حالت آزمایشی
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۶:۴۳
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۵۴
فروش
0.2
106.674
107.6
سود
‪-236.67 USD‬
USDJPYm
معامله
#70253283
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۰:۱۶:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.674
بهره
‪-64.55 USD‬
مجموع
‪-172.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۵۴
حجم معامله
0.2
خروج
107.6
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-236.67 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۱۹
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۵۴
فروش
0.2
109.047
107.6
سود
‪250.65 USD‬
USDJPYm
معامله
#72212061
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.047
بهره
‪-18.31 USD‬
مجموع
‪268.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۵۴
حجم معامله
0.2
خروج
107.6
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪250.65 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۴۱
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۵۴
فروش
0.1
106.855
107.6
سود
‪-101.51 USD‬
USDJPYm
معامله
#70411005
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.855
بهره
‪-32.27 USD‬
مجموع
‪-69.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۵۴
حجم معامله
0.1
خروج
107.6
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-101.51 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۳۱
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۳۰
خرید
0.1
1.38192
1.39009
سود
‪80.89 USD‬
GBPUSDm
معامله
#72604546
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38192
بهره
‪-0.81 USD‬
مجموع
‪81.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۳۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.39009
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪80.89 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۲۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۳۰
خرید
0.1
1.37729
1.39009
سود
‪126.38 USD‬
GBPUSDm
معامله
#72507273
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37729
بهره
‪-1.62 USD‬
مجموع
‪128.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۳۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.39009
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪126.38 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۰۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۳۰
خرید
0.2
1.39899
1.39009
سود
‪-249.46 USD‬
GBPUSDm
معامله
#72484076
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39899
بهره
‪-71.46 USD‬
مجموع
‪-178.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۳۰
حجم معامله
0.2
خروج
1.39009
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-249.46 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۲
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۱:۰۹
فروش
0.3
150.26
150.046
سود
‪58.95 USD‬
GBPJPYm
معامله
#72488439
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
150.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪58.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۱:۰۹
حجم معامله
0.3
خروج
150.046
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪58.95 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۲:۲۰
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۰۵
فروش
0.3
150.899
150.245
سود
‪168.78 USD‬
GBPJPYm
معامله
#72167405
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۲:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
150.899
بهره
‪-11.23 USD‬
مجموع
‪180.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۰۵
حجم معامله
0.3
خروج
150.245
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪168.78 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۵۱
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۰۰
فروش
0.3
150.145
150.245
سود
‪-33.96 USD‬
GBPJPYm
معامله
#72211867
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
150.145
بهره
‪-6.43 USD‬
مجموع
‪-27.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۰۰
حجم معامله
0.3
خروج
150.245
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-33.96 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۰۰
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۴
خرید
0.1
1.39899
1.37828
سود
‪-238.77 USD‬
GBPUSDm
معامله
#72167370
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39899
بهره
‪-31.67 USD‬
مجموع
‪-207.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.37828
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-238.77 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۵۴
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۲۸
فروش
0.3
108.487
108.987
سود
‪-177.54 USD‬
USDJPYm
معامله
#71390295
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.487
بهره
‪-39.91 USD‬
مجموع
‪-137.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۲۸
حجم معامله
0.3
خروج
108.987
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-177.54 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۴۶
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۲۱
فروش
0.3
109.752
108.976
سود
‪200.90 USD‬
USDJPYm
معامله
#72167396
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.752
بهره
‪-12.73 USD‬
مجموع
‪213.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۲۱
حجم معامله
0.3
خروج
108.976
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪200.90 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۲:۰۳
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۲
فروش
0.3
1.95815
1.93333
سود
‪524.63 USD‬
GBPNZDm
معامله
#72167402
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۲:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.95815
بهره
‪-5.46 USD‬
مجموع
‪530.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۲
حجم معامله
0.3
خروج
1.93333
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪524.63 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۴۹
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۲
فروش
0.3
1.95209
1.93333
سود
‪397.54 USD‬
GBPNZDm
معامله
#72212083
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.95209
بهره
‪-3.12 USD‬
مجموع
‪400.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۲
حجم معامله
0.3
خروج
1.93333
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪397.54 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۵۷:۰۱
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۲
فروش
0.2
1.91237
1.93333
سود
‪-321.05 USD‬
GBPNZDm
معامله
#70251191
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۵۷:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.91237
بهره
‪-22.62 USD‬
مجموع
‪-298.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۲
حجم معامله
0.2
خروج
1.93333
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-321.05 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۷:۱۴
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۲
فروش
0.2
1.92397
1.93333
سود
‪-155.35 USD‬
GBPNZDm
معامله
#70320943
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۷:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.92397
بهره
‪-22.08 USD‬
مجموع
‪-133.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۲
حجم معامله
0.2
خروج
1.93333
