حالت آزمایشی
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۳۱
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۰۰
فروش
0.01
110.055
110.054
سود
‪0.01 USD‬
USDJPY_S
معامله
#75222105
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.055
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
110.054
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۰۰
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۳۰
خرید
0.01
1.41162
1.41203
سود
‪0.41 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#75164940
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41162
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.41203
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۵
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۰۰
خرید
0.01
1.4079
1.40887
سود
‪0.97 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#75183775
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4079
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.40887
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.97 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۱۹
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۲۲
خرید
0.01
1.40738
1.40839
سود
‪1.01 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#75182986
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40738
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.40839
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۵۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۳۰
فروش
0.01
109.743
109.687
سود
‪0.51 USD‬
USDJPY_S
معامله
#75134829
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.743
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
109.687
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۲۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۴
خرید
0.01
1.41547
1.41597
سود
‪0.50 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#75103866
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41547
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.41597
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۱۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۵۲
خرید
0.01
1.41696
1.41733
سود
‪0.37 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#75099343
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41696
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.41733
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۱۲
خرید
0.01
0.7754
0.77583
سود
‪0.43 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#75092045
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7754
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.77583
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۳۳
خرید
0.01
1.41565
1.41601
سود
‪0.36 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#74987024
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41565
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.41601
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۰۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۰۵
خرید
0.01
1.40821
1.40862
سود
‪0.41 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#75038950
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40821
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.40862
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۲۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۲۲
خرید
0.01
1.40815
1.40882
سود
‪0.67 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#75034107
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40815
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.40882
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.67 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۳
فروش
0.01
109.543
109.499
سود
‪0.40 USD‬
USDJPY_S
معامله
#75021537
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.543
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
109.499
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۰۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۱:۰۱
خرید
0.01
0.77335
0.77371
سود
‪0.36 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#75021975
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77335
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۱:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.77371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۲:۴۶
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۱:۰۵
خرید
0.01
0.77312
0.77352
سود
‪0.40 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#75019960
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۲:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77312
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۱:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.77352
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۳۷
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۵۸
خرید
0.01
0.7729
0.77289
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#75019469
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7729
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.77289
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۰۹
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۳۷
خرید
0.01
1.21896
1.21935
سود
‪0.39 USD‬
EURUSD_S
معامله
#74978627
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21896
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.21935
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۲۸
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۳۱
خرید
0.01
0.72012
0.72055
سود
‪0.43 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#74962335
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72012
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.72055
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۵۷
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۴۵
فروش
0.01
109.429
109.364
سود
‪0.59 USD‬
USDJPY_S
معامله
#74962896
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.429
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
109.364
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۲۶
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۰۰
خرید
0.01
1.21797
1.21846
سود
‪0.49 USD‬
EURUSD_S
معامله
#74950176
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21797
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.21846
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۵۹
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۵۶
خرید
0.01
1.41616
1.41678
سود
‪0.62 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#74909492
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41616
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.41678
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۴۶
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۲
خرید
0.01
1.2182
1.21855
سود
‪0.35 USD‬
EURUSD_S
معامله
#74909138
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2182
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.21855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۰۵
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۰۵
فروش
0.01
109.499
109.421
سود
‪0.71 USD‬
USDJPY_S
معامله
#74923619
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.499
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
109.421
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۱۰
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۳۰
خرید
0.01
0.72335
0.72386
سود
‪0.51 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#74885240
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72335
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.72386
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۱۷
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۳۹
خرید
0.01
1.21675
1.21736
سود
‪0.61 USD‬
EURUSD_S
معامله
#74858311
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21675
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.21736
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۱:۳۹
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۱۱
خرید
0.01
0.72234
0.72269
سود
‪0.35 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#74723796
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۳۱:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72234
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۴:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.72269
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۵۲:۴۳
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۸:۰۳
خرید
0.01
1.21637
1.2168
سود
‪0.43 USD‬
EURUSD_S
معامله
#74854608
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۵۲:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21637
