حالت آزمایشی
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۸
فروش
0.01
1.19219
1.18919
سود
‪3.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#75472485
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19219
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.18919
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۱۰
خرید
0.01
1.18894
1.19194
سود
‪3.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#75464585
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18894
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.19194
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۰۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۰۸
فروش
0.01
1.19236
1.18936
سود
‪3.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#75454232
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19236
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.18936
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۱۳
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
خرید
0.37
1.19918
1.19228
سود
‪-255.30 USD‬
EURUSDm
معامله
#75356617
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۲۵:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19918
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-255.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
حجم معامله
0.37
خروج
1.19228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-255.30 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
خرید
0.04
1.21125
1.19228
سود
‪-75.88 USD‬
EURUSDm
معامله
#75312750
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21125
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-75.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.19228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-75.88 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۰۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
خرید
7.27
1.18955
1.19228
سود
‪1 984.71 USD‬
EURUSDm
معامله
#75435877
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 984.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
حجم معامله
7.27
خروج
1.19228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 984.71 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
خرید
0.72
1.19733
1.19228
سود
‪-363.60 USD‬
EURUSDm
معامله
#75380422
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19733
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-363.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
حجم معامله
0.72
خروج
1.19228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-363.60 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۴
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
خرید
0.07
1.20433
1.19228
سود
‪-84.35 USD‬
EURUSDm
معامله
#75331372
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20433
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-84.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
حجم معامله
0.07
خروج
1.19228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-84.35 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۲
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
خرید
1.4
1.19522
1.19228
سود
‪-411.60 USD‬
EURUSDm
معامله
#75383550
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19522
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-411.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
حجم معامله
1.4
خروج
1.19228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-411.60 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۲
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
خرید
0.14
1.20164
1.19228
سود
‪-131.04 USD‬
EURUSDm
معامله
#75338260
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20164
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-131.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
حجم معامله
0.14
خروج
1.19228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-131.04 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۶
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
خرید
0.01
1.21607
1.19228
سود
‪-23.79 USD‬
EURUSDm
معامله
#75033344
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21607
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-23.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.19228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-23.79 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۰۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
خرید
2.71
1.19292
1.19228
سود
‪-173.44 USD‬
EURUSDm
معامله
#75403505
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19292
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-173.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
حجم معامله
2.71
خروج
1.19228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-173.44 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۳۰:۰۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
خرید
0.27
1.20002
1.19228
سود
‪-208.98 USD‬
EURUSDm
معامله
#75348929
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20002
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-208.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
حجم معامله
0.27
خروج
1.19228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-208.98 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
خرید
0.03
1.2121
1.19228
سود
‪-59.46 USD‬
EURUSDm
معامله
#75294311
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2121
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-59.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.19228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-59.46 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۰۲
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
خرید
5.23
1.19042
1.19228
سود
‪972.78 USD‬
EURUSDm
معامله
#75434741
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19042
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪972.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
حجم معامله
5.23
خروج
1.19228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪972.78 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۰۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
خرید
0.52
1.19819
1.19228
سود
‪-307.32 USD‬
EURUSDm
معامله
#75374527
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19819
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-307.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
حجم معامله
0.52
خروج
1.19228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-307.32 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۴
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
خرید
0.05
1.20533
1.19228
سود
‪-65.25 USD‬
EURUSDm
معامله
#75328096
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20533
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-65.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.19228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-65.25 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
خرید
1.01
1.19619
1.19228
سود
‪-394.91 USD‬
EURUSDm
معامله
#75381387
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19619
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-394.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
حجم معامله
1.01
خروج
1.19228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-394.91 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
خرید
0.1
1.20306
1.19228
سود
‪-107.80 USD‬
EURUSDm
معامله
#75336907
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20306
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-107.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.19228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-107.80 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۱۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
خرید
0.01
1.21697
1.19228
سود
‪-24.69 USD‬
EURUSDm
معامله
#75018342
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21697
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-24.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.19228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-24.69 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
خرید
1.95
1.19378
1.19228
سود
‪-292.50 USD‬
EURUSDm
معامله
#75392751
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19378
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-292.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
حجم معامله
1.95
خروج
1.19228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-292.50 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۰۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
خرید
0.19
1.20086
1.19228
سود
‪-163.02 USD‬
EURUSDm
معامله
#75346217
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20086
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-163.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
حجم معامله
0.19
خروج
1.19228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-163.02 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۱۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
خرید
0.02
1.21296
1.19228
سود
‪-41.36 USD‬
EURUSDm
معامله
#75292379
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21296
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-41.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.19228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-41.36 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
خرید
3.76
1.19167
1.19228
سود
‪229.36 USD‬
EURUSDm
