حالت آزمایشی
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۳۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۱۶:۴۰
فروش
0.01
1.40431
1.40375
سود
‪0.56 USD‬
GBPUSD
معامله
#73822201
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40431
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۰:۱۶:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.40375
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.56 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۲۱
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۳۳
فروش
0.01
1.404
1.40333
سود
‪0.67 USD‬
GBPUSD
معامله
#73808677
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.404
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.40333
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.67 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۰۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۱۶
فروش
0.01
1.40373
1.40315
سود
‪0.58 USD‬
GBPUSD
معامله
#73808022
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۴:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40373
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.40315
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۷
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۴۴
خرید
0.01
1.40414
1.40419
سود
‪0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#73793838
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40414
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۶:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.40419
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۵۵
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۲۴
فروش
0.01
1.39322
1.39242
سود
‪0.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#73536724
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39322
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.39242
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۲۶
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۱۳
فروش
0.01
1.39443
1.39386
سود
‪0.57 USD‬
GBPUSD
معامله
#73530328
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39443
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.39386
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۵۲
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۳
فروش
0.01
1.39616
1.39522
سود
‪0.94 USD‬
GBPUSD
معامله
#73528747
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۸:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39616
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.39522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.94 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۰۸
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۲۴
فروش
0.01
1.3893
1.38879
سود
‪0.51 USD‬
GBPUSD
معامله
#73487969
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3893
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.38879
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۳۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۰۱
فروش
0.01
1.38878
1.38812
سود
‪0.66 USD‬
GBPUSD
معامله
#73482860
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38878
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38812
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۴:۲۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۱
فروش
0.01
1.38714
1.38678
سود
‪0.36 USD‬
GBPUSD
معامله
#73353759
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۴:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38714
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38678
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۳۲
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۵۷
فروش
0.01
1.38925
1.38861
سود
‪0.64 USD‬
GBPUSD
معامله
#73390291
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38925
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38861
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۳۷
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۴۷
فروش
0.01
1.39166
1.3908
سود
‪0.86 USD‬
GBPUSD
معامله
#73460294
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39166
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.3908
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۲۵
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۵۸
فروش
0.01
1.39232
1.39208
سود
‪0.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#73459513
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39232
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.39208
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۳۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۴۷
خرید
0.01
1.39371
1.39374
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#73184361
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۶:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39371
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.39374
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۱۱
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۵۱
فروش
0.01
1.38767
1.38714
سود
‪0.53 USD‬
GBPUSD
معامله
#73350438
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38767
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38714
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۰۰
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۴۳
فروش
0.01
1.38826
1.38668
سود
‪1.58 USD‬
GBPUSD
معامله
#73346365
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38826
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.38668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.58 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۵۲
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۳۹
خرید
0.01
1.38549
1.38597
سود
‪0.48 USD‬
GBPUSD
معامله
#73339139
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38549
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38597
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۸:۳۹
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۵۱
فروش
0.01
1.38699
1.38644
سود
‪0.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#73325988
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۸:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38699
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.38644
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۰۸
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۵۳
فروش
0.01
1.38789
1.3875
سود
‪0.39 USD‬
GBPUSD
معامله
#73322821
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38789
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3875
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۳۸:۱۶
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۲:۴۴
فروش
0.01
0.71419
0.71404
سود
‪0.15 USD‬
NZDUSD
معامله
#72639455
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۳۸:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71419
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۲:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.71404
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۱۸
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۲۹
فروش
0.01
1.3882
1.3871
سود
‪1.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#73314559
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3882
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.3871
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.10 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۲۸
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۲۹
فروش
0.01
1.38833
1.38706
سود
‪1.27 USD‬
GBPUSD
معامله
#73307004
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38833
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38706
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.27 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۲۱
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۲۹
فروش
0.01
1.388
1.38731
سود
‪0.69 USD‬
GBPUSD
معامله
#73220695
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.388
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۳۳:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38731
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۴۲
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۳۹
خرید
0.01
1.38826
1.38849
سود
‪0.23 USD‬
GBPUSD
معامله
#73206152
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38826
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38849
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۴:۰۴
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۰۴
خرید
0.01
1.382
1.38275
سود
‪0.75 USD‬
GBPUSD
معامله
#73243560
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۰۴:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.382
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۶:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.38275
