حالت آزمایشی
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۳۲
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
خرید
1
1.08609
1.0777
سود
‪-610.57 USD‬
AUDNZD
معامله
#158740624
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08609
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-603.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
حجم معامله
1
خروج
1.0777
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-610.57 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۴۴
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
خرید
0.5
1.20489
1.20904
سود
‪204.00 USD‬
EURUSD
معامله
#159104821
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20489
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪207.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.20904
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪204.00 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۱۶
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
فروش
0.5
1.17742
1.20905
سود
‪-1 585.00 USD‬
EURUSD
معامله
#158666836
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17742
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 581.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.20905
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-1 585.00 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۵۷
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
فروش
0.6
104.606
107.936
سود
‪-1 855.30 USD‬
USDJPY
معامله
#156669302
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
104.606
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 851.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.6
خروج
107.936
هزینه های کمیسیون
‪-4.20 USD‬
سود
‪-1 855.30 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۳۶
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
خرید
0.5
1.20758
1.20904
سود
‪69.50 USD‬
EURUSD
معامله
#159118174
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20758
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪73.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.20904
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪69.50 USD‬
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۱۲:۱۷
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
فروش
2
1.06386
1.07779
سود
‪-2 018.38 USD‬
AUDNZD
معامله
#156569929
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۱۲:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.06386
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 004.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
حجم معامله
2
خروج
1.07779
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-2 018.38 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۲۲
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
خرید
0.6
109.818
107.933
سود
‪-1 052.07 USD‬
USDJPY
معامله
#158740604
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.818
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 047.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.6
خروج
107.933
هزینه های کمیسیون
‪-4.20 USD‬
سود
‪-1 052.07 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۲
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
فروش
2.75
1.1712
1.20905
سود
‪-10 428.00 USD‬
EURUSD
معامله
#158574126
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1712
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10 408.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
حجم معامله
2.75
خروج
1.20905
هزینه های کمیسیون
‪-19.25 USD‬
سود
‪-10 428.00 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۳۹
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
خرید
2
1.08608
1.0777
سود
‪-1 219.70 USD‬
AUDNZD
معامله
#158740639
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08608
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 205.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
حجم معامله
2
خروج
1.0777
هزینه های کمیسیون
‪-14.00 USD‬
سود
‪-1 219.70 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۶
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
فروش
1
1.0662
1.07779
سود
‪-840.84 USD‬
AUDNZD
معامله
#157279729
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0662
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-833.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
حجم معامله
1
خروج
1.07779
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-840.84 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۰:۲۹
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
فروش
0.5
1.17779
1.20905
سود
‪-1 566.50 USD‬
EURUSD
معامله
#158658570
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۰:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17779
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 563.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.20905
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-1 566.50 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۵۲
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
فروش
0.6
104.616
107.936
سود
‪-1 849.74 USD‬
USDJPY
معامله
#156669277
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
104.616
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 845.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.6
خروج
107.936
هزینه های کمیسیون
‪-4.20 USD‬
سود
‪-1 849.74 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۴۵
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
خرید
0.5
1.20667
1.20904
سود
‪115.00 USD‬
EURUSD
معامله
#159113878
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20667
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪118.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.20904
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪115.00 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۴۸
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
خرید
0.5
1.20759
1.20904
سود
‪69.00 USD‬
EURUSD
معامله
#159118180
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20759
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪72.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.20904
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪69.00 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
خرید
0.6
109.812
107.933
سود
‪-1 048.74 USD‬
USDJPY
معامله
#158740590
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.812
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 044.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.6
خروج
107.933
هزینه های کمیسیون
‪-4.20 USD‬
سود
‪-1 048.74 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۴۲
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۴
فروش
0.5
1.17504
1.20681
سود
‪-1 592.00 USD‬
EURUSD
معامله
#158643224
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17504
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 588.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۴
حجم معامله
0.5
خروج
1.20681
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-1 592.00 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۴۵
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۰
خرید
0.5
1.20217
1.20669
سود
‪222.50 USD‬
EURUSD
معامله
#159092911
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20217
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪226.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۱۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.20669
