حالت آزمایشی
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۱۰
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۵۸
خرید
1
0.91723
0.91906
سود
‪199.12 USD‬
USDCHF.
معامله
#82251950
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91723
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪199.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۵۸
حجم معامله
1
خروج
0.91906
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪199.12 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۳۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۲:۰۹
فروش
1
1786.81
1786.23
سود
‪58.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82243621
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1786.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪58.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۲:۰۹
حجم معامله
1
خروج
1786.23
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪58.00 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۵۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۹
فروش
5
1805.66
1800.62
سود
‪2 520.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82269819
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1805.66
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2 520.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۹
حجم معامله
5
خروج
1800.62
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2 520.00 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۴۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۴
فروش
5
1808.78
1800.58
سود
‪4 100.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82275634
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1808.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4 100.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۴
حجم معامله
5
خروج
1800.58
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4 100.00 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۶
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۴۶
خرید
2
0.91552
0.91581
سود
‪63.33 USD‬
USDCHF.
معامله
#82275651
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91552
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪63.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۴۶
حجم معامله
2
خروج
0.91581
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪63.33 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۲۹
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۰۳
فروش
1
1790
1799.9
سود
‪-990.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82182208
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۵:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1790
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-990.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۰۳
حجم معامله
1
خروج
1799.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-990.00 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۴۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۸
فروش
0.3
1778.17
1799.71
سود
‪-646.20 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82137060
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1778.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-646.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۸
حجم معامله
0.3
خروج
1799.71
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-646.20 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۱۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۶
فروش
0.3
1776.4
1799.91
سود
‪-705.30 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82128859
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1776.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-705.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۶
حجم معامله
0.3
خروج
1799.91
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-705.30 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۱۸
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۴
فروش
0.3
1774.08
1799.98
سود
‪-777.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82122534
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1774.08
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-777.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۴
حجم معامله
0.3
خروج
1799.98
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-777.00 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۱۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۴۹
فروش
5
1792.23
1799.88
سود
‪-3 825.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82251910
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1792.23
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 825.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۴۹
حجم معامله
5
خروج
1799.88
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3 825.00 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۵۲
فروش
1
157.4
156.9
سود
‪439.31 USD‬
GBPJPY.
معامله
#82251899
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
157.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪439.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۸:۵۲
حجم معامله
1
خروج
156.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪439.31 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۴۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۴۰
فروش
1
1.16447
1.16281
سود
‪166.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#82165325
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16447
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪166.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۴۰
حجم معامله
1
خروج
1.16281
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪166.00 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۴
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۱
فروش
0.3
1783.41
1778.86
سود
‪136.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82214773
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1783.41
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪136.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۲۱
حجم معامله
0.3
خروج
1778.86
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪136.50 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۳۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۴۷
فروش
1
1.16657
1.16427
سود
‪230.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#82182213
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16657
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪230.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۴۷
حجم معامله
1
خروج
1.16427
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪230.00 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۴۵
فروش
1
1783.91
1782.37
سود
‪154.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82165311
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1783.91
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪154.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۴۵
حجم معامله
1
خروج
1782.37
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪154.00 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۲۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۳۳
فروش
0.1
1.15262
1.16464
سود
‪-120.20 USD‬
EURUSD.
معامله
#81775897
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.15262
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-120.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۳۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.16464
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-120.20 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۱۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۲۱
فروش
2
157.089
157.892
سود
‪-1 405.60 USD‬
GBPJPY.
معامله
#82008348
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
157.089
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 405.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۰:۲۱
حجم معامله
2
خروج
157.892
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 405.60 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۲:۲۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۳۲
فروش
0.3
1773
1780.21
سود
‪-216.30 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82105238
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۲۲:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1773
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-216.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۳۲
حجم معامله
0.3
خروج
1780.21
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-216.30 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۵۲
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۰۸
فروش
2
157.808
157.65
سود
‪276.14 USD‬
GBPJPY.
معامله
#82081997
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
157.808
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪276.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۰۸
حجم معامله
2
خروج
157.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪276.14 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۲۷
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۰۰
فروش
2
157.895
157.653
سود
‪422.94 USD‬
GBPJPY.
معامله
#82084301
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
157.895
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪422.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۰۰
حجم معامله
2
خروج
157.653
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪422.94 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۴۴
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۴
فروش
1
1.1661
1.16282
سود
‪328.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#82082035
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1661
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪328.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۴
حجم معامله
1
خروج
1.16282
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪328.00 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۵۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۴۴
خرید
0.5
0.919
0.92404
سود
‪272.72 USD‬
USDCHF.
معامله
#82056307
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.919
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪272.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۴۴
حجم معامله
0.5
خروج
0.92404
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪272.72 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۰۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۲۴
خرید
1
266.85
266.25
سود
‪-0.70 USD‬
#ADS
معامله
#82138581
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
266.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۲۴
حجم معامله
1
خروج
266.25
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.70 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۴۸
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۵۱
فروش
2
158
157.5
سود
‪874.67 USD‬
GBPJPY.
معامله
#82082263
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
158
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪874.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۵۱
حجم معامله
2
خروج
157.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪874.67 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۱۷
فروش
0.01
1781.94
1777.71
سود
‪4.23 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82077861
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1781.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1777.71
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.23 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۲۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۳۰
فروش
0.5
155.66
157.824
سود
‪-947.96 USD‬
GBPJPY.