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۵۲
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۱۶
خرید
0.01
1.382
1.38228
سود
‪0.28 USD‬
GBPUSD
معامله
#73220648
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.382
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۳:۲۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۲۰
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۴۸
خرید
0.01
1.383
1.38355
سود
‪0.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#72920653
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۰۴:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.383
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۵۸:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38355
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۳:۵۶
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۱۹
فروش
0.01
1.3827
1.3824
سود
‪0.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#72635989
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۴۳:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3827
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۱:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.3824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۵۰
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۲۵
فروش
0.01
1.38816
1.3878
سود
‪0.36 USD‬
GBPUSD
معامله
#73087177
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38816
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.3878
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۵۹
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۴۹
خرید
0.01
1.38659
1.38758
سود
‪0.99 USD‬
GBPUSD
معامله
#73085421
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38659
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38758
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.99 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۴۸
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۰۸
خرید
0.01
1.38698
1.38766
سود
‪0.68 USD‬
GBPUSD
معامله
#73079469
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38698
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۴۹:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38766
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۰۸
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۱۳
فروش
0.01
1.38946
1.38863
سود
‪0.83 USD‬
GBPUSD
معامله
#73077386
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38946
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.38863
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۳۴
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۴۲
خرید
0.01
1.3876
1.38816
سود
‪0.56 USD‬
GBPUSD
معامله
#73067229
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3876
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38816
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.56 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۲۰:۰۴
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۴۴
خرید
0.01
1.38792
1.38857
سود
‪0.65 USD‬
GBPUSD
معامله
#73062757
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۲۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.38857
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۱
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۱۰:۵۰
فروش
0.01
1.38881
1.3876
سود
‪1.21 USD‬
GBPUSD
معامله
#73022536
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38881
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۱۰:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.3876
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.21 USD‬
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۳۱
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۱۹
خرید
0.01
1.38793
1.38844
سود
‪0.51 USD‬
GBPUSD
معامله
#73016936
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38793
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38844
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۳۱
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۴۲
فروش
0.01
1.38645
1.3863
سود
‪0.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#72925454
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38645
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.3863
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۰۶
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۵۹
فروش
0.01
1.38864
1.38798
سود
‪0.66 USD‬
GBPUSD
معامله
#73015259
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38864
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38798
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۹
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۶
خرید
0.01
1.38732
1.38805
سود
‪0.73 USD‬
GBPUSD
معامله
#73013404
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38732
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.38805
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۰۶
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۱۸
فروش
0.01
1.38875
1.38762
سود
‪1.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#73007404
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38875
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.38762
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.13 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۵۱
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۱۰
فروش
0.01
1.38927
1.38821
سود
‪1.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#72991888
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38927
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.38821
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۸
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۴۷
فروش
0.01
1.38834
1.38794
سود
‪0.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#72981886
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38834
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38794
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۲
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۵۹
خرید
0.01
1.38808
1.38933
سود
‪1.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#72978841
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38808
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۲:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.38933
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.25 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۸:۲۱
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۴۲
فروش
0.01
1.39014
1.38913
سود
‪1.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#72947932
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۸:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39014
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.38913
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۵۷
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۵
فروش
0.01
1.20652
1.20588
سود
‪0.64 USD‬
EURUSD
معامله
#72912736
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20652
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.20588
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۵۱
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۳۳
فروش
0.01
1.38829
1.38747
سود
‪0.82 USD‬
GBPUSD
معامله
#72899960
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38829
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.38747
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۲۸
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۳۳
خرید
0.01
1.38716
1.3876
سود
‪0.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#72847853
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38716
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3876
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۳۴
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۰۹
فروش
0.01
1.20544
1.20458
سود
‪0.86 USD‬
EURUSD
معامله
#72843431
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20544
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.20458
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۱۷
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۱۱
فروش
0.01
1.2051
1.20457
سود
‪0.53 USD‬
EURUSD
معامله
#72841398
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۵۰:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2051
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.20457
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۴۹
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۲۲
خرید
0.01
1.38939
1.39012
سود
‪0.73 USD‬
GBPUSD
معامله
#72836949
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38939
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۹:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.39012
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