حالت آزمایشی
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۰
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۴
خرید
0.01
1.17682
1.18154
سود
‪4.72 USD‬
EURUSDm
معامله
#77445357
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17682
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.18154
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.72 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۱
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۴
خرید
0.01
1.1783
1.18154
سود
‪3.24 USD‬
EURUSDm
معامله
#77442653
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1783
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.18154
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.24 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۲
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۴
خرید
0.02
1.17602
1.18154
سود
‪11.04 USD‬
EURUSDm
معامله
#77448962
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17602
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.18154
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.04 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۱۴
فروش
0.01
1.18273
1.17814
سود
‪4.59 USD‬
EURUSDm
معامله
#77429054
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18273
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.17814
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.59 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۱۴
فروش
0.01
1.18154
1.17814
سود
‪3.40 USD‬
EURUSDm
معامله
#77425852
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18154
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.17814
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.40 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۰۹
خرید
0.01
1.17777
1.18077
سود
‪3.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#77415308
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17777
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.18077
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۵۲
فروش
0.01
1.18076
1.17776
سود
‪3.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#77412553
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18076
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.17776
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۳۹
خرید
0.01
1.17897
1.18087
سود
‪1.90 USD‬
EURUSDm
معامله
#77205581
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17897
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.18087
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.90 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۳۹
خرید
0.02
1.17678
1.18087
سود
‪8.18 USD‬
EURUSDm
معامله
#77242872
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17678
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.18087
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.18 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۳۹
خرید
0.01
1.17789
1.18087
سود
‪2.98 USD‬
EURUSDm
معامله
#77209555
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17789
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.18087
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.98 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۳۹
خرید
0.03
1.17588
1.18087
سود
‪14.97 USD‬
EURUSDm
معامله
#77252950
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17588
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۳۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.18087
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.97 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۵۳
فروش
0.01
1.18193
1.17893
سود
‪3.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#77167183
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18193
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.17893
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۱
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۱
خرید
0.01
1.17895
1.18209
سود
‪3.14 USD‬
EURUSDm
معامله
#77119617
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17895
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.18209
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.14 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۰
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۱
خرید
0.03
1.17707
1.18209
سود
‪15.06 USD‬
EURUSDm
معامله
#77132121
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17707
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.18209
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.06 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۰۳
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۱
خرید
0.01
1.18024
1.18209
سود
‪1.85 USD‬
EURUSDm
معامله
#76979584
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18024
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.18209
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.85 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۱
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۱
خرید
0.02
1.17812
1.18209
سود
‪7.94 USD‬
EURUSDm
معامله
#77126978
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17812
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.18209
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.94 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۱
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۳۰
فروش
0.01
1.18487
1.1803
سود
‪4.57 USD‬
EURUSDm
معامله
#76936748
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18487
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.1803
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.57 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۰۱
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۳۰
فروش
0.01
1.18372
1.1803
سود
‪3.42 USD‬
EURUSDm
معامله
#76920044
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18372
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.1803
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.42 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۰۳
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
خرید
0.03
1.17912
1.18379
سود
‪14.01 USD‬
EURUSDm
معامله
#76803615
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17912
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.18379
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.01 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
خرید
0.05
1.17749
1.18379
سود
‪31.50 USD‬
EURUSDm
معامله
#76808126
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17749
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.18379
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪31.50 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۱
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
خرید
0.01
1.18182
1.18379
سود
‪1.97 USD‬
EURUSDm
معامله
#76767862
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18182
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.18379
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.97 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۲۷
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
خرید
0.02
1.17996
1.18379
سود
‪7.66 USD‬
EURUSDm
معامله
#76776606
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17996
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.18379
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.66 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۱۵:۰۱
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
خرید
0.04
1.1783
1.18379
سود
‪21.96 USD‬
EURUSDm
معامله
#76806703
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1783
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.18379
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪21.96 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۲
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
خرید
0.01
1.18087
1.18379
سود
‪2.92 USD‬
EURUSDm
معامله
#76772863
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18087
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.18379
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.92 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۷
فروش
0.01
1.18629
1.18168
سود
‪4.61 USD‬
EURUSDm
معامله
#76536514
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18629
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.18168
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.61 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۱
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۷
فروش
0.01
1.18486
1.18168
سود
‪3.18 USD‬
EURUSDm
معامله
#76530302
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18486
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.18168