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-155.35 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۰۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۰۹
فروش
0.2
1.91863
1.9585
سود
‪-576.70 USD‬
GBPNZDm
معامله
#70357504
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۴۹:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.91863
بهره
‪-16.83 USD‬
مجموع
‪-559.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۱:۰۹
حجم معامله
0.2
خروج
1.9585
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-576.70 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۳۵
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۵۶
فروش
0.4
1.96048
1.95849
سود
‪41.35 USD‬
GBPNZDm
معامله
#71495097
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.96048
بهره
‪-14.54 USD‬
مجموع
‪55.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۵۶
حجم معامله
0.4
خروج
1.95849
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪41.35 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۳۵
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۵۲
فروش
0.4
1.96465
1.95846
سود
‪159.32 USD‬
GBPNZDm
معامله
#71499928
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.96465
بهره
‪-14.54 USD‬
مجموع
‪173.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۵۲
حجم معامله
0.4
خروج
1.95846
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪159.32 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۴۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۳۹
فروش
0.2
149.241
150.924
سود
‪-321.56 USD‬
GBPJPYm
معامله
#71499937
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
149.241
بهره
‪-14.92 USD‬
مجموع
‪-306.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۳۹
حجم معامله
0.2
خروج
150.924
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-321.56 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۰۰
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۹
خرید
0.38
1.39899
1.37464
سود
‪-1 024.03 USD‬
GBPUSDm
معامله
#70394254
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39899
بهره
‪-98.73 USD‬
مجموع
‪-925.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۹
حجم معامله
0.38
خروج
1.37464
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 024.03 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۳۴
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۵۲
فروش
0.3
108.59
109.771
سود
‪-349.94 USD‬
USDJPYm
معامله
#71422826
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.59
بهره
‪-27.18 USD‬
مجموع
‪-322.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۵۲
حجم معامله
0.3
خروج
109.771
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-349.94 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۵۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۰۸
فروش
0.5
110.594
109.776
سود
‪351.56 USD‬
USDJPYm
معامله
#71858008
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۴:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.594
بهره
‪-21.02 USD‬
مجموع
‪372.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۰۸
حجم معامله
0.5
خروج
109.776
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪351.56 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۱۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۴۵
فروش
0.3
152.622
150.916
سود
‪455.08 USD‬
GBPJPYm
معامله
#71858016
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
152.622
بهره
‪-11.13 USD‬
مجموع
‪466.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۴۵
حجم معامله
0.3
خروج
150.916
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪455.08 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۲۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۴۰
فروش
0.5
153.151
150.917
سود
‪1 012.18 USD‬
GBPJPYm
معامله
#72013226
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
153.151
بهره
‪-5.33 USD‬
مجموع
‪1 017.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۴۰
حجم معامله
0.5
خروج
150.917
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 012.18 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۴۷
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۷:۵۸
فروش
0.68
1.38206
1.37482
سود
‪491.08 USD‬
GBPUSDm
معامله
#72085780
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38206
بهره
‪-1.24 USD‬
مجموع
‪492.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۷:۵۸
حجم معامله
0.68
خروج
1.37482
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪491.08 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۰۸
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۶
خرید
0.1
1.3715
1.37698
سود
‪49.12 USD‬
GBPUSDm
معامله
#71495131
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3715
بهره
‪-5.68 USD‬
مجموع
‪54.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.37698
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪49.12 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۴
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۰۳
فروش
0.68
1.38064
1.37148
سود
‪601.80 USD‬
GBPUSDm
معامله
#70458419
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38064
بهره
‪-21.08 USD‬
مجموع
‪622.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۰۳
حجم معامله
0.68
خروج
1.37148
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪601.80 USD‬
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۳۲
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۴۲
خرید
0.4
1.94441
1.95587
سود
‪272.36 USD‬
GBPNZDm
معامله
#70541118
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.94441
بهره
‪-50.16 USD‬
مجموع
‪322.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۴۲
حجم معامله
0.4
خروج
1.95587
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪272.36 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۵۸
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۲۲
فروش
0.2
149.801
149.4
سود
‪55.57 USD‬
GBPJPYm
معامله
#70411017
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۴۰:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
149.801
بهره
‪-18.33 USD‬
مجموع
‪73.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۲۲
حجم معامله
0.2
خروج
149.4
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪55.57 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۵۲
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۱۸
فروش
2
149.387
149.399
سود
‪-194.48 USD‬
GBPJPYm
معامله
#70482141
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
149.387
بهره
‪-172.37 USD‬
مجموع
‪-22.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۸:۱۸
حجم معامله
2
خروج
149.399
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-194.48 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۱۱
۲۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۰
فروش
0.1
150.738
150.431
سود
‪21.24 USD‬
GBPJPYm
معامله
#70632499
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
150.738
بهره
‪-7.01 USD‬
مجموع
‪28.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
150.431
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪21.24 USD‬
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۵۰
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۷:۱۲
فروش
0.1
1.388
1.38487
سود
‪30.03 USD‬
GBPUSDm
معامله
#70609432
