حالت آزمایشی
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۴۷
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۳:۲۱
فروش
0.5
34336.33
36599.44
سود
‪-1 147.96 USD‬
BTCUSD
معامله
#160774673
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
34336.33
بهره
‪-11.40 USD‬
مجموع
‪-1 131.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۳:۲۱
حجم معامله
0.5
خروج
36599.44
هزینه های کمیسیون
‪-5.00 USD‬
سود
‪-1 147.96 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۳۸
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
خرید
1
36131.7
31008.84
سود
‪-5 155.98 USD‬
BTCUSD
معامله
#160559968
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
36131.7
بهره
‪-23.12 USD‬
مجموع
‪-5 122.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
حجم معامله
1
خروج
31008.84
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-5 155.98 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۴:۲۰
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
خرید
1
35080.54
31008.84
سود
‪-4 104.82 USD‬
BTCUSD
معامله
#160560348
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۴:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
35080.54
بهره
‪-23.12 USD‬
مجموع
‪-4 071.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
حجم معامله
1
خروج
31008.84
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-4 104.82 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۴۳
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
خرید
1
34071.43
31008.84
سود
‪-3 095.71 USD‬
BTCUSD
معامله
#160565036
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
34071.43
بهره
‪-23.12 USD‬
مجموع
‪-3 062.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
حجم معامله
1
خروج
31008.84
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-3 095.71 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۲۹
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
خرید
1
36127.69
31008.84
سود
‪-5 151.97 USD‬
BTCUSD
معامله
#160559967
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
36127.69
بهره
‪-23.12 USD‬
مجموع
‪-5 118.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
حجم معامله
1
خروج
31008.84
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-5 151.97 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۲۲
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
خرید
1
35497
31008.84
سود
‪-4 521.28 USD‬
BTCUSD
معامله
#160560159
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
35497
بهره
‪-23.12 USD‬
مجموع
‪-4 488.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
حجم معامله
1
خروج
31008.84
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-4 521.28 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۵
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
خرید
2
34070.43
31008.84
سود
‪-6 189.43 USD‬
BTCUSD
معامله
#160565035
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۲:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
34070.43
بهره
‪-46.25 USD‬
مجموع
‪-6 123.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۳۲
حجم معامله
2
خروج
31008.84
هزینه های کمیسیون
‪-20.00 USD‬
سود
‪-6 189.43 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۴۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۵۳
خرید
0.5
1.2177
1.20995
سود
‪-402.55 USD‬
EURUSD
معامله
#160253171
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2177
بهره
‪-11.55 USD‬
مجموع
‪-387.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۵۳
حجم معامله
0.5
خروج
1.20995
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-402.55 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۵۰
خرید
2
1.21779
1.20994
سود
‪-1 630.17 USD‬
EURUSD
معامله
#160252584
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21779
بهره
‪-46.17 USD‬
مجموع
‪-1 570.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۵۰
حجم معامله
2
خروج
1.20994
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-1 630.17 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۵۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۶
خرید
2
1.21786
1.20993
سود
‪-1 646.17 USD‬
EURUSD
معامله
#160252575
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21786
بهره
‪-46.17 USD‬
مجموع
‪-1 586.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۶
حجم معامله
2
خروج
1.20993
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-1 646.17 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۴۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۳
خرید
2
1.21786
1.20991
سود
‪-1 650.17 USD‬
EURUSD
معامله
#160252574
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21786
بهره
‪-46.17 USD‬
مجموع
‪-1 590.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۳
حجم معامله
2
خروج
1.20991
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-1 650.17 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۴۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۰
خرید
2
1.21786
1.20992
سود
‪-1 648.17 USD‬
EURUSD
معامله
#160252572
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21786
بهره
‪-46.17 USD‬
مجموع
‪-1 588.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۴۰
حجم معامله
2
خروج
1.20992
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-1 648.17 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۲۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۲۰
خرید
2
1.21879
1.21342
سود
‪-1 145.71 USD‬
EURUSD
معامله
#160219758
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21879
بهره
‪-57.71 USD‬
مجموع
‪-1 074.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۲۰
حجم معامله
2
خروج
1.21342
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-1 145.71 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۷
خرید
2
1.21809
1.21369
سود
‪-951.71 USD‬
EURUSD
معامله
#160220704
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21809
بهره
‪-57.71 USD‬
مجموع
‪-880.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۷
حجم معامله
2
خروج
1.21369
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-951.71 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۴۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۵۸
خرید
0.5
1.21704
1.21396
سود
‪-160.39 USD‬
EURUSD
معامله
#160278743
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21704
بهره
‪-2.89 USD‬
مجموع
‪-154.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.21396
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-160.39 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۷
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۰۸
خرید
0.5
1885.2
1876.89
سود
‪-419.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#160278313
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۰۵:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1885.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-415.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۰۸
حجم معامله
0.5
خروج
1876.89
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-419.00 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۳۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۳۸
خرید
2
1.41587
1.40824
سود
‪-1 586.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#160221879
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41587
بهره
‪-46.47 USD‬
مجموع
‪-1 526.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۳۸
