حالت آزمایشی
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۳۴
فروش
0.01
1.20962
1.20909
سود
‪0.34 USD‬
USDCAD
معامله
#17893628
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20962
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20909
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۳۳
فروش
0.01
1.20962
1.20909
سود
‪0.34 USD‬
USDCAD
معامله
#17893636
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20962
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.20909
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۳۲
فروش
0.01
1.20962
1.20909
سود
‪0.34 USD‬
USDCAD
معامله
#17893639
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20962
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.20909
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۳۱
فروش
0.01
1.20955
1.20909
سود
‪0.28 USD‬
USDCAD
معامله
#17893672
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.20909
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۳۰
فروش
0.01
1.20955
1.20909
سود
‪0.28 USD‬
USDCAD
معامله
#17893686
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.20909
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۴۲
فروش
0.01
1.40967
1.4091
سود
‪0.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#17726202
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40967
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.4091
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۲
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۳۱
فروش
0.01
1.41734
1.41669
سود
‪0.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#17506458
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41734
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.41669
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۵
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۱۶
فروش
0.01
1.41491
1.41577
سود
‪-0.96 USD‬
GBPUSD
معامله
#17446128
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41491
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.41577
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.96 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۲
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۱۲
فروش
0.01
1.41493
1.41577
سود
‪-0.94 USD‬
GBPUSD
معامله
#17446103
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41493
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.41577
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.94 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۴
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۰۷
فروش
0.01
1.41493
1.41577
سود
‪-0.94 USD‬
GBPUSD
معامله
#17446105
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41493
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.41577
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.94 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۲
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۰۴
فروش
0.01
1.41493
1.41578
سود
‪-0.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#17446126
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41493
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.41578
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.95 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۴
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۰۰
فروش
0.01
1.41493
1.41578
سود
‪-0.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#17446113
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41493
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.41578
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.95 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۳۲:۲۵
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۵۷
فروش
0.01
1.41564
1.41578
سود
‪-0.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#17447423
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۳۲:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41564
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.41578
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.24 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۵۹
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۵۴
فروش
0.01
1.41531
1.41578
سود
‪-0.57 USD‬
GBPUSD
معامله
#17446346
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41531
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.41578
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.57 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۱:۱۱
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۵۱
فروش
0.01
1.41593
1.41578
سود
‪0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#17448978
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۱:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41593
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.41578
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۵۵
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۴۹
فروش
0.01
1.41661
1.41577
سود
‪0.74 USD‬
GBPUSD
معامله
#17453887
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۱۱:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41661
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۷:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.41577
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.74 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۰
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۵۵
فروش
0.01
1.41376
1.41341
سود
‪0.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#17355694
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.41341
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۰
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۴۴
فروش
0.01
1.20867
1.20819
سود
‪0.30 USD‬
USDCAD
معامله
#17283083
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20867
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20819
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۵
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۴۲
فروش
0.01
1.20867
1.20819
سود
‪0.30 USD‬
USDCAD
معامله
#17283133
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20867
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.20819
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۷
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۴۲
فروش
0.01
1.2087
1.20819
سود
‪0.32 USD‬
USDCAD
معامله
#17283149
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2087
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.20819
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۱۰
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۴۱
فروش
0.01
1.20866
1.20819
سود
‪0.29 USD‬
USDCAD
معامله
#17283160
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20866
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.20819
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۱۱
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۴۰
فروش
0.01
1.20866
1.20819
سود
‪0.29 USD‬
USDCAD
معامله
#17283161
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20866
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.20819
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۲۱
خرید
0.01
1.41494
1.41542
سود
‪0.38 USD‬
GBPUSD
معامله
#17186684
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41494
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.41542
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۲۵
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۰۴
خرید
0.01
1.41584
1.41624
سود
‪0.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#17103264
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41584
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.41624
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۲۲
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۰۲
خرید
0.01
1.41584
1.41624
سود
‪0.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#17103255
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41584
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.41624
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۲۳
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۰۱
خرید
0.01
1.41584
1.41624
سود
‪0.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#17103257
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41584
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.41624
