حالت آزمایشی
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۳
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۸
فروش
0.11
1.38498
1.38462
سود
‪0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#18076681
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38498
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۸
حجم معامله
0.11
خروج
1.38462
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۴۵
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۸
فروش
0.25
1.39154
1.38462
سود
‪1.73 USD‬
GBPUSD
معامله
#18186815
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39154
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۸
حجم معامله
0.25
خروج
1.38462
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.73 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۴۰
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۸
فروش
0.01
1.37804
1.38462
سود
‪-0.07 USD‬
GBPUSD
معامله
#17930056
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37804
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38462
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۳۳
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۸
فروش
0.03
1.37973
1.38462
سود
‪-0.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#17954708
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37973
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.38462
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.15 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۱۱
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۸
فروش
0.07
1.38442
1.38462
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#18073611
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38442
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۸
حجم معامله
0.07
خروج
1.38462
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۰۵
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۸
فروش
0.17
1.38535
1.38462
سود
‪0.12 USD‬
GBPUSD
معامله
#18078501
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38535
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۸
حجم معامله
0.17
خروج
1.38462
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۳۲
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۸
فروش
0.01
1.37742
1.38462
سود
‪-0.07 USD‬
GBPUSD
معامله
#17926639
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37742
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38462
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۱۶
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۸
فروش
0.02
1.37862
1.38462
سود
‪-0.12 USD‬
GBPUSD
معامله
#17932062
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37862
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.38462
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.12 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۹:۵۴
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۸
فروش
0.05
1.38387
1.38462
سود
‪-0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#17995208
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38387
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.38462
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۷
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۰۱
خرید
0.45
0.7742
0.7751
سود
‪0.41 USD‬
AUDUSD
معامله
#18645751
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7742
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۰۱
حجم معامله
0.45
خروج
0.7751
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۱۷
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۳۵
فروش
0.5
0.77797
0.77489
سود
‪1.54 USD‬
AUDUSD
معامله
#18465626
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77797
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۳۵
حجم معامله
0.5
خروج
0.77489
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.54 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۵۸
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۰۸
خرید
0.41
0.77832
0.77798
سود
‪-0.14 USD‬
AUDUSD
معامله
#18150507
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77832
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۰۸
حجم معامله
0.41
خروج
0.77798
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۳۸
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۹
خرید
0.4
0.77633
0.77771
سود
‪0.55 USD‬
AUDUSD
معامله
#17797626
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77633
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۵۹
حجم معامله
0.4
خروج
0.77771
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۳
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
خرید
0.01
0.78008
0.77762
سود
‪-0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#13309306
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.78008
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.77762
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۰۳
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
خرید
0.05
0.77736
0.77762
سود
‪0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#13500220
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77736
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.77762
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۰۲
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
خرید
0.07
0.77675
0.77762
سود
‪0.06 USD‬
AUDUSD
معامله
#13504026
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77675
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
حجم معامله
0.07
خروج
0.77762
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۲
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
خرید
0.02
0.77882
0.77762
سود
‪-0.02 USD‬
AUDUSD
معامله
#13398513
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77882
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.77762
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
خرید
0.01
0.78138
0.77762
سود
‪-0.04 USD‬
AUDUSD
معامله
#13304676
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.78138
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.77762
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۰۲
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
خرید
0.03
0.77806
0.77762
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#13399761
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77806
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
حجم معامله
0.03
خروج
0.77762
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۰۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۰
خرید
0.01
1.37725
1.37808
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#17831043
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۴۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37725
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37808
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۳۱
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۰
خرید
0.02
1.37611
1.37808
سود
‪0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#17840939
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۲۵:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37611
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.37808
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۵۸
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۰
خرید
0.05
1.3756
1.37808
سود
‪0.12 USD‬
GBPUSD
معامله
#17849062
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3756
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.37808
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۳:۰۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۰
خرید
0.01
1.37717
1.37808
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#17834355
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۳:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37717
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37808
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۳۸
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۰
خرید
0.03
1.37612
1.37808
سود
‪0.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#17845014
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37612
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.37808
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۴۵
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۵۸
فروش
0.4
0.77389
0.77331
سود
‪0.23 USD‬
AUDUSD
معامله
#17797210
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.77389
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۵۸
حجم معامله
0.4
خروج
0.77331
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۰۶
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۲۹
فروش
0.01
1.37882
1.37682
