حالت آزمایشی
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۵:۴۶
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۵۹
کپی
‪3.64%‬
‪-93.87%‬
سود
‪-2 027.21 USD‬
Pv
ThanhPham92
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۵:۴۶
نقطه ورود
‪3.64%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۵:۵۹
خروج
‪-93.87%‬
سود
‪-2 027.21 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
فروش
0.04
1.18968
1.19006
سود
‪-1.52 USD‬
EURUSD.
معامله
#79863212
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18968
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.19006
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.52 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
فروش
0.02
1.38447
1.38594
سود
‪-2.94 USD‬
GBPUSD.
معامله
#79863215
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38447
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.38594
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.94 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
خرید
0.04
109.721
109.649
سود
‪-2.63 USD‬
USDJPY.
معامله
#79863213
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.721
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۸
حجم معامله
0.04
خروج
109.649
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.63 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۳
فروش
2.02
0.71484
0.71522
سود
‪-76.76 USD‬
NZDUSD.
معامله
#79863173
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71484
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-76.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۳
حجم معامله
2.02
خروج
0.71522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-76.76 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
خرید
0.01
110.052
109.669
سود
‪-3.49 USD‬
USDJPY.
معامله
#79839994
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.052
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.669
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.49 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
خرید
0.01
0.91494
0.9126
سود
‪-2.56 USD‬
USDCHF.
معامله
#79856705
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۳۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91494
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.9126
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.56 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۰۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
خرید
0.02
109.988
109.669
سود
‪-5.82 USD‬
USDJPY.
معامله
#79840728
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.988
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
109.669
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.82 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
فروش
0.77
0.71279
0.71519
سود
‪-184.80 USD‬
NZDUSD.
معامله
#79854129
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71279
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-184.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
حجم معامله
0.77
خروج
0.71519
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-184.80 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
فروش
0.47
0.7124
0.71519
سود
‪-131.13 USD‬
NZDUSD.
معامله
#79844230
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7124
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-131.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
حجم معامله
0.47
خروج
0.71519
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-131.13 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۰۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
خرید
0.03
109.921
109.669
سود
‪-6.89 USD‬
USDJPY.
معامله
#79855079
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.921
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
حجم معامله
0.03
خروج
109.669
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.89 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
خرید
0.02
0.9134
0.9126
سود
‪-1.75 USD‬
USDCHF.
معامله
#79862943
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9134
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.9126
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.75 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۲۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
فروش
1.24
0.71318
0.71519
سود
‪-249.24 USD‬
NZDUSD.
معامله
#79861575
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71318
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-249.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۱
حجم معامله
1.24
خروج
0.71519
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-249.24 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
فروش
0.35
1.38
1.38549
سود
‪-192.15 USD‬
GBPUSD.
معامله
#79774254
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-192.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
حجم معامله
0.35
خروج
1.38549
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-192.15 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
فروش
0.07
0.71017
0.71519
سود
‪-35.14 USD‬
NZDUSD.
معامله
#79807090
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71017
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-35.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
حجم معامله
0.07
خروج
0.71519
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-35.14 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۱۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
فروش
0.4
1.3835
1.38549
سود
‪-79.60 USD‬
GBPUSD.
معامله
#79810318
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3835
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-79.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
حجم معامله
0.4
خروج
1.38549
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-79.60 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
فروش
0.29
0.71189
0.71519
سود
‪-95.70 USD‬
NZDUSD.
معامله
#79820887
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-95.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
حجم معامله
0.29
خروج
0.71519
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-95.70 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
فروش
0.01
1.3828
1.38549
سود
‪-2.69 USD‬
GBPUSD.
معامله
#79862880
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3828
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38549
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.69 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۴۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
فروش
0.04
0.70954
0.71519
سود
‪-22.60 USD‬
NZDUSD.
معامله
#79804323
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70954
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-22.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
حجم معامله
0.04
خروج
0.71519
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-22.60 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۵۹
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
فروش
0.45
129.83
130.509
سود
‪-278.57 USD‬
EURJPY.
معامله
#79673066
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۴:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-278.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
حجم معامله
0.45
خروج
130.509
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-278.57 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
فروش
0.18
0.71122
0.71519
سود
‪-71.46 USD‬
NZDUSD.
معامله
#79818307
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71122
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-71.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
حجم معامله
0.18
خروج
0.71519
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-71.46 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۱۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
فروش
1.05
130.48
130.509
سود
‪-27.76 USD‬
EURJPY.
معامله
#79697467
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-27.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
حجم معامله
1.05
خروج
130.509
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-27.76 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
فروش
0.02
0.70846
0.71519
سود
‪-13.46 USD‬
NZDUSD.
معامله
#79790732
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70846
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-13.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.71519
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-13.46 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۰۷
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
فروش
0.03
0.70904
0.71519
سود
‪-18.45 USD‬
NZDUSD.
معامله
#79793898
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70904
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
0.71519
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-18.45 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۰۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
فروش
0.02
130.516
130.509
سود
‪0.13 USD‬
EURJPY.
معامله
#79856390
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.516
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
130.509
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۰۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
فروش
0.01
130.465
130.509
سود
‪-0.40 USD‬
EURJPY.
