حالت آزمایشی
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۵۸
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۲۴
خرید
0.5
1.93852
1.94716
سود
‪304.50 USD‬
GBPNZDm
معامله
#80949039
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.93852
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪304.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۲۴
حجم معامله
0.5
خروج
1.94716
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪304.50 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۷
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۱
فروش
0.5
111.954
111.597
سود
‪159.95 USD‬
USDJPYm
معامله
#81241595
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
111.954
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪159.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۱
حجم معامله
0.5
خروج
111.597
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪159.95 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۱۳
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۴:۵۹
خرید
0.5
1.36186
1.36148
سود
‪-19.00 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81424124
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36186
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۴:۵۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.36148
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-19.00 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۳۹
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۵۱
خرید
0.5
1.26186
1.26504
سود
‪171.16 USD‬
GBPCHFm
معامله
#81404990
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26186
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪171.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۵۱
حجم معامله
0.5
خروج
1.26504
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪171.16 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۰۲
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۹:۳۵
خرید
0.5
1.59385
1.59607
سود
‪80.55 USD‬
EURAUDm
معامله
#81405004
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.59385
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪80.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۳۹:۳۵
حجم معامله
0.5
خروج
1.59607
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪80.55 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۳۵
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۴:۰۹
خرید
0.5
1.36186
1.36405
سود
‪109.50 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81404957
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36186
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪109.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۴:۰۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.36405
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪109.50 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۴۹
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۲۵
خرید
0.5
1.36186
1.36307
سود
‪60.50 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80949413
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36186
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪60.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۲۵
حجم معامله
0.5
خروج
1.36307
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪60.50 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۲۹
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۲۳
خرید
0.5
1.59385
1.59578
سود
‪70.12 USD‬
EURAUDm
معامله
#81387050
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.59385
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪70.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۲۳
حجم معامله
0.5
خروج
1.59578
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪70.12 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۰۸
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۱۹
خرید
0.5
1.26156
1.26341
سود
‪99.81 USD‬
GBPCHFm
معامله
#80950077
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26156
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪99.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۱۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.26341
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪99.81 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۸
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۳۱
خرید
0.5
1.59385
1.59768
سود
‪138.93 USD‬
EURAUDm
معامله
#81017808
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.59385
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪138.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۳۱
حجم معامله
0.5
خروج
1.59768
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪138.93 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۱۴
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۳۷
خرید
0.5
1.34412
1.34885
سود
‪236.50 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81210363
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.34412
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪236.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۳۷
حجم معامله
0.5
خروج
1.34885
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪236.50 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۱۳
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۲۷
خرید
0.5
1.34412
1.34808
سود
‪198.00 USD‬
GBPUSDm
معامله
#81129478
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.34412
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪198.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۲۷
حجم معامله
0.5
خروج
1.34808
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪198.00 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۴۴
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۲۶
خرید
0.5
1.60771
1.61056
سود
‪103.22 USD‬
EURAUDm
معامله
#81048073
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.60771
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪103.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۲۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.61056
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪103.22 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۱۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۴:۵۶
فروش
0.5
111.511
111.286
سود
‪101.09 USD‬
USDJPYm
معامله
#81066106
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
111.511
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪101.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۴:۵۶
حجم معامله
0.5
خروج
111.286
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪101.09 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۲۱
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۴۷
فروش
0.5
151.586
151.259
سود
‪146.57 USD‬
GBPJPYm
معامله
#80949619
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.586
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪146.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۴۷
حجم معامله
0.5
خروج
151.259
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪146.57 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۶
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۳۶
خرید
0.5
1.60771
1.61184
سود
‪149.60 USD‬
EURAUDm
معامله
#80950003
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.60771
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪149.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۳۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.61184
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪149.60 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۱۱
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۲۴
فروش
0.5
1736.95
1742.09
سود
‪-257.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#81031784
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1736.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-257.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۲۴
حجم معامله
0.5
خروج
1742.09
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-257.00 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۵۱
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۴۳
خرید
0.5
1742.17
1737.51
سود
‪-233.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80950261
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1742.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-233.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۴۳
حجم معامله
0.5
خروج
1737.51
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-233.00 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۴۲
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۱۸
خرید
0.25
1.72517
1.73207
سود
‪136.43 USD‬
GBPCADm
معامله
#80965328
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.72517
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪136.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۱۸
حجم معامله
0.25
خروج
1.73207
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪136.43 USD‬
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۴۲
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۲۷
خرید
0.25
1.72517
1.73123
سود
‪119.79 USD‬
GBPCADm
معامله
#80949314
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.72517
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪119.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۲۷
حجم معامله
0.25
خروج
1.73123
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪119.79 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۵
خرید
0.5
1.36186
1.36446
سود
‪130.00 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80674851
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36186
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪130.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۵
حجم معامله
0.5
خروج
1.36446
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪130.00 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۴۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۳
فروش
0.5
1.674
1.671
سود
‪105.35 USD‬
EURNZDm
معامله
#80734845
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.674
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪105.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۳
حجم معامله
0.5
خروج
1.671
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪105.35 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۴۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۰
خرید
0.5
1.26122
1.25934
سود
‪-101.86 USD‬
GBPCHFm
معامله
#80734620
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26122
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-101.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.25934
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-101.86 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۹
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۵۷
فروش
0.5
1.61868
1.61688
سود
‪65.32 USD‬
EURAUDm
معامله
#80734868
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.61868
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪65.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۵۷
حجم معامله
0.5
خروج
1.61688
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪65.32 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۵۹
خرید
0.5
1.26189
1.26264
سود
‪40.57 USD‬
GBPCHFm
معامله
#80697873
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪40.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۵۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.26264
