حالت آزمایشی
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۰۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۷
خرید
0.02
1.37153
1.37358
سود
‪4.10 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80834438
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37153
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.37358
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.10 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۸
خرید
0.09
1.36971
1.37129
سود
‪11.68 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80608775
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36971
بهره
‪-2.54 USD‬
مجموع
‪14.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۸
حجم معامله
0.09
خروج
1.37129
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.68 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۵۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۲
خرید
0.01
1.39401
1.3713
سود
‪-25.63 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80402640
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39401
بهره
‪-2.92 USD‬
مجموع
‪-22.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.3713
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-25.63 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۸:۲۲
خرید
0.02
1.39035
1.37115
سود
‪-39.63 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80348783
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39035
بهره
‪-1.23 USD‬
مجموع
‪-38.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۸:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.37115
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-39.63 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۰۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۳۷
خرید
0.12
1.36477
1.3712
سود
‪73.77 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80652312
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36477
بهره
‪-3.39 USD‬
مجموع
‪77.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۳۷
حجم معامله
0.12
خروج
1.3712
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪73.77 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۴
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۴۹
خرید
0.04
1.36984
1.37109
سود
‪5.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80833356
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36984
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۴۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.37109
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.00 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۳۲
خرید
0.03
1.36795
1.37113
سود
‪8.69 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80611410
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36795
بهره
‪-0.85 USD‬
مجموع
‪9.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۳۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.37113
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.69 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۲۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۲۶
خرید
0.02
1.373
1.37118
سود
‪-4.20 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80592037
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.373
بهره
‪-0.56 USD‬
مجموع
‪-3.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.37118
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.20 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۱۸
خرید
0.04
1.36995
1.37117
سود
‪4.88 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80833292
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36995
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۱۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.37117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.88 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۱۰
خرید
0.03
1.36747
1.37116
سود
‪10.22 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80611650
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36747
بهره
‪-0.85 USD‬
مجموع
‪11.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۶:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.37116
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.22 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۲:۰۴
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۹
خرید
0.02
1.37282
1.37107
سود
‪-4.06 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80592190
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۲:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37282
بهره
‪-0.56 USD‬
مجموع
‪-3.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.37107
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.06 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۴۵:۰۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۰۶
فروش
0.02
1.37423
1.37306
سود
‪2.34 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80588501
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۴۵:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37423
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.37306
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.34 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۲۷:۳۹
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۰۶
فروش
0.02
1.37503
1.37306
سود
‪3.94 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80588273
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۲۷:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37503
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۷:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.37306
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.94 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۰۴
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۴۳:۲۶
خرید
0.02
1.37364
1.37405
سود
‪0.71 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80574760
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37364
بهره
‪-0.11 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۴۳:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.37405
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۰۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۲۶:۴۷
خرید
0.02
1.37336
1.37431
سود
‪1.79 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80574075
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37336
بهره
‪-0.11 USD‬
مجموع
‪1.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۲۶:۴۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.37431
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.79 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۰۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۲۴
فروش
0.02
1.37451
1.37362
سود
‪1.78 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80564971
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۲:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37451
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۸:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.37362
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.78 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۲۵
فروش
0.02
1.37529
1.37442
سود
‪1.74 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80565385
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37529
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.37442
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.74 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۲۶
فروش
0.02
1.37633
1.37532
سود
‪2.02 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80560986
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37633
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.37532
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.02 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۲
فروش
0.02
1.37964
1.37464
سود
‪10.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80551600
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37964
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.37464
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.00 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۶
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۳۹
فروش
0.02
1.3775
1.37663
سود
‪1.65 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80501349
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3775
بهره
‪-0.09 USD‬
مجموع
‪1.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.37663
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.65 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۸:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۱۵
خرید
0.02
1.37835
1.37981
سود
‪2.92 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80544413
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37835
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.37981
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.92 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۲۲
فروش
0.02
1.3799
1.37838
سود
‪3.04 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80529997
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.37838
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.04 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۵
خرید
0.02
1.37907
1.38008
سود
‪1.91 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80495662
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37907
بهره
‪-0.11 USD‬
مجموع
‪2.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.38008
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.91 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۴۳
فروش
0.02
1.37894
1.37786
سود
‪2.16 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80495614
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37894
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.37786
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.16 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۱
