حالت آزمایشی
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۱۴
فروش
0.01
1.18372
1.18628
سود
‪-2.56 USD‬
EURUSD
معامله
#72073298
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18372
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.18628
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.56 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۳۶
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۵۹
فروش
0.01
1.38398
1.38383
سود
‪0.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#73254051
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38398
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38383
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۴۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۱:۳۰
فروش
0.01
1.38919
1.38812
سود
‪1.07 USD‬
GBPUSD
معامله
#75474851
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38919
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۱:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38812
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.07 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۴۴
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۳۶
خرید
0.01
1.39021
1.39069
سود
‪0.48 USD‬
GBPUSD
معامله
#75458522
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39021
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.39069
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۲۸
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۵۸
فروش
0.01
1.38847
1.38745
سود
‪1.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#75473097
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38847
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38745
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.02 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۲۸:۵۶
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۲۰
فروش
0.01
1.38908
1.38907
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#73492421
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۲۸:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38908
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38907
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۴۶:۴۲
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۲۱
فروش
0.01
1.39162
1.39118
سود
‪0.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#75439480
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۴۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39162
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.39118
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۰۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۲۰
فروش
0.01
1.39386
1.39331
سود
‪0.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#75451609
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۱۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39386
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.39331
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۴۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۲۹
خرید
0.01
1.39282
1.39288
سود
‪0.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#75431470
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39282
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.39288
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۲۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۲۲
خرید
0.01
1.39291
1.39358
سود
‪0.67 USD‬
GBPUSD
معامله
#75429510
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39291
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۳:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.39358
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.67 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۰۰
فروش
0.01
1.3942
1.3938
سود
‪0.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#75423402
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3942
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.3938
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۳۶
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۰۳
فروش
0.01
1.39458
1.39398
سود
‪0.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#75421329
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39458
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۳:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.39398
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۲۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۴۶
خرید
0.01
1.39337
1.39388
سود
‪0.51 USD‬
GBPUSD
معامله
#75414697
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39337
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.39388
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۲۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۵۰
فروش
0.01
1.39359
1.3934
سود
‪0.19 USD‬
GBPUSD
معامله
#73541899
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39359
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.3934
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۹:۳۸
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۲۹
فروش
0.01
1.39491
1.39449
سود
‪0.42 USD‬
GBPUSD
معامله
#75405337
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۹:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39491
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.39449
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۲۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۵۱
فروش
0.01
1.19234
1.19347
سود
‪-1.13 USD‬
EURUSD
معامله
#72408812
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19234
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.19347
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.13 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۵۵
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۰۹
فروش
0.01
1.39472
1.39439
سود
‪0.33 USD‬
GBPUSD
معامله
#75401484
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۷:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39472
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.39439
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۱۲
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۲۴
فروش
0.01
1.39878
1.39821
سود
‪0.57 USD‬
GBPUSD
معامله
#75390655
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39878
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.39821
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۱۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۵۰
فروش
0.01
1.39886
1.39817
سود
‪0.69 USD‬
GBPUSD
معامله
#75387852
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39886
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.39817
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۵۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۱۷
فروش
0.01
1.39756
1.39694
سود
‪0.62 USD‬
GBPUSD
معامله
#75382175
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39756
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.39694
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۳۷
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۳۱
فروش
0.01
1.3997
1.39853
سود
‪1.17 USD‬
GBPUSD
معامله
#75379657
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3997
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.39853
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.17 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۴۹
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۴۶
فروش
0.01
1.19576
1.20134
سود
‪-5.58 USD‬
EURUSD
معامله
#72641104
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19576
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.20134
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.58 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۵۵
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۲۱
فروش
0.01
1.4083
1.40661
سود
‪1.69 USD‬
GBPUSD
معامله
#75286333
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۹:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4083
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.40661
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.69 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۳۹
خرید
0.01
1.4108
1.41146
سود
‪0.66 USD‬
GBPUSD
معامله
#75313682
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4108
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.41146
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۴۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۴۲
فروش
0.01
1.41135
1.4107
سود
‪0.65 USD‬
