.36628
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۱:۰۶
فروش
0.01
1.36634
1.36778
سود
‪-1.44 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80616679
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36634
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۱:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36778
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.44 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۵۶
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۱:۰۱
فروش
0.02
1.36966
1.36775
سود
‪3.82 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80625216
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36966
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۱:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.36775
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.82 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۴۳
فروش
0.01
1.36745
1.36666
سود
‪0.79 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80611787
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36745
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.36666
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۲۲
فروش
0.01
1.3689
1.3681
سود
‪0.80 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80610238
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3689
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.3681
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۵۸
فروش
0.01
1.37025
1.36944
سود
‪0.81 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80596650
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37025
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36944
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۷
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۱
فروش
0.01
1.37152
1.37072
سود
‪0.80 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80593799
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37152
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37072
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۲:۳۵
فروش
0.01
1.37268
1.37185
سود
‪0.83 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80574615
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37268
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۲:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37185
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۱
فروش
0.01
1.37375
1.37291
سود
‪0.84 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80572830
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37375
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37291
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۰۸
فروش
0.01
1.37454
1.37375
سود
‪0.79 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80566007
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37454
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.37375
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.79 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۴
فروش
0.01
1.37523
1.37445
سود
‪0.78 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80563303
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37523
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.37445
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۰۱
فروش
0.01
1.37627
1.37544
سود
‪0.83 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80560965
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37627
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37544
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۱۰
فروش
0.01
1.37734
1.37651
سود
‪0.83 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80558910
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37734
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37651
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۱
فروش
0.01
1.37812
1.37729
سود
‪0.83 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80543063
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37812
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37729
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۲
فروش
0.01
1.37716
1.37862
سود
‪-1.46 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80500082
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37716
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37862
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.46 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۴۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۱
فروش
0.02
1.3805
1.3786
سود
‪3.80 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80527560
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3805
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.3786
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.80 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۳۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۴۰
خرید
0.02
1.38058
1.38072
سود
‪0.28 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80491119
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38058
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.38072
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.28 USD‬