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪40.57 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۵۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۵۶
فروش
0.5
1.88455
1.8832
سود
‪48.97 USD‬
GBPAUDm
معامله
#80689196
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.88455
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪48.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۵۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.8832
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪48.97 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۰۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۵۴
خرید
0.5
109.229
109.509
سود
‪127.84 USD‬
USDJPYm
معامله
#80676157
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.229
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪127.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۵۴
حجم معامله
0.5
خروج
109.509
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪127.84 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۵۲
فروش
0.5
1.66907
1.67094
سود
‪-65.62 USD‬
EURNZDm
معامله
#80675413
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.66907
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-65.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۵۲
حجم معامله
0.5
خروج
1.67094
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-65.62 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۳۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۴۸
فروش
0.5
1.61317
1.61654
سود
‪-122.24 USD‬
EURAUDm
معامله
#80675176
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.61317
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-122.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۴۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.61654
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-122.24 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۴۷
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۴۶
خرید
0.5
1.17326
1.1723
سود
‪-48.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#80669591
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17326
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-48.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۴۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.1723
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-48.00 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۴۹
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۴۳
خرید
0.5
0.72744
0.72522
سود
‪-111.00 USD‬
AUDUSDm
معامله
#80669455
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72744
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-111.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۴۳
حجم معامله
0.5
خروج
0.72522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-111.00 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۴۰
فروش
0.5
1.28206
1.27918
سود
‪112.57 USD‬
USDCADm
معامله
#80675883
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28206
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪112.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۴۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.27918
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪112.57 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۴۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۳۴
خرید
0.5
149.06
149.568
سود
‪231.94 USD‬
GBPJPYm
معامله
#80617023
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
149.06
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪231.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۶:۳۴
حجم معامله
0.5
خروج
149.568
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪231.94 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۲۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۲۰
خرید
0.5
150.463
149.888
سود
‪-262.40 USD‬
GBPJPYm
معامله
#80608873
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
150.463
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-262.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۲۰
حجم معامله
0.5
خروج
149.888
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-262.40 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۱۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۱۷
خرید
0.5
1.37036
1.36789
سود
‪-123.50 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80597116
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37036
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-123.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۱۷
حجم معامله
0.5
خروج
1.36789
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-123.50 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۳۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۰۹
فروش
0.5
1.27649
1.27458
سود
‪74.93 USD‬
USDCADm
معامله
#80670325
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27649
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪74.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۰۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.27458
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪74.93 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۴۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۷:۲۲
فروش
0.5
1.28093
1.27996
سود
‪37.89 USD‬
USDCADm
معامله
#80611207
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28093
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪37.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۷:۲۲
حجم معامله
0.5
خروج
1.27996
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪37.89 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۴۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۹:۴۳
خرید
0.5
42000
41492
سود
‪-254.00 USD‬
BTCUSD
معامله
#80655936
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
42000
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-254.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۹:۴۳
حجم معامله
0.5
خروج
41492
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-254.00 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۵۶
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۵۴
فروش
0.5
1.75518
1.75131
سود
‪150.92 USD‬
GBPCADm
معامله
#80617462
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.75518
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪150.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۵۴
حجم معامله
0.5
خروج
1.75131
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪150.92 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۵۷
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۴
خرید
0.5
1.17097
1.17173
سود
‪38.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#80616830
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17097
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪38.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۴
حجم معامله
0.5
خروج
1.17173
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪38.00 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۴
خرید
0.25
43838.38
42763
سود
‪-268.85 USD‬
BTCUSD
معامله
#80631621
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
43838.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-268.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۴
حجم معامله
0.25
خروج
42763
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-268.85 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۲۵
خرید
0.25
43838.38
43959
سود
‪30.16 USD‬
BTCUSD
معامله
#80614535
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
43838.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪30.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۲۵
حجم معامله
0.25
خروج
43959
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪30.16 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۴۷
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۲۸
فروش
0.25
1.75243
1.75203
سود
‪7.81 USD‬
GBPCADm
معامله
#80615742
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.75243
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۲۸
حجم معامله
0.25
خروج
1.75203
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.81 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۴۷
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۴۸
فروش
0.25
1.75243
1.74945
سود
‪58.20 USD‬
GBPCADm
معامله
#80611333
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.75243
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪58.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۴۸
حجم معامله
0.25
خروج
1.74945
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪58.20 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۰۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۵۸
فروش
0.5
1.89514
1.89207
سود
‪111.08 USD‬
GBPAUDm
معامله
#80600463
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.89514
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪111.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.89207
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪111.08 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۳۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۵۰
خرید
0.25
1746
1752.87
سود
‪171.75 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80606572
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1746
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪171.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۵۰
حجم معامله
0.25
خروج
1752.87
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪171.75 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۰۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۵۹
خرید
0.5
150.805
150.561
سود
‪-111.04 USD‬
GBPJPYm
معامله
#80600886
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
150.805
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-111.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۵۹
حجم معامله
0.5
خروج
150.561
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-111.04 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۳۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۴۱
خرید
0.25
1746
1751.44
سود
‪136.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80599650
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1746
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪136.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۴۱
حجم معامله
0.25
خروج
1751.44
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪136.00 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۵۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۵۲
فروش
0.5
1.27856
1.27864
سود
‪-4.32 USD‬
GBPCHFm
معامله
#80530344
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27856
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۵۲
حجم معامله
0.5
خروج
1.27864
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.32 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۳۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۴۹
فروش
0.5
151.613
151.537
سود
‪34.58 USD‬
GBPJPYm
معامله
#80530430
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.613
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪34.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۴۹
حجم معامله
0.5
خروج
151.537
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪34.58 USD‬