حالت آزمایشی
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۰۶
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۲۱
خرید
0.01
1.37681
1.37735
سود
‪0.54 USD‬
GBPUSD
معامله
#82283929
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37681
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37735
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.54 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۷
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۳۷
خرید
0.01
1.37736
1.37781
سود
‪0.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#82279133
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37736
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37781
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۴۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۴۵
فروش
0.01
1.38039
1.37962
سود
‪0.77 USD‬
GBPUSD
معامله
#82257312
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۵۷:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38039
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۶:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37962
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۲۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۲۰
فروش
0.01
1.37781
1.37732
سود
‪0.49 USD‬
GBPUSD
معامله
#82152786
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37732
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۴۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۱۱
خرید
0.01
1.38
1.38076
سود
‪0.76 USD‬
GBPUSD
معامله
#82209765
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38076
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.76 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۴۳
خرید
0.01
1.38009
1.38069
سود
‪0.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#82197866
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38009
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.38069
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۴۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۴۶
فروش
0.01
1.38208
1.38171
سود
‪0.37 USD‬
GBPUSD
معامله
#82163839
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38208
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38171
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۴۰
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۴۵
خرید
0.01
1.37849
1.37874
سود
‪0.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#82133234
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37849
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37874
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۴۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۱۲
خرید
0.01
1.37455
1.37487
سود
‪0.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#82146026
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37455
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37487
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۱۳
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۵۴
فروش
0.01
1.37733
1.37619
سود
‪1.14 USD‬
GBPUSD
معامله
#82139976
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۷:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37733
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.37619
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.14 USD‬
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۲۸:۲۱
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۳۰
فروش
0.01
1.37721
1.37692
سود
‪0.29 USD‬
GBPUSD
معامله
#82063404
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۲۸:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37721
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37692
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۳۹
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۱۹
خرید
0.01
1.37837
1.37885
سود
‪0.48 USD‬
GBPUSD
معامله
#82130000
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۳:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37837
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.37885
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۸
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۳۴
خرید
0.01
1.3785
1.37868
سود
‪0.18 USD‬
GBPUSD
معامله
#80556302
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3785
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.37868
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۲۲
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۰۶
خرید
0.01
1.37265
1.37295
سود
‪0.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#82036660
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37265
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.37295
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۱۲
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۱۵
خرید
0.01
1.3725
1.37299
سود
‪0.49 USD‬
GBPUSD
معامله
#82034661
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3725
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37299
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۴
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۵۱
خرید
0.01
1.37251
1.37305
سود
‪0.54 USD‬
GBPUSD
معامله
#82032350
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37251
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37305
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.54 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۲۷
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۴۷
فروش
0.01
1.3731
1.37265
سود
‪0.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#82031343
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3731
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37265
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۱۰
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۷
خرید
0.01
1.37252
1.373
سود
‪0.48 USD‬
GBPUSD
معامله
#82028363
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37252
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.373
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۳۸
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۲۳
فروش
0.01
1.37309
1.37261
سود
‪0.48 USD‬
GBPUSD
معامله
#82019176
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37261
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۴۰:۳۶
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۰۴
فروش
0.01
1.37336
1.37274
سود
‪0.62 USD‬
GBPUSD
معامله
#82016663
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۴۰:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37336
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.37274
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۳۷
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۴۵
فروش
0.01
1.37436
1.37294
سود
‪1.42 USD‬
GBPUSD
معامله
#82011677
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37436
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37294
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.42 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۳۰
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۳
خرید
0.01
1.37408
1.37451
سود
‪0.43 USD‬
GBPUSD
معامله
#81995949
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37408
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37451
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۲
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۵۵
خرید
0.01
1.376
1.37638
سود
‪0.38 USD‬
GBPUSD
معامله
#80116509
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37638
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۲۲
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۱:۳۳
خرید
0.01
1.37235
1.37304
سود
‪0.69 USD‬
GBPUSD
معامله
#81941832
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37235
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۱:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37304
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۳:۴۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۴۷
خرید
0.01
1.37254
1.37271
سود
‪0.17 USD‬
GBPUSD
معامله
#80880141
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۳:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37254
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.37271
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۵۳
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۵۵
خرید
0.01
1.35954
1.36083
سود
‪1.29 USD‬
GBPUSD
معامله
#81823666
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35954
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.36083
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.29 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۳۸