فروش
0.02
1.38329
1.37919
سود
‪8.20 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80485028
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38329
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.37919
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.20 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۴۰:۱۴
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۱
فروش
0.02
1.38056
1.37919
سود
‪2.48 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80378104
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۴۰:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38056
بهره
‪-0.26 USD‬
مجموع
‪2.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.37919
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.48 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۲۲
خرید
0.02
1.38213
1.38328
سود
‪2.30 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80464613
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38213
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.38328
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.30 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۷:۰۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۴۲
فروش
0.02
1.38367
1.38205
سود
‪2.98 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80433814
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۷:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38367
بهره
‪-0.26 USD‬
مجموع
‪3.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.38205
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.98 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۲۷
خرید
0.02
1.38275
1.38355
سود
‪1.60 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80431158
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38275
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.38355
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.60 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۱۶
فروش
0.02
1.38443
1.383
سود
‪2.86 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80427055
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38443
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.383
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.86 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۵۸
خرید
0.02
1.3836
1.38434
سود
‪1.48 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80402735
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3836
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.38434
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.48 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۵۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۳۷
خرید
0.01
1.39401
1.3834
سود
‪-12.97 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80401807
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39401
بهره
‪-2.36 USD‬
مجموع
‪-10.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.3834
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-12.97 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۱۱
خرید
0.02
1.38547
1.38328
سود
‪-4.49 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80362978
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38547
بهره
‪-0.11 USD‬
مجموع
‪-4.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.38328
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.49 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۰۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۱۱
خرید
0.03
1.38046
1.38328
سود
‪8.29 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80375870
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38046
بهره
‪-0.17 USD‬
مجموع
‪8.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۱۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.38328
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.29 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۵۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۱۰
خرید
0.01
1.39401
1.3835
سود
‪-12.87 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80401726
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39401
بهره
‪-2.36 USD‬
مجموع
‪-10.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.3835
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-12.87 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۵۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۵۹
خرید
0.01
1.39401
1.38354
سود
‪-12.83 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80292373
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39401
بهره
‪-2.36 USD‬
مجموع
‪-10.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38354
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-12.83 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۵۲
خرید
0.04
1.38011
1.38346
سود
‪13.40 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80384207
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38011
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۵۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.38346
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.40 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۱۰
فروش
0.04
1.38386
1.38142
سود
‪9.08 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80139658
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38386
بهره
‪-0.68 USD‬
مجموع
‪9.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۱۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.38142
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.08 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۱۰
فروش
0.06
1.38963
1.38142
سود
‪49.00 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80343330
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38963
بهره
‪-0.26 USD‬
مجموع
‪49.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۱۰
حجم معامله
0.06
خروج
1.38142
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪49.00 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۱۰
فروش
0.02
1.37341
1.38142
سود
‪-16.64 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80089204
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37341
بهره
‪-0.62 USD‬
مجموع
‪-16.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.38142
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-16.64 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۰۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۱۰
فروش
0.03
1.37877
1.38142
سود
‪-8.47 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80123686
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37877
بهره
‪-0.52 USD‬
مجموع
‪-7.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.38142
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.47 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۲
فروش
0.02
1.38646
1.3855
سود
‪1.92 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80321510
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38646
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.3855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.92 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۴۹
خرید
0.02
1.38771
1.38929
سود
‪3.16 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80325068
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38771
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.38929
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.16 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۱۷
خرید
0.02
1.3836
1.38623
سود
‪5.15 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80299410
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3836
بهره
‪-0.11 USD‬
مجموع
‪5.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.38623
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.15 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۰۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۳۱
خرید
0.02
1.38465
1.38625
سود
‪3.09 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80290823
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38465
بهره
‪-0.11 USD‬
مجموع
‪3.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.38625
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.09 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۴۲
فروش
0.02
1.38479
1.38346
سود
‪2.66 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80290311
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38479
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.38346
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.66 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۵۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۰
خرید
0.01
1.39401
1.38474
سود
‪-11.52 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80129243
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39401
بهره
‪-2.25 USD‬
مجموع
‪-9.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38474
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-11.52 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۳۷
خرید
0.02
1.38227
1.38432
سود
‪4.10 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80288141
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38227
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.38432
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.10 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۰
فروش
0.02
1.38353
1.38227
سود
‪2.52 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80277924
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38353
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.38227
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.52 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۵۵
فروش
0.02
1.3834
1.38226
سود
‪2.28 USD‬
GBPUSD.
معامله
#80275057
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3834
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.38226
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.28 USD‬