حالت آزمایشی
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
فروش
0.01
1.27759
1.277
سود
‪0.36 USD‬
USDCAD
معامله
#30096918
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27759
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.277
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
فروش
0.01
1.2776
1.277
سود
‪0.37 USD‬
USDCAD
معامله
#30096911
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2776
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.277
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
فروش
0.01
1.27759
1.277
سود
‪0.36 USD‬
USDCAD
معامله
#30096916
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27759
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.277
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۳۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
فروش
0.01
1.27816
1.277
سود
‪0.81 USD‬
USDCAD
معامله
#30097313
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27816
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.277
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۴۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
فروش
0.01
1.27759
1.277
سود
‪0.36 USD‬
USDCAD
معامله
#30096903
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27759
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.277
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
فروش
0.01
1.2776
1.277
سود
‪0.37 USD‬
USDCAD
معامله
#30096914
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2776
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۷:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.277
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۱۵
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۳
فروش
0.01
1.37118
1.3706
سود
‪0.48 USD‬
GBPUSD
معامله
#29672691
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37118
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3706
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۵
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۳
فروش
0.01
1.37123
1.3706
سود
‪0.53 USD‬
GBPUSD
معامله
#29672724
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37123
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3706
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۷
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۳
فروش
0.01
1.37123
1.3706
سود
‪0.53 USD‬
GBPUSD
معامله
#29672728
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37123
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3706
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۳
فروش
0.01
1.37122
1.3706
سود
‪0.52 USD‬
GBPUSD
معامله
#29672719
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37122
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3706
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۶
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۳
فروش
0.01
1.37123
1.3706
سود
‪0.53 USD‬
GBPUSD
معامله
#29672726
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37123
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3706
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
فروش
0.01
1.38057
1.38
سود
‪0.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#29290310
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38057
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
فروش
0.01
1.38057
1.38
سود
‪0.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#29290411
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38057
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۴۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
فروش
0.01
1.381
1.38
سود
‪0.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#29292106
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.381
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
فروش
0.01
1.38057
1.38
سود
‪0.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#29290307
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38057
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
فروش
0.01
1.38057
1.38
سود
‪0.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#29290313
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38057
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
فروش
0.01
1.38057
1.38
سود
‪0.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#29290473
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38057
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۳۷
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
فروش
0.01
1.26457
1.2643
سود
‪0.11 USD‬
USDCAD
معامله
#29147661
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2643
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۴۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
فروش
0.01
1.26457
1.2643
سود
‪0.11 USD‬
USDCAD
معامله
#29147664
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2643
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۳۹
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
فروش
0.01
1.26457
1.2643
سود
‪0.11 USD‬
USDCAD
معامله
#29147662
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2643
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۴۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
فروش
0.01
1.26457
1.2643
سود
‪0.11 USD‬
USDCAD
معامله
#29147665
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2643
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۴۷
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۵۴
فروش
0.01
1.26457
1.2641
سود
‪0.27 USD‬
USDCAD
معامله
#29147667
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.2641
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۴۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۴۵
فروش
0.01
1.26498
1.2643
سود
‪0.44 USD‬
USDCAD
معامله
#29148896
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26498
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2643
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۸
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۱۳
فروش
0.01
1.37662
1.37618
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#28721870
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37662
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37618
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۰
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۱۲
فروش
0.01
1.37662
1.37618
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#28721871
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37662
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37618
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۲
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۱۱
فروش
0.01
1.37662
1.37618
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#28721875
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37662
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37618
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۴
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۰۹
فروش
0.01
1.37662
1.37618
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#28721877
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37662
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.37618
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۰۹
فروش
0.01
1.37662
1.37618
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#28721881
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37662
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.37618
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۲
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
خرید
0.01
1.2641
1.2647
سود
‪0.37 USD‬
USDCAD
معامله
#28605808
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2641
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.2647
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۴۲
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
خرید
0.01
1.26413
1.2647
سود
‪0.35 USD‬
USDCAD
معامله
#28605797
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26413
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.2647
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۰
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
خرید
0.01
1.26413
1.2647
سود
‪0.35 USD‬
USDCAD
معامله
#28605807
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26413
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.2647
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
خرید
0.01
1.26413
1.2647
سود
‪0.35 USD‬
USDCAD
معامله
#28605810
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26413
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.2647
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۴۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
خرید
0.01
1.26413
1.2647
سود
‪0.35 USD‬
USDCAD
معامله
#28605802
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26413
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.2647
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۵
خرید
0.01
1.38367
1.38411
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#28215400
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38367
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38411
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۴
خرید
0.01
1.38367
1.38411
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#28215401
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38367
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.38411
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۹
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۳
خرید
0.01
1.38367
1.38411
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#28215392
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38367
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.38411
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۲
خرید
0.01
1.38367
1.38411
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#28215396
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38367
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38411
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۲
خرید
0.01
1.38367
1.38411
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#28215398
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38367
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38411
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۶
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۶
خرید
0.01
1.18103
1.1808
سود
‪-0.33 USD‬
EURUSD
معامله
#27959831
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18103
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.1808
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.33 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۷
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۵
خرید
0.01
1.18101
1.18079
سود
‪-0.32 USD‬
EURUSD
معامله
#27959838
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18101
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.18079
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.32 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۰۵
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۵
خرید
0.01
1.18051
1.18078
سود
‪0.17 USD‬
EURUSD
معامله
#27961167
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18051
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.18078
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۴۷
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۴
خرید
0.01
1.1798
1.18075
سود
‪0.85 USD‬
EURUSD
معامله
#27973604
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1798
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.18075
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.85 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۹
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۳
خرید
0.01
1.18101
1.1808
سود
‪-0.31 USD‬
EURUSD
معامله
#27959839
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18101
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.1808
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.31 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۳:۵۲
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۳
خرید
0.01
1.18074
1.18076
سود
‪-0.08 USD‬
EURUSD
معامله
#27960687
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۳:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18074
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.18076
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۹
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۲
خرید
0.01
1.18101
1.18081
سود
‪-0.30 USD‬
EURUSD
معامله
#27959833
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18101
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.18081
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.30 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۱
خرید
0.01
1.181
1.1808
سود
‪-0.30 USD‬
EURUSD
معامله
#27959843
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.181
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.1808
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.30 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۰:۵۶
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۱۹
خرید
0.01
1.17963
1.18079
سود
‪1.06 USD‬
EURUSD
معامله
#27983419
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۰:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17963
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.18079
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۴۳
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۲۴
کپی
‪0%‬
‪-19.86%‬
سود
‪-47.50 USD‬
TradeSingleEntry
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۴۳
نقطه ورود
‪0%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۲۴
خروج
‪-19.86%‬
سود
‪-47.50 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۰۲
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۵۶
خرید
0.01
1.17983
1.18021
سود
‪0.28 USD‬
EURUSD
معامله
#27682817
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17983
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.18021
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۱۳
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۵۵
خرید
0.01
1.17984
1.18021
سود
‪0.27 USD‬
EURUSD
معامله
#27682821
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17984
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.18021
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.27 USD‬