حالت آزمایشی
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۶
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۳۱
خرید
0.01
1.1877
1.18827
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#35378136
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1877
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.18827
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۱۸
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۳۱
خرید
0.01
1.18803
1.18827
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#35384333
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18803
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.18827
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۱۰
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
فروش
0.03
1.18661
1.18662
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#35293587
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18661
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.18662
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۱۸
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
فروش
0.1
1.18782
1.18662
سود
‪0.12 USD‬
EURUSD
معامله
#35384335
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18782
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.18662
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۴
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
فروش
0.04
1.18722
1.18662
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#35368721
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.18662
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۶
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
فروش
0.07
1.18749
1.18662
سود
‪0.06 USD‬
EURUSD
معامله
#35378110
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18749
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
حجم معامله
0.07
خروج
1.18662
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۸
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
فروش
0.01
1.18247
1.18662
سود
‪-0.04 USD‬
EURUSD
معامله
#35187834
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18247
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.18662
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۶
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
فروش
0.01
1.18381
1.18662
سود
‪-0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#35205433
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18381
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.18662
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۱۴
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
فروش
0.02
1.18549
1.18662
سود
‪-0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#35239187
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18549
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.18662
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۳۲
خرید
0.01
1.18688
1.18755
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#35359795
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18688
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.18755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۴
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۳۲
خرید
0.01
1.18742
1.18755
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#35368742
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18742
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.18755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۰۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۱۶
خرید
0.01
1.18653
1.18708
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#35318172
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18653
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.18708
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۱۰
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۱۶
خرید
0.01
1.18682
1.18708
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#35293609
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18682
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.18708
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۲۴
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۰۰
خرید
0.01
1.18579
1.18619
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#35253047
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.18619
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۱۴
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۱۴
خرید
0.01
1.1857
1.1861
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#35239186
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1857
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.1861
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۶
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۴۷
خرید
0.01
1.18403
1.18443
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#35205424
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18403
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.18443
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
خرید
0.04
1.18331
1.18381
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#35159306
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18331
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.18381
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
خرید
0.01
1.18478
1.18381
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#35116255
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18478
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.18381
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۸
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
خرید
0.07
1.18269
1.18381
سود
‪0.08 USD‬
EURUSD
معامله
#35187833
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18269
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
حجم معامله
0.07
خروج
1.18381
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۹
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
خرید
0.02
1.18424
1.18381
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#35128226
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18424
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.18381
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
خرید
0.01
1.1847
1.18381
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#35118466
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1847
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.18381
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۳
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
خرید
0.03
1.18379
1.18381
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#35148530
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18379
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۰۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.18381
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۲۵
فروش
0.01
1.18309
1.18271
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#35159298
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.18271
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۴۱
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۲۵
فروش
0.01
1.18313
1.18271
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#35171300
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18313
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.18271
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۳
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۴۰
فروش
0.01
1.18357
1.18332
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#35148526
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18357
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.18332
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۳
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۳۹
فروش
0.01
1.18387
1.18332
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#35140316
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18387
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۹:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.18332
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۰۵
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۳:۱۶
فروش
0.02
1.18464
1.18386
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#35108791
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18464
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۳:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.18386
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۴
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۳:۱۶
فروش
0.01
1.18384
1.18386
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#35095741
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18384
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۳:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.18386
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۴۶
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۳:۱۶
فروش
0.01
1.18391
1.18386
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#35101172
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18391
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۳:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.18386
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۴
خرید
0.01
1.18464
1.18474
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#35089536
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18464
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.18474
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۴
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۴
خرید
0.01
1.18404
1.18474
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#35095746
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18404
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.18474
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۰۲
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۰۰
فروش
0.01
1.18387
1.18376
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#35084847
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18387
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.18376
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۲
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۰۰
فروش
0.01
1.18444
1.18376
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#35089094
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18444
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۳۶:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.18376
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
فروش
0.01
1.17843
1.18394
سود
‪-0.06 USD‬
EURUSD
معامله
#34779856
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17843
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.18394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
فروش
0.43
1.18581
1.18394
سود
‪0.80 USD‬
EURUSD
معامله
#35038091
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18581
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
حجم معامله
0.43
خروج
1.18394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۵۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
فروش
0.07
1.1823
1.18394
سود
‪-0.11 USD‬
EURUSD
معامله
#34904631
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1823
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
حجم معامله
0.07
خروج
1.18394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.11 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
فروش
0.02
1.17947
1.18394
سود
‪-0.09 USD‬
EURUSD
معامله
#34805041
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17947
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.18394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.09 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۴۰
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
فروش
0.1
1.1832
1.18394
سود
‪-0.07 USD‬
EURUSD
معامله
#34924291
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1832
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.18394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
فروش
0.03
1.18045
1.18394
سود
‪-0.10 USD‬
EURUSD
معامله
#34817540
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18045
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.18394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.10 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۰۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
فروش
0.17
1.18376
1.18394
سود
‪-0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#34959418
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
حجم معامله
0.17
خروج
1.18394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۰۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
فروش
0.04
1.18165
1.18394
سود
‪-0.09 USD‬
EURUSD
معامله
#34882333
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18165
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.18394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.09 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۳۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
فروش
0.27
1.18491
1.18394
سود
‪0.26 USD‬
EURUSD
معامله
#35013532
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18491
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
حجم معامله
0.27
خروج
1.18394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۱۰
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
فروش
0.01
1.1789
1.18394
سود
‪-0.05 USD‬
EURUSD
معامله
#34796776
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1789
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۴:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.18394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۱۹
خرید
0.01
1.18601
1.18641
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#35038122
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18601
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.18641
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۳۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۱۸
خرید
0.01
1.18512
1.18552
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#35013530
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18512
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.18552
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۰۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۲۵
خرید
0.01
1.18396
1.18436
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#34959416
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18396
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.18436
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۳۹
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۲۸
خرید
0.01
1.18341
1.18381
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#34924274
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18341
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.18381
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۵۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۵۵
خرید
0.01
1.1825
1.1829
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#34904628
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1825
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.1829
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۰۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۳۹
خرید
0.01
1.18186
1.18226
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#34882339
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18186
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.18226
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۰۵
خرید
0.01
1.18067
1.18068
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#34817534
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18067
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.18068
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