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۵۴
فروش
0.01
1.36091
1.35939
سود
‪1.52 USD‬
GBPUSD
معامله
#81787750
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۴:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36091
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.35939
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.52 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۲۷
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۶
خرید
0.01
1.36177
1.36223
سود
‪0.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#81754250
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36177
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36223
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۴۱:۳۵
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۰۷
خرید
0.01
1.35839
1.35941
سود
‪1.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#81783680
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۲:۴۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35839
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.35941
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.02 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۴۷
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۴۱
خرید
0.01
1.35898
1.35944
سود
‪0.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#81775435
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۷:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35898
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.35944
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۱۷
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۵
خرید
0.01
1.35826
1.35889
سود
‪0.63 USD‬
GBPUSD
معامله
#81766062
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.35826
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.35889
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۴۵
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۵۱
فروش
0.01
1.35919
1.3585
سود
‪0.69 USD‬
GBPUSD
معامله
#81740295
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35919
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.3585
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۳۸
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۱۰
خرید
0.01
1.3624
1.36259
سود
‪0.19 USD‬
GBPUSD
معامله
#81703771
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3624
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.36259
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۲۴
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۱۷
خرید
0.01
1.3575
1.3582
سود
‪0.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#81535766
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3575
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.3582
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۴۹
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۰۷
فروش
0.01
1.35896
1.35782
سود
‪1.14 USD‬
GBPUSD
معامله
#81734529
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35896
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.35782
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.14 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۳
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۲۸
فروش
0.01
1.36417
1.36339
سود
‪0.78 USD‬
GBPUSD
معامله
#81696958
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36417
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36339
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۷:۰۴
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۵۷
خرید
0.01
1.36412
1.36458
سود
‪0.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#81677006
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۷:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36412
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.36458
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۹
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۱۷
خرید
0.01
1.36259
1.36329
سود
‪0.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#81690867
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36259
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.36329
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۰۹
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۵۲
فروش
0.01
1.36308
1.36272
سود
‪0.36 USD‬
GBPUSD
معامله
#81686089
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36308
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.36272
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۲۴
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۱۲
خرید
0.01
1.36358
1.36393
سود
‪0.35 USD‬
GBPUSD
معامله
#81674237
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36358
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۱:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.36393
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۰۸
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۳۰
فروش
0.01
1.36489
1.36359
سود
‪1.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#81663966
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36489
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.36359
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.30 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۳
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۴۰
خرید
0.01
1.36537
1.36615
سود
‪0.78 USD‬
GBPUSD
معامله
#81044868
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۷:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36537
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.36615
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۱۷
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۳۸
فروش
0.01
1.36541
1.36461
سود
‪0.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#81653646
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36541
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36461
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۲۱
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۴:۰۶
خرید
0.01
1.36192
1.36239
سود
‪0.47 USD‬
GBPUSD
معامله
#81626648
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36192
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۴:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.36239
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۲:۴۶
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۵۴
فروش
0.01
1.36349
1.36306
سود
‪0.43 USD‬
GBPUSD
معامله
#81625834
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۲:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36349
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.36306
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۲۶
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۷:۲۰
فروش
0.01
1.36338
1.36302
سود
‪0.36 USD‬
GBPUSD
معامله
#81617675
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36338
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۷:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.36302
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۲۳
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۳۸
فروش
0.01
1.36438
1.36377
سود
‪0.61 USD‬
GBPUSD
معامله
#81604055
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36438
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.36377
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۸:۴۲
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۰۱
فروش
0.01
1.36306
1.36228
سود
‪0.78 USD‬
GBPUSD
معامله
#81593468
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۲۸:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36306
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.36228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۱۱:۵۰
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۷:۴۳
خرید
0.01
1.36118
1.36216
سود
‪0.98 USD‬
GBPUSD
معامله
#81576707
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۱۱:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36118
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۷:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.36216
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.98 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۳۱
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۰۷
فروش
0.01
1.36303
1.36245
سود
‪0.58 USD‬
GBPUSD
معامله
#81558309
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36303
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۳:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.36245
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