حالت آزمایشی
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۳۵
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۸
خرید
0.01
1.37699
1.37899
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#17511283
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37699
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.37899
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۱۶
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
فروش
0.01
1.3742
1.37563
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#17373016
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3742
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.37563
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۶
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
فروش
0.02
1.37931
1.37563
سود
‪0.07 USD‬
GBPUSD
معامله
#17472544
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37931
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.37563
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۸:۲۴
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
فروش
0.01
1.37769
1.37563
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#17452251
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۸:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37769
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.37563
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۲۲
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۴۴
خرید
0.01
1.3755
1.3775
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#17401313
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3755
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.3775
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۴۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
خرید
0.01
1.37278
1.37491
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#17265181
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37278
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.37491
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۱:۲۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
خرید
0.01
1.37397
1.37491
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#17252585
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۱:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37397
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.37491
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۱۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
خرید
0.02
1.37244
1.37491
سود
‪0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#17274492
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37244
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.37491
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۲
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
فروش
0.02
1.37468
1.37345
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#17147749
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37468
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.37345
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۵۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
فروش
0.05
1.37609
1.37345
سود
‪0.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#17238503
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37609
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.37345
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۱
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
فروش
0.01
1.37425
1.37345
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#17146805
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.37345
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۳۶
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
فروش
0.03
1.37474
1.37345
سود
‪0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#17196208
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37474
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.37345
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۳۶
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
فروش
0.07
1.37621
1.37345
سود
‪0.19 USD‬
GBPUSD
معامله
#17240773
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37621
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
حجم معامله
0.07
خروج
1.37345
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۶
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
فروش
0.01
1.37171
1.37345
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#17019963
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37171
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.37345
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۳۶
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۳۶
خرید
0.01
1.37441
1.37605
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#17133042
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37441
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37605
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۱۴
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۳۶
خرید
0.01
1.37369
1.37605
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#17169767
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37369
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37605
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۱۷
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۴۷
فروش
0.4
0.76258
0.76179
سود
‪0.32 USD‬
AUDUSD
معامله
#17083721
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76258
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۴۷
حجم معامله
0.4
خروج
0.76179
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۳:۰۷
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۳۳
فروش
0.2
0.76167
0.76159
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#17132434
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۳۳:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76167
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۵:۳۳
حجم معامله
0.2
خروج
0.76159
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۲۳
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۲
خرید
0.01
1.37168
1.37368
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#16903667
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37168
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37368
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۳۵
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۲۳
فروش
0.2
0.7623
0.7613
سود
‪0.20 USD‬
AUDUSD
معامله
#16518145
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۶:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7623
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۲۳
حجم معامله
0.2
خروج
0.7613
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۰۵
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۹
فروش
0.2
0.76209
0.76056
سود
‪0.31 USD‬
AUDUSD
معامله
#16564337
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76209
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۹
حجم معامله
0.2
خروج
0.76056
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.31 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۴۹
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۷:۳۷
فروش
0.1
0.76053
0.76046
سود
‪0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#16793635
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76053
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۷:۳۷
حجم معامله
0.1
خروج
0.76046
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۵:۰۳
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۲۷
فروش
0.01
1.37098
1.36898
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#16950833
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۴۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37098
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.36898
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۳۲
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۳۵
فروش
0.5
0.76476
0.76261
سود
‪1.08 USD‬
AUDUSD
معامله
#16708371
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76476
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۳۵
حجم معامله
0.5
خروج
0.76261
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.08 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۳۰
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۲۱
خرید
0.01
1.37127
1.37397
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#16752883
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37127
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37397
