حالت آزمایشی
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
فروش
0.01
1.38057
1.38
سود
‪0.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#29290307
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38057
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
فروش
0.01
1.38057
1.38
سود
‪0.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#29290313
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38057
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
فروش
0.01
1.38057
1.38
سود
‪0.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#29290473
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38057
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
فروش
0.01
1.38057
1.38
سود
‪0.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#29290310
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38057
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
فروش
0.01
1.38057
1.38
سود
‪0.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#29290411
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38057
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۴۱
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
فروش
0.01
1.381
1.38
سود
‪0.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#29292106
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.381
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۳۹
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
فروش
0.01
1.26457
1.2643
سود
‪0.11 USD‬
USDCAD
معامله
#29147662
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2643
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۴۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
فروش
0.01
1.26457
1.2643
سود
‪0.11 USD‬
USDCAD
معامله
#29147665
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2643
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۳۷
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
فروش
0.01
1.26457
1.2643
سود
‪0.11 USD‬
USDCAD
معامله
#29147661
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2643
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۴۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
فروش
0.01
1.26457
1.2643
سود
‪0.11 USD‬
USDCAD
معامله
#29147664
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۹:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2643
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۴۷
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۵۴
فروش
0.01
1.26457
1.2641
سود
‪0.27 USD‬
USDCAD
معامله
#29147667
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۲:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.2641
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۴۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۴۵
فروش
0.01
1.26498
1.2643
سود
‪0.44 USD‬
USDCAD
معامله
#29148896
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26498
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2643
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۸
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۱۳
فروش
0.01
1.37662
1.37618
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#28721870
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37662
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37618
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۰
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۱۲
فروش
0.01
1.37662
1.37618
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#28721871
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37662
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37618
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۲
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۱۱
فروش
0.01
1.37662
1.37618
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#28721875
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37662
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37618
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۰۹
فروش
0.01
1.37662
1.37618
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#28721881
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37662
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.37618
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۴
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۰۹
فروش
0.01
1.37662
1.37618
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#28721877
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37662
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.37618
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
خرید
0.01
1.26413
1.2647
سود
‪0.35 USD‬
USDCAD
معامله
#28605810
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26413
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.2647
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۴۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
خرید
0.01
1.26413
1.2647
سود
‪0.35 USD‬
USDCAD
معامله
#28605802
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26413
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.2647
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۲
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
خرید
0.01
1.2641
1.2647
سود
‪0.37 USD‬
USDCAD
معامله
#28605808
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2641
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.2647
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۴۲
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
خرید
0.01
1.26413
1.2647
سود
‪0.35 USD‬
USDCAD
معامله
#28605797
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26413
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.2647
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۰
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
خرید
0.01
1.26413
1.2647
سود
‪0.35 USD‬
USDCAD
معامله
#28605807
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26413
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.2647
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۵
خرید
0.01
1.38367
1.38411
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#28215400
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38367
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38411
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۴
خرید
0.01
1.38367
1.38411
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#28215401
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38367
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.38411
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۹
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۳
خرید
0.01
1.38367
1.38411
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#28215392
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38367
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.38411
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۲
خرید
0.01
1.38367
1.38411
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#28215398
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38367
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38411
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۲
خرید
0.01
1.38367
1.38411
سود
‪0.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#28215396
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38367
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۱۴:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38411
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۶
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۶
خرید
0.01
1.18103
1.1808
سود
‪-0.33 USD‬
EURUSD
معامله
#27959831
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18103
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.1808
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.33 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۷
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۵
خرید
0.01
1.18101
1.18079
سود
‪-0.32 USD‬
EURUSD
معامله
#27959838
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18101
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.18079
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.32 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۰۵
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۵
خرید
0.01
1.18051
1.18078
سود
‪0.17 USD‬
EURUSD
معامله
#27961167
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18051
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.18078
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۴۷
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۴
خرید
0.01
1.1798
1.18075
سود
‪0.85 USD‬
EURUSD
معامله
#27973604
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1798
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.18075
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.85 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۹
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۳
خرید
0.01
1.18101
1.1808
سود
‪-0.31 USD‬
EURUSD
معامله
#27959839
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18101
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.1808
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.31 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۳:۵۲
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۳
خرید
0.01
1.18074
1.18076
سود
‪-0.08 USD‬
EURUSD
معامله
#27960687
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۳:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18074
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.18076
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۹
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۲
خرید
0.01
1.18101
1.18081
سود
‪-0.30 USD‬
EURUSD
معامله
#27959833
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18101
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.18081
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.30 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۱
خرید
0.01
1.181
1.1808
سود
‪-0.30 USD‬
EURUSD
معامله
#27959843
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.181
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.1808
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.30 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۰:۵۶
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۱۹
خرید
0.01
1.17963
1.18079
سود
‪1.06 USD‬
EURUSD
معامله
#27983419
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۰:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17963
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۸:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.18079
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۴۳
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۲۴
کپی
‪0%‬
‪-19.86%‬
سود
‪-47.50 USD‬
TradeSingleEntry
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۴۳
نقطه ورود
‪0%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۲۴
خروج
‪-19.86%‬
سود
‪-47.50 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۰۲
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۵۶
خرید
0.01
1.17983
1.18021
سود
‪0.28 USD‬
EURUSD
معامله
#27682817
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17983
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.18021
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۱۳
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۵۵
خرید
0.01
1.17984
1.18021
سود
‪0.27 USD‬
EURUSD
معامله
#27682821
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17984
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.18021
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۲۳
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۵۲
خرید
0.01
1.17984
1.1802
سود
‪0.26 USD‬
EURUSD
معامله
#27682826
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17984
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.1802
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۷
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۵۱
خرید
0.01
1.17984
1.1802
سود
‪0.26 USD‬
EURUSD
معامله
#27682830
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17984
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.1802
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۹
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۵۰
خرید
0.01
1.17983
1.18016
سود
‪0.23 USD‬
EURUSD
معامله
#27682831
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17983
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۴۴:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.18016
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۴
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۳۱
فروش
0.01
1.37
1.36948
سود
‪0.42 USD‬
GBPUSD
معامله
#27525487
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.36948
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۷
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۲۹
فروش
0.01
1.37
1.36948
سود
‪0.42 USD‬
GBPUSD
معامله
#27525488
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.36948
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۸
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۲۷
فروش
0.01
1.36999
1.36948
سود
‪0.41 USD‬
GBPUSD
معامله
#27525490
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36999
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.36948
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۱
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۲۵
فروش
0.01
1.36991
1.36948
سود
‪0.33 USD‬
GBPUSD
معامله
#27525500
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36991
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.36948
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۲
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۲۳
فروش
0.01
1.3699
1.36948
سود
‪0.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#27525517
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3699
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۹:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.36948
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۲۵
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۵۶
خرید
0.01
1.17457
1.17413
سود
‪-0.54 USD‬
EURUSD
معامله
#27125365
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.17413
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.54 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۲۲
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۵۲
خرید
0.01
1.17352
1.17412
سود
‪0.50 USD‬
EURUSD
معامله
#27130355
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17352
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.17412
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۰
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۵۰
خرید
0.01
1.17457
1.17412
سود
‪-0.55 USD‬
EURUSD
معامله
#27125372
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۵۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.17412
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.55 USD‬