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪222.50 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۲
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۶
خرید
0.5
1.20229
1.20669
سود
‪216.50 USD‬
EURUSD
معامله
#159092875
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20229
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪220.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۰۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.20669
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪216.50 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۱:۲۰
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۹
خرید
0.5
1.19516
1.20092
سود
‪284.50 USD‬
EURUSD
معامله
#158991925
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۱:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19516
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪288.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.20092
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪284.50 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۲۸
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۵
خرید
0.5
1.20002
1.20081
سود
‪36.00 USD‬
EURUSD
معامله
#159061136
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20002
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪39.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۵
حجم معامله
0.5
خروج
1.20081
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪36.00 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۴۱
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۰
خرید
0.5
1.20446
1.20069
سود
‪-192.00 USD‬
EURUSD
معامله
#159072395
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۳:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20446
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-188.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.20069
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-192.00 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۱۱
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۵۷
خرید
0.5
1.20444
1.20064
سود
‪-193.50 USD‬
EURUSD
معامله
#159072407
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20444
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-190.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۵۷
حجم معامله
0.5
خروج
1.20064
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-193.50 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۳۶
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۵۳
خرید
1
1.20671
1.20073
سود
‪-605.00 USD‬
EURUSD
معامله
#159087590
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20671
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-598.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۵۳
حجم معامله
1
خروج
1.20073
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-605.00 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۳:۳۷
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۲۶
خرید
2.75
1.19949
1.2017
سود
‪588.50 USD‬
EURUSD
معامله
#158974888
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۳:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪607.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۷:۲۶
حجم معامله
2.75
خروج
1.2017
هزینه های کمیسیون
‪-19.25 USD‬
سود
‪588.50 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۲:۰۷
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۴۲
خرید
0.5
1.19518
1.19578
سود
‪26.50 USD‬
EURUSD
معامله
#158964480
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۵۲:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19518
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪30.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۴۲
حجم معامله
0.5
خروج
1.19578
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪26.50 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۰۶
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۴۰
خرید
0.5
1.19601
1.19577
سود
‪-15.50 USD‬
EURUSD
معامله
#158957909
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19601
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۷:۴۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.19577
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-15.50 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۴
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۲۲
خرید
0.5
1.19409
1.19611
سود
‪97.50 USD‬
EURUSD
معامله
#158894329
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19409
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪101.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۲۲
حجم معامله
0.5
خروج
1.19611
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪97.50 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۸:۳۱
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۱۴
خرید
0.5
1.19509
1.19643
سود
‪63.50 USD‬
EURUSD
معامله
#158902420
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۸:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19509
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪67.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۱۴
حجم معامله
0.5
خروج
1.19643
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪63.50 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۱۷
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۱۲
خرید
0.5
1.19684
1.19643
سود
‪-24.00 USD‬
EURUSD
معامله
#158945957
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-20.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۱۲
حجم معامله
0.5
خروج
1.19643
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪-24.00 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۳۸
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۰۸
خرید
0.5
1.19565
1.19845
سود
‪136.50 USD‬
EURUSD
معامله
#158916216
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19565
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪140.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۰۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.19845
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪136.50 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۱۸
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۴۵
خرید
0.5
1.19639
1.19689
سود
‪21.50 USD‬
EURUSD
معامله
#158911935
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۱:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19639
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۴۵
حجم معامله
0.5
خروج
1.19689
هزینه های کمیسیون
‪-3.50 USD‬
سود
‪21.50 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۰۳
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۵۰
خرید
2.75
1.19196
1.19255
سود
‪143.00 USD‬
EURUSD
معامله
#158807909
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19196
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪162.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۵۰
حجم معامله
2.75
خروج
1.19255
هزینه های کمیسیون
‪-19.25 USD‬
سود
‪143.00 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۳۵
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۱۲:۱۸
فروش
0.6
106.483
110.211
سود
‪-2 033.76 USD‬
USDJPY
معامله
#157308967
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.483
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 029.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۱۲:۱۸
حجم معامله
0.6
خروج
110.211
هزینه های کمیسیون
‪-4.20 USD‬
سود
‪-2 033.76 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۵۶