معامله
#81899741
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
155.66
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-947.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۳۰
حجم معامله
0.5
خروج
157.824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-947.96 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۲۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۱۶
فروش
0.5
155.143
157.821
سود
‪-1 173.12 USD‬
GBPJPY.
معامله
#81868207
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
155.143
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 173.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۱۶
حجم معامله
0.5
خروج
157.821
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 173.12 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۴۵
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۱۲
فروش
0.5
155.358
157.844
سود
‪-1 089.01 USD‬
GBPJPY.
معامله
#81873943
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
155.358
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 089.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۱۲
حجم معامله
0.5
خروج
157.844
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 089.01 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۳۷
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۰۶
فروش
0.5
155.098
157.845
سود
‪-1 203.33 USD‬
GBPJPY.
معامله
#81863468
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۳:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
155.098
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 203.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۹:۰۶
حجم معامله
0.5
خروج
157.845
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 203.33 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۳۳
فروش
2.99
1781.94
1779.18
سود
‪825.24 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82074605
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1781.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪825.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۳۳
حجم معامله
2.99
خروج
1779.18
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪825.24 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۳۷
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۲
خرید
0.5
0.92076
0.92407
سود
‪179.10 USD‬
USDCHF.
معامله
#81873938
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92076
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪179.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۲
حجم معامله
0.5
خروج
0.92407
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪179.10 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۵۵
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۲۲
خرید
0.1
1763.37
1768.2
سود
‪48.30 USD‬
XAUUSD.
معامله
#82008753
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۸:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1763.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪48.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۲۲
حجم معامله
0.1
خروج
1768.2
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪48.30 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۰۶
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۴۶
خرید
2
1769.11
1771.7
سود
‪518.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#81953722
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1769.11
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪518.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۴۶
حجم معامله
2
خروج
1771.7
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪518.00 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۴۷
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۴۴
خرید
3
1765.48
1771.67
سود
‪1 857.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#81954405
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1765.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 857.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۴۴
حجم معامله
3
خروج
1771.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 857.00 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۴۸
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۳۸
خرید
0.5
0.92921
0.91996
سود
‪-502.74 USD‬
USDCHF.
معامله
#81798268
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92921
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-502.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۳۸
حجم معامله
0.5
خروج
0.91996
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-502.74 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۰۵
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۵
خرید
0.5
1.24539
1.23991
سود
‪-220.98 USD‬
USDCAD.
معامله
#81798285
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24539
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-220.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۱۵
حجم معامله
0.5
خروج
1.23991
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-220.98 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۵۳
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۳۵
فروش
0.5
154.7
155.304
سود
‪-266.04 USD‬
GBPJPY.
معامله
#81798383
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
154.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-266.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۳۵
حجم معامله
0.5
خروج
155.304
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-266.04 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۴۲
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۲۶
فروش
2
1793.31
1791.18
سود
‪426.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#81841999
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1793.31
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪426.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۲۶
حجم معامله
2
خروج
1791.18
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪426.00 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۲۰
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۱۸
فروش
2
1794.51
1791.17
سود
‪668.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#81844051
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1794.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪668.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۱۹:۱۸
حجم معامله
2
خروج
1791.17
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪668.00 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۴۹
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۴۱
فروش
0.01
1767
1765.2
سود
‪1.80 USD‬
XAUUSD.
معامله
#81798115
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1767
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1765.2
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۴۶
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۶
فروش
0.5
1767.75
1765.33
سود
‪121.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#81810198
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1767.75
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪121.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۶
حجم معامله
0.5
خروج
1765.33
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪121.00 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۴۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۲
فروش
0.5
1773.21
1766.87
سود
‪317.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#81813510
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1773.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪317.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۳۲
حجم معامله
0.5
خروج
1766.87
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪317.00 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۰۴
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۸
فروش
0.5
1776.61
1766.63
سود
‪499.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#81817815
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1776.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪499.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۸
حجم معامله
0.5
خروج
1766.63
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪499.00 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۲۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۵
خرید
0.1
1762.16
1767.15
سود
‪49.90 USD‬
XAUUSD.
معامله
#81798126
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۱:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1762.16
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪49.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
1767.15
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪49.90 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۳۲
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۱۳
خرید
0.01
1760.74
1762.41
سود
‪1.67 USD‬
XAUUSD.
معامله
#81775907
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1760.74
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1762.41
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.67 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۲۷
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۰۵
خرید
20
223.82
227.95
سود
‪82.60 USD‬
#BA
معامله
#81284864
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
223.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪82.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۰۵
حجم معامله
20
خروج
227.95
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪82.60 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۱۴
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۰۴
خرید
0.05
1761.39
1768.26
سود
‪34.35 USD‬
XAUUSD.
معامله
#81744336
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1761.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪34.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
1768.26
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪34.35 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۳۵:۰۸
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۰۲
خرید
0.1
1763.45
1768.37
سود
‪49.20 USD‬
XAUUSD.
معامله
#81378866
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۳۵:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1763.45
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪49.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۰۲
حجم معامله
0.1
خروج
1768.37
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪49.20 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۵۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۷
خرید
5
1756.86
1768.23
سود
‪5 685.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#81756407
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1756.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5 685.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۷
حجم معامله
5
خروج
1768.23
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5 685.00 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۳۱
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۴
خرید
5
1764.89
1768.3
سود
‪1 705.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#81749392
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1764.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 705.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۴
حجم معامله
5
خروج
1768.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 705.00 USD‬