حالت آزمایشی
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۵۳
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۰۱
فروش
0.01
1772.09
1777.39
سود
‪-5.38 USD‬
XAUUSD
معامله
#160513896
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1772.09
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪-5.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1777.39
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-5.38 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۰:۲۸
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۰۱
فروش
0.01
1770.9
1777.39
سود
‪-6.57 USD‬
XAUUSD
معامله
#160513786
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۰:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1770.9
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪-6.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1777.39
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-6.57 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۱۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۹:۲۱
فروش
0.01
1771.73
1770.23
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160513810
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1771.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۹:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1770.23
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۲۸
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۳۵:۲۷
فروش
0.01
1773.5
1772
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160513422
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1773.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۳۵:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1772
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۲۵:۰۴
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۲۹:۵۵
فروش
0.01
1774.33
1772.83
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160513618
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۲۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1774.33
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۲۹:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1772.83
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۰۶
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۸:۲۸
فروش
0.01
1773.11
1771.61
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160513294
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۷:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1773.11
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۸:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1771.61
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۵:۰۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۰۶
فروش
0.01
1775.89
1774.39
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160513100
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1775.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1774.39
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۰۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
خرید
0.01
1778.9
1771.97
سود
‪-7.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#160503002
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1778.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1771.97
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-7.00 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۳۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
خرید
0.01
1777.71
1771.97
سود
‪-5.81 USD‬
XAUUSD
معامله
#160503204
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1777.71
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1771.97
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-5.81 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۲۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
خرید
0.02
1776.22
1771.97
سود
‪-8.64 USD‬
XAUUSD
معامله
#160503257
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۶:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1776.22
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1771.97
هزینه های کمیسیون
‪-0.14 USD‬
سود
‪-8.64 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۰۴
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
خرید
0.01
1779.38
1771.97
سود
‪-7.48 USD‬
XAUUSD
معامله
#160501050
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1779.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1771.97
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-7.48 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۰۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
خرید
0.01
1778.55
1771.97
سود
‪-6.65 USD‬
XAUUSD
معامله
#160503007
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1778.55
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1771.97
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-6.65 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۴۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
خرید
0.01
1777.55
1771.97
سود
‪-5.65 USD‬
XAUUSD
معامله
#160503210
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1777.55
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1771.97
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-5.65 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
خرید
0.02
1776.37
1771.97
سود
‪-8.94 USD‬
XAUUSD
معامله
#160503426
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1776.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1771.97
هزینه های کمیسیون
‪-0.14 USD‬
سود
‪-8.94 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۲۲
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۰۱
خرید
0.01
1778.02
1779.52
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160503017
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1778.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1779.52
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۱۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۰۰
خرید
0.01
1777.64
1779.14
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160503052
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1777.64
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1779.14
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۵
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۳
خرید
0.01
1778.87
1780.37
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160502295
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1778.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1780.37
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۴
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۱
خرید
0.01
1778.4
1779.9
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160502294
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1778.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1779.9
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۴۲
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۴۶
خرید
0.01
1777.86
1779.36
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160502352
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1777.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1779.36
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۱۴
خرید
0.01
1777.55
1779.05
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160502367
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1777.55
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1779.05
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۷
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۱۸
خرید
0.01
1778.61
1780.11
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160502019
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1778.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1780.11
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۹
خرید
0.01
1777.95
1779.45
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160502023
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1777.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1779.45
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۰
خرید
0.01
1777.74
1779.24
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160502028
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1777.74
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1779.24
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۶
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
خرید
0.01
27.712
26.535
سود
‪-59.09 USD‬
XAGUSD
معامله
#160443218
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۲:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.712
بهره
‪-0.17 USD‬
مجموع
‪-58.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
26.535
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-59.09 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۰۲
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
خرید
0.02
27.401
26.535
سود
‪-87.08 USD‬
XAGUSD
معامله
#160451800
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.401
بهره
‪-0.34 USD‬
مجموع
‪-86.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
26.535
هزینه های کمیسیون
‪-0.14 USD‬
سود
‪-87.08 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۳۱:۱۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
خرید
0.03
27.187
26.535
سود
‪-98.52 USD‬
XAGUSD
معامله
#160460695