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۲۶
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۰۰
خرید
0.01
1.41584
1.41624
سود
‪0.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#17103265
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41584
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.41624
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۲۷
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۰۰
خرید
0.01
1.41584
1.41624
سود
‪0.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#17103267
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41584
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.41624
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۲۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۰
فروش
0.01
1.41089
1.41024
سود
‪0.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#16924860
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41089
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.41024
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۳۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۹
فروش
0.01
1.41089
1.41024
سود
‪0.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#16924869
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41089
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.41024
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۳۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۹
فروش
0.01
1.41089
1.41024
سود
‪0.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#16924864
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41089
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.41024
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۳۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۸
فروش
0.01
1.41089
1.41024
سود
‪0.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#16924871
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41089
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.41024
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۳۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۸
فروش
0.01
1.41089
1.41024
سود
‪0.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#16924870
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۷:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41089
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.41024
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۴۸
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۴:۵۶
فروش
0.01
1.41569
1.41566
سود
‪-0.07 USD‬
GBPUSD
معامله
#16644949
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41569
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۴:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.41566
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۲۹
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۴:۵۵
فروش
0.01
1.41571
1.41566
سود
‪-0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#16644924
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41571
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.41566
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۴
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۴:۵۵
فروش
0.01
1.41569
1.41566
سود
‪-0.07 USD‬
GBPUSD
معامله
#16644964
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41569
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.41566
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۳۸
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۴:۵۴
فروش
0.01
1.41564
1.41566
سود
‪-0.12 USD‬
GBPUSD
معامله
#16644930
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41564
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۴:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.41566
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.12 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۳۴
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۴:۵۳
فروش
0.01
1.4157
1.41566
سود
‪-0.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#16644928
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4157
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۴:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.41566
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۱۶
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۴:۵۲
فروش
0.01
1.41611
1.41566
سود
‪0.35 USD‬
GBPUSD
معامله
#16646900
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41611
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۴:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.41566
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۳۷
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۴:۵۲
فروش
0.01
1.416
1.41566
سود
‪0.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#16646402
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.416
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۲۴:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.41566
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۰۸
فروش
0.01
1.20708
1.20769
سود
‪-0.61 USD‬
USDCAD
معامله
#16276985
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.20769
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.61 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۸
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۰۷
فروش
0.01
1.20708
1.20769
سود
‪-0.61 USD‬
USDCAD
معامله
#16276986
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.20769
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.61 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۹
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۰۶
فروش
0.01
1.20708
1.20769
سود
‪-0.61 USD‬
USDCAD
معامله
#16276987
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20708
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.20769
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.61 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۱
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۰۵
فروش
0.01
1.20709
1.20769
سود
‪-0.60 USD‬
USDCAD
معامله
#16277018
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20709
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.20769
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.60 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۱
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۰۵
فروش
0.01
1.20709
1.20769
سود
‪-0.60 USD‬
USDCAD
معامله
#16276996
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20709
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.20769
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.60 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۵۲
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۰۴
فروش
0.01
1.20774
1.20769
سود
‪-0.06 USD‬
USDCAD
معامله
#16277826
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20774
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20769
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۲۵
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۰۴
فروش
0.01
1.20737
1.20769
سود
‪-0.36 USD‬
USDCAD
معامله
#16277142
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20737
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20769
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.36 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۲۶:۵۲
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۰۳
فروش
0.01
1.20847
1.20769
سود
‪0.55 USD‬
USDCAD
معامله
#16281216
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۲۶:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20847
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.20769
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۴:۵۰
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۰۳
فروش
0.01
1.20831
1.20769
سود
‪0.41 USD‬
USDCAD
معامله
#16278369
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۵۴:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20831
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۰:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.20769
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۴۵
خرید
0.01
1.2132
1.21374
سود
‪0.34 USD‬
USDCAD
معامله
#16188811
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2132
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.21374
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.34 USD‬