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.388
بهره
‪-1.27 USD‬
مجموع
‪31.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۵۷:۱۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.38487
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪30.03 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۳۹
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۳۸
خرید
0.01
1.07827
1.07483
سود
‪-2.51 USD‬
AUDNZDm
معامله
#70790104
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07827
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪-2.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.07483
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.51 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۳
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۳۴
فروش
0.01
1.07409
1.07518
سود
‪-0.83 USD‬
AUDNZDm
معامله
#70729475
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07409
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪-0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.07518
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.83 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۴۴
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۳۱
فروش
0.01
1.07559
1.07517
سود
‪0.26 USD‬
AUDNZDm
معامله
#70741090
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07559
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.07517
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۴۲
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۳۰
فروش
0.01
1.07709
1.07517
سود
‪1.34 USD‬
AUDNZDm
معامله
#70780693
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07709
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪1.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.07517
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۳۲
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۰۸
فروش
0.01
1.1928
1.19895
سود
‪-6.15 USD‬
EURUSDm
معامله
#70780232
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1928
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.19895
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.15 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۲۷
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۰۶
فروش
0.01
1.19401
1.19895
سود
‪-4.94 USD‬
EURUSDm
معامله
#70781506
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19401
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.19895
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.94 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۲
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۰۵
فروش
0.01
1.19522
1.19895
سود
‪-3.73 USD‬
EURUSDm
معامله
#70782278
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19522
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.19895
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.73 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۱۰
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۰۳
فروش
0.01
1.19643
1.19895
سود
‪-2.52 USD‬
EURUSDm
معامله
#70782822
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19643
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.19895
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.52 USD‬
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۳۲
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۰۲
فروش
0.02
1.19774
1.19895
سود
‪-2.42 USD‬
EURUSDm
معامله
#70785995
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19774
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.19895
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.42 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۲۱
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۲۵
خرید
0.01
1.20805
1.19877
سود
‪-10.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#70316950
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20805
بهره
‪-0.72 USD‬
مجموع
‪-9.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.19877
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-10.00 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۹:۰۱
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۲۳
خرید
0.01
1.20677
1.19877
سود
‪-8.72 USD‬
EURUSDm
معامله
#70320740
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20677
بهره
‪-0.72 USD‬
مجموع
‪-8.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.19877
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.72 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۲۰:۲۸
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۲۰
خرید
0.01
1.20546
1.19873
سود
‪-7.23 USD‬
EURUSDm
معامله
#70327821
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۲۰:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20546
بهره
‪-0.50 USD‬
مجموع
‪-6.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.19873
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7.23 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۰۸
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۱۳
خرید
0.02
1.20442
1.19876
سود
‪-12.37 USD‬
EURUSDm
معامله
#70356242
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20442
بهره
‪-1.05 USD‬
مجموع
‪-11.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.19876
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-12.37 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۱۶
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۱۱
خرید
0.03
1.20305
1.19876
سود
‪-14.42 USD‬
EURUSDm
معامله
#70361168
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20305
بهره
‪-1.55 USD‬
مجموع
‪-12.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۱۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.19876
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-14.42 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۴۸
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۱۰
خرید
0.04
1.20183
1.19876
سود
‪-14.37 USD‬
EURUSDm
معامله
#70395578
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20183
بهره
‪-2.09 USD‬
مجموع
‪-12.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۱۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.19876
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-14.37 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۷:۴۰
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۰۹
خرید
0.05
1.20053
1.19877
سود
‪-11.39 USD‬
EURUSDm
معامله
#70397646
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۷:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20053
بهره
‪-2.59 USD‬
مجموع
‪-8.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۰۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.19877
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-11.39 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۰۸
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۰۷
خرید
0.05
1.19927
1.19877
سود
‪-5.09 USD‬
EURUSDm
معامله
#70400904
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19927
بهره
‪-2.59 USD‬
مجموع
‪-2.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۲۶:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.19877
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.09 USD‬