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۳۱:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.187
بهره
‪-0.51 USD‬
مجموع
‪-97.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
26.535
هزینه های کمیسیون
‪-0.21 USD‬
سود
‪-98.52 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۲
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
خرید
0.01
27.794
26.535
سود
‪-63.19 USD‬
XAGUSD
معامله
#160438824
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.794
بهره
‪-0.17 USD‬
مجموع
‪-62.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
26.535
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-63.19 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۳۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
خرید
0.01
27.622
26.535
سود
‪-54.59 USD‬
XAGUSD
معامله
#160447419
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۰:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.622
بهره
‪-0.17 USD‬
مجموع
‪-54.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
26.535
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-54.59 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۳۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
خرید
0.02
27.515
26.535
سود
‪-98.48 USD‬
XAGUSD
معامله
#160449509
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.515
بهره
‪-0.34 USD‬
مجموع
‪-98.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
26.535
هزینه های کمیسیون
‪-0.14 USD‬
سود
‪-98.48 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۴۶
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
خرید
0.02
27.291
26.535
سود
‪-76.08 USD‬
XAGUSD
معامله
#160451951
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.291
بهره
‪-0.34 USD‬
مجموع
‪-75.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
26.535
هزینه های کمیسیون
‪-0.14 USD‬
سود
‪-76.08 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۱:۵۴
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
خرید
0.04
27.066
26.535
سود
‪-107.16 USD‬
XAGUSD
معامله
#160460982
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۴۱:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.066
بهره
‪-0.68 USD‬
مجموع
‪-106.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۳۳
حجم معامله
0.04
خروج
26.535
هزینه های کمیسیون
‪-0.28 USD‬
سود
‪-107.16 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۴
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۰۷
فروش
0.01
26.97
26.82
سود
‪7.43 USD‬
XAGUSD
معامله
#160474426
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
26.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
26.82
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪7.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۳۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۱۱
فروش
0.01
1813.91
1812.41
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160474846
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۱:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1813.91
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۳۰:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1812.41
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۰۸
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۵۹
فروش
0.01
1814.71
1813.21
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160475033
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1814.71
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1813.21
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۴۸
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۳۹
فروش
0.01
1813.95
1812.45
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160474418
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1813.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1812.45
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۰۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۵۴
فروش
0.01
27.095
26.945
سود
‪7.43 USD‬
XAGUSD
معامله
#160465419
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.095
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
26.945
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪7.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۷
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۴۸
فروش
0.01
1816.11
1814.61
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160473807
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1816.11
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۸:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1814.61
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۳۷
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۷
فروش
0.01
1818.48
1816.98
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160472932
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1818.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1816.98
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۱۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۱۳
فروش
0.01
1819.25
1817.75
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160472965
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1819.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1817.75
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۴۲:۲۸
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۳۸
فروش
0.01
27.175
27.025
سود
‪7.43 USD‬
XAGUSD
معامله
#160466288
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۴۲:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.175
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
27.025
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪7.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۵۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۷
فروش
0.01
1819.47
1817.97
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160472606
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1819.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1817.97
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۴۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۲۸:۵۰
فروش
0.01
1820.77
1819.27
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160472031
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1820.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۲۸:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1819.27
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۰۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۴۳
فروش
0.01
1822.28
1820.78
سود
‪1.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#160470827
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1822.28
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1820.78
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۵۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۲۹
فروش
0.01
27.499
27.349
سود
‪7.43 USD‬
XAGUSD
معامله
#160450427
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.499
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
27.349
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪7.43 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۵۴
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۴:۲۷
فروش
0.01
27.584
27.434
سود
‪7.43 USD‬
XAGUSD
معامله
#160450648
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۶:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.584
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۴:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
27.434
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪7.43 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۵:۰۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۵۲
فروش
0.01
27.646
27.496
سود
‪7.43 USD‬
XAGUSD
معامله
#160447528
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.646
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
27.496
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪7.43 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۱۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۹
فروش
0.01
27.728
27.578
سود
‪7.43 USD‬
XAGUSD
معامله
#160448634
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27.728
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
27.578
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪7.43 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۴۹
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
فروش
0.02
1862.47
1858.32
سود
‪8.16 USD‬
XAUUSD
معامله
#160449176
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1862.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1858.32
هزینه های کمیسیون
‪-0.14 USD‬
سود
‪8.16 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۰۳
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
فروش
0.01
1856.26
1858.32
سود
‪-2.13 USD‬
XAUUSD
معامله
#160444263
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1856.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1858.32
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-2.13 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۴۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
فروش
0.01
1858.11
1858.32
سود
‪-0.28 USD‬
XAUUSD
معامله
#160445413
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1858.11
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1858.32
هزینه های کمیسیون
‪-0.07 USD‬
سود
‪-0.28 USD‬