حالت آزمایشی
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۳۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۰
خرید
0.03
1.04887
1.04923
سود
‪0.77 USD‬
AUDNZD.
معامله
#81971984
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04887
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.04923
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۴۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۰
خرید
0.01
1.0501
1.04923
سود
‪-0.61 USD‬
AUDNZD.
معامله
#81971282
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0501
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.04923
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.61 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
فروش
0.01
0.87132
0.87439
سود
‪-2.48 USD‬
NZDCAD.
معامله
#81927017
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87132
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.87439
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.48 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۲
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
فروش
0.16
0.8752
0.87439
سود
‪10.49 USD‬
NZDCAD.
معامله
#81965340
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8752
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
حجم معامله
0.16
خروج
0.87439
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.49 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
فروش
0.06
0.87376
0.87439
سود
‪-3.05 USD‬
NZDCAD.
معامله
#81959991
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
حجم معامله
0.06
خروج
0.87439
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.05 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۲
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
فروش
0.03
0.87281
0.87439
سود
‪-3.84 USD‬
NZDCAD.
معامله
#81955102
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87281
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۵:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
0.87439
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.84 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۸:۰۴
فروش
0.01
1.23584
1.23786
سود
‪-1.63 USD‬
USDCAD.
معامله
#81963899
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23584
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۸:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.23786
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.63 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۸:۰۴
فروش
0.03
1.23696
1.23786
سود
‪-2.18 USD‬
USDCAD.
معامله
#81965327
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23696
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۸:۰۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.23786
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.18 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۲
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۸:۰۴
فروش
0.06
1.23873
1.23786
سود
‪4.22 USD‬
USDCAD.
معامله
#81966673
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23873
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۸:۰۴
حجم معامله
0.06
خروج
1.23786
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.22 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۴۱
خرید
0.01
1.05281
1.04993
سود
‪-2.04 USD‬
AUDNZD.
معامله
#81929633
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05281
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.04993
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.04 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۴۱
خرید
0.16
1.04908
1.04993
سود
‪9.61 USD‬
AUDNZD.
معامله
#81965323
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04908
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۴۱
حجم معامله
0.16
خروج
1.04993
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.61 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۲
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۴۱
خرید
0.03
1.05179
1.04993
سود
‪-3.95 USD‬
AUDNZD.
معامله
#81944975
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05179
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۴۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.04993
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.95 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۴۱
خرید
0.06
1.05056
1.04993
سود
‪-2.68 USD‬
AUDNZD.
معامله
#81955033
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.05056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۴۲:۴۱
حجم معامله
0.06
خروج
1.04993
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.68 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۵
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۷:۵۳
خرید
0.01
0.84446
0.84331
سود
‪-1.58 USD‬
EURGBP.
معامله
#81957318
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84446
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۷:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.84331
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.58 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۷:۵۳
خرید
0.03
0.84286
0.84331
سود
‪1.86 USD‬
EURGBP.
معامله
#81960002
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84286
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۷:۵۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.84331
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.86 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۲:۲۴
فروش
0.06
1.70518
1.70442
سود
‪3.68 USD‬
GBPCAD.
معامله
#81967670
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.70518
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۲:۲۴
حجم معامله
0.06
خروج
1.70442
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.68 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۲:۲۴
فروش
0.01
1.70165
1.70442
سود
‪-2.23 USD‬
GBPCAD.
معامله
#81963935
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.70165
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۲:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.70442
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.23 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۲:۲۴
فروش
0.03
1.70399
1.70442
سود
‪-1.05 USD‬
GBPCAD.
معامله
#81966645
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.70399
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۲:۲۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.70442
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.05 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۲۳
فروش
0.01
1.43431
1.43563
سود
‪-1.07 USD‬
EURCAD.
معامله
#81963937
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.43431
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.43563
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.07 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۲۳
فروش
0.03
1.43613
1.43563
سود
‪1.21 USD‬
EURCAD.
معامله
#81966671
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.43613
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.43563
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.21 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۲۵
فروش
0.03
1.37686
1.37636
سود
‪1.50 USD‬
GBPUSD.
معامله
#81963929
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37686
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۲۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.37636
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.50 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۲۵
فروش
0.01
1.37505
1.37636
سود
‪-1.31 USD‬
GBPUSD.
معامله
#81948523
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37505
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37636
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.31 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۴۱
خرید
0.01
1.69038
1.70084
سود
‪8.47 USD‬
GBPCAD.
معامله
#81928313
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.69038
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.70084
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.47 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۸
فروش
0.01
1.23738
1.23844
سود
‪-0.86 USD‬
USDCAD.
معامله
#81957515
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23738
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.23844
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.86 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۸
فروش
0.03
1.43631
1.43576
سود
‪1.33 USD‬
EURCAD.
معامله
#81962013
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.43631
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.43576
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.33 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۸
فروش
0.01
1.43432
1.43576
سود
‪-1.16 USD‬
EURCAD.