حجم معامله
2
خروج
1.40824
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-1 586.47 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۲۵
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۳۸
خرید
2
1.41587
1.40824
سود
‪-1 586.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#160221877
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41587
بهره
‪-46.47 USD‬
مجموع
‪-1 526.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۳۸
حجم معامله
2
خروج
1.40824
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-1 586.47 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۳۵
خرید
2
155.1
154.254
سود
‪-1 592.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#160252844
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
155.1
بهره
‪-33.31 USD‬
مجموع
‪-1 544.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۸:۳۵
حجم معامله
2
خروج
154.254
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-1 592.01 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۱۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۱۸
خرید
0.5
1887.75
1877.71
سود
‪-517.66 USD‬
XAUUSD
معامله
#160257225
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1887.75
بهره
‪-12.16 USD‬
مجموع
‪-502.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۱۸
حجم معامله
0.5
خروج
1877.71
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-517.66 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۱۵
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۷:۱۳
خرید
2
1.41624
1.41137
سود
‪-999.62 USD‬
GBPUSD
معامله
#160220707
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41624
بهره
‪-11.62 USD‬
مجموع
‪-974.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۷:۱۳
حجم معامله
2
خروج
1.41137
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-999.62 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۵۱
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۴۵
خرید
0.5
1889.96
1897.22
سود
‪359.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#160253177
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1889.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪363.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۴۵
حجم معامله
0.5
خروج
1897.22
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪359.50 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۰۰
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۲۳
فروش
2
1.2163
1.21736
سود
‪-226.00 USD‬
EURUSD
معامله
#160191850
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2163
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-212.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۲۳
حجم معامله
2
خروج
1.21736
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-226.00 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۲۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۳۴
فروش
1
1.40993
1.41836
سود
‪-850.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#160160886
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40993
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-843.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۳۴
حجم معامله
1
خروج
1.41836
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-850.00 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۰۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۳۳
فروش
2
1.41235
1.41825
سود
‪-1 194.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#160169026
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41235
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 180.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۳۳
حجم معامله
2
خروج
1.41825
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-1 194.00 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۱
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۹
خرید
8
1.41712
1.41204
سود
‪-4 212.92 USD‬
GBPUSD
معامله
#160034264
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41712
بهره
‪-92.92 USD‬
مجموع
‪-4 064.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۹
حجم معامله
8
خروج
1.41204
هزینه های کمیسیون
‪-56.00 USD‬
سود
‪-4 212.92 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۰۸
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۸
خرید
1
36489.09
36997.24
سود
‪451.91 USD‬
BTCUSD
معامله
#160038554
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
36489.09
بهره
‪-46.24 USD‬
مجموع
‪508.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۸
حجم معامله
1
خروج
36997.24
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪451.91 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۵۹
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۷
خرید
8
1.41757
1.41203
سود
‪-4 580.92 USD‬
GBPUSD
معامله
#160030108
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41757
بهره
‪-92.92 USD‬
مجموع
‪-4 432.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۷
حجم معامله
8
خروج
1.41203
هزینه های کمیسیون
‪-56.00 USD‬
سود
‪-4 580.92 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۳۸
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۷
خرید
8
1.4172
1.41203
سود
‪-4 284.92 USD‬
GBPUSD
معامله
#160031349
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4172
بهره
‪-92.92 USD‬
مجموع
‪-4 136.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۷
حجم معامله
8
خروج
1.41203
هزینه های کمیسیون
‪-56.00 USD‬
سود
‪-4 284.92 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۱۶
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۶
خرید
2
1.41894
1.41204
سود
‪-1 486.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#159900348
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41894
بهره
‪-92.95 USD‬
مجموع
‪-1 380.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۶
حجم معامله
2
خروج
1.41204
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-1 486.95 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۲۵
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۶
خرید
8
1.41845
1.41203
سود
‪-5 331.38 USD‬
GBPUSD
معامله
#159992692
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41845
بهره
‪-139.38 USD‬
مجموع
‪-5 136.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۶
حجم معامله
8
خروج
1.41203
هزینه های کمیسیون
‪-56.00 USD‬
سود
‪-5 331.38 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۲۰
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۱۳
خرید
2
1.22246
1.21809
سود
‪-888.00 USD‬
EURUSD
معامله
#160085657
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22246
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-874.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۱۳
حجم معامله
2
خروج
1.21809
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-888.00 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۲:۳۶
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۴۰
خرید
8
1.21894
1.21956
سود
‪347.64 USD‬
EURUSD
معامله
#159954878
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۲:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21894
بهره
‪-92.36 USD‬
مجموع
‪496.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۴۰
حجم معامله
8
خروج
1.21956
هزینه های کمیسیون
‪-56.00 USD‬
سود
‪347.64 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۴۶