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۸:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2168
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۱
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۱۰
خرید
0.01
1.41588
1.41677
سود
‪0.89 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#74756304
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41588
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.41677
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۲۷
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۴۷
خرید
0.01
1.41916
1.4202
سود
‪1.04 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#74613867
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41916
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.4202
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.04 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۳۶
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۴۴
خرید
0.01
0.72225
0.72211
سود
‪-0.14 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#74740938
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72225
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.72211
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۲:۰۹
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۵۶
خرید
0.01
1.41613
1.41712
سود
‪0.99 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#74662242
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۲:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41613
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.41712
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.99 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۵۳
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۶
خرید
0.01
0.72314
0.72367
سود
‪0.53 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#74672187
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72314
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.72367
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۰۱
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۲:۵۰
خرید
0.01
1.41571
1.41618
سود
‪0.47 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#74658557
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41571
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۳۲:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.41618
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۵۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۱
خرید
0.01
1.22443
1.22501
سود
‪0.58 USD‬
EURUSD_S
معامله
#74360237
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22443
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.22501
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۴۱
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۱
خرید
0.01
1.22252
1.22335
سود
‪0.83 USD‬
EURUSD_S
معامله
#74607275
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22252
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.22335
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۵۲
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۱۳
خرید
0.01
1.22243
1.2225
سود
‪0.07 USD‬
EURUSD_S
معامله
#74606676
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22243
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.2225
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۱۷
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۴۶
خرید
0.01
0.72802
0.72847
سود
‪0.45 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#74602867
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72802
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.72847
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۹:۳۰
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۴۱
خرید
0.01
1.22257
1.2233
سود
‪0.73 USD‬
EURUSD_S
معامله
#74594034
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۹:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22257
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.2233
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۲۴
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۱۷
خرید
0.01
0.77541
0.77543
سود
‪0.02 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#74423032
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77541
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.77543
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۵
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۵۲:۵۹
خرید
0.01
0.77363
0.77428
سود
‪0.65 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#74556765
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77363
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۱:۵۲:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.77428
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۳۲
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۱۱
خرید
0.01
1.22197
1.2227
سود
‪0.73 USD‬
EURUSD_S
معامله
#74388491
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22197
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.2227
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۴۵
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۰۹
خرید
0.01
0.77309
0.77358
سود
‪0.49 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#74554198
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.77358
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۳۲:۴۵
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۵۳
خرید
0.01
0.77271
0.77311
سود
‪0.40 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#74543199
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۳۲:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77271
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.77311
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۰۹
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۰۳
خرید
0.01
0.77195
0.77238
سود
‪0.43 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#74488528
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۶:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77195
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.77238
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۳۲
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۵۹
خرید
0.01
0.77283
0.77323
سود
‪0.40 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#74476566
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77283
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.77323
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۲۷:۱۷
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۵۰:۴۹
خرید
0.01
0.77309
0.77412
سود
‪1.03 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#74456786
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۲۷:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۵۰:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.77412
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.03 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۱۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۱۱
خرید
0.01
1.41288
1.41348
سود
‪0.60 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#74429018
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41288
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.41348
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۲۱
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۴۰
خرید
0.01
0.77492
0.77541
سود
‪0.49 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#74413693
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77492
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.77541
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۴۷:۳۳
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۱۱
خرید
0.01
0.77421
0.77482
سود
‪0.61 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#74410892
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۴۷:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77421
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.77482
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۱۴
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۳۰
خرید
0.01
1.22254
1.22361
سود
‪1.07 USD‬
EURUSD_S
معامله
#74372070
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22254
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.22361
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.07 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۷
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۰۷
خرید
0.01
1.22399
1.22446
سود
‪0.47 USD‬
EURUSD_S
معامله
#74357076
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22399
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.22446
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.47 USD‬