GBPUSD
معامله
#75303441
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41135
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.4107
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۱۸
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۱۶
خرید
0.01
1.41089
1.41147
سود
‪0.58 USD‬
GBPUSD
معامله
#75298344
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41089
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.41147
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۳۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۱۳
فروش
0.01
1.41176
1.41139
سود
‪0.37 USD‬
GBPUSD
معامله
#75292945
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41176
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.41139
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۱۶
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۱۱
خرید
0.01
1.41139
1.4115
سود
‪0.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#75234234
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41139
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.4115
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۳۸
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۲:۵۱
خرید
0.01
1.40759
1.40806
سود
‪0.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#75272943
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40759
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۲:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.40806
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۰۶
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۳:۴۱
فروش
0.01
1.40855
1.40758
سود
‪0.97 USD‬
GBPUSD
معامله
#75270082
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40855
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۳:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.40758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.97 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۴۷
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۵۴
فروش
0.01
1.40832
1.40784
سود
‪0.48 USD‬
GBPUSD
معامله
#75263077
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40832
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.40784
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۲:۵۸
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۳۵
خرید
0.01
1.4077
1.40817
سود
‪0.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#75250081
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۲:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4077
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.40817
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۲۶
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۱۳
فروش
0.01
1.40395
1.40385
سود
‪0.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#73826515
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40395
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.40385
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۱۴
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۵۹
خرید
0.01
1.4078
1.40858
سود
‪0.78 USD‬
GBPUSD
معامله
#75189049
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4078
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.40858
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۳۹
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۶
فروش
0.01
1.409
1.40877
سود
‪0.23 USD‬
GBPUSD
معامله
#75186247
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.409
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.40877
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۵۱
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۴۳
فروش
0.01
1.41248
1.41188
سود
‪0.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#75231995
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41248
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.41188
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۴۴
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۱۳
خرید
0.01
1.4125
1.41271
سود
‪0.21 USD‬
GBPUSD
معامله
#75135386
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4125
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.41271
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۱۶
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۰۵
فروش
0.01
1.4088
1.4083
سود
‪0.50 USD‬
GBPUSD
معامله
#75038276
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4088
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.4083
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۵۵
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۱۵
فروش
0.01
1.41112
1.40975
سود
‪1.37 USD‬
GBPUSD
معامله
#75175100
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41112
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.40975
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.37 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۰۸
فروش
0.01
0.704
0.71279
سود
‪-8.79 USD‬
NZDUSD
معامله
#72424551
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.704
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.71279
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.79 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۱۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۰۰
فروش
0.01
1.41464
1.4125
سود
‪2.14 USD‬
GBPUSD
معامله
#75064575
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41464
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.4125
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.14 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۰۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۳۳
فروش
0.01
1.41651
1.41581
سود
‪0.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#75077135
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41651
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.41581
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۲۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۱۰
خرید
0.01
1.41756
1.41808
سود
‪0.52 USD‬
GBPUSD
معامله
#75093701
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41756
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.41808
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۴:۴۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۴۱:۰۸
خرید
0.01
1.41718
1.41735
سود
‪0.17 USD‬
GBPUSD
معامله
#74982402
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41718
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۴۱:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.41735
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۳۹
فروش
0.01
1.41433
1.41368
سود
‪0.65 USD‬
GBPUSD
معامله
#75059816
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41433
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۷:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.41368
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۵۸
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۰۱
فروش
0.01
1.41513
1.414
سود
‪1.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#75058228
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41513
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.414
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.13 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۰۹
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۲۰
خرید
0.01
1.41354
1.41437
سود
‪0.83 USD‬
GBPUSD
معامله
#74999286
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41354
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.41437
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۳۵
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۴۶
فروش
0.01
1.40843
1.40799
سود
‪0.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#75036298
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40843
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.40799
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۴۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۳۳
فروش
0.01
1.40955
1.40819
سود
‪1.36 USD‬
GBPUSD
معامله
#75030762
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.40819
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.36 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۰۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۰۷
فروش
0.01
1.41098
1.4096
سود
‪1.38 USD‬
GBPUSD
معامله
#75026500
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41098
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.4096
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.38 USD‬