معامله
#79855077
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.465
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
130.509
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.40 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
فروش
0.03
1.1885
1.19002
سود
‪-4.56 USD‬
EURUSD.
معامله
#79862908
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1885
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.19002
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.56 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
فروش
0.01
0.70788
0.71519
سود
‪-7.31 USD‬
NZDUSD.
معامله
#79785696
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70788
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.71519
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7.31 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۹
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
فروش
0.11
0.71068
0.71519
سود
‪-49.61 USD‬
NZDUSD.
معامله
#79809810
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-49.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
حجم معامله
0.11
خروج
0.71519
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-49.61 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
فروش
0.01
1.18693
1.19002
سود
‪-3.09 USD‬
EURUSD.
معامله
#79855518
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18693
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.19002
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.09 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۶
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
فروش
0.35
1.3766
1.38549
سود
‪-311.15 USD‬
GBPUSD.
معامله
#79700250
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3766
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-311.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
حجم معامله
0.35
خروج
1.38549
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-311.15 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
فروش
0.02
1.18755
1.19002
سود
‪-4.94 USD‬
EURUSD.
معامله
#79859372
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18755
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.19002
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.94 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
خرید
0.35
1.6015
1.59317
سود
‪-217.69 USD‬
EURAUD.
معامله
#79791767
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.6015
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-217.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
حجم معامله
0.35
خروج
1.59317
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-217.69 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
فروش
13.89
0.74429
0.74668
سود
‪-3 319.71 USD‬
AUDUSD.
معامله
#79861548
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.74429
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 319.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
حجم معامله
13.89
خروج
0.74668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3 319.71 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۳۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
خرید
0.25
1.6133
1.59317
سود
‪-375.76 USD‬
EURAUD.
معامله
#79638015
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.6133
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-375.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
حجم معامله
0.25
خروج
1.59317
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-375.76 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۳۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
فروش
0.3
129.25
130.509
سود
‪-344.35 USD‬
EURJPY.
معامله
#79334039
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-344.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
حجم معامله
0.3
خروج
130.509
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-344.35 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
فروش
0.7
130.18
130.509
سود
‪-209.97 USD‬
EURJPY.
معامله
#79413281
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-209.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
حجم معامله
0.7
خروج
130.509
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-209.97 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۴۹
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
خرید
0.25
1.60378
1.59317
سود
‪-198.05 USD‬
EURAUD.
معامله
#79799315
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.60378
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-198.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
حجم معامله
0.25
خروج
1.59317
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-198.05 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۰۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
فروش
0.3
129.5
130.509
سود
‪-275.97 USD‬
EURJPY.
معامله
#79401717
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۱۱:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-275.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
حجم معامله
0.3
خروج
130.509
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-275.97 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
فروش
22.5
0.7455
0.74668
سود
‪-2 655.00 USD‬
AUDUSD.
معامله
#79862947
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7455
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 655.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
حجم معامله
22.5
خروج
0.74668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2 655.00 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۰۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
خرید
0.25
1.607
1.59317
سود
‪-258.16 USD‬
EURAUD.
معامله
#79724433
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.607
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-258.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
حجم معامله
0.25
خروج
1.59317
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-258.16 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۵۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
خرید
0.4
1.597
1.59317
سود
‪-114.39 USD‬
EURAUD.
معامله
#79852654
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.597
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-114.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۹
حجم معامله
0.4
خروج
1.59317
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-114.39 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۰۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
فروش
0.02
0.73634
0.74668
سود
‪-20.68 USD‬
AUDUSD.
معامله
#79776147
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.73634
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-20.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.74668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-20.68 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
فروش
0.47
0.74038
0.74668
سود
‪-296.10 USD‬
AUDUSD.
معامله
#79808028
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.74038
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-296.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
حجم معامله
0.47
خروج
0.74668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-296.10 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۲۷
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
فروش
8.57
0.74356
0.74668
سود
‪-2 673.84 USD‬
AUDUSD.
معامله
#79852385
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۵:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.74356
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 673.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
حجم معامله
8.57
خروج
0.74668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2 673.84 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
فروش
0.07
0.73789
0.74668
سود
‪-61.53 USD‬
AUDUSD.
معامله
#79780705
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.73789
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-61.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
حجم معامله
0.07
خروج
0.74668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-61.53 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۱۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
فروش
2.02
0.74209
0.74668
سود
‪-927.18 USD‬
AUDUSD.
معامله
#79845498
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.74209
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-927.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
حجم معامله
2.02
خروج
0.74668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-927.18 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
فروش
3.27
0.74255
0.74668
سود
‪-1 350.51 USD‬
AUDUSD.
معامله
#79849441
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.74255
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 350.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
حجم معامله
3.27
خروج
0.74668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 350.51 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
فروش
0.18
0.73888
0.74668
سود
‪-140.40 USD‬
AUDUSD.
معامله
#79795084
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.73888
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-140.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
حجم معامله
0.18
خروج
0.74668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-140.40 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
فروش
5.29
0.74316
0.74668
سود
‪-1 862.08 USD‬
AUDUSD.
معامله
#79850849
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.74316
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 862.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۵۸
حجم معامله
5.29
خروج
0.74668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 862.08 USD‬