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.18 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۰
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۷
فروش
0.02
1.18729
1.18168
سود
‪11.22 USD‬
EURUSDm
معامله
#76617867
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18729
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.18168
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.22 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خرید
0.05
1.18405
1.18487
سود
‪4.10 USD‬
EURUSDm
معامله
#76099866
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18405
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.18487
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.10 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خرید
0.1
1.18238
1.18487
سود
‪24.90 USD‬
EURUSDm
معامله
#76182991
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18238
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.18487
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪24.90 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خرید
0.01
1.1889
1.18487
سود
‪-4.03 USD‬
EURUSDm
معامله
#75989039
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1889
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.18487
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.03 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خرید
0.19
1.1797
1.18487
سود
‪98.23 USD‬
EURUSDm
معامله
#76443055
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1797
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪98.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
حجم معامله
0.19
خروج
1.18487
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪98.23 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خرید
0.02
1.18698
1.18487
سود
‪-4.22 USD‬
EURUSDm
معامله
#76060658
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18698
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.18487
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.22 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خرید
0.04
1.18484
1.18487
سود
‪0.12 USD‬
EURUSDm
معامله
#76074056
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18484
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.18487
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۰
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خرید
0.07
1.18318
1.18487
سود
‪11.83 USD‬
EURUSDm
معامله
#76171244
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18318
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
حجم معامله
0.07
خروج
1.18487
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.83 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خرید
0.14
1.18086
1.18487
سود
‪56.14 USD‬
EURUSDm
معامله
#76436540
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18086
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪56.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
حجم معامله
0.14
خروج
1.18487
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪56.14 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۲
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خرید
0.01
1.18794
1.18487
سود
‪-3.07 USD‬
EURUSDm
معامله
#76054296
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18794
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.18487
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.07 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۴
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خرید
0.27
1.17861
1.18487
سود
‪169.02 USD‬
EURUSDm
معامله
#76446579
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17861
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪169.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
حجم معامله
0.27
خروج
1.18487
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪169.02 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۰۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
خرید
0.03
1.18574
1.18487
سود
‪-2.61 USD‬
EURUSDm
معامله
#76066321
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18574
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.18487
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.61 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۰:۰۱
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۶
فروش
0.04
1.19513
1.18855
سود
‪26.32 USD‬
EURUSDm
معامله
#75660209
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19513
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪26.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.18855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪26.32 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۶
فروش
0.07
1.19679
1.18855
سود
‪57.68 USD‬
EURUSDm
معامله
#75710609
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19679
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪57.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۶
حجم معامله
0.07
خروج
1.18855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪57.68 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۱
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۶
فروش
0.05
1.19595
1.18855
سود
‪37.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#75708295
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19595
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪37.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.18855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪37.00 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۱
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۵
فروش
0.01
1.19159
1.18855
سود
‪3.04 USD‬
EURUSDm
معامله
#75580222
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19159
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.18855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.04 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۳
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۵
فروش
0.03
1.19382
1.18855
سود
‪15.81 USD‬
EURUSDm
معامله
#75655045
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19382
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.18855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.81 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۱
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۵
فروش
0.01
1.19035
1.18855
سود
‪1.80 USD‬
EURUSDm
معامله
#75576357
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19035
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.18855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۰۱
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۵
فروش
0.02
1.19278
1.18855
سود
‪8.46 USD‬
EURUSDm
معامله
#75654396
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19278
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.18855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.46 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۵۷
خرید
0.02
1.18641
1.19038
سود
‪7.94 USD‬
EURUSDm
معامله
#75492742
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18641
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.19038
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.94 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۱
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۵۷
خرید
0.01
1.18743
1.19038
سود
‪2.95 USD‬
EURUSDm
معامله
#75485809
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18743
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.19038
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.95 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۰۰
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۵۷
خرید
0.03
1.18534
1.19038
سود
‪15.12 USD‬
EURUSDm
معامله
#75501475
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18534
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۵۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.19038
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.12 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۰
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۵۷
خرید
0.01
1.18838
1.19038
سود
‪2.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#75484339
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18838
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.19038
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.00 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۸
فروش
0.01
1.19219
1.18919
سود
‪3.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#75472485
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19219
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.18919
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.00 USD‬