حالت آزمایشی
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۹:۵۱
خرید
0.11
1.17674
1.17668
سود
‪-0.66 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62354776
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17674
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۹:۵۱
حجم معامله
0.11
خروج
1.17668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.66 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۰۲
خرید
0.01
1.17972
1.17647
سود
‪-3.25 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62319012
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17972
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.17647
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.25 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۰۰
خرید
0.01
1.17941
1.17647
سود
‪-2.94 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62319334
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17941
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.17647
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.94 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۹
خرید
0.01
1.17894
1.17647
سود
‪-2.47 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62319944
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17894
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.17647
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.47 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۷
خرید
0.01
1.17843
1.17641
سود
‪-2.02 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62320971
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17843
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.17641
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.02 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۶
خرید
0.02
1.17796
1.17637
سود
‪-3.18 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62321225
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17796
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.17637
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.18 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۰۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۴
خرید
0.02
1.17754
1.17637
سود
‪-2.34 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62321739
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17754
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.17637
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.34 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۳
خرید
0.02
1.17721
1.1764
سود
‪-1.62 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62322346
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17721
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.1764
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.62 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۲
خرید
0.03
1.17692
1.1764
سود
‪-1.56 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62323937
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17692
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.1764
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.56 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۰۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۰
خرید
0.04
1.17648
1.17637
سود
‪-0.44 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62325072
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17648
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.17637
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.44 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۹
خرید
0.04
1.17624
1.17636
سود
‪0.48 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62329722
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17624
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.17636
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۷
خرید
0.05
1.17598
1.17641
سود
‪2.15 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62331931
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17598
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.17641
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.15 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۵
خرید
0.06
1.17567
1.17641
سود
‪4.44 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62333383
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17567
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۵
حجم معامله
0.06
خروج
1.17641
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.44 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۴
خرید
0.07
1.17545
1.17636
سود
‪6.37 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62353205
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17545
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۴
حجم معامله
0.07
خروج
1.17636
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.37 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۲
خرید
0.09
1.17517
1.17638
سود
‪10.89 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62354019
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17517
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۲
حجم معامله
0.09
خروج
1.17638
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.89 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۳۵:۳۶
خرید
0.07
1.17522
1.17541
سود
‪1.33 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62334010
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17522
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۳۵:۳۶
حجم معامله
0.07
خروج
1.17541
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.33 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۳۶
خرید
0.09
1.17484
1.17525
سود
‪3.69 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62338507
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17484
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۳۶
حجم معامله
0.09
خروج
1.17525
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.69 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۲۷:۰۸
خرید
0.11
1.17451
1.17507
سود
‪6.16 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62345247
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17451
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۲۷:۰۸
حجم معامله
0.11
خروج
1.17507
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.16 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۴۸
خرید
0.13
1.17404
1.1747
سود
‪8.58 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62345482
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17404
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۴۸
حجم معامله
0.13
خروج
1.1747
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.58 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۴۳
خرید
0.15
1.17372
1.17384
سود
‪1.80 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62350804
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17372
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۴۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.17384
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۱۸
خرید
0.15
1.17367
1.17385
سود
‪2.70 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62348652
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17367
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۱۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.17385
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.70 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۱۶
خرید
0.15
1.17361
1.17374
سود
‪1.95 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62346504
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17361
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۱۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.17374
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.95 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۷
خرید
0.18
1.17338
1.17353
سود
‪2.70 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62347830
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17338
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۷
حجم معامله
0.18
خروج
1.17353
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.70 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۲۸
خرید
0.11
1.17463
1.17484
سود
‪2.31 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62339158
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17463
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۲۸
حجم معامله
0.11
خروج
1.17484
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.31 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۵۶
خرید
0.13
1.17437
1.17466
سود
‪3.77 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62343780
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17437
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۵۶
حجم معامله
0.13
خروج
1.17466
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.77 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۱۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۴۶
خرید
0.13
1.17438
1.17461
سود
‪2.99 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62340071
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17438
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۴۶
حجم معامله
0.13
خروج
1.17461
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.99 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۲۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۰۳
خرید
0.15
1.17405
1.17422
سود
‪2.55 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62340311
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17405
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۰۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.17422
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.55 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۸:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۱۰
خرید
0.18
1.17377
1.17414
سود
‪6.66 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62340916
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17377
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۱۰
حجم معامله
0.18
خروج
1.17414
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.66 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۰۰
خرید
0.22
1.17338
1.174
سود
‪13.64 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62341665
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17338
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۰۰
حجم معامله
0.22
خروج
1.174
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.64 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۴۲:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
خرید
0.02
1.17843
1.17929
سود
‪1.72 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62310264
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۴۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17843
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.17929
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.72 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
خرید
0.01
1.17984
1.17929
سود
‪-0.55 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62305823
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17984
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.17929
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.55 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
خرید
0.02
1.1787
1.17929
سود
‪1.18 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62309327
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1787
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.17929
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.18 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
خرید
0.01
1.18004
1.17929
سود
‪-0.75 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62305555
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18004
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.17929
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.75 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
خرید
0.01
1.17929
1.17929
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62308473
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17929
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.17929
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
خرید
0.02
1.17793
1.17929
سود
‪2.72 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62313175
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17793
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.17929
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.72 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
خرید
0.01
1.17965
1.17929
سود
‪-0.36 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62307398
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17965
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.17929
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.36 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۵۵
خرید
0.01
1.17968
1.18008
سود
‪0.40 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62304642
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17968
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.18008
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۱۲
فروش
0.01
1.17991
1.17932
سود
‪0.59 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62303871
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17991
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.17932
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۱۲
فروش
0.01
1.17952
1.17932
سود
‪0.20 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62303154
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17952
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.17932
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۰۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۱
فروش
0.01
1.18052
1.17984
سود
‪0.68 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62302123
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18052
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.17984
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۱
فروش
0.01
1.18021
1.17984
سود
‪0.37 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62301954
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18021
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.17984
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۱
فروش
0.01
1.17999
1.17984
سود
‪0.15 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62301754
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17999
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.17984
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۵۳
فروش
0.01
1.1807
1.1803
سود
‪0.40 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62301229
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1807
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.1803
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۶
فروش
0.01
1.18144
1.18104
سود
‪0.40 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62299938
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18144
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.18104
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۰۸
فروش
0.01
1.18259
1.18219
سود
‪0.40 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62296474
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18259
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.18219
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۴:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۲:۲۸
فروش
0.01
1.18361
1.18302
سود
‪0.59 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62294111
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۴:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18361
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۲:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.18302
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۲:۲۸
فروش
0.01
1.18322
1.18302
سود
‪0.20 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62293130
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18322
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۲:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.18302
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۵۳
فروش
0.01
1.18392
1.18352
سود
‪0.40 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62292638
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18392
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.18352
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۱۷
فروش
0.01
1.18449
1.18409
سود
‪0.40 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62292269
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18449
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.18409
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۵۸
فروش
0.01
1.18539
1.18478
سود
‪0.61 USD‬
EURUSD_S
معامله
#62291266
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18539
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.18478
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.61 USD‬