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۰۲
خرید
0.6
108.752
110.101
سود
‪730.94 USD‬
USDJPY
معامله
#158315734
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.752
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪735.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۰۲
حجم معامله
0.6
خروج
110.101
هزینه های کمیسیون
‪-4.20 USD‬
سود
‪730.94 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۵۱
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۰۲
خرید
0.6
108.748
110.101
سود
‪733.12 USD‬
USDJPY
معامله
#158315721
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.748
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪737.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۰۲
حجم معامله
0.6
خروج
110.101
هزینه های کمیسیون
‪-4.20 USD‬
سود
‪733.12 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۴۶
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۰۲
خرید
0.6
108.745
110.101
سود
‪734.76 USD‬
USDJPY
معامله
#158315704
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.745
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪738.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۰۲
حجم معامله
0.6
خروج
110.101
هزینه های کمیسیون
‪-4.20 USD‬
سود
‪734.76 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۲۳:۱۰
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۰:۰۴
خرید
0.26
1.18271
1.17781
سود
‪-129.22 USD‬
EURUSD
معامله
#158304066
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۲۳:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18271
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-127.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۰:۰۴
حجم معامله
0.26
خروج
1.17781
هزینه های کمیسیون
‪-1.82 USD‬
سود
‪-129.22 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۷:۵۳
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۰:۰۰
خرید
0.1
1.18582
1.17783
سود
‪-80.60 USD‬
EURUSD
معامله
#158287722
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۳۷:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18582
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-79.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۰:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.17783
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪-80.60 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۴۶:۰۰
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۵۶
خرید
0.16
1.18423
1.17783
سود
‪-103.52 USD‬
EURUSD
معامله
#158293584
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۰۱:۴۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18423
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-102.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۵۶
حجم معامله
0.16
خروج
1.17783
هزینه های کمیسیون
‪-1.12 USD‬
سود
‪-103.52 USD‬
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۰۱
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۵۱
خرید
0.42
1.18102
1.17783
سود
‪-136.92 USD‬
EURUSD
معامله
#158340825
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18102
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-133.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۵۱
حجم معامله
0.42
خروج
1.17783
هزینه های کمیسیون
‪-2.94 USD‬
سود
‪-136.92 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۴۸
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۷
خرید
0.67
1.17922
1.17783
سود
‪-97.82 USD‬
EURUSD
معامله
#158373252
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17922
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-93.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۷
حجم معامله
0.67
خروج
1.17783
هزینه های کمیسیون
‪-4.69 USD‬
سود
‪-97.82 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۲۵
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۳
خرید
1.07
1.17781
1.17783
سود
‪-5.35 USD‬
EURUSD
معامله
#158383714
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۳
حجم معامله
1.07
خروج
1.17783
هزینه های کمیسیون
‪-7.49 USD‬
سود
‪-5.35 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۴۵
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۰
خرید
1.72
1.17618
1.17783
سود
‪271.76 USD‬
EURUSD
معامله
#158505077
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17618
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪283.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۴۰
حجم معامله
1.72
خروج
1.17783
هزینه های کمیسیون
‪-12.04 USD‬
سود
‪271.76 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۳۲
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۴
خرید
1
1.08354
1.086
سود
‪165.42 USD‬
AUDNZD
معامله
#158147041
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08354
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪172.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۴
حجم معامله
1
خروج
1.086
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪165.42 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۰۰
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۴
خرید
1
1.08345
1.086
سود
‪171.73 USD‬
AUDNZD
معامله
#158147014
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08345
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪178.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۴
حجم معامله
1
خروج
1.086
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪171.73 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۵
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۲۳
خرید
0.04
1.18898
1.175
سود
‪-56.20 USD‬
EURUSD
معامله
#158276160
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18898
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-55.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۲۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.175
هزینه های کمیسیون
‪-0.28 USD‬
سود
‪-56.20 USD‬
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۴۶
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۲۳
خرید
0.06
1.18742
1.175
سود
‪-74.94 USD‬
EURUSD
معامله
#158277724
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18742
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-74.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۲۳
حجم معامله
0.06
خروج
1.175
هزینه های کمیسیون
‪-0.42 USD‬
سود
‪-74.94 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۵۳
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۲۳
خرید
2.75
1.17465
1.175
سود
‪77.00 USD‬
EURUSD
معامله
#158544563
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17465
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪96.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۲۳
حجم معامله
2.75
خروج
1.175
هزینه های کمیسیون
‪-19.25 USD‬
سود
‪77.00 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۵۶
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۴۹
خرید
1
1.0834
1.08531
سود
‪126.22 USD‬
AUDNZD
معامله
#158146998
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0834
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪133.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۱:۴۹
حجم معامله
1
خروج
1.08531
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪126.22 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۰۵
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۸
خرید
2.75
1.17127
1.1712
سود
‪-38.50 USD‬
EURUSD
معامله
#158574112
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17127
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۸
حجم معامله
2.75
خروج
1.1712
هزینه های کمیسیون
‪-19.25 USD‬
سود
‪-38.50 USD‬