حالت آزمایشی
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۹
خرید
0.01
1.17304
1.17313
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD.
معامله
#80714916
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17304
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.17313
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۲۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۹
خرید
0.01
1.17224
1.17313
سود
‪0.89 USD‬
EURUSD.
معامله
#80715807
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17224
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.17313
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۳۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۷
خرید
0.01
1.17222
1.17308
سود
‪0.86 USD‬
EURUSD.
معامله
#80715876
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۳۸:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17222
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.17308
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۴۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۷
خرید
0.01
1.17299
1.17308
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD.
معامله
#80714831
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17299
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.17308
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۳۳
فروش
0.01
1.17328
1.17306
سود
‪0.22 USD‬
EURUSD.
معامله
#80697954
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17328
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.17306
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۳۳
فروش
0.01
1.17323
1.17306
سود
‪0.17 USD‬
EURUSD.
معامله
#80697990
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17323
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.17306
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۵۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۲
خرید
0.01
1.17265
1.17291
سود
‪0.26 USD‬
EURUSD.
معامله
#80703213
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17265
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.17291
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۵۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۲
خرید
0.02
1.17178
1.17291
سود
‪2.26 USD‬
EURUSD.
معامله
#80705934
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17178
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.17291
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.26 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۲
خرید
0.01
1.17346
1.17291
سود
‪-0.55 USD‬
EURUSD.
معامله
#80695584
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17346
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.17291
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.55 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۴۴
خرید
0.01
1.17346
1.17289
سود
‪-0.57 USD‬
EURUSD.
معامله
#80695560
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17346
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.17289
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.57 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۵۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۴۴
خرید
0.01
1.17265
1.17289
سود
‪0.24 USD‬
EURUSD.
معامله
#80703216
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17265
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.17289
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۵۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۴۴
خرید
0.02
1.17179
1.17289
سود
‪2.20 USD‬
EURUSD.
معامله
#80705955
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17179
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.17289
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.20 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۴۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۸
فروش
0.02
1.17384
1.17335
سود
‪0.98 USD‬
EURUSD.
معامله
#80686894
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17384
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.17335
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.98 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۲۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۸
فروش
0.03
1.17464
1.17335
سود
‪3.87 USD‬
EURUSD.
معامله
#80691761
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17464
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.17335
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.87 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۳۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۸
فروش
0.01
1.17226
1.17335
سود
‪-1.09 USD‬
EURUSD.
معامله
#80678149
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17226
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.17335
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.09 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۸
فروش
0.01
1.17305
1.17335
سود
‪-0.30 USD‬
EURUSD.
معامله
#80680121
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17305
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.17335
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.30 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۴۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۲
فروش
0.01
1.17307
1.17339
سود
‪-0.32 USD‬
EURUSD.
معامله
#80680398
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۴:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17307
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.17339
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.32 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۸:۰۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۲
فروش
0.02
1.17387
1.17339
سود
‪0.96 USD‬
EURUSD.
معامله
#80690179
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۸:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17387
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.17339
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.96 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۲۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۲
فروش
0.03
1.17465
1.17339
سود
‪3.78 USD‬
EURUSD.
معامله
#80691829
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۶:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17465
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.17339
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.78 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۲۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۲
فروش
0.01
1.17228
1.17339
سود
‪-1.11 USD‬
EURUSD.
معامله
#80678057
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17228
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.17339
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.11 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۵۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۲
خرید
0.01
1.17258
1.17331
سود
‪0.73 USD‬
EURUSD.
معامله
#80677778
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17258
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.17331
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۴۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۲
خرید
0.01
1.17258
1.17331
سود
‪0.73 USD‬
EURUSD.
معامله
#80677766
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17258
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.17331
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۵۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۳۱
فروش
0.02
1.17288
1.17238
سود
‪1.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#80645891
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17288
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۳۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.17238
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۱۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۳۱
فروش
0.01
1.17202
1.17238
سود
‪-0.36 USD‬
EURUSD.
معامله
#80644679
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17202
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.17238
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.36 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۳۱
فروش
0.03
1.17369
1.17238
سود
‪3.93 USD‬
EURUSD.
معامله
#80664040
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17369
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۳۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.17238
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.93 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۳۱
فروش
0.01
1.17123
1.17238
سود
‪-1.15 USD‬
EURUSD.
معامله
#80643669
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17123
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.17238
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.15 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۱۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۱۴
فروش
0.01
1.17202
1.1724
سود
‪-0.38 USD‬
EURUSD.