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#17812174
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37882
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.37682
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۱
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۴۴
خرید
0.25
0.7748
0.77386
سود
‪-0.24 USD‬
AUDUSD
معامله
#13766051
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7748
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۴۴
حجم معامله
0.25
خروج
0.77386
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.24 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۳
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۳۵
خرید
0.11
0.77571
0.77383
سود
‪-0.21 USD‬
AUDUSD
معامله
#13646803
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77571
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۳۵
حجم معامله
0.11
خروج
0.77383
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.21 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۲
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۲۸
خرید
0.17
0.77543
0.77385
سود
‪-0.27 USD‬
AUDUSD
معامله
#13649189
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77543
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۲۸
حجم معامله
0.17
خروج
0.77385
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.27 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۳۶:۳۶
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۴۰
خرید
0.4
0.77044
0.77392
سود
‪1.39 USD‬
AUDUSD
معامله
#14109492
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۰۶:۳۶:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77044
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۴۰
حجم معامله
0.4
خروج
0.77392
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.39 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۴۳
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۲۵
فروش
0.01
1.37964
1.37764
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#17736659
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37964
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37764
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۳۵
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۷
خرید
0.01
1.37787
1.37987
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#17729556
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37787
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37987
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۰۳
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۰۱
خرید
0.01
1.37767
1.37982
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#17630649
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۳۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37767
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37982
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۱:۲۴
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۰۱
خرید
0.01
1.37807
1.37982
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#17625168
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۱:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37807
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37982
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۴:۰۵
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۰۱
خرید
0.02
1.37777
1.37982
سود
‪0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#17654813
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۲۴:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37777
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.37982
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۳۵
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۸
خرید
0.01
1.37699
1.37899
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#17511283
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37699
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.37899
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۱۶
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
فروش
0.01
1.3742
1.37563
سود
‪-0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#17373016
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۸:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3742
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.37563
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۶
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
فروش
0.02
1.37931
1.37563
سود
‪0.07 USD‬
GBPUSD
معامله
#17472544
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37931
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.37563
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۸:۲۴
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
فروش
0.01
1.37769
1.37563
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#17452251
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۸:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37769
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.37563
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۲۲
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۴۴
خرید
0.01
1.3755
1.3775
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#17401313
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3755
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.3775
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۴۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
خرید
0.01
1.37278
1.37491
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#17265181
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37278
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.37491
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۱:۲۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
خرید
0.01
1.37397
1.37491
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#17252585
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۱:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37397
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.37491
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۱۷
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
خرید
0.02
1.37244
1.37491
سود
‪0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#17274492
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37244
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.37491
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۲
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
فروش
0.02
1.37468
1.37345
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#17147749
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37468
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.37345
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۵۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
فروش
0.05
1.37609
1.37345
سود
‪0.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#17238503
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37609
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.37345
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۱
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
فروش
0.01
1.37425
1.37345
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#17146805
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.37345
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۳۶
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
فروش
0.03
1.37474
1.37345
سود
‪0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#17196208
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37474
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.37345
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۳۶
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
فروش
0.07
1.37621
1.37345
سود
‪0.19 USD‬
GBPUSD
معامله
#17240773
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37621
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
حجم معامله
0.07
خروج
1.37345
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۶
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
فروش
0.01
1.37171
1.37345
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#17019963
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37171
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.37345
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۱۴
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۳۶
خرید
0.01
1.37369
1.37605
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#17169767
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37369
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37605
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