حالت آزمایشی
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۴۵
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۳۸
خرید
0.25
1811.2
1806.1
سود
‪-127.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80005176
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1811.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-127.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۳۸
حجم معامله
0.25
خروج
1806.1
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-127.50 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۲۹
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۳۴
خرید
0.5
1814.52
1806.1
سود
‪-421.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79862388
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1814.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-421.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۳۴
حجم معامله
0.5
خروج
1806.1
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-421.00 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۴۵
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۳۱
فروش
0.5
1782
1806.46
سود
‪-1 223.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79433140
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1782
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 223.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۳۱
حجم معامله
0.5
خروج
1806.46
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 223.00 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۴۶
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۲۷
فروش
0.5
151.553
151.845
سود
‪-133.13 USD‬
GBPJPYm
معامله
#79640335
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.553
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-133.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۲۷
حجم معامله
0.5
خروج
151.845
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-133.13 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۲۹
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۲۴
فروش
0.5
151.067
151.843
سود
‪-353.79 USD‬
GBPJPYm
معامله
#79572989
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.067
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-353.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۲۴
حجم معامله
0.5
خروج
151.843
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-353.79 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۴۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۲۲
فروش
0.5
150.713
151.847
سود
‪-517.00 USD‬
GBPJPYm
معامله
#79379589
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
150.713
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-517.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۲۲
حجم معامله
0.5
خروج
151.847
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-517.00 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۵
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۹:۱۵
فروش
0.5
1792.46
1788.75
سود
‪185.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79466709
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1792.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪185.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۹:۱۵
حجم معامله
0.5
خروج
1788.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪185.50 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۰۰
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۹:۱۲
فروش
0.5
1792
1788.75
سود
‪162.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79416388
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪162.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۹:۱۲
حجم معامله
0.5
خروج
1788.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪162.50 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۱۹
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۱۲
فروش
0.5
86.929
86.732
سود
‪89.79 USD‬
CADJPYm
معامله
#79578129
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
86.929
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪89.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۱۲
حجم معامله
0.5
خروج
86.732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪89.79 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۱۹
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۰۹
فروش
0.5
1794.53
1793.99
سود
‪27.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79487063
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1794.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪27.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۰۹
حجم معامله
0.5
خروج
1793.99
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪27.00 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۲۲
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۰۶
فروش
0.5
1797
1794
سود
‪150.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79487095
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1797
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪150.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۰۶
حجم معامله
0.5
خروج
1794
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪150.00 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۰۸
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۰۲
فروش
0.5
1795.14
1794.03
سود
‪55.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79487224
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1795.14
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪55.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۰۲
حجم معامله
0.5
خروج
1794.03
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪55.50 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۲۵
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۱۷
فروش
5
15682.6
15641.7
سود
‪20.45 USD‬
NQ
معامله
#80047151
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
15682.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۱۷
حجم معامله
5
خروج
15641.7
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪20.45 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۳۰
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۴۹
خرید
0.5
1.26279
1.26341
سود
‪24.54 USD‬
USDCADm
معامله
#79578135
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26279
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۴۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.26341
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪24.54 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۰۲
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۴۵
فروش
0.45
1809
1800.87
سود
‪365.85 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79515370
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1809
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪365.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۴۵
حجم معامله
0.45
خروج
1800.87
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪365.85 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۲۱
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۴۲
فروش
0.35
1805
1800.9
سود
‪143.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79515362
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1805
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪143.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۴۲
حجم معامله
0.35
خروج
1800.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪143.50 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۳۳
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۳۹
فروش
0.25
1802
1800.89
سود
‪27.75 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79515353
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1802
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪27.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۳۹
حجم معامله
0.25
خروج
1800.89
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪27.75 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۴۱
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۳۵
فروش
0.5
1801.69
1800.92
سود
‪38.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79497320
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1801.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪38.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۳۵
حجم معامله
0.5
خروج
1800.92
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪38.50 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۱۸
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۳۲
فروش
0.5
1806
1800.91
سود
‪254.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79497333
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1806
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪254.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۲:۳۲
حجم معامله
0.5
خروج
1800.91
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪254.50 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۵۰
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۱۹
فروش
0.25
1832
1811.14
سود
‪521.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80005104
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1832
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪521.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۱۹
حجم معامله
0.25
خروج
1811.14
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪521.50 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۸
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۱۵
فروش
0.5
1826
1811.14
سود
‪743.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79569997
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1826
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪743.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۱۵
حجم معامله
0.5
خروج
1811.14
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪743.00 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۵۴
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۱۱
فروش
0.5
1829
1811.14
سود
‪893.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79571228
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1829
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪893.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۱۱
حجم معامله
0.5
خروج
1811.14
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪893.00 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۵۰
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۷
فروش
0.25
1832
1811.11
سود
‪522.25 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79571238
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1832
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪522.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۷
حجم معامله
0.25
خروج
1811.11
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪522.25 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۱۴
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۲۵
خرید
0.5
1.49072
1.4941
سود
‪134.32 USD‬
EURCADm
معامله
#79572648
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۰:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.49072
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪134.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۲۵
حجم معامله
0.5
خروج
1.4941
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪134.32 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۵۹
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۱۷
فروش
0.5
0.91608
0.91539
سود
‪37.69 USD‬
USDCHFm
معامله
#79629206
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91608
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪37.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۱۷
حجم معامله
0.5
خروج
0.91539
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪37.69 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۵۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۱۰
