حالت آزمایشی
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۴۲
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۳۹
خرید
0.01
1.21168
1.21179
سود
‪0.11 USD‬
EURUSD.
معامله
#75178263
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21168
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.21179
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۳۸
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۳۹
خرید
0.01
1.21089
1.21179
سود
‪0.90 USD‬
EURUSD.
معامله
#75181456
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21089
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.21179
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۱
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خرید
0.21
1.21202
1.21154
سود
‪-10.08 USD‬
EURUSD.
معامله
#75127161
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21202
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
حجم معامله
0.21
خروج
1.21154
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-10.08 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۲۷
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خرید
0.01
1.21785
1.21154
سود
‪-6.31 USD‬
EURUSD.
معامله
#75098845
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21785
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.21154
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.31 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۸
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خرید
0.55
1.21059
1.21154
سود
‪52.25 USD‬
EURUSD.
معامله
#75133104
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21059
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪52.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
حجم معامله
0.55
خروج
1.21154
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪52.25 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۱۷
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خرید
0.02
1.21628
1.21154
سود
‪-9.48 USD‬
EURUSD.
معامله
#75106413
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21628
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.21154
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.48 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۶
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خرید
0.05
1.21467
1.21154
سود
‪-15.65 USD‬
EURUSD.
معامله
#75113438
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21467
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.21154
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-15.65 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۶
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خرید
0.13
1.21282
1.21154
سود
‪-16.64 USD‬
EURUSD.
معامله
#75118369
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21282
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
حجم معامله
0.13
خروج
1.21154
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-16.64 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۰۲
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خرید
0.34
1.2113
1.21154
سود
‪8.16 USD‬
EURUSD.
معامله
#75128024
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2113
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
حجم معامله
0.34
خروج
1.21154
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.16 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۴۹
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خرید
0.01
1.21707
1.21154
سود
‪-5.53 USD‬
EURUSD.
معامله
#75103310
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۹:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21707
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.21154
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.53 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۲۰
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خرید
0.89
1.20988
1.21154
سود
‪147.74 USD‬
EURUSD.
معامله
#75136508
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20988
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪147.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
حجم معامله
0.89
خروج
1.21154
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪147.74 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۳۵
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خرید
0.03
1.21551
1.21154
سود
‪-11.91 USD‬
EURUSD.
معامله
#75109237
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21551
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.21154
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-11.91 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۹
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
خرید
0.08
1.2137
1.21154
سود
‪-17.28 USD‬
EURUSD.
معامله
#75116032
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2137
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-17.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۹
حجم معامله
0.08
خروج
1.21154
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-17.28 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۴:۰۶
فروش
0.01
1.21264
1.21083
سود
‪1.81 USD‬
EURUSD.
معامله
#75129080
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21264
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۴:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.21083
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.81 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۱۰
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۴:۰۶
فروش
0.01
1.20951
1.21083
سود
‪-1.32 USD‬
EURUSD.
معامله
#75136725
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20951
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۴:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.21083
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.32 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۲۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۵
فروش
0.01
1.21369
1.21275
سود
‪0.94 USD‬
EURUSD.
معامله
#75121679
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21369
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.21275
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.94 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۱۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۲۸
فروش
0.01
1.2145
1.21382
سود
‪0.68 USD‬
EURUSD.
معامله
#75114243
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2145
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.21382
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۲۸
فروش
0.01
1.21758
1.21382
سود
‪3.76 USD‬
EURUSD.
معامله
#75102558
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21758
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.21382
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.76 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۷
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۶
فروش
0.01
1.21777
1.21769
سود
‪0.08 USD‬
EURUSD.
معامله
#75098661
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21777
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.21769
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۳۶
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۶
فروش
0.01
1.2186
1.21769
سود
‪0.91 USD‬
EURUSD.
معامله
#75100280
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2186
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.21769
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.91 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۹:۳۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۲۶
خرید
0.01
1.21773
1.21775
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD.
معامله
#75076780
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۹:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21773
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.21775
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۴:۰۹
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۵
فروش
0.01
1.21818
1.21792
سود
‪0.26 USD‬
EURUSD.
معامله
#75086230
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۴:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21818
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.21792
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۵
فروش
0.01
1.21737
1.21792
سود
‪-0.55 USD‬
EURUSD.
معامله
#75071831
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21737
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.21792
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.55 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۱
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۵
فروش
0.02
1.21907
1.21792
سود
‪2.30 USD‬
EURUSD.