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۴۳
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۲۱
خرید
0.01
1.37266
1.37397
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#16744017
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37266
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37397
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۰۶
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۰۳
فروش
0.01
1.37355
1.37155
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#16733397
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37355
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37155
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۵۷
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۱۰
خرید
0.1
0.76348
0.76476
سود
‪0.13 USD‬
AUDUSD
معامله
#16033095
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۷:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.76348
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۱۰
حجم معامله
0.1
خروج
0.76476
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۵۱
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۵۲
فروش
0.01
1.37672
1.37472
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#16618021
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37672
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37472
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۵۷
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۳۱
خرید
0.05
0.76104
0.76226
سود
‪0.06 USD‬
AUDUSD
معامله
#16510742
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.76104
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.76226
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۱۹
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۷
فروش
0.01
1.37599
1.37301
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#16512723
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۳۳:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37599
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37301
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۱۷
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۷
فروش
0.01
1.37402
1.37301
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#16493077
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37402
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37301
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۳۹
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۰۳
خرید
0.01
1.37443
1.37643
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#16503143
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37443
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37643
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۱۶
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۳:۵۴
خرید
0.4
0.76158
0.76201
سود
‪0.17 USD‬
AUDUSD
معامله
#16502445
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.76158
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۳:۵۴
حجم معامله
0.4
خروج
0.76201
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۵۷
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۳:۴۵
خرید
0.35
0.76104
0.76204
سود
‪0.35 USD‬
AUDUSD
معامله
#16503892
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.76104
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۳:۴۵
حجم معامله
0.35
خروج
0.76204
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۸:۵۸
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۳:۰۸
خرید
0.4
0.76109
0.76204
سود
‪0.38 USD‬
AUDUSD
معامله
#16501416
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۸:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.76109
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۵۳:۰۸
حجم معامله
0.4
خروج
0.76204
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۱۲:۴۸
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۸:۵۱
فروش
0.4
0.76059
0.76112
سود
‪-0.21 USD‬
AUDUSD
معامله
#16482104
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۱۲:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76059
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۸:۵۱
حجم معامله
0.4
خروج
0.76112
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.21 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۹:۱۸
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۸:۴۷
فروش
0.4
0.76086
0.76112
سود
‪-0.10 USD‬
AUDUSD
معامله
#16483171
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۹:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76086
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۸:۴۷
حجم معامله
0.4
خروج
0.76112
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.10 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۹:۱۳
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۴۵
خرید
0.01
1.37376
1.3739
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#16488767
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۸:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.3739
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۴۷
فروش
0.07
0.76166
0.76132
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#16359167
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76166
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۴۷
حجم معامله
0.07
خروج
0.76132
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۴۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۴۳
فروش
0.17
0.76205
0.76132
سود
‪0.12 USD‬
AUDUSD
معامله
#16354243
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76205
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۴۳
حجم معامله
0.17
خروج
0.76132
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۳۳
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۴۰
فروش
0.1
0.75973
0.76132
سود
‪-0.16 USD‬
AUDUSD
معامله
#15858031
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75973
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۴۰
حجم معامله
0.1
خروج
0.76132
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.16 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۰۰
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۳۸
فروش
0.1
0.75995
0.76131
سود
‪-0.14 USD‬
AUDUSD
معامله
#15857439
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.75995
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
0.76131
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۱۴
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۳۵
فروش
0.1
0.76061
0.7613
سود
‪-0.07 USD‬
AUDUSD
معامله
#16076326
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76061
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۳۵
حجم معامله
0.1
خروج
0.7613
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۴۷
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۳۱
فروش
0.1
0.76087
0.76129
سود
‪-0.04 USD‬
AUDUSD
معامله
#16075636
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76087
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۳۱
حجم معامله
0.1
خروج
0.76129
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۵۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۹
فروش
0.05
0.76144
0.7613
سود
‪0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#16381906
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76144
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.7613
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۳۸
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۶
فروش
0.03
0.76136
0.76129
سود
‪0.00 USD‬
AUDUSD
معامله
#16382803
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76136
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۶
حجم معامله
0.03
خروج
0.76129
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۸
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۲
فروش
0.02
0.76125
0.76129
سود
‪0.00 USD‬
AUDUSD
معامله
#16383812
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76125
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.76129
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۱۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۹
فروش
0.02
0.76227
0.76129
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#16387645
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76227
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.76129
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۴۷
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۵
فروش
0.01
0.76144
0.76126
سود
‪0.00 USD‬
AUDUSD
معامله
#16391293
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76144
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.76126
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