خرید
0.5
1812.93
1814.09
سود
‪58.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79605436
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1812.93
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪58.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۱۰
حجم معامله
0.5
خروج
1814.09
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪58.00 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۷
فروش
0.2
1.67368
1.66608
سود
‪108.33 USD‬
EURNZDm
معامله
#79715835
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.67368
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪108.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۷
حجم معامله
0.2
خروج
1.66608
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪108.33 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۲۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۲
خرید
0.25
1.37669
1.38262
سود
‪148.25 USD‬
GBPUSDm
معامله
#79640341
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37669
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪148.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۲
حجم معامله
0.25
خروج
1.38262
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪148.25 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۱۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۵۸
خرید
0.25
1.37652
1.38261
سود
‪152.25 USD‬
GBPUSDm
معامله
#79640326
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37652
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪152.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۵۸
حجم معامله
0.25
خروج
1.38261
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪152.25 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۵۴:۳۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۵۲
فروش
0.5
0.64348
0.65252
سود
‪-493.98 USD‬
NZDCHFm
معامله
#79628923
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۵۴:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.64348
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-493.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۵۲
حجم معامله
0.5
خروج
0.65252
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-493.98 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۵۶:۴۱
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۳
فروش
0.5
1.18027
1.18622
سود
‪-297.50 USD‬
EURUSDm
معامله
#79569121
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۵۶:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18027
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-297.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۳
حجم معامله
0.5
خروج
1.18622
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-297.50 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۸:۲۰
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۷
فروش
0.5
1814.94
1812.38
سود
‪128.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79708333
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۸:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1814.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪128.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۷
حجم معامله
0.5
خروج
1812.38
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪128.00 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۴۷
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۷
خرید
0.25
151.241
151.615
سود
‪84.84 USD‬
GBPJPYm
معامله
#79640343
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.241
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪84.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۷
حجم معامله
0.25
خروج
151.615
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪84.84 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۰۹
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۰۷
فروش
0.5
0.73081
0.733
سود
‪-109.50 USD‬
AUDUSDm
معامله
#79700624
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۸:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.73081
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-109.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۰۷
حجم معامله
0.5
خروج
0.733
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-109.50 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۵۵
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۴۰
فروش
0.5
109.849
110.201
سود
‪-159.71 USD‬
USDJPYm
معامله
#79629233
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.849
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-159.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۳:۴۰
حجم معامله
0.5
خروج
110.201
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-159.71 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۴۷
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۵۶
خرید
0.25
151.241
151.552
سود
‪70.80 USD‬
GBPJPYm
معامله
#79629190
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.241
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪70.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۵۶
حجم معامله
0.25
خروج
151.552
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪70.80 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۲۸
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۵۱
خرید
0.25
1.37669
1.37987
سود
‪79.50 USD‬
GBPUSDm
معامله
#79629219
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37669
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪79.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۵۱
حجم معامله
0.25
خروج
1.37987
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪79.50 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۱۴
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۳۷
خرید
0.25
1.37652
1.37986
سود
‪83.50 USD‬
GBPUSDm
معامله
#79572101
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37652
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪83.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۳۷
حجم معامله
0.25
خروج
1.37986
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪83.50 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۳۳
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۵۹
خرید
0.5
1814.91
1817.65
سود
‪137.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79590913
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1814.91
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪137.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۵۹
حجم معامله
0.5
خروج
1817.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪137.00 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۱۰
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۵۶
خرید
0.5
1815.47
1817.66
سود
‪109.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79590728
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1815.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪109.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۵۶
حجم معامله
0.5
خروج
1817.66
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪109.50 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۲۴:۴۵
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۲۲
فروش
0.5
0.72429
0.733
سود
‪-435.50 USD‬
AUDUSDm
معامله
#79357804
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۲۴:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72429
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-435.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۲۲
حجم معامله
0.5
خروج
0.733
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-435.50 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۵۷
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۲۵
فروش
0.5
1823
1811.77
سود
‪561.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79569995
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1823
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪561.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۲۵
حجم معامله
0.5
خروج
1811.77
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪561.50 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۵۸
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۱۸
خرید
0.5
1.88394
1.88626
سود
‪84.61 USD‬
GBPAUDm
معامله
#79572961
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.88394
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪84.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۱۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.88626
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪84.61 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۰
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۲
فروش
0.5
76.529
77.201
سود
‪-305.60 USD‬
NZDJPYm
معامله
#79426396
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
76.529
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-305.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۲
حجم معامله
0.5
خروج
77.201
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-305.60 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۴۵
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۴۸
خرید
0.05
1812.75
1812.64
سود
‪-0.55 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79605430
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1812.75
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
1812.64
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.55 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۰۲
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۰۸
فروش
0.5
1.73596
1.73076
سود
‪206.51 USD‬
GBPCADm
معامله
#79499269
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.73596
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪206.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۰۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.73076
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪206.51 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۰۳
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۰۶
فروش
0.5
1.73819
1.73078
سود
‪294.29 USD‬
GBPCADm
معامله
#79578124
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۰۳:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.73819
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪294.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۰۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.73078
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪294.29 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۱۸:۱۸
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۵۸
خرید
0.5
0.66529
0.66827
سود
‪162.67 USD‬
AUDCHFm
معامله
#79576837
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۱۸:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66529
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪162.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
0.66827
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪162.67 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۱۶
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۲۷
خرید
0.5
0.91069
0.91531
سود
‪252.37 USD‬
USDCHFm
معامله
#79572977
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91069
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪252.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۲۷
حجم معامله
0.5
خروج
0.91531
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪252.37 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۴۹
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۲۲
خرید
0.25
1792
1815.04
سود
‪576.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79551751
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪576.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۲۲
حجم معامله
0.25
خروج
1815.04
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪576.00 USD‬