معامله
#80644682
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17202
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.1724
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.38 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۰۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۱۴
فروش
0.03
1.17369
1.1724
سود
‪3.87 USD‬
EURUSD.
معامله
#80664062
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17369
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۱۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.1724
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.87 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۱۴
فروش
0.01
1.17123
1.1724
سود
‪-1.17 USD‬
EURUSD.
معامله
#80643659
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17123
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.1724
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.17 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۵۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۱۴
فروش
0.02
1.17287
1.1724
سود
‪0.94 USD‬
EURUSD.
معامله
#80645882
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17287
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.1724
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.94 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۴۸
خرید
0.01
1.17203
1.17246
سود
‪0.43 USD‬
EURUSD.
معامله
#80641798
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17203
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.17246
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۴۸
خرید
0.01
1.172
1.17246
سود
‪0.46 USD‬
EURUSD.
معامله
#80641675
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.172
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۶:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.17246
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۸
فروش
0.01
1.17223
1.17135
سود
‪0.88 USD‬
EURUSD.
معامله
#80641973
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17223
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.17135
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.88 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۳۵
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۸
فروش
0.01
1.17144
1.17135
سود
‪0.09 USD‬
EURUSD.
معامله
#80624324
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17144
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.17135
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۸
فروش
0.02
1.17223
1.17136
سود
‪1.74 USD‬
EURUSD.
معامله
#80641975
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17223
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.17136
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.74 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۳۵
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۷
فروش
0.01
1.17144
1.17136
سود
‪0.08 USD‬
EURUSD.
معامله
#80624331
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17144
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.17136
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۳۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۷
فروش
0.01
1.1714
1.17136
سود
‪0.04 USD‬
EURUSD.
معامله
#80624380
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1714
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.17136
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۲:۲۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۴
خرید
0.21
1.17176
1.17193
سود
‪3.57 USD‬
EURUSD.
معامله
#80595955
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۲:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17176
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۴
حجم معامله
0.21
خروج
1.17193
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.57 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۳۷
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۴
خرید
0.34
1.17101
1.17193
سود
‪31.28 USD‬
EURUSD.
معامله
#80612302
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17101
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۴
حجم معامله
0.34
خروج
1.17193
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪31.28 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۲۷
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۴
خرید
0.55
1.17027
1.17193
سود
‪91.30 USD‬
EURUSD.
معامله
#80620820
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۹:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17027
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪91.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۴
حجم معامله
0.55
خروج
1.17193
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪91.30 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۱۶:۰۹
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۴
خرید
0.13
1.17255
1.17193
سود
‪-8.06 USD‬
EURUSD.
معامله
#80589301
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۱۶:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17255
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۴
حجم معامله
0.13
خروج
1.17193
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.06 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۶
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
خرید
0.05
1.17409
1.17193
سود
‪-10.80 USD‬
EURUSD.
معامله
#80564711
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17409
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.17193
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-10.80 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
خرید
0.08
1.17329
1.17193
سود
‪-10.88 USD‬
EURUSD.
معامله
#80566858
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17329
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
حجم معامله
0.08
خروج
1.17193
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-10.88 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۵۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
خرید
0.01
1.17663
1.17193
سود
‪-4.70 USD‬
EURUSD.
معامله
#80554255
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17663
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.17193
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.70 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۰۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
خرید
0.02
1.17584
1.17193
سود
‪-7.82 USD‬
EURUSD.
معامله
#80555460
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17584
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.17193
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7.82 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۹
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
خرید
0.01
1.17746
1.17193
سود
‪-5.53 USD‬
EURUSD.
معامله
#80552370
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17746
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.17193
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.53 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
خرید
0.03
1.17484
1.17193
سود
‪-8.73 USD‬
EURUSD.
معامله
#80560576
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17484
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۷:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.17193
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.73 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۹
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۱
خرید
0.01
1.17746
1.17189
سود
‪-5.57 USD‬
EURUSD.
معامله
#80552373
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17746
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.17189
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.57 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۰۵
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۱
خرید
0.55
1.17021
1.17189
سود
‪92.40 USD‬
EURUSD.
معامله
#80621175
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17021
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪92.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۱
حجم معامله
0.55
خروج
1.17189
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪92.40 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۱۶:۰۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۱
خرید
0.13
1.17255
1.17189
سود
‪-8.58 USD‬
EURUSD.
معامله
#80589288
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۱۶:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17255
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۱
حجم معامله
0.13
خروج
1.17189
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.58 USD‬