حالت آزمایشی
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۱۶
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۵۱
خرید
0.01
1792.03
1792.61
سود
‪0.58 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82423395
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1792.03
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1792.61
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۵۶
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۳
خرید
0.01
1792.71
1792.99
سود
‪0.28 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82422303
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1792.71
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1792.99
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۸
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۴۸
فروش
0.01
1793.54
1793.23
سود
‪0.31 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82420805
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1793.54
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1793.23
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.31 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۳۵
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۶:۳۰
خرید
0.01
1802.14
1803.27
سود
‪1.06 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82282732
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1802.14
بهره
‪-0.07 USD‬
مجموع
‪1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۶:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1803.27
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۰۷
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۱۹
خرید
0.01
1793.05
1794.15
سود
‪1.10 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82324498
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۵:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1793.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1794.15
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.10 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۶
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۵۴
خرید
0.01
1793.54
1793.88
سود
‪0.34 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82284281
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1793.54
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1793.88
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۳۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۵۵
خرید
0.01
1784
1785.21
سود
‪1.21 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82284700
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1784
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1785.21
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.21 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۵۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۵۰
خرید
0.01
1779.14
1780.52
سود
‪1.38 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82206900
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1779.14
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1780.52
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.38 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۵۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۲۷
خرید
0.01
1782.67
1785
سود
‪2.33 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82194373
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1782.67
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1785
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.33 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۴۶
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۹:۲۶
خرید
0.01
1762.63
1763.68
سود
‪1.05 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82017488
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1762.63
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۹:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1763.68
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۵۱
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۰۲
خرید
0.01
1773.62
1773.86
سود
‪0.24 USD‬
XAUUSD.
معامله
#81602474
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1773.62
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1773.86
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۴۷
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۳۱
خرید
0.01
1753.56
1756
سود
‪2.44 USD‬
XAUUSD.
معامله
#81448224
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1753.56
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1756
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.44 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۳۶:۴۷
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۱۲
خرید
0.01
1.46328
1.46037
سود
‪-2.31 USD‬
EURCAD.
معامله
#81381436
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۳۶:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.46328
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.46037
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.31 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۵۸
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۴۱
خرید
0.01
1731.32
1732.29
سود
‪0.97 USD‬
XAUUSD.
معامله
#81065950
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1731.32
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1732.29
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.97 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۴۵
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۴۰
خرید
0.01
1810.32
1811.15
سود
‪0.83 USD‬
XAUUSD.
معامله
#80005514
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1810.32
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1811.15
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۵۹
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۱۱
خرید
0.01
1782.47
1761.32
سود
‪-21.15 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78457189
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1782.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-21.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1761.32
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-21.15 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۵۷
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۰۸
خرید
0.01
1787.49
1761.32
سود
‪-26.17 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78455743
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1787.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-26.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1761.32
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-26.17 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۹
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۲۲
خرید
0.01
1766.18
1767.52
سود
‪1.34 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78473099
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1766.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1767.52
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۱۱
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۳۳
خرید
0.01
1772.07
1773.29
سود
‪1.22 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78465421
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1772.07
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1773.29
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.22 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۷
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۱۶
فروش
0.01
1783.46
1782.86
سود
‪0.60 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78456384
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1783.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1782.86
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۵
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۵
خرید
0.01
1791.19
1792.56
سود
‪1.37 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78450190
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1791.19
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1792.56
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.37 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۵۳
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۴
خرید
0.01
1800.97
1801.21
سود
‪0.24 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78384333
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1800.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1801.21
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۱
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۰۰
خرید
0.01
1809.53
1809.53
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78376273
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1809.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1809.53
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۲۴
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۴۳
خرید
0.01
1810
1811.01
سود
‪1.01 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78305161
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1810
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1811.01
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۰
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۷
خرید
0.01
1810
1811.26
سود
‪1.26 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78304530
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1810
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1811.26
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.26 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۱۰
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۴۸
خرید
0.01
1811.47
1812.51
سود
‪1.04 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78301308
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1811.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1812.51
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.04 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۰۱
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۱۶
خرید
0.01
1812
1812.86
سود
‪0.86 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78286128
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1812
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1812.86
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۲۰
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۹
فروش
0.01
1830.04
1819.43
سود
‪10.61 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78285784
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1830.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1819.43
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.61 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۷
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۵۳
فروش
0.01
1821.37
1820.74
سود
‪0.63 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78293678
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1821.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1820.74
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۴۳
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۲۵
فروش
0.01
1825.05
1823.67
سود
‪1.38 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78291828
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1825.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1823.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.38 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۰۷
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۰۵
فروش
0.01
1824.16
1827.66
سود
‪-3.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78274567
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1824.16
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1827.66
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.50 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۰۳
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۵
فروش
0.01
1819.22
1827.91
سود
‪-8.69 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78273145
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1819.22
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1827.91
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.69 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۴۴
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۴
فروش
0.01
1817.36
1827.84
سود
‪-10.48 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78267742
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1817.36
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1827.84
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-10.48 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۵۰
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۲
فروش
0.01
1815.81
1827.84
سود
‪-12.03 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78266349
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1815.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1827.84
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-12.03 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۵۲
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
فروش
0.01
1813.27
1824.99
سود
‪-11.72 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78260467
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1813.27
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1824.99
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-11.72 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۲۷
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۶
فروش
0.01
1811.35
1825.04
سود
‪-13.69 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78254988
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1811.35
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-13.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1825.04
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-13.69 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۴
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۱۶
خرید
0.01
1823.11
1823.75
سود
‪0.64 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78273464
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1823.11
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1823.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۴۹
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۰۷
فروش
0.01
1820.96
1820.13
سود
‪0.83 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78272407
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1820.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1820.13
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۲۸
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۵۰
فروش
0.01
1819.03
1818.52
سود
‪0.51 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78270110
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1819.03
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1818.52
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۰۹
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۵۵
فروش
0.01
1815.18
1814.75
سود
‪0.43 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78265719
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۱:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1815.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1814.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۱۱
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۰۵
فروش
0.01
1814.52
1813.78
سود
‪0.74 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78261464
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۵۹:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1814.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1813.78
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.74 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۱۵
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۰۲
فروش
0.01
1812.4
1811.87
سود
‪0.53 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78257940
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1812.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1811.87
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۵۵
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۱۸
فروش
0.01
1812.81
1812.4
سود
‪0.41 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78253869
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1812.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1812.4
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۴۰
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۳۵:۰۰
فروش
0.01
1813.49
1812.84
سود
‪0.65 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78230982
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1813.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۳۵:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1812.84
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۱۶
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۲۹
خرید
0.01
1810.54
1811.15
سود
‪0.61 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78205668
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1810.54
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1811.15
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۵۳
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۲۶
خرید
0.01
1811.63
1811.15
سود
‪-0.48 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78203933
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1811.63
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1811.15
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.48 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۳۳
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۳۸
خرید
0.01
1810.37
1811.42
سود
‪1.05 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78204695
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1810.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1811.42
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۱۶
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۴۴
خرید
0.01
1808.39
1808.65
سود
‪0.26 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78187850
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1808.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1808.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۰۴
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۱۹
فروش
0.01
1809.62
1808.62
سود
‪1.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78186559
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1809.62
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1808.62
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۱:۲۶
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۳۳
فروش
0.01
1810.6
1810.05
سود
‪0.55 USD‬
XAUUSD.
معامله
#78183386
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۱:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1810.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1810.05
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.55 USD‬