معامله
#81959999
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.43432
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.43576
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.16 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۸
فروش
0.03
1.23886
1.23844
سود
‪1.02 USD‬
USDCAD.
معامله
#81962017
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23886
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.23844
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.02 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۱۰
فروش
0.03
1.7019
1.70151
سود
‪0.94 USD‬
GBPCAD.
معامله
#81959993
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7019
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.70151
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.94 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۱۰
فروش
0.01
1.70055
1.70151
سود
‪-0.78 USD‬
GBPCAD.
معامله
#81957509
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.70055
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.70151
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.78 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۰۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۵
فروش
0.01
1.44114
1.43612
سود
‪4.07 USD‬
EURCAD.
معامله
#81860250
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.44114
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪4.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.43612
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.07 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۴
خرید
0.16
0.84365
0.84433
سود
‪14.95 USD‬
EURGBP.
معامله
#81946635
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84365
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۴
حجم معامله
0.16
خروج
0.84433
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.95 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۴
خرید
0.03
0.84576
0.84433
سود
‪-5.89 USD‬
EURGBP.
معامله
#81938409
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84576
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۴
حجم معامله
0.03
خروج
0.84433
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.89 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۴
خرید
0.01
0.84694
0.84433
سود
‪-3.65 USD‬
EURGBP.
معامله
#81888174
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84694
بهره
‪-0.07 USD‬
مجموع
‪-3.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.84433
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.65 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۴
خرید
0.06
0.84477
0.84433
سود
‪-3.62 USD‬
EURGBP.
معامله
#81944962
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84477
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۴
حجم معامله
0.06
خروج
0.84433
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.62 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۹
فروش
0.16
1.69814
1.6997
سود
‪-20.18 USD‬
GBPCAD.
معامله
#81946634
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.69814
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-20.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۹
حجم معامله
0.16
خروج
1.6997
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-20.18 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۹
فروش
0.39
1.69924
1.6997
سود
‪-14.50 USD‬
GBPCAD.
معامله
#81948455
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.69924
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۹
حجم معامله
0.39
خروج
1.6997
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-14.50 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۹
فروش
0.98
1.70058
1.6997
سود
‪69.72 USD‬
GBPCAD.
معامله
#81955054
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.70058
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪69.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۹
حجم معامله
0.98
خروج
1.6997
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪69.72 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۲
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۹
فروش
0.06
1.6969
1.6997
سود
‪-13.58 USD‬
GBPCAD.
معامله
#81944977
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6969
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-13.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۹
حجم معامله
0.06
خروج
1.6997
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-13.58 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۹
فروش
0.01
1.69405
1.6997
سود
‪-4.57 USD‬
GBPCAD.
معامله
#81938416
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.69405
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.6997
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.57 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۹
فروش
0.03
1.69563
1.6997
سود
‪-9.87 USD‬
GBPCAD.
معامله
#81943657
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.69563
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۵۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.6997
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.87 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۵۰
فروش
0.01
1.24518
1.23694
سود
‪6.55 USD‬
USDCAD.
معامله
#81829720
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24518
بهره
‪-0.11 USD‬
مجموع
‪6.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.23694
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.55 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۳۲
فروش
0.06
1.37442
1.37479
سود
‪-2.22 USD‬
GBPUSD.
معامله
#81944939
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37442
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.06
خروج
1.37479
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.22 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۳۲
فروش
0.01
1.37208
1.37479
سود
‪-2.71 USD‬
GBPUSD.
معامله
#81938439
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37208
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37479
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.71 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۳۲
فروش
0.03
1.37326
1.37479
سود
‪-4.59 USD‬
GBPUSD.
معامله
#81943658
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37326
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.37479
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.59 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۲
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۳۲
فروش
0.16
1.37547
1.37479
سود
‪10.88 USD‬
GBPUSD.
معامله
#81946639
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37547
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۳۲
حجم معامله
0.16
خروج
1.37479
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.88 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۵۵
خرید
0.01
1.23549
1.23434
سود
‪-0.93 USD‬
USDCAD.
معامله
#81928315
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23549
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.23434
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.93 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۵۵
خرید
0.03
1.23389
1.23434
سود
‪1.09 USD‬
USDCAD.
معامله
#81931874
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23389
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۵۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.23434
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.09 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۱۹
خرید
0.01
0.91565
0.91588
سود
‪0.14 USD‬
AUDCAD.
معامله
#81829721
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91565
بهره
‪-0.05 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.91588
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.14 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۳۷
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۱۳
فروش
0.01
1.69606
1.69255
سود
‪2.82 USD‬
GBPCAD.
معامله
#81902067
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.69606
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪2.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.69255
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.82 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۱۶
فروش
0.01
1.37077
1.37022
سود
‪0.51 USD‬
GBPUSD.
معامله
#81897747
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37077
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37022
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