معامله
#75429382
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19167
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪229.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۶:۲۶
حجم معامله
3.76
خروج
1.19228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪229.36 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۰۸
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۲
فروش
0.03
1.21949
1.21694
سود
‪7.65 USD‬
EURUSDm
معامله
#74892463
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.21694
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.65 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۲
فروش
0.05
1.22129
1.21694
سود
‪21.75 USD‬
EURUSDm
معامله
#74992528
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22129
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.21694
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪21.75 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۵۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۲
فروش
0.01
1.21628
1.21694
سود
‪-0.66 USD‬
EURUSDm
معامله
#74819508
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21628
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.21694
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.66 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۲
فروش
0.02
1.21864
1.21694
سود
‪3.40 USD‬
EURUSDm
معامله
#74890550
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21864
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.21694
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.40 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۱
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۲
فروش
0.04
1.22032
1.21694
سود
‪13.52 USD‬
EURUSDm
معامله
#74991316
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22032
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.21694
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.52 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۲
فروش
0.01
1.21732
1.21694
سود
‪0.38 USD‬
EURUSDm
معامله
#74823739
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21732
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.21694
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۴۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۳۰
خرید
0.03
1.21506
1.21577
سود
‪2.13 USD‬
EURUSDm
معامله
#74766203
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21506
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۳۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.21577
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.13 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۳۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۳۰
خرید
0.05
1.21299
1.21577
سود
‪13.90 USD‬
EURUSDm
معامله
#74775712
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21299
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.21577
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.90 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۳۰
خرید
0.1
1.21135
1.21577
سود
‪44.20 USD‬
EURUSDm
معامله
#74796044
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21135
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪44.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۳۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.21577
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪44.20 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۳۰
خرید
0.01
1.21842
1.21577
سود
‪-2.65 USD‬
EURUSDm
معامله
#74736778
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21842
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.21577
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.65 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۳۰
خرید
0.02
1.21595
1.21577
سود
‪-0.36 USD‬
EURUSDm
معامله
#74761249
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21595
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.21577
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.36 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۵۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۳۰
خرید
0.04
1.21392
1.21577
سود
‪7.40 USD‬
EURUSDm
معامله
#74769453
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21392
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۳۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.21577
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.40 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۳۰
خرید
0.07
1.21216
1.21577
سود
‪25.27 USD‬
EURUSDm
معامله
#74780954
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21216
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۳۰
حجم معامله
0.07
خروج
1.21577
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪25.27 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۲۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۳۰
خرید
0.01
1.21679
1.21577
سود
‪-1.02 USD‬
EURUSDm
معامله
#74754681
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21679
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.21577
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.02 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۳۴
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۰۹
فروش
0.01
1.22123
1.21823
سود
‪3.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#74706875
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22123
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.21823
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۴
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۰
خرید
0.01
1.21926
1.22087
سود
‪1.61 USD‬
EURUSDm
معامله
#74677956
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21926
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.22087
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.61 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۲۰
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۰
خرید
0.03
1.21744
1.22087
سود
‪10.29 USD‬
EURUSDm
معامله
#74683250
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21744
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.22087
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.29 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۰۴
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۰
خرید
0.01
1.22018
1.22087
سود
‪0.69 USD‬
EURUSDm
معامله
#74675941
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22018
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.22087
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۴
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۰
خرید
0.02
1.21828
1.22087
سود
‪5.18 USD‬
EURUSDm
معامله
#74680137
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21828
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.22087
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.18 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۱۲
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۰
خرید
0.04
1.21655
1.22087
سود
‪17.28 USD‬
EURUSDm
معامله
#74688770
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21655
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.22087
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪17.28 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۳
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۹
فروش
0.03
1.22078
1.22023
سود
‪1.65 USD‬
EURUSDm
معامله
#74571153
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22078
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.22023
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.65 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۲۷
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۹
فروش
0.05
1.22271
1.22023
سود
‪12.40 USD‬
EURUSDm
معامله
#74573195
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22271
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.22023
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.40 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۰۴
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۹
فروش
0.1
1.22502
1.22023
سود
‪47.90 USD‬
EURUSDm
معامله
#74639112
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22502
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪47.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.22023
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪47.90 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۲۵
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۹
فروش
0.01
1.21776
1.22023
سود
‪-2.47 USD‬
EURUSDm
معامله
#74512164
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21776
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.22023
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.47 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۰۴
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۹
فروش
0.02
1.21973
1.22023
سود
‪-1.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#74516755
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21973
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.22023
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.00 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۹
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۹
فروش
0.04
1.22179
1.22023
سود
‪6.24 USD‬
EURUSDm
معامله
#74571824
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22179
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.22023
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.24 USD‬