معامله
#75089483
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21907
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.21792
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.30 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۵۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۹:۲۹
خرید
0.01
1.21664
1.21759
سود
‪0.95 USD‬
EURUSD.
معامله
#75073621
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21664
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۹:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.21759
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.95 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۹:۲۹
خرید
0.01
1.21753
1.21759
سود
‪0.06 USD‬
EURUSD.
معامله
#75071128
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21753
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۹:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.21759
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۵۹
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۴
فروش
0.05
1.21888
1.21746
سود
‪7.10 USD‬
EURUSD.
معامله
#75069358
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21888
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.21746
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.10 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۲۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۳
فروش
0.01
1.21651
1.21746
سود
‪-0.95 USD‬
EURUSD.
معامله
#75064252
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21651
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.21746
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.95 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۰۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۳
فروش
0.03
1.21809
1.21746
سود
‪1.89 USD‬
EURUSD.
معامله
#75065898
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21809
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.21746
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.89 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۳۹
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۳
فروش
0.01
1.21575
1.21746
سود
‪-1.71 USD‬
EURUSD.
معامله
#75063534
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21575
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.21746
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.71 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۵
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۳
فروش
0.02
1.21728
1.21746
سود
‪-0.36 USD‬
EURUSD.
معامله
#75065250
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21728
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.21746
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.36 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۷
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۸
خرید
0.01
1.21703
1.21743
سود
‪0.40 USD‬
EURUSD.
معامله
#75064920
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21703
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.21743
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۶
خرید
0.01
1.21639
1.21691
سود
‪0.52 USD‬
EURUSD.
معامله
#75064057
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21639
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.21691
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۶
خرید
0.01
1.21642
1.21691
سود
‪0.49 USD‬
EURUSD.
معامله
#75064052
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21642
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.21691
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۱
خرید
0.02
1.21641
1.21627
سود
‪-0.28 USD‬
EURUSD.
معامله
#75061259
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21641
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.21627
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.28 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۳۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۱
خرید
0.05
1.21485
1.21627
سود
‪7.10 USD‬
EURUSD.
معامله
#75062272
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21485
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.21627
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.10 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۱۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۱
خرید
0.01
1.21724
1.21627
سود
‪-0.97 USD‬
EURUSD.
معامله
#75060198
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.21627
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.97 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۳۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۱
خرید
0.03
1.21561
1.21627
سود
‪1.98 USD‬
EURUSD.
معامله
#75061732
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21561
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.21627
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.98 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۱
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۱
خرید
0.01
1.21805
1.21627
سود
‪-1.78 USD‬
EURUSD.
معامله
#75058667
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21805
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.21627
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.78 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۱۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۳۸
فروش
0.01
1.21483
1.21592
سود
‪-1.09 USD‬
EURUSD.
معامله
#75062124
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۸:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21483
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.21592
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.09 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۳۸
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۳۷
فروش
0.01
1.21797
1.21592
سود
‪2.05 USD‬
EURUSD.
معامله
#75059385
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21797
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.21592
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.05 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۱
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۳۶
فروش
0.01
1.21748
1.218
سود
‪-0.52 USD‬
EURUSD.
معامله
#75054680
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21748
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.218
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.52 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۱۷
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۳۶
فروش
0.02
1.21912
1.218
سود
‪2.24 USD‬
EURUSD.
معامله
#75056389
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21912
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.218
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.24 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۴۷
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۳۶
فروش
0.01
1.21829
1.218
سود
‪0.29 USD‬
EURUSD.
معامله
#75055352
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21829
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.218
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۱
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۰
خرید
0.01
1.21763
1.21791
سود
‪0.28 USD‬
EURUSD.
معامله
#75054670
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21763
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.21791
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۴۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۰
فروش
0.01
1.2172
1.21767
سود
‪-0.47 USD‬
EURUSD.
معامله
#75045869
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2172
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.21767
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.47 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۴۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۰
فروش
0.02
1.21878
1.21767
سود
‪2.22 USD‬
EURUSD.
معامله
#75053433
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21878
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.21767
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.22 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۰
فروش
0.01
1.2179
1.21767
سود
‪0.23 USD‬
EURUSD.
معامله
#75052916
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2179
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.21767
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۵
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۱۸
خرید
0.01
1.21687
1.21756
سود
‪0.69 USD‬
EURUSD.
معامله
#75050459
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21687
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.21756
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۱
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۳
خرید
0.02
1.21573
1.21667
سود
‪1.88 USD‬
EURUSD.
معامله
#75050104
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21573
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.21667
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.88 USD‬