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۳۷
خرید
8
1.21884
1.21956
سود
‪427.64 USD‬
EURUSD
معامله
#159954859
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21884
بهره
‪-92.36 USD‬
مجموع
‪576.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۳۷
حجم معامله
8
خروج
1.21956
هزینه های کمیسیون
‪-56.00 USD‬
سود
‪427.64 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۵۱
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۲۳
خرید
8
1.21885
1.2136
سود
‪-4 302.18 USD‬
EURUSD
معامله
#159954861
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21885
بهره
‪-46.18 USD‬
مجموع
‪-4 200.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۲۳
حجم معامله
8
خروج
1.2136
هزینه های کمیسیون
‪-56.00 USD‬
سود
‪-4 302.18 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۴۸
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۲۳
خرید
8
1.21885
1.2136
سود
‪-4 302.18 USD‬
EURUSD
معامله
#159954860
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21885
بهره
‪-46.18 USD‬
مجموع
‪-4 200.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۲۳
حجم معامله
8
خروج
1.2136
هزینه های کمیسیون
‪-56.00 USD‬
سود
‪-4 302.18 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۱۷
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۳۷
خرید
8
0.77805
0.77145
سود
‪-5 457.73 USD‬
AUDUSD
معامله
#159934092
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77805
بهره
‪-121.73 USD‬
مجموع
‪-5 280.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۳۷
حجم معامله
8
خروج
0.77145
هزینه های کمیسیون
‪-56.00 USD‬
سود
‪-5 457.73 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۵۳
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۶:۰۸
خرید
1
36874.51
37463.73
سود
‪486.73 USD‬
BTCUSD
معامله
#159905603
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
36874.51
بهره
‪-92.49 USD‬
مجموع
‪589.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۶:۰۸
حجم معامله
1
خروج
37463.73
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪486.73 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۵۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۵
خرید
2
1.41752
1.40915
سود
‪-1 734.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#159901432
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41752
بهره
‪-46.47 USD‬
مجموع
‪-1 674.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۵
حجم معامله
2
خروج
1.40915
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-1 734.47 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۲۳
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۳
خرید
2
1.4159
1.4092
سود
‪-1 400.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#159903619
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4159
بهره
‪-46.47 USD‬
مجموع
‪-1 340.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۳
حجم معامله
2
خروج
1.4092
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-1 400.47 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۲۹
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۳
خرید
8
1.41664
1.4092
سود
‪-6 193.85 USD‬
GBPUSD
معامله
#159902687
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41664
بهره
‪-185.85 USD‬
مجموع
‪-5 952.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۳
حجم معامله
8
خروج
1.4092
هزینه های کمیسیون
‪-56.00 USD‬
سود
‪-6 193.85 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۲۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۳
خرید
2
1.4159
1.4092
سود
‪-1 400.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#159903615
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4159
بهره
‪-46.47 USD‬
مجموع
‪-1 340.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۳
حجم معامله
2
خروج
1.4092
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-1 400.47 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۳۸
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۳
خرید
2
1.41591
1.4092
سود
‪-1 402.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#159903627
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41591
بهره
‪-46.47 USD‬
مجموع
‪-1 342.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۳
حجم معامله
2
خروج
1.4092
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-1 402.47 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۲۳
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۳
خرید
2
1.41643
1.40921
سود
‪-1 504.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#159902473
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41643
بهره
‪-46.47 USD‬
مجموع
‪-1 444.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۱۳
حجم معامله
2
خروج
1.40921
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-1 504.47 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۰۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۴:۲۱
خرید
2
1.41567
1.40926
سود
‪-1 342.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#159903113
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41567
بهره
‪-46.47 USD‬
مجموع
‪-1 282.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۴:۲۱
حجم معامله
2
خروج
1.40926
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-1 342.47 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۲۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۳:۵۲
خرید
8
1.41394
1.40943
سود
‪-3 849.85 USD‬
GBPUSD
معامله
#159908565
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41394
بهره
‪-185.85 USD‬
مجموع
‪-3 608.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۳:۵۲
حجم معامله
8
خروج
1.40943
هزینه های کمیسیون
‪-56.00 USD‬
سود
‪-3 849.85 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۴۵
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۳۰
خرید
8
1.41355
1.40958
سود
‪-3 417.85 USD‬
GBPUSD
معامله
#159908695
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41355
بهره
‪-185.85 USD‬
مجموع
‪-3 176.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۳۰
حجم معامله
8
خروج
1.40958
هزینه های کمیسیون
‪-56.00 USD‬
سود
‪-3 417.85 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۲۴
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۰۵
خرید
8
132.976
133.46
سود
‪3 498.77 USD‬
EURJPY
معامله
#159889187
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.976
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3 554.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۰۵
حجم معامله
8
خروج
133.46
هزینه های کمیسیون
‪-56.00 USD‬
سود
‪3 498.77 USD‬
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۵۱
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۰۳
خرید
8
132.911
133.46
سود
‪3 976.17 USD‬
EURJPY
معامله
#159889658
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.911
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4 032.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۰۳
حجم معامله
8
خروج
133.46
هزینه های کمیسیون
‪-56.00 USD‬
سود
‪3 976.17 USD‬
۲۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۰۵
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۰۲
خرید
8
34346.74
37064.17
سود
‪21 474.45 USD‬
BTCUSD
معامله
#159858417
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
34346.74
بهره
‪-184.99 USD‬
مجموع
‪21 739.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۰۲
حجم معامله
8
خروج
37064.17
هزینه های کمیسیون
‪-80.00 USD‬
سود
‪21